Dana Hamarová z Mandalive vytvorila vďaka teórii Carla Gustava Junga inovatívnu aplikáciu, ktorá nakopne tvoj potenciál

Veronika Horváthová / 10. októbra 2016 / Rozhovory

Sym­pa­tická Dana Ha­ma­rová je na­ozaj od­bor­níčka na ľud­skú my­seľ a prácu s ve­do­mím a ne­ve­de­mím. Dlhé roky sa ve­no­vala mar­ke­tingu a brand ma­na­ge­mentu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a ne­uro­veda. Mo­men­tálne to do­konca štu­duje na King’s Col­lege v Lon­dýne a ok­rem toho spo­lu­vyt­vo­rila kre­a­tívnu a ná­učnú appku Man­da­live. Vy­svet­lila nám, prečo je dô­le­žité ko­nečne za­čať v ško­lách tré­no­vať aj ľavú moz­govú he­mi­sfé­rou, prečo je fakt po­trebné si vo voľ­nom čase vy­ma­ľo­vá­vať a tiež, prečo sa treba sta­rať o svoj du­ševný roz­voj už v mla­dom veku.

Ahoj, vy­tvo­rili ste ap­li­ká­ciu, ktorá po­máha ľu­ďom v ich osob­nost­nom roz­voji po­mo­cou ob­ráz­kov – man­dál. Na za­čia­tok nám vy­svetli, čo vlastne tá man­dala je.

Na za­čia­tok je dô­le­žité po­ve­dať, že aj keď to možno voľ­ným okom vy­zerá, že v ap­li­ká­cii sú len „bežné ob­rázky na vy­far­bo­va­nie“, skrýva sa za tým viac. Naše „vy­ma­ľo­vanky“ sú od všet­kých os­tat­ných na svete od­lišné v tom, že vy­jad­rujú emó­cie a vlast­nosti. A tiež v tom, že majú zá­mer, ktorý si pred vy­far­bo­va­ním buď pre­čí­taš na disp­leji alebo na­pí­šeš na pa­pier. Z hľa­diska psy­cho­ló­gie sme spo­jili man­daly a prácu s tieňmi do jed­ného ná­stroja, čo do­te­raz ešte ni­kto ne­uro­bil. Te­raz sa asi v du­chu pý­taš, o čom to vlastne ho­vo­rím ☺ keďže slová ako „man­dala“ alebo „práca s tieňmi“ nie sú mimo psy­cho­ló­gie bežné. Skú­sim to teda v krát­kosti vy­svet­liť.

Man­dala zna­mená kruh alebo aj ob­vod a stred. Mô­žeme tak po­me­no­vať aký­koľ­vek kru­hový ob­raz, či už v prí­rode alebo vy­tvo­rený člo­ve­kom. Tvorba man­dál sa po ti­síc­ro­čia vy­uží­vala na roz­voj a liečbu. Preto ich, už pred vyše osem­de­sia­timi rokmi, do psy­cho­ló­gie za­vie­dol Carl Gu­stav Jung. Od tej doby s nimi vedci usku­toč­nili mnoho vý­sku­mov, ktoré po­u­ká­zali na be­ne­fity ako zní­že­nie stresu, zvý­še­nie po­citu is­toty, zlep­še­nie kon­cen­trá­cie, kre­a­ti­vity alebo me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Čize práca s man­da­lami sa v psy­cho­ló­gii vy­užíva už mnoho ro­kov. My sme vy­tvo­rili niečo ako „novú ge­ne­rá­ciu“ man­dál, ktoré sym­bo­licky vy­jad­rujú po­zi­tívne aj ne­ga­tívne emó­cie, vlast­nosti alebo stavy. Vy­tvo­rili sme ich, keď sme hľa­dali nový spô­sob práce s tieňmi.

Prá­cou s tieňmi sa v psy­cho­ló­gii ozna­čuje „zo­zna­mo­va­nie sa“ s rôz­nymi vlast­nos­ťami a emó­ciami – po­zi­tív­nymi aj ne­ga­tív­nymi, ktoré mô­žeme mať po­tla­čené v ne­ve­domí. Po­zi­tívne tiene sú vlast­nosti, ktoré vní­mame po­zi­tívne, ale mys­líme si, že takí nie sme. V ne­ve­domí sa však na­chá­dzajú v po­dobe po­ten­ciálu, ktorý je po­trebné ak­ti­vo­vať. Ne­ga­tívne tiene sú zase vlast­nosti, ktoré nech­ceme mať. Nech­cem prí­liš roz­prá­vať o tom, prečo je dô­le­žité s tieňmi pra­co­vať, ale fun­guje to tak, že ak sa im po ta­kej trid­siatke-trid­sať­päťke ne­zač­neme pro­ak­tívne ve­no­vať, môžu nám za­čať kom­pli­ko­vať ži­vot. Je to kvôli tomu, že na to, aby sme žili na­pl­nený a úspešný ži­vot, po­tre­bu­jeme men­tálnu ener­giu a po­zi­tívne as­pekty všet­kých na­šich vlast­ností, po­zi­tív­nych aj ne­ga­tív­nych. A ak sa nie­ktoré vlast­nosti a emó­cie dl­ho­dobo sna­žíme do­stať z nášho ži­vota preč, za­čnú sa po čase vra­cať, často ale de­štruk­tív­nym spô­so­bom.

Čo je však dô­le­žité, že „te­ra­pe­utický efekt“ man­dál v appke fun­guje aj bez toho, aby sme ve­deli celý tento „psy­cho­lo­gický backg­round“. Najk­raj­šie to vi­dieť na de­ťoch. Mi­nule mi jedna kli­entka ho­vo­rila, že jej syn, kto­rého man­daly vô­bec ne­zau­jí­mali, za ňou je­den deň pri­šiel, či by mu mohla vy­tla­čiť man­dalu hnevu, aby zvlá­dol svoj hnev na jed­ného uči­teľa, čo nič ne­vie. Deti ta­kéto veci často chápu in­tu­itívne aj bez vy­svet­le­nia.

Sa­moz­rejme, appka je v pr­vom rade pre ľudí, kto­rých zau­jíma osob­nostný roz­voj. Na­ším plá­nom nie je kon­ku­ro­vať bež­ným vy­far­bo­va­cím app­kám, kde sú kve­tinky, zvie­ratká alebo mestá. Tých je už na trhu dosť a mnoho z nich je veľmi kva­lit­ných. My chceme zau­jať na­prí­klad ľudí, ktorí majú po­zi­tívnu skú­se­nosť s man­da­lami, alebo sa už ne­ja­kým spô­so­bom ve­no­vali práci s tieňmi, alebo ta­kých, čo by chceli v rámci vy­far­bo­va­nia skú­siť niečo nové s „ná­dy­chom“ osob­nost­ného roz­voja. Jasné, že na Slo­ven­sku ta­káto cie­ľovka nie je ob­rov­ská, ale ve­ríme, že na­prí­klad v rámci Ame­riky je týchto ľudí veľké množ­stvo, a že cez on­line kam­pane ich vieme dobre tar­ge­to­vať.

mandalive2

Zdroj: Linda Pet­rov

A ako viete, ako má ne­jaká vlast­nosť alebo emó­cie vy­ze­rať, aké sym­boly po­u­žiť?

Všetky man­daly, ktoré sú v appke Man­da­live® vy­tvára môj ko­lega Palo Roz­lož­ník, ktorý je uzná­vaný gra­fický di­zaj­nér a zá­ro­veň aj ze­nový mních. Tvorbe man­dál sa ve­nuje vyše trid­sať ro­kov a má na to špe­ciálne po­stupy. Je­diné, čo mys­lím mô­žem pre­zra­diť, že Palo zvykne o man­dale ho­vo­riť ako o „logu“ da­nej emó­cie alebo vlast­nosti. A že na to, aby ju mo­hol vy­tvo­riť, po­tre­buje daný stav najprv veľmi in­ten­zívne pre­žiť ☺

A ako zís­tim, ktorý ob­rá­zok a vlastne aj emó­ciu si mám vy­brať?

Je nie­koľko spô­so­bov. Mô­žeš si vy­brať podľa toho, čo ak­tu­ál­nej pre­ží­vaš, tak ako si na­prí­klad syn mo­jej kli­entky vy­bral hnev. Alebo v appke stla­číš but­ton „s čím dnes re­zo­nu­jem“ a ne­cháš sa prek­va­piť, aká vlast­nosť alebo emó­cia sa ti zo­brazí. Alebo si mo­žeš vy­brať kon­krétnu dvo­j­icu, s kto­rou sa chceš „zo­zná­miť“ a vy­far­biť si za se­bou na­prí­klad ne­ús­pech a úspech.

Ja osobne veľmi zbož­ňu­jem čiernu farbu a lo­gicky to môže o mne na­po­ve­dať, že som ne­ga­tívna alebo ne­ve­selá. No ne­mys­lím si to veľmi o sebe. Majú jed­not­livé farby, ktoré si sama vy­be­riem ne­jaký vý­znam? 

Farby môžu mať rôzne vý­znamy. Je­den uhol po­hľadu je vše­obecné po­ve­do­mie, ktoré je často zá­vislé od kul­túry alebo kra­jiny, druhý uhol je ich psy­cho­lo­gický vý­znam. To je už kom­plex­nej­šia téma, kto­rej štú­diu treba ve­no­vať ne­jaký čas. Pri práci s man­da­lami však nie je dô­le­žité ve­dieť, aký vý­znam farby majú, ne­treba ich ana­ly­zo­vať. Dô­le­žité je to, že farbu „vlo­žíme“ do da­ného tvaru v man­dale a vý­ber mô­žeme kľudne pre­ne­chať na­šej in­tu­ícii ☺ Ne­exis­tuje „správne“ alebo „ne­správne“ vy­far­bená man­dala. Každá man­dala je ak­tu­ál­nym vy­jad­re­ním da­ného mo­mentu, ktorý je vždy uni­kátny a ni­kdy sa ne­opa­kuje.

mandalive4

Zdroj: Linda Pet­rov

Doba je veľmi upo­náh­ľaná a ľu­dia ne­majú veľa voľ­ného času. Prečo by si teda mali nájsť čas na vy­far­bo­va­nie ob­ráz­kov?

Práve preto, že doba je taká upo­náh­ľaná, sme k vy­far­bo­va­niu man­dál na pa­pier, ktoré s na­šimi kli­entmi vy­uží­vame už de­sať ro­kov, pri­po­jili aj di­gi­tálne vy­far­bo­va­nie v appke. Appka umož­ňuje ve­no­vať sa osob­nost­nému roz­voju ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek po­čas dňa, na­prí­klad, keď máme krátku pauzu me­dzi stret­nu­tiami alebo keď ces­tu­jeme do práce.

Máš ne­jaký prí­klad, kedy člo­veku man­daly po­mohli v ťaž­kých ži­vot­ných si­tu­áciách?

Mne osobne na­prí­klad veľmi po­mohlo pra­co­vať s man­da­lami smútku a zú­fals­tva, keď som pre­ží­vala stratu blíz­kej osoby. Vy­far­bo­vala som ich vkuse asi týž­deň ☺ Ta­kisto máme skú­se­nosti s tým, že man­daly po­má­hajú zmier­niť šok a ak­ti­vo­vať ná­dej a po­zi­tívnu ener­giu ľu­ďom, kto­rým je diag­nos­ti­ko­vaná vážna cho­roba. Máme tiež po­zi­tívny fe­ed­back, kedy naši kli­enti vy­uží­vali man­daly na­prí­klad pri strese alebo vy­čer­paní z práce.

V akých si­tu­áciách sa ešte dajú man­daly po­u­ží­vať?

Naši kli­enti ich zvyknú po­u­ží­vať na­prí­klad pred dô­le­ži­tým stret­nu­tím, ten­drom alebo po­ho­vo­rom, na za­čiatku pro­jektu alebo roku, alebo keď majú prob­lémy vo vzťa­hoch. Vy­berú si man­dalu podľa ak­tu­ál­nej si­tu­ácie, na­prí­klad man­dalu stresu, stra­chu, no­vého za­čiatku, od­vahy, úspe­chu, alebo od­pus­te­nia a ve­nujú ju kon­krét­nej si­tu­ácii, ktorú ak­tu­álne rie­šia. A na­prí­klad krstná mama appky, te­nis­tka Ja­nette Hu­sá­rová, man­daly vy­uží­vala po­čas te­ni­so­vej príp­ravy, keď bola pro­fe­si­onál­nou hráč­kou. Mala špe­ciálnu kom­bi­ná­ciu man­dál, ktoré po­u­ží­vala pred zá­pa­som a tiež po ňom a man­daly s ňou takto pre­ces­to­vali skoro celý svet.

mandalive

Zdroj: Linda Pet­rov

Za­tiaľ je ap­li­ká­cia do­stupná len pre iP­hony. Plá­nu­jete aj ver­ziu pre An­droid?

Prav­de­po­dobne áno, vý­voj appky sme však chceli ro­biť len na jed­nej plat­forme. Sme zve­daví na odozvu, najmä v Ame­rike, a podľa toho bu­deme plá­no­vať aj prí­padný lauch ver­zie pre An­droid.

Ok­rem iného ste vy­dali aj knižnú ver­ziu man­dál. Prečo ste sa v tomto elek­tro­nic­kom svete roz­hodli pre ta­kúto jemne olds­cho­olovú al­ter­na­tívu?

Lebo ja som old­chool a knižky mi­lu­jem! Ale nie ☺ Man­daly, ktoré sa vy­far­bujú na pa­pier, boli a vždy budú zá­kla­dom, čo sa týka na­šich tré­nin­gov a kou­čin­gov, preto je aj v appke môž­nosť vy­tla­čiť si ich na pa­pier. Ale sa­moz­rejme mys­leli sme aj na to, že nie každý na Slo­ven­sku má iP­hone alebo iPad a chceli sme, aby mož­nosť pra­co­vať s man­da­lami malo čo naj­viac ľudí. Preto sme veľmi radi, že ich vy­da­va­teľ­stvo Slo­vart vy­dalo v kniž­nej po­dobe v slo­ven­čine a v de­cem­bri pri­budne aj česká ver­zia. V knihe Man­daly pre lepší ži­vot je na­vyše aj krátka te­ória o práci s tieňmi, ktorá v appke nie je, a tiež otázky na za­dnej strane man­dál.

mandalive1

Zdroj: Linda Pet­rov

Ja mám po­cit, že ľu­dia, ktorí sa zau­jí­majú o osob­nostný roz­voj a se­ba­roz­voj veľmi oce­nia no­vinku na trhu. No ako je to s ľudmi, ktorí nič ne­ve­dia o tejto prob­le­ma­tike. Mys­líte si, že vďaka ap­li­ká­cii sa zvýši po­ve­do­mie?

Ne­viem, mô­žem dú­fať, že as­poň tro­chu ☺ Mys­lím si však, že v tejto ob­lasti je vý­voj na Slo­ven­sku veľmi po­zi­tívny. Pred de­sia­timi rokmi sa o tieto témy zau­jí­malo len pár ľudí a keď som nie­komu na­prí­klad po­ve­dala, že sa ve­nu­jem ze­no­vej me­di­tá­cii, tak len krú­til hla­vou. Dnes skoro každý, s kým sa stret­nem, má už aj osobné skú­se­nosti so se­ba­poz­ná­va­ním, mi­ni­málne v tom, že pre­čí­tal zo­pár zau­jí­ma­vých kni­žiek. A aj mladí ľu­dia, s kto­rými sa stre­tá­vam na­prí­klad na ško­lách, dá­vajú veľmi zau­jí­mavé otázky, z kto­rých cí­tiť, že sú roz­hľa­dení a zau­jí­majú sa aj o túto ob­lasť.

Exis­tujú dve va­rianty ap­li­ká­cie – pla­tená a ne­pla­tená. Ľu­dia na Slo­ven­sku mi­lujú veci za­darmo, mys­líte si, že budú ochotní za­pla­tiť si za roz­siah­lej­šiu ver­ziu?

Ver­zia za­darmo, je vlastne taká „ochut­návka“. Plná ver­zia, kde je mo­men­tálne 46 man­dál a kde každé dva týždne pri­budne nová dvo­j­ica, je spo­plat­nená. Appka je pre špe­ci­fickú cie­ľovú sku­pinu u nás aj vo svete, a my ve­ríme, že títo ľu­dia budú ve­dieť oce­niť jej pri­danú hod­notu a to, že sa da­ta­báza bude ne­us­tále roz­ši­ro­vať.

Za­tiaľ exis­tuje ver­zia v slo­ven­čine a an­glič­tine. Plá­nu­jete roz­ší­riť ap­li­ká­ciu aj o iné ja­zyky?  

Ja­zyk appky sa na­sta­vuje au­to­ma­ticky podľa ja­zyku te­le­fónu – ak je te­le­fón v slo­ven­čine, aj appka, ak je te­le­fón v akom­koľ­vek inom ja­zyku, appka je v an­glič­tine. Do konca roka ešte zva­žu­jeme českú ver­ziu, keďže v de­cem­bri vy­jde česká ver­zia knihy. Bu­dúci rok by sme radi pri­po­jili aj iné ja­zyky, ale najprv chceme po­čkať na re­ak­cie z an­glicky ho­vo­ria­ceho sveta.

mandalive-5

Zdroj: Linda Pet­rov

Na ume­lecké pred­mety v ško­lách sa ne­kla­die veľký dô­raz. Mys­líš si, že by bolo pros­pešné, keby sa do os­nov za­ra­dila ar­te­ra­pia alebo as­poň viac ume­lec­kých pred­me­tov?

Mo­men­tálne sa v na­šich ško­lách z veľ­kej časti ve­nu­jeme iba pred­me­tom a ak­ti­vi­tám, ktoré sa za­me­ria­vajú na ra­ci­onálnu he­mi­sféru mozgu. Čiže čo­koľ­vek, čo by toto prí­lišné za­me­ra­nie na rá­cio trošku vy­vá­žilo dru­hým sme­rom k in­tu­itív­nej he­mi­sfére je fajn. Či by to boli ume­lecké pred­mety alebo roz­voj kre­a­ti­vity, in­tu­ície, emo­ci­onál­nej in­te­li­gen­cie – čo­koľ­vek. Mys­lím si, že kre­a­ti­vita bude pre akú­koľ­vek prácu čím ďa­lej dô­le­ži­tej­šia a tiež schop­nosť nad­vä­zo­vať vzťahy a roz­umieť sám sebe. Lo­gické mys­le­nie a in­te­lekt budú sa­moz­rejme vždy dô­le­žité a ne­treba na ne za­bú­dať, ale do ži­vota rov­nako po­tre­bu­jeme aj tvo­ri­vosť a in­tu­íciu.

A na­ko­niec nám pre­zraďte, ako často si vy vy­far­bu­jete?

Po­sledný me­siac, keď sme tes­to­vali appku, ur­čite každý deň. Pred­tým som si na pa­pieri vy­far­bo­vala v prie­mere také dve-tri man­daly za týž­deň, čiže za tých de­sať ro­kov, čo ich po­u­ží­vame, som ich mohla vy­far­biť okolo ti­síc. Ale ur­čite ve­die moja ko­le­gyňa a ma­mina Luba, ktorá ich vy­far­bila mi­ni­málne tri­ti­síc ☺

 

Zdroj ti­tulná fotka: Ka­ta­rína Ne­do­roš­čí­ková

Pridať komentár (0)