Som cyk­lista, zmier sa s tým

Sebastian Mach / 27. mája 2016 / Zo Slovenska

Je deväť hodín ráno a ja sme­ru­jem do cen­tra Bra­ti­slavy.

Ups, čer­vená. Kilo­met­rová kolóna áut sa posúva rých­los­ťou 3,5 kilo­metra ročne a ja si seba­ve­domo fičím popri všet­kých Bavo­rá­koch, Ško­dov­kách a For­doch. Každé auto má svoj prí­beh. Žena v Kii si maľuje ústa a tele­fo­nuje, milen­covi či kama­rátke? Netu­ším. Chla­pík v slneč­ných oku­lia­roch sa tvári dôle­ži­tej­šie, než zrejme je a v jeho reči tela cítim tichý boj, ako by chcel na tom bicykli sedieť tiež, no jeho hrdosť a von­kajší imidž mu to nedo­volí.

Pri­chá­dzam až ku kri­žo­vatke a tro­chu sprosto si to mie­rim na chod­ník a pre­chá­dzam cez zelenú na pre­chode pre chod­cov. Áno, som cyk­lista a nese*em sa. Kľuč­ku­jem medzi vašimi strojmi, dýcham splo­diny z vašich áut a ticho sa sme­jem vašim pohľa­dom. Som šťastný, som zdravý a hlavne som na mítingu včas. Naroz­diel od teba.

b

foto: innercityrider.com

Som chaos na dvoch kole­sách. Tvoj nepria­teľ. Som to, čo túžiš vo svo­jom upo­náh­ľa­nom živote byť. Žiješ, spo­mí­naš?

Vykra­ju­jem zákruty rých­lej­šie, ako tvoj Range Rover. Letím pome­dzi dvere vašich áut. Cesta z kopca? Pre mňa jedi­ného päť­de­siatka neplatí. Som cyk­lista a nie som sám. Pri­chá­dzame zo Záho­ria, zo severu, z východu. Sme tu, nepot­re­bu­jeme autá a uží­mave si život.

Pri­daj sa k nám a dokáž, že v Bra­ti­slave sa dá žiť aj na bicykli a netreba byť súčas­ťou a záro­veň prí­či­nou záp­chy. Súhla­síš? Zdie­ľaj!

a

foto: waldo.bike

titulná foto: lebara.com

Pridať komentár (0)