Dajte fot­kám nový roz­mer!

Snipi / 7. január 2015 / Business

Nie je to tak dávno, čo sa na inter­nete obja­vila appka Drop­pie, ktorú vytvo­rili slo­váci a už tu je appka, ktorá síce nie je zo slo­ven­ska, ale ja osobne jej pred­po­ve­dám fakt úspech. Pred­stavte si pohyb­livé fotky z novín zo série Har­ryho Pottera… Teraz si pred­stavte, že fotky ktoré nafo­títe si zacho­vajú pohyb a kto­koľ­vek ten pohyb môže vidieť. To je FYU.SE

Nain­šta­lo­val som si teda appku FYU.SE a hneď mi bolo jasné, že toto je cesta, kto­rou sa veľmi veľa sociál­nych sietí isto vybe­rie. Sám pred­po­kla­dám, že to buď oko­pí­ruje, kúpi, alebo ukradne Face­book prí­padne Ins­ta­gram, v kaž­dom prí­pade je to asi jedno, pre­tože nie je to nič, čo by sa nedalo zvlád­nuť.

Vtip je v tom, že vy vyfo­títe objekt (seba, kamoša, loka­litu), pri­čom hýbete tele­fó­nom zľava doprava, alebo zhora dolu, prí­padne naopak, to je fakt jedno, a výsled­kom je foto­gra­fia, ktorá zachytí nie­len pano­ra­ma­tickú fotku, ale naprí­klad pohyb­livú sel­fie, výni­močný objekt, prí­padne čokoľ­vek, čo odfo­títe.Zdroj: snipi.sk
Pridať komentár (0)