Dámy spo­zor­nite! Star­tup Man­Ser­vants je tu len pre vás ;)

Luky Gašparík / 31. júl 2014 / Tools a produktivita

Otco­via Ame­riky sa asi obra­cajú v hrobe, keď vidia, aké nové star­tupy to vzni­kajú v USA. Síce je doba otro­kár­stva už dávno za nami, Ame­rika musí byť samoz­rejme zasa iná. Nový star­tup Man­Ser­vants je jas­ným prí­kla­dom, ako sa dá poko­riť hoci­jaké tabu :).

Troška rece­sie pre slečny a dámy tohto sveta. Ak trpíte nedos­tat­kom muž­skej pozor­nosti alebo sa vám už ten váš chlap oba­lil sla­nin­kou (čo je btw. zna­kom jeho abso­lút­nej spo­koj­nosti so vzťa­hom ;)), tak máte mož­nosť využiť služby ame­ric­kého star­tupu Man­Ser­vants. Tento star­tup má dať ženám to, po čom naozaj túžia — muž­ský otrok :D. Jed­no­du­cho pove­dané muž, ktorý spraví abso­lútne všetko, čo sa mu povie, BEZ ODVRÁ­VA­NIA.

Nie je to vtip! Iba sa potvr­dzuje pra­vidlo, že za peniaze sa dá naozaj kúpiť úplne všetko, dokonca aj muž. Muž, ktorý vás bude vždy oslo­vo­vať “My lady” a každý prí­kaz od vás ukončí slo­vami “As you wish”. Bude vás chrá­niť ako body­gu­ard, pozý­vať na drinky (za vaše peniaze) alebo bude vašim but­le­rom (viď Gerard But­ler). Strašné, že toto nechajú so sebou nie­ktorí muži robiť. Pozrite si video, aby ste mali pred­stavu, o čom sa tu vlastne bavíme:

Aby ste to ale nechá­pali zle, tento star­tup nie sú žiadni call­boys, s kto­rými si môžete robiť úplne všetko. Pla­tia určité prí­sne pra­vidla ako naprí­klad — toto musím nechať v ori­gi­nály — “A Man­Ser­vant keeps his penis in his pants and out of the lady’s face”. Tento star­tup bol zalo­žený v San Fran­ciscu a vzni­kol v hla­vách dvoch dám, ktoré sa živia ako copy­wri­terky. Man­Ser­vants sú momen­tálne v beta ver­zií, na plno sa chys­tajú roz­be­hnúť až na jeseň. Keďže sa stále pri­zvu­kuje, aby star­tupy rie­šili ozaj­stné prob­lémy, mám vyslo­vene prob­lém, nájsť jediný prob­lém, ktorý by tento star­tup rie­šil. Asi som naozaj z Marsu a tie ženy jed­no­du­cho roz­mýš­ľajú inak. Aj tento pro­jekt je dôka­zom, že v Ame­rike je naozaj ešte stále VŠETKO MOŽNÉ.

A takto budú chlapci vyze­rať naozaj :P

Zdroj: ManServants.co 

Pridať komentár (0)