Dana Hama­rová z Man­da­live vytvo­rila vďaka teórii Carla Gustava Junga ino­va­tívnu apli­ká­ciu, ktorá nakopne tvoj poten­ciál

Veronika Horváthová / 10. októbra 2016 / Rozhovory

Sym­pa­tická Dana Hama­rová je naozaj odbor­níčka na ľud­skú myseľ a prácu s vedo­mím a neve­de­mím. Dlhé roky sa veno­vala mar­ke­tingu a brand mana­ge­mentu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a neuro­veda. Momen­tálne to dokonca štu­duje na King’s Col­lege v Lon­dýne a okrem toho spo­lu­vyt­vo­rila kre­a­tívnu a náučnú appku Man­da­live. Vysvet­lila nám, prečo je dôle­žité konečne začať v ško­lách tré­no­vať aj ľavú moz­govú hemi­sfé­rou, prečo je fakt potrebné si vo voľ­nom čase vyma­ľo­vá­vať a tiež, prečo sa treba sta­rať o svoj duševný roz­voj už v mla­dom veku. 

Ahoj, vytvo­rili ste apli­ká­ciu, ktorá pomáha ľuďom v ich osob­nost­nom roz­voji pomo­cou obráz­kov — man­dál. Na začia­tok nám vysvetli, čo vlastne tá man­dala je.

Na začia­tok je dôle­žité pove­dať, že aj keď to možno voľ­ným okom vyzerá, že v apli­ká­cii sú len „bežné obrázky na vyfar­bo­va­nie“, skrýva sa za tým viac. Naše „vyma­ľo­vanky“ sú od všet­kých ostat­ných na svete odlišné v tom, že vyjad­rujú emó­cie a vlast­nosti. A tiež v tom, že majú zámer, ktorý si pred vyfar­bo­va­ním buď pre­čí­taš na disp­leji alebo napí­šeš na papier. Z hľa­diska psy­cho­ló­gie sme spo­jili man­daly a prácu s tieňmi do jed­ného nástroja, čo dote­raz ešte nikto neuro­bil. Teraz sa asi v duchu pýtaš, o čom to vlastne hovo­rím ☺ keďže slová ako „man­dala“ alebo „práca s tieňmi“ nie sú mimo psy­cho­ló­gie bežné. Skú­sim to teda v krát­kosti vysvet­liť.

Man­dala zna­mená kruh alebo aj obvod a stred. Môžeme tak pome­no­vať aký­koľ­vek kru­hový obraz, či už v prí­rode alebo vytvo­rený člo­ve­kom. Tvorba man­dál sa po tisíc­ro­čia využí­vala na roz­voj a liečbu. Preto ich, už pred vyše osem­de­sia­timi rokmi, do psy­cho­ló­gie zavie­dol Carl Gustav Jung. Od tej doby s nimi vedci usku­toč­nili mnoho výsku­mov, ktoré pou­ká­zali na bene­fity ako zní­že­nie stresu, zvý­še­nie pocitu istoty, zlep­še­nie kon­cen­trá­cie, kre­a­ti­vity alebo medzi­ľud­ských vzťa­hov. Čize práca s man­da­lami sa v psy­cho­ló­gii využíva už mnoho rokov. My sme vytvo­rili niečo ako „novú gene­rá­ciu“ man­dál, ktoré sym­bo­licky vyjad­rujú pozi­tívne aj nega­tívne emó­cie, vlast­nosti alebo stavy. Vytvo­rili sme ich, keď sme hľa­dali nový spô­sob práce s tieňmi.

Prá­cou s tieňmi sa v psy­cho­ló­gii ozna­čuje „zozna­mo­va­nie sa“ s rôz­nymi vlast­nos­ťami a emó­ciami – pozi­tív­nymi aj nega­tív­nymi, ktoré môžeme mať potla­čené v neve­domí. Pozi­tívne tiene sú vlast­nosti, ktoré vní­mame pozi­tívne, ale mys­líme si, že takí nie sme. V neve­domí sa však nachá­dzajú v podobe poten­ciálu, ktorý je potrebné akti­vo­vať. Nega­tívne tiene sú zase vlast­nosti, ktoré nech­ceme mať. Nech­cem prí­liš roz­prá­vať o tom, prečo je dôle­žité s tieňmi pra­co­vať, ale fun­guje to tak, že ak sa im po takej trid­siatke-trid­sať­päťke nezač­neme pro­ak­tívne veno­vať, môžu nám začať kom­pli­ko­vať život. Je to kvôli tomu, že na to, aby sme žili napl­nený a úspešný život, potre­bu­jeme men­tálnu ener­giu a pozi­tívne aspekty všet­kých našich vlast­ností, pozi­tív­nych aj nega­tív­nych. A ak sa nie­ktoré vlast­nosti a emó­cie dlho­dobo sna­žíme dostať z nášho života preč, začnú sa po čase vra­cať, často ale deštruk­tív­nym spô­so­bom.

Čo je však dôle­žité, že „tera­pe­utický efekt“ man­dál v appke fun­guje aj bez toho, aby sme vedeli celý tento „psy­cho­lo­gický backg­round“. Najk­raj­šie to vidieť na deťoch. Minule mi jedna kli­entka hovo­rila, že jej syn, kto­rého man­daly vôbec nezau­jí­mali, za ňou jeden deň pri­šiel, či by mu mohla vytla­čiť man­dalu hnevu, aby zvlá­dol svoj hnev na jed­ného uči­teľa, čo nič nevie. Deti takéto veci často chápu intu­itívne aj bez vysvet­le­nia.

Samoz­rejme, appka je v prvom rade pre ľudí, kto­rých zau­jíma osob­nostný roz­voj. Naším plá­nom nie je kon­ku­ro­vať bež­ným vyfar­bo­va­cím app­kám, kde sú kve­tinky, zvie­ratká alebo mestá. Tých je už na trhu dosť a mnoho z nich je veľmi kva­lit­ných. My chceme zau­jať naprí­klad ľudí, ktorí majú pozi­tívnu skú­se­nosť s man­da­lami, alebo sa už neja­kým spô­so­bom veno­vali práci s tieňmi, alebo takých, čo by chceli v rámci vyfar­bo­va­nia skú­siť niečo nové s „nády­chom“ osob­nost­ného roz­voja. Jasné, že na Slo­ven­sku takáto cie­ľovka nie je obrov­ská, ale veríme, že naprí­klad v rámci Ame­riky je týchto ľudí veľké množ­stvo, a že cez online kam­pane ich vieme dobre tar­ge­to­vať.

mandalive2

Zdroj: Linda Pet­rov

A ako viete, ako má nejaká vlast­nosť alebo emó­cie vyze­rať, aké sym­boly pou­žiť?

Všetky man­daly, ktoré sú v appke Man­da­live® vytvára môj kolega Palo Roz­lož­ník, ktorý je uzná­vaný gra­fický dizaj­nér a záro­veň aj zenový mních. Tvorbe man­dál sa venuje vyše trid­sať rokov a má na to špe­ciálne postupy. Jediné, čo mys­lím môžem pre­zra­diť, že Palo zvykne o man­dale hovo­riť ako o „logu“ danej emó­cie alebo vlast­nosti. A že na to, aby ju mohol vytvo­riť, potre­buje daný stav najprv veľmi inten­zívne pre­žiť ☺

A ako zís­tim, ktorý obrá­zok a vlastne aj emó­ciu si mám vybrať?

Je nie­koľko spô­so­bov. Môžeš si vybrať podľa toho, čo aktu­ál­nej pre­ží­vaš, tak ako si naprí­klad syn mojej kli­entky vybral hnev. Alebo v appke stla­číš but­ton „s čím dnes rezo­nu­jem“ a necháš sa prek­va­piť, aká vlast­nosť alebo emó­cia sa ti zobrazí. Alebo si možeš vybrať kon­krétnu dvo­j­icu, s kto­rou sa chceš „zozná­miť“ a vyfar­biť si za sebou naprí­klad neús­pech a úspech.

Ja osobne veľmi zbož­ňu­jem čiernu farbu a logicky to môže o mne napo­ve­dať, že som nega­tívna alebo neve­selá. No nemys­lím si to veľmi o sebe. Majú jed­not­livé farby, ktoré si sama vybe­riem nejaký význam? 

Farby môžu mať rôzne významy. Jeden uhol pohľadu je vše­obecné pove­do­mie, ktoré je často závislé od kul­túry alebo kra­jiny, druhý uhol je ich psy­cho­lo­gický význam. To je už kom­plex­nej­šia téma, kto­rej štú­diu treba veno­vať nejaký čas. Pri práci s man­da­lami však nie je dôle­žité vedieť, aký význam farby majú, netreba ich ana­ly­zo­vať. Dôle­žité je to, že farbu „vlo­žíme“ do daného tvaru v man­dale a výber môžeme kľudne pre­ne­chať našej intu­ícii ☺ Neexis­tuje „správne“ alebo „nesprávne“ vyfar­bená man­dala. Každá man­dala je aktu­ál­nym vyjad­re­ním daného momentu, ktorý je vždy uni­kátny a nikdy sa neopa­kuje.

mandalive4

Zdroj: Linda Pet­rov

Doba je veľmi upo­náh­ľaná a ľudia nemajú veľa voľ­ného času. Prečo by si teda mali nájsť čas na vyfar­bo­va­nie obráz­kov?

Práve preto, že doba je taká upo­náh­ľaná, sme k vyfar­bo­va­niu man­dál na papier, ktoré s našimi kli­entmi využí­vame už desať rokov, pri­po­jili aj digi­tálne vyfar­bo­va­nie v appke. Appka umož­ňuje veno­vať sa osob­nost­nému roz­voju kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek počas dňa, naprí­klad, keď máme krátku pauzu medzi stret­nu­tiami alebo keď ces­tu­jeme do práce.

Máš nejaký prí­klad, kedy člo­veku man­daly pomohli v ťaž­kých život­ných situ­áciách?

Mne osobne naprí­klad veľmi pomohlo pra­co­vať s man­da­lami smútku a zúfals­tva, keď som pre­ží­vala stratu blíz­kej osoby. Vyfar­bo­vala som ich vkuse asi týž­deň ☺ Takisto máme skú­se­nosti s tým, že man­daly pomá­hajú zmier­niť šok a akti­vo­vať nádej a pozi­tívnu ener­giu ľuďom, kto­rým je diag­nos­ti­ko­vaná vážna cho­roba. Máme tiež pozi­tívny feed­back, kedy naši kli­enti využí­vali man­daly naprí­klad pri strese alebo vyčer­paní z práce.

V akých situ­áciách sa ešte dajú man­daly pou­ží­vať?

Naši kli­enti ich zvyknú pou­ží­vať naprí­klad pred dôle­ži­tým stret­nu­tím, ten­drom alebo poho­vo­rom, na začiatku pro­jektu alebo roku, alebo keď majú prob­lémy vo vzťa­hoch. Vyberú si man­dalu podľa aktu­ál­nej situ­ácie, naprí­klad man­dalu stresu, stra­chu, nového začiatku, odvahy, úspe­chu, alebo odpus­te­nia a venujú ju kon­krét­nej situ­ácii, ktorú aktu­álne rie­šia. A naprí­klad krstná mama appky, tenis­tka Janette Husá­rová, man­daly využí­vala počas teni­so­vej príp­ravy, keď bola pro­fe­si­onál­nou hráč­kou. Mala špe­ciálnu kom­bi­ná­ciu man­dál, ktoré pou­ží­vala pred zápa­som a tiež po ňom a man­daly s ňou takto pre­ces­to­vali skoro celý svet.

mandalive

Zdroj: Linda Pet­rov

Zatiaľ je apli­ká­cia dostupná len pre iPhony. Plá­nu­jete aj ver­ziu pre Android?

Prav­de­po­dobne áno, vývoj appky sme však chceli robiť len na jed­nej plat­forme. Sme zve­daví na odozvu, najmä v Ame­rike, a podľa toho budeme plá­no­vať aj prí­padný lauch ver­zie pre Android.

Okrem iného ste vydali aj knižnú ver­ziu man­dál. Prečo ste sa v tomto elek­tro­nic­kom svete roz­hodli pre takúto jemne olds­cho­olovú alter­na­tívu?

Lebo ja som old­chool a knižky milu­jem! Ale nie ☺ Man­daly, ktoré sa vyfar­bujú na papier, boli a vždy budú zákla­dom, čo sa týka našich tré­nin­gov a kou­čin­gov, preto je aj v appke môž­nosť vytla­čiť si ich na papier. Ale samoz­rejme mys­leli sme aj na to, že nie každý na Slo­ven­sku má iPhone alebo iPad a chceli sme, aby mož­nosť pra­co­vať s man­da­lami malo čo naj­viac ľudí. Preto sme veľmi radi, že ich vyda­va­teľ­stvo Slo­vart vydalo v kniž­nej podobe v slo­ven­čine a v decem­bri pri­budne aj česká ver­zia. V knihe Man­daly pre lepší život je navyše aj krátka teória o práci s tieňmi, ktorá v appke nie je, a tiež otázky na zadnej strane man­dál.

mandalive1

Zdroj: Linda Pet­rov

Ja mám pocit, že ľudia, ktorí sa zau­jí­majú o osob­nostný roz­voj a seba­roz­voj veľmi oce­nia novinku na trhu. No ako je to s ľudmi, ktorí nič neve­dia o tejto prob­le­ma­tike. Mys­líte si, že vďaka apli­ká­cii sa zvýši pove­do­mie?

Neviem, môžem dúfať, že aspoň tro­chu ☺ Mys­lím si však, že v tejto oblasti je vývoj na Slo­ven­sku veľmi pozi­tívny. Pred desia­timi rokmi sa o tieto témy zau­jí­malo len pár ľudí a keď som nie­komu naprí­klad pove­dala, že sa venu­jem zeno­vej medi­tá­cii, tak len krú­til hla­vou. Dnes skoro každý, s kým sa stret­nem, má už aj osobné skú­se­nosti so seba­poz­ná­va­ním, mini­málne v tom, že pre­čí­tal zopár zau­jí­ma­vých kni­žiek. A aj mladí ľudia, s kto­rými sa stre­tá­vam naprí­klad na ško­lách, dávajú veľmi zau­jí­mavé otázky, z kto­rých cítiť, že sú roz­hľa­dení a zau­jí­majú sa aj o túto oblasť.

Exis­tujú dve varianty apli­ká­cie — pla­tená a nepla­tená. Ľudia na Slo­ven­sku milujú veci zadarmo, mys­líte si, že budú ochotní zapla­tiť si za roz­siah­lej­šiu ver­ziu?

Ver­zia zadarmo, je vlastne taká „ochut­návka“. Plná ver­zia, kde je momen­tálne 46 man­dál a kde každé dva týždne pri­budne nová dvo­j­ica, je spo­plat­nená. Appka je pre špe­ci­fickú cie­ľovú sku­pinu u nás aj vo svete, a my veríme, že títo ľudia budú vedieť oce­niť jej pri­danú hod­notu a to, že sa data­báza bude neus­tále roz­ši­ro­vať.

Zatiaľ exis­tuje ver­zia v slo­ven­čine a anglič­tine. Plá­nu­jete roz­ší­riť apli­ká­ciu aj o iné jazyky? 

Jazyk appky sa nasta­vuje auto­ma­ticky podľa jazyku tele­fónu — ak je tele­fón v slo­ven­čine, aj appka, ak je tele­fón v akom­koľ­vek inom jazyku, appka je v anglič­tine. Do konca roka ešte zva­žu­jeme českú ver­ziu, keďže v decem­bri vyjde česká ver­zia knihy. Budúci rok by sme radi pri­po­jili aj iné jazyky, ale najprv chceme počkať na reak­cie z anglicky hovo­ria­ceho sveta.

mandalive-5

Zdroj: Linda Pet­rov

Na ume­lecké pred­mety v ško­lách sa nekla­die veľký dôraz. Mys­líš si, že by bolo pros­pešné, keby sa do osnov zara­dila arte­ra­pia alebo aspoň viac ume­lec­kých pred­me­tov?

Momen­tálne sa v našich ško­lách z veľ­kej časti venu­jeme iba pred­me­tom a akti­vi­tám, ktoré sa zame­ria­vajú na raci­onálnu hemi­sféru mozgu. Čiže čokoľ­vek, čo by toto prí­lišné zame­ra­nie na rácio trošku vyvá­žilo dru­hým sme­rom k intu­itív­nej hemi­sfére je fajn. Či by to boli ume­lecké pred­mety alebo roz­voj kre­a­ti­vity, intu­ície, emo­ci­onál­nej inte­li­gen­cie — čokoľ­vek. Mys­lím si, že kre­a­ti­vita bude pre akú­koľ­vek prácu čím ďalej dôle­ži­tej­šia a tiež schop­nosť nad­vä­zo­vať vzťahy a roz­umieť sám sebe. Logické mys­le­nie a inte­lekt budú samoz­rejme vždy dôle­žité a netreba na ne zabú­dať, ale do života rov­nako potre­bu­jeme aj tvo­ri­vosť a intu­íciu.

A nako­niec nám pre­zraďte, ako často si vy vyfar­bu­jete?

Posledný mesiac, keď sme tes­to­vali appku, určite každý deň. Pred­tým som si na papieri vyfar­bo­vala v prie­mere také dve-tri man­daly za týž­deň, čiže za tých desať rokov, čo ich pou­ží­vame, som ich mohla vyfar­biť okolo tisíc. Ale určite vedie moja kole­gyňa a mamina Luba, ktorá ich vyfar­bila mini­málne tri­ti­síc ☺

Zdroj titulná fotka: Kata­rína Nedo­roš­čí­ková

Pridať komentár (0)