Ďalší Energyhack prebehol v Bratislave, sleduj video

Redakcia / 13. decembra 2018 / Tech a inovácie

  • Pre­be­hol druhý roč­ník hac­ka­tonu ZSE
  • Té­mou boli ino­va­tívne zdroje ener­gie
  • Pri­ná­šame ti vi­deo z ak­cie, kde roz­dali 6 000 eur
zdroj: Linkedin
  • Pre­be­hol druhý roč­ník hac­ka­tonu ZSE
  • Té­mou boli ino­va­tívne zdroje ener­gie
  • Pri­ná­šame ti vi­deo z ak­cie, kde roz­dali 6 000 eur

Ne­dávno sa usku­toč­nil druhý roč­ník ak­cie Ener­gy­hack, za kto­rým stojí ZSE v spo­lu­práci s Im­pact­HU­Bom a Ne­ulogy Ven­tu­res. Išlo o druhý roč­ník hac­ka­ton ak­cie za­me­ra­nej na ino­va­tívne mož­nosti vy­uži­tia ener­gie.

Hac­ka­to­nom sa na Slo­ven­sku darí stále viac, čo naz­na­čuje ochotu fi­riem roz­mýš­ľať mimo štan­dard­nej ko­mu­ni­ká­cie. Ener­gy­hack bol roz­de­lený na dve vý­zvy, každá za­me­raná na iný typ vy­uži­tia ener­gie. Sú­ťa­žiť si mo­hol v tí­moch, hac­ko­vať celú noc a za naj­lepší ná­pad do­stať vý­hru v hod­note 3 000 eur.

Možno ešte zau­jí­ma­vej­šie než fi­nančná vý­hra je spo­lu­práca so ZSE, ktorá ti umožní pra­co­vať na tvo­jom pro­jekte a pri­viesť ho k funkč­nému koncu. Ví­ťaz mi­nu­lého roč­níka sa do­konca stal za­mest­nan­com ZSE, čo de­mon­štruje roz­mýš­ľa­nie firmy. Vy­uží­vať po­dobné ak­cie ako zdroj in­špi­rá­cie a vý­voj no­vých rie­šení je v za­hra­ničí bežné, na Slo­ven­sku stále ide o za­čiatky. Druhý roč­ník Ener­gy­hacku však na­sved­čuje, že po­dobné ak­cie má zmy­sel or­ga­ni­zo­vať. Firmy ako ZSE ťa­žia z via­ce­rých po­hľa­dov, ako je bu­do­va­nie ko­mu­nity okolo svojho brandu, vý­voj rie­šení a mož­nosť do­stať k sebe do firmy ši­kov­ných ľudí.

Viac sa ale už do­zvieš vo vi­deu:

Pridať komentár (0)