Dá sa vyrie­šiť slo­ven­ské štátne IT?

Michal Truban / 16. septembra 2015 / Tools a produktivita

V posled­nej dobe je veľa (aj poli­tic­kých) snáh niečo s tým našim verej­ným IT spra­viť. Para­doxne aj medzi zamest­nan­cami firiem, ktorí ten bor­del robia. Ale nikto si s tým nevie dať rady. Prak­tiky v tomto sek­tore pri­po­mí­najú mafiu a všetko je tak pre­ple­tené, a tak zlo­žité, že si to nikto netrúfne rie­šiť.

Jeden z najak­tív­nej­ších ľudí v tejto téme bol Jano Suchal, ktorý ma potom, ako som napí­sal blog o korup­cii v IT oslo­vil, či sa nech­cem stret­núť na večeri a poke­cať, čo sa s tým IT dá robiť. Stret­nu­tie orga­ni­zo­val posla­nec Beb­lavý zo Siete. A zúčast­nilo sa ešte pár exper­tov. 

Večera bola dobrá a ja skú­sim spí­sať poznámky z tohto stret­nu­tia. Nie sú to všetko moje závery a moje nápady. Sú to spí­sané a upra­vené myš­lienky, ako padali v dis­ku­sii na stretku a ako si ich pamä­tám. 

Prob­lémy:

1. Samoz­rejme naj­väčší je korup­cia. Tá ale vždy v neja­kej miere exis­to­vať bude. Prob­lé­mom nie je len to, že potrebné pro­jekty sa násobne pre­dra­žuju. Že nevyh­rá­vajú naj­kva­lit­nejší, ale tí s naj­lep­šími kon­taktmi. Ale hlavne to, že sú vyslo­vené pro­jekty, ktoré sa robia iba kvôli tomu, že sú peniaze. Tak poďme niečo vymys­lieť. Nie je prek­va­pe­nie, že to väč­ši­nou vymyslí nie­kto, kto to potom aj vyhrá. A kedže to nikto nepot­re­bo­val, ani to nikto nepou­žíva.

Čize nie­len to, že sa robia pre­dra­žené pro­jekty. Ale naj­väčší prú­ser je, že sa robia nepot­rebné pro­jekty. 

Výher­co­via pro­jek­tov nemajú záu­jem reálne pro­jekt dodať. Potre­bujú ho vyhrať, a potom už nejako spro­ce­so­vať. Nakú­piť od dodá­va­te­ľov a zohnať nie­koho, kto to spraví. 

2. Pro­cesy. Aby bol výsle­dok IT pro­jektu dobrý, nejde iba o to zau­to­ma­ti­zo­vať a nakó­diť tla­čidlá na teraj­šie pro­cesy. Tie sú zlé samé o sebe. Čiže nemáme tu len prob­lém s tým, aby sme niečo zdi­gi­ta­li­zo­vali. Ale máme oveľa väčší prob­lém, lebo treba pome­niť reálne pro­cesy na danom minis­ter­stve, sek­cii, pobočke, službe, štáte. Bez toho sa potom robia sys­témy, kde sa síce niečo naprog­ra­muje, ale treba to zadá­vať viac krát, treba to stále robiť aj na papier atď… 

3. Celé Slo­ven­ské IT má v rukách pár “tajom­ných pánov”, ktorí keď sa dohodnú, ako sa dohodnú tak bude po ich. Toto neviem ove­riť, ale je pravda, že každý pozná “tie firmy”, ktoré robia naj­viac pre štát. 

4. Je veľa sys­té­mov v slo­ven­skom IT a každý chce držať kľúče od mie­šačky. Strašne tu cítiť rezor­tiz­mus. Ak sa majú dva úrady na nie­čom dohod­núť, tak to je čistá kata­strofa. Poli­tické ťahy, atď…

5. Vymýšľa sa koleso. Vymýš­ľajú sa pro­jekty a sys­témy, ktoré sú už veľa­krát odla­dené a roz­be­hané v iných kra­ji­nách, minis­ter­stvách, atď (ale na tom sa asi nedá tak dobre zaro­biť).

6. Chý­ba­júca exe­kučná sila. Aj keď sa niečo dobre vymyslí a zhora povie, tým že štátny “middle mana­ge­ment” je slabý, je otázne, ako sa to reálne exe­kučne podarí pre­sa­diť a posta­viť. A vždy sa to nie­kde stratí, prí­padne sa bojuje proti tomu. (Ano, pane minis­tre :)

7. Obava z poka­ze­nia pro­jektu. Mik­loš že vraj padol na IT sys­téme na finan­ciách. Kedže je riziko, že nemu­sia byť všetky IT pro­jekty úspešné. Exis­tuje obava, že pri faile pro­jektu padne aj poli­tik, a preto sa rad­šej do radi­kál­nych rie­šení nepúš­ťajú. A spra­viť dobre veľký IT pro­jekt, je naozaj zlo­žité. 

A teraz to vesel­šie. Rie­še­nia:

kable

1. Sta­čia 2-ja “spra­vod­liví” 

Toto je kľú­čové. Všetko je to o ľuďoch. Na revo­luč­nej­šiu zmenu, potre­bu­jete iba dvoch ľudí. Jednu stre­chu a jed­ného exe­kú­tora. Ten exe­kú­tor vždy vyko­náva zmeny, ktoré sa nepá­čia veľ­kému množ­stvu ľudí. A tí sa chcú exe­kú­tora zba­viť a prídu žalo­vať hore. A tam musí byť ten, ktorý ho podrží napriek veľ­kému tlaku (stre­cha môže mať aj viac exe­kú­to­rov). 

Následne prvý krok spra­vod­li­vých môže byť zru­še­nie nepot­reb­ných pro­jek­tov. A hneď máme hos­po­dá­re­nie slo­ven­ského IT upg­rad­nuté 2-násobne :)

Druhý krok je inšpi­ro­va­nie a nahi­ro­va­nie ďal­ších kva­lit­ných mana­žé­rov. Poznáte to: vrana k vrane sadá. (ako som sa dozve­del, tak v štát­nych IT pro­jek­toch sú v tea­moch ľudia vyslo­vene nato, aby daný pro­jekt sabo­to­vali. Prí­padne sa posta­rali o to, aby pre nich nevznikla z daného pro­jektu žiadna práca navyše. A to sa predsa docieli naj­lep­šie tak, že to nikto nebude pou­ží­vať)

2. Inšpi­ro­vať sa zahra­ni­čím

Väč­šina vecí už je dávno po svete porie­šená. Netreba nič vymýš­lať. Pozvať viac exper­tov zvonku, ísť sa pozrieť von. Čo tak také Estón­sko? Alebo per­fektne to robia v Bri­tá­nii (toto je ich manuál.) (Líd­rami v tom ako pra­cujú, a aké nápady skú­šajú sú jed­no­značne: Estón­sko, UK, US a teraz Aus­trá­lia. Para­doxne všetky sta­vajú inhouse IT kapa­city.)

3. Začať lean prí­stu­pom

Nesna­žiť sa zrie­šiť celé IT na Slo­ven­sku. Lebo to je nemožná úloha. Ale vyrásť zdola. Spra­viť poriadne IT, aspoň na jed­nom minis­ter­stve, kde sú preto naj­lep­šie pod­mienky. Uká­zať, že sa to dá, a tak zís­kať väč­šiu silu na zmeny ďalej. 

4. Open-data a open-api

Štát by mal dávať von, čo naj­viac mož­ností pre komu­nitu, aby mohla vytvá­rať vlastné a lep­šie ver­zie. Dokonca tak pod­po­ria pod­ni­ka­nie. (viď. veci ako: foaf.skfinstat.sk …) Ak by štát pri­pra­vo­val a doku­men­to­val super API na rôzne svoje služby, tak by si ich mohli integ­ro­vať jed­not­livé firmy (napr. banky, kto­koľ­vek). Vzni­kali by rôzne služby a star­tupy, ktoré by ponú­kali mož­nosti, aké by žiad­neho pro­jek­ťáka nena­padli. Unle­ash­nite ľudí. Je v tom skrytá obrov­ská sila a mož­nosti. Cro­wd­sour­cin­gom môže štát dostať množ­stvo pri­da­nej hod­noty a bez námahy. Stačí otvo­riť dvere.

btw, tak by mal fun­go­vať štát nie len v IT ale aj cel­kovo v pod­ni­kaní, pra­vid­lách a regu­lá­ciach. Vytvá­rať čo najp­re­hľad­nej­šiu, naj­jed­no­duch­šiu a najot­vo­re­nej­šiu plat­formu a nechať sa ľudí hrať.

5. Volať na pomoc exter­ných exper­tov 

Veľa exper­tov chce dob­ro­voľne a zdarma pomá­hať pri IT pro­jek­toch. (viď. Jano Suchal, Jakub Pta­čin). Ale štátne orga­ni­zá­cie im kladú polená pod nohy a sú im skôr na obtiaž. Zme­nou tohoto prí­stupu by sa dalo doká­zať veľa. V USA sa toho báli a teraz si neve­dia vybrať, tak im všetci chcú pomá­hať. 

6. Povo­liť aj iný prin­cíp verej­ných obsta­rá­vaní

Čo tak pohrať sa so súťa­žou na štýl: herox.com, kde orga­ni­zá­cie, samosprávy, ale aj štát zadáva súťaže na pro­jekty. Nevy­be­rajú iba podľa ponúk, ale podľa hoto­vých rie­šení. A tak cenu získa naj­lep­šie, už hotové rie­še­nie. (pomerne dobre mini­ma­li­zo­vané riziko) Prí­padne ešte väč­šia inšpi­rá­cia na štýl X-prize.

Padla otázka, či by rie­še­nie bolo zru­šiť OPIS.

(to je taký ten prog­ram, kde sa uto­pilo okolo 700 mil. eur a úži­tok z nich je mizerný). 

– na stret­nutí sa ľudia vyjad­rili, že asi by to nebolo dobré z dôvodu, že by tie peniaze “vrá­tiť” do Bru­selu bolo asi nemožné. Zapla­tiť dva­krát za to, čo tu máme asi nechce nikto.

– ja keď som sa o tomto bavil s iným člo­ve­kom priamo, s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami z jed­nej z nad­ná­rod­ných firiem, čo si on myslí o tom, ako sa slo­ven­ské IT dá vyrie­šiť, tak pove­dal, že jedine zru­šiť opis. Že v SK IT je tak veľa peňazí a je v tom zakom­bi­no­va­ných tak veľa ľudí, že on nevidí žiadnu mož­nosť radi­kálne to vylep­šiť. Len keď vyschne žriedlo.

Záver

Pro­stred­níc­tvom ino­vá­cií a tech­no­ló­gii je možné dosiah­nuť jed­no­duchší život ľudí a zvý­šiť efek­tív­nosť eko­no­miky. Škoda, že sme túto obrov­skú šancu v podobne sto­vák miló­nov eur nevy­užili tak, ako sa mohlo. Mohli sme byť už v IT nebi. 

Tak dajme tomu aspoň druhú šancu. Je to na kaž­dom z vás. V IT na slo­ven­sku sú stovky inte­li­gent­ných a dob­rých ľudí, ktorí len tak nejak kapi­tu­lo­vali niečo meniť. 

Zdroj: truban.sk

Pridať komentár (0)