Dámy, naštar­tujte svoje pod­ni­ka­nie s VÚB Biz­nis aka­dé­miou

Nikola Brehová / 10. októbra 2016 / Business

Chcela by si roz­be­hnúť svoj biz­nis a nevieš ako začať? Alebo si už začala pod­ni­kať a nara­zila na prob­lém, s kto­rým si nevieš dať rady? VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy má opäť pri­pra­vený prog­ram na mieru ženám, ktoré sú v začiat­koch svojho pod­ni­ka­nia. Pošli pri­hlášku a zís­kaj cenné rady od skú­se­ných odbor­ní­kov.

VÚB banka orga­ni­zuje Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­kavé ženy už ôsmy raz a má za sebou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov absol­ven­tiek. „Vieme, že ženy vní­majú pod­ni­ka­nie inak ako muži. Práve v začiat­koch často potre­bujú správnu moti­vá­ciu, doda­nie seba­dô­very a rady v oblas­tiach, kde sú menej zdatné. Doká­žeme im s tým účinne pomôcť,“ hovorí amba­sá­dorka pro­jektu, zástup­kyňa gene­rál­neho ria­di­teľa VÚB Elena Kohú­ti­ková. 

ek

foto. vub.sk

Regis­trá­cia je už spus­tená!

Všetky dámy s pod­ni­ka­teľ­skými ambí­ciami sa môžu pri­hlá­siť na www.podnikavezeny.sk. Pri­hlášky je možné zasie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016.
Šancu absol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vybe­rie odborná porota.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je určená začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomáha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník teraz pri­chá­dza s vylep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram ponúkne ešte väčší pries­tor na dis­ku­siu, osobné kon­zul­tá­cie a najmä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Novin­kou bude i online stre­a­ming pred­ná­šok z aka­dé­mie. V porote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy zasadne známa ban­kárka Elena Kohú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Janica Lacová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Nicole Sinet, zakla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami určite inšpi­rujú všetky šikovné ženy. 

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

1

foto: vub.sk

Pridať komentár (0)