Dámy, naštar­tuj­te svo­je pod­ni­ka­nie s VÚB Biz­nis aka­dé­mi­ou

Nikola Brehová / 10. októbra 2016 / Business

Chce­la by si roz­be­hnúť svoj biz­nis a nevieš ako začať? Ale­bo si už zača­la pod­ni­kať a nara­zi­la na prob­lém, s kto­rým si nevieš dať rady? VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy má opäť pri­pra­ve­ný prog­ram na mie­ru ženám, kto­ré sú v začiat­koch svoj­ho pod­ni­ka­nia. Pošli pri­hláš­ku a zís­kaj cen­né rady od skú­se­ných odbor­ní­kov.

VÚB ban­ka orga­ni­zu­je Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­ka­vé ženy už ôsmy raz a má za sebou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov absol­ven­tiek. „Vie­me, že ženy vní­ma­jú pod­ni­ka­nie inak ako muži. Prá­ve v začiat­koch čas­to potre­bu­jú správ­nu moti­vá­ciu, doda­nie seba­dô­ve­ry a rady v oblas­tiach, kde sú menej zdat­né. Doká­že­me im s tým účin­ne pomôcť,“ hovo­rí amba­sá­dor­ka pro­jek­tu, zástup­ky­ňa gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa VÚB Ele­na Kohú­ti­ko­vá. 

ek

foto. vub.sk

Regis­trá­cia je už spus­te­ná!

Všet­ky dámy s pod­ni­ka­teľ­ský­mi ambí­cia­mi sa môžu pri­hlá­siť na www.podnikavezeny.sk. Pri­hláš­ky je mož­né zasie­lať elek­tro­nic­ky do 28.10.2016.
Šan­cu absol­vo­vať troj­dňo­vý works­hop, kto­rý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­sla­ve, zís­ka 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vybe­rie odbor­ná poro­ta.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy je urče­ná začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomá­ha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník teraz pri­chá­dza s vylep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram ponúk­ne ešte väč­ší pries­tor na dis­ku­siu, osob­né kon­zul­tá­cie a naj­mä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Novin­kou bude i onli­ne stre­a­ming pred­ná­šok z aka­dé­mie. V poro­te toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­ka­vé ženy zasad­ne zná­ma ban­kár­ka Ele­na Kohú­ti­ko­vá, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Jani­ca Laco­vá z Jem Iné. Čest­ný hos­ťom bude Nico­le Sinet, zakla­da­teľ­ka fran­cúz­skej koz­me­ti­ky Alt­he­ag­rey. Svo­ji­mi zau­jí­ma­vý­mi pod­ni­ka­teľ­ský­mi prí­beh­mi a skú­se­nos­ťa­mi urči­te inšpi­ru­jú všet­ky šikov­né ženy. 

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

1

foto: vub.sk

Pridať komentár (0)