Cver­nov­kári našli nové miesto!

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Zo Slovenska

Keď kre­a­tívci z Cver­novky ozná­mili, že nemajú na výber a musia budovu opus­tiť, ozý­vali sa hlasy, že toto je koniec.

Stovky ľudí, ktorí myš­lienke kre­a­tív­neho cen­tra fan­dili sa však následne spo­jili a vo veľ­kom začali hľa­dať nové pries­tory. Netrvalo to ani prí­liš dlho a Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj ponú­kol Nadá­cii Cver­novka pries­tory býva­lej che­mic­kej školy

Tak, dnes sme pod­pí­sali memo­ran­dum s BSK o spo­lu­práci pri vybu­do­vaní kre­a­tív­neho cen­tra v are­áli býva­lej che­mic­kej školy na Račian­skej ulici. Je to prvý zásadný krok k reál­nemu pre­sunu ľud­ského poten­ciálu, ktorý sa v tu Cver­novke v prie­behu nie­koľ­kých rokov vytvo­ril úplne orga­nicky. To, čo nás čaká v prie­behu najb­li­žích dní a týž­dňov bude veľmi dôle­žité. Samotný pro­jekt musí nako­niec schvá­liť zastu­pi­teľ­stvo BSK — dokopy 44 poslan­cov. V prí­pade, že ich pre­sved­číme, bude potrebné pus­tiť sa do nevy­hnut­nej rekon­štruk­cie objektu školy, ktorá je momen­tálne v žalost­nom stave. Držme si palce,” napí­sali Cver­nov­kári na svo­jom Face­bo­oku.

13217301_862836447173028_842199429734415744_o

foto: FB/Cvernovka

Väčší pries­tor by mohol zna­me­nať, že celý kre­a­tívny pries­tor už nebude len o ate­li­é­roch, ale aj o kon­cer­toch a rôz­nych kul­túr­nych akciách. Ambí­ciou je vytvo­riť pries­tor, ktorý nie že nahradí starú Cver­novku, práve naopak — dá šikov­ným ľuďom pries­tor rea­li­zo­vať svoje pred­stavy v ešte väč­šom merítku. Z novej Cver­novky by sa tak mohol stať medzi­ná­rodne vyhľa­dá­vaný pries­tor. Keďže súčas­ťou dohody je aj budova inter­nátu a telo­cvične, svoje uplat­ne­nie by tu mohlo nájsť oveľa viac ľudí, z omnoho šir­šieho spek­tra. 

Trú­fam si pove­dať, že za týchto okol­ností je koniec Cver­novky pozi­tív­nou sprá­vou. Ak sa teda všetky dekla­ro­vané zámery usku­toč­nia.

zdroj: FB/Cvernovka, titulná foto: Street View

Pridať komentár (0)