Dajte spolu s nami koniec plastovému odpadu

Redakcia / 12. júna 2018 / Zo Slovenska

  • Mu­síme si pri­znať, že sa nám to ako ľud­stvu za­čína vy­my­kať kon­trole.
  • Od­padu z plastu je také enormné množ­stvo, až sa jed­no­du­cho mu­síme zau­jí­mať o to, kde končí.
  • A sa­moz­rejme aj o to, ako ho po­u­ží­vať me­nej.

Špe­ciálny diel ve­no­vaný „matke Zem“. Náj­dete v ňom nie­koľko jed­no­du­chých ti­pov na re­cyk­lá­ciu od 4mov!

A ešte jedna smutná správa na zá­ver. Na toto leto kon­číme. Tak si ho užite – ale s mie­rou!

Pridať komentár (0)