Cul­Charge: Nápad za (téměř) 100 000 dolarů

Michal Tomek / 27. mája 2014 / Tech a inovácie

Psali o nich už velké weby jako Mas­hable, Inventures.eu, či Coolest­Gad­gets. V roce 2013 vyhráli Star­tu­pA­wards a Busi­ness Idea na Slo­ven­sku. Stali se prv­ním úspěš­ným Slo­ven­skym cro­wd­fun­din­go­vým pro­jek­tem na Indie­gogo. Před­sta­vu­jeme Cul­Charge.

Cul­Charge je uni­kátní, prak­tická a velmi desig­nová věc — kom­paktní nabí­jecí a datový kabel pro smartp­hony. V délce nepře­sa­huje 6 cm, při­čemž je maxi­málně fle­xi­bilní. Tak se s ním dosta­nete i do růz­ných těžko pří­stup­ných koutů počí­tače. Na jed­nom konci je USB kon­covka a na dru­hém, v závis­losti na typu, může být mini / mic­roUSB, Light­ning nebo 30-Pin kon­covka. Je plně využi­telný pro nabí­jení a pře­nos dat, scho­váte ho do kapsy nebo pověsíte ke klí­čům. V tomto směru lze hovo­řit až o revo­luci. Všechny tech­no­lo­gie zazna­me­ná­vají úspěch v oblasti mini­ma­li­zace zaří­zení (paměťové karty, čipy, …), jen s tím nabí­je­ním je jaksi stále prob­lém. Bate­rie za ta léta mno­hem menší nej­sou, dlouhé kabely jsme také museli stále vlá­čet s sebou. Díky Cul­Charge je tomu snad konec.

Za star­tup stojí dvo­j­ice zakla­da­telů Jozef Žemla a Vik­tor Revi­liak a spus­tili ho v únoru 2013. Když měli první pro­to­typy, v čer­venci 2013 uve­řej­nili pro­jekt na cro­wd­fun­din­gový por­tál Indie­gogo. O něco více než měsíc pře­sáhly cílo­vou čás­tku 15 000 dolarů o téměř 80 000 USD — výsledná suma skon­čila na úrovni 94 311 USD. S přís­li­bem dodání v říjnu 2013 si přis­pěva­telé mohli objed­ná­vat Cul­Charge v růz­ných obje­mech. Od jed­noho Cul­Charge za 9 USD až po Pla­ti­num Cul­Box za 5 000 USD.

Právě Cul­Box je jed­ním ze způsobů, jak chce spo­leč­nost pro­nik­nout i do malo­ob­chodu. Obchod­ník si jed­no­duše objedná Charge Sta­tion obsa­hu­jící všechny čtyři druhy Cul­Charge, vyloží ji v obchodě a může pro­dá­vat. Cena za jeden Cul­Charge se bude pohy­bo­vat přib­ližně v roz­mezí 12 až 20 eur. Toto mini­za­ří­zení by se mělo dát kou­pit přes pro­dejny O2. Něko­lik jich už ope­rá­tor nabídl ve své naro­ze­ni­nové sou­těži v únoru tohoto roku. Záro­veň také pro­bíhá auto­ri­zace ze strany Applu a v budouc­nosti by měly být k dis­po­zici také v pro­dej­nách této spo­leč­nosti. S nápa­dem Cul­Charge konek­torů sice přišli Josef a Vik­tor na Slo­ven­sku, ale vyrá­bějí jejich v Číně.

Díky úspěšné cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani pozvala spo­leč­nost Indie­gogo zakla­da­tele (a jinak i spo­lu­žáky) na kon­fe­renci CES 2014 v Las Vegas.

Upřímně řečeno, jsem dost naštvaný, že jsem se o tom nedoz­věděl dříve a nepřis­pěl na jejich Indie­gogo kam­paň. Mohl jsem mít tuto cool věcičku už doma. Nejb­ližší dny asi nav­ští­vím něk­te­rou pro­dejnu O2.

Pridať komentár (0)