Cybat­hlon: nová para­olym­piáda pre bio­nic­kých atlé­tov

Šandi / 28. marca 2014 / Tech a inovácie

Cybat­hlon, ako sa akcia ofi­ciálne nazýva, chce firmy a výskumné labo­ra­tó­riá moti­vo­vať k tomu, aby vyrá­bali pokro­či­lej­šie zdra­votné pomôcky a robo­tické umelé kon­ča­tiny. Súťaž orga­ni­zuje Švaj­čiar­ske národné kom­pe­tenčné cen­trum pre výskum robo­tiky (NCCRI Robo­tics). Ďal­ším cie­ľom je okrem vývoja nových asis­tenč­ných sys­té­mov aj osveta verej­nosti o funkč­nosti podob­ných tech­no­ló­gií. Cybat­hlon zmie­ňuje aj pod­poru zdra­votne pos­ti­hnu­tých, ktorí sa môžu stre­tá­vať v uni­kát­nych súťa­žiach.

Špor­tovci sa stretnú v šies­tich dis­cip­lí­nach. Ľudia s pro­té­zou hor­ných kon­ča­tín si zme­rajú sily v tes­toch manu­ál­nej zruč­nosti. Dráhu s pre­káž­kami budú musieť ujsť alebo ube­hnúť špor­tovci s pro­té­zami dol­ných kon­ča­tín alebo s cel­ko­vým Exos­ke­le­tom. Vozič­kári majú dráhu tro­chu inú, musia prejsť dve­rami, mäk­kým pies­kom a cez schody. Na okrúh­lej 200m dráhe pôjdu cyk­listi, kto­rým budú pomá­hať elek­trické sti­mu­lá­tory sva­lov. Posledná súťaž je len vir­tu­álna, ľudia ochr­nutí od krku dole budú pomo­cou sní­ma­čov na hlave ovlá­dať pre­te­ká­rov v počí­ta­čo­vých hrách.

Pra­vidlá súťaže sú nasta­vené tak, že nová pros­te­tická tech­no­ló­gia bude dávať špor­tov­covi výhodu nad súťa­žia­cim, ktorý by pou­ží­val porov­na­teľné, ale menej pokro­čilé tech­no­lo­gické zaria­de­nie,” tvrdí orga­ni­zá­cia na svo­jom webe. “V pra­vid­lách bude aj nie­koľko tech­nic­kých obme­dzení, s cie­ľom pod­po­riť vývo­já­rov a ino­vá­to­rov k roz­voju nových a výkon­ných rie­šení.”

Samoz­rejme, že súťa­žiaci na Cybat­hlone budú pomalší než ich olym­pij­ské nápro­tivky , no pre­teky sú svo­jou myš­lien­kou a cha­rak­te­rom úchvatné v úplne inom smere už teraz. 

Cybat­hlon pre­behne 8. októbra 2016 v züriš­skom Hal­lens­ta­dion. Medaily dostanú špor­tovci aj výrob­co­via zaria­dení, s kto­rými ten ktorý atlen vyhrá. Viac infor­má­cií o súťaži a pra­vid­lách náj­dete na cybathlon.ethz.ch.

Zdroj: the­verge, you­tube, cnews

Pridať komentár (0)