Cul­Char­ge: Nápad za (téměř) 100 000 dola­rů

Michal Tomek / 27. mája 2014 / Tech a inovácie

Psa­li o nich už vel­ké weby jako Mas­hab­le, Inventures.eu, či Coolest­Gad­gets. V roce 2013 vyhrá­li Star­tu­pA­wards a Busi­ness Idea na Slo­ven­sku. Sta­li se prv­ním úspěš­ným Slo­ven­skym cro­wd­fun­din­go­vým pro­jek­tem na Indie­go­go. Před­sta­vu­je­me Cul­Char­ge.

Cul­Char­ge je uni­kát­ní, prak­tic­ká a vel­mi desig­no­vá věc — kom­pakt­ní nabí­je­cí a dato­vý kabel pro smartp­ho­ny. V dél­ce nepře­sa­hu­je 6 cm, při­čemž je maxi­mál­ně fle­xi­bil­ní. Tak se s ním dosta­ne­te i do růz­ných těž­ko pří­stup­ných kou­tů počí­ta­če. Na jed­nom kon­ci je USB kon­cov­ka a na dru­hém, v závis­los­ti na typu, může být mini / mic­roUSB, Light­ning nebo 30-Pin kon­cov­ka. Je plně využi­tel­ný pro nabí­je­ní a pře­nos dat, scho­vá­te ho do kap­sy nebo pověsí­te ke klí­čům. V tom­to směru lze hovo­řit až o revo­lu­ci. Všech­ny tech­no­lo­gie zazna­me­ná­va­jí úspěch v oblas­ti mini­ma­li­za­ce zaří­ze­ní (paměťo­vé kar­ty, čipy, …), jen s tím nabí­je­ním je jak­si stá­le prob­lém. Bate­rie za ta léta mno­hem men­ší nej­sou, dlou­hé kabe­ly jsme také muse­li stá­le vlá­čet s sebou. Díky Cul­Char­ge je tomu snad konec.

Za star­tup sto­jí dvo­j­ice zakla­da­te­lů Jozef Žem­la a Vik­tor Revi­liak a spus­ti­li ho v úno­ru 2013. Když měli prv­ní pro­to­ty­py, v čer­ven­ci 2013 uve­řej­ni­li pro­jekt na cro­wd­fun­din­go­vý por­tál Indie­go­go. O něco více než měsíc pře­sáh­ly cílo­vou čás­t­ku 15 000 dola­rů o téměř 80 000 USD — výsled­ná suma skon­či­la na úrov­ni 94 311 USD. S přís­li­bem dodá­ní v říj­nu 2013 si přis­pěva­te­lé moh­li objed­ná­vat Cul­Char­ge v růz­ných obje­mech. Od jed­no­ho Cul­Char­ge za 9 USD až po Pla­ti­num Cul­Box za 5 000 USD.

Prá­vě Cul­Box je jed­ním ze způso­bů, jak chce spo­leč­nost pro­nik­nout i do malo­ob­cho­du. Obchod­ník si jed­no­du­še objed­ná Char­ge Sta­ti­on obsa­hu­jí­cí všech­ny čty­ři dru­hy Cul­Char­ge, vylo­ží ji v obcho­dě a může pro­dá­vat. Cena za jeden Cul­Char­ge se bude pohy­bo­vat přib­liž­ně v roz­me­zí 12 až 20 eur. Toto mini­za­ří­ze­ní by se mělo dát kou­pit přes pro­dej­ny O2. Něko­lik jich už ope­rá­tor nabídl ve své naro­ze­ni­no­vé sou­těži v úno­ru toho­to roku. Záro­veň také pro­bí­há auto­ri­za­ce ze stra­ny App­lu a v budouc­nos­ti by měly být k dis­po­zi­ci také v pro­dej­nách této spo­leč­nos­ti. S nápa­dem Cul­Char­ge konek­to­rů sice přiš­li Josef a Vik­tor na Slo­ven­sku, ale vyrá­bějí jejich v Číně.

Díky úspěš­né cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ni pozva­la spo­leč­nost Indie­go­go zakla­da­te­le (a jinak i spo­lu­žá­ky) na kon­fe­ren­ci CES 2014 v Las Vegas.

Upřím­ně řeče­no, jsem dost naštva­ný, že jsem se o tom nedoz­věděl dří­ve a nepřis­pěl na jejich Indie­go­go kam­paň. Mohl jsem mít tuto cool věcič­ku už doma. Nejb­liž­ší dny asi nav­ští­vím něk­te­rou pro­dej­nu O2.

Pridať komentár (0)