Dana Hama­ro­vá z Man­da­li­ve vytvo­ri­la vďa­ka teórii Car­la Gusta­va Jun­ga ino­va­tív­nu apli­ká­ciu, kto­rá nakop­ne tvoj poten­ciál

Veronika Horváthová / 10. októbra 2016 / Rozhovory

Sym­pa­tic­ká Dana Hama­ro­vá je naozaj odbor­níč­ka na ľud­skú myseľ a prá­cu s vedo­mím a neve­de­mím. Dlhé roky sa veno­va­la mar­ke­tin­gu a brand mana­ge­men­tu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a neuro­ve­da. Momen­tál­ne to dokon­ca štu­du­je na King’s Col­le­ge v Lon­dý­ne a okrem toho spo­lu­vyt­vo­ri­la kre­a­tív­nu a náuč­nú app­ku Man­da­li­ve. Vysvet­li­la nám, pre­čo je dôle­ži­té koneč­ne začať v ško­lách tré­no­vať aj ľavú moz­go­vú hemi­sfé­rou, pre­čo je fakt potreb­né si vo voľ­nom čase vyma­ľo­vá­vať a tiež, pre­čo sa tre­ba sta­rať o svoj dušev­ný roz­voj už v mla­dom veku. 

Ahoj, vytvo­ri­li ste apli­ká­ciu, kto­rá pomá­ha ľuďom v ich osob­nost­nom roz­vo­ji pomo­cou obráz­kov — man­dál. Na začia­tok nám vysvet­li, čo vlast­ne tá man­da­la je.

Na začia­tok je dôle­ži­té pove­dať, že aj keď to mož­no voľ­ným okom vyze­rá, že v apli­ká­cii sú len „bež­né obráz­ky na vyfar­bo­va­nie“, skrý­va sa za tým viac. Naše „vyma­ľo­van­ky“ sú od všet­kých ostat­ných na sve­te odliš­né v tom, že vyjad­ru­jú emó­cie a vlast­nos­ti. A tiež v tom, že majú zámer, kto­rý si pred vyfar­bo­va­ním buď pre­čí­taš na disp­le­ji ale­bo napí­šeš na papier. Z hľa­dis­ka psy­cho­ló­gie sme spo­ji­li man­da­ly a prá­cu s tieň­mi do jed­né­ho nástro­ja, čo dote­raz ešte nikto neuro­bil. Teraz sa asi v duchu pýtaš, o čom to vlast­ne hovo­rím ☺ keď­že slo­vá ako „man­da­la“ ale­bo „prá­ca s tieň­mi“ nie sú mimo psy­cho­ló­gie bež­né. Skú­sim to teda v krát­kos­ti vysvet­liť.

Man­da­la zna­me­ná kruh ale­bo aj obvod a stred. Môže­me tak pome­no­vať aký­koľ­vek kru­ho­vý obraz, či už v prí­ro­de ale­bo vytvo­re­ný člo­ve­kom. Tvor­ba man­dál sa po tisíc­ro­čia využí­va­la na roz­voj a lieč­bu. Pre­to ich, už pred vyše osem­de­sia­ti­mi rok­mi, do psy­cho­ló­gie zavie­dol Carl Gustav Jung. Od tej doby s nimi ved­ci usku­toč­ni­li mno­ho výsku­mov, kto­ré pou­ká­za­li na bene­fi­ty ako zní­že­nie stre­su, zvý­še­nie poci­tu isto­ty, zlep­še­nie kon­cen­trá­cie, kre­a­ti­vi­ty ale­bo medzi­ľud­ských vzťa­hov. Čize prá­ca s man­da­la­mi sa v psy­cho­ló­gii využí­va už mno­ho rokov. My sme vytvo­ri­li nie­čo ako „novú gene­rá­ciu“ man­dál, kto­ré sym­bo­lic­ky vyjad­ru­jú pozi­tív­ne aj nega­tív­ne emó­cie, vlast­nos­ti ale­bo sta­vy. Vytvo­ri­li sme ich, keď sme hľa­da­li nový spô­sob prá­ce s tieň­mi.

Prá­cou s tieň­mi sa v psy­cho­ló­gii ozna­ču­je „zozna­mo­va­nie sa“ s rôz­ny­mi vlast­nos­ťa­mi a emó­cia­mi – pozi­tív­ny­mi aj nega­tív­ny­mi, kto­ré môže­me mať potla­če­né v neve­do­mí. Pozi­tív­ne tie­ne sú vlast­nos­ti, kto­ré vní­ma­me pozi­tív­ne, ale mys­lí­me si, že takí nie sme. V neve­do­mí sa však nachá­dza­jú v podo­be poten­ciá­lu, kto­rý je potreb­né akti­vo­vať. Nega­tív­ne tie­ne sú zase vlast­nos­ti, kto­ré nech­ce­me mať. Nech­cem prí­liš roz­prá­vať o tom, pre­čo je dôle­ži­té s tieň­mi pra­co­vať, ale fun­gu­je to tak, že ak sa im po takej trid­siat­ke-trid­sať­päť­ke nezač­ne­me pro­ak­tív­ne veno­vať, môžu nám začať kom­pli­ko­vať život. Je to kvô­li tomu, že na to, aby sme žili napl­ne­ný a úspeš­ný život, potre­bu­je­me men­tál­nu ener­giu a pozi­tív­ne aspek­ty všet­kých našich vlast­nos­tí, pozi­tív­nych aj nega­tív­nych. A ak sa nie­kto­ré vlast­nos­ti a emó­cie dlho­do­bo sna­ží­me dostať z náš­ho živo­ta preč, začnú sa po čase vra­cať, čas­to ale deštruk­tív­nym spô­so­bom.

Čo je však dôle­ži­té, že „tera­pe­utic­ký efekt“ man­dál v app­ke fun­gu­je aj bez toho, aby sme vede­li celý ten­to „psy­cho­lo­gic­ký backg­round“. Najk­raj­šie to vidieť na deťoch. Minu­le mi jed­na kli­ent­ka hovo­ri­la, že jej syn, kto­ré­ho man­da­ly vôbec nezau­jí­ma­li, za ňou jeden deň pri­šiel, či by mu moh­la vytla­čiť man­da­lu hne­vu, aby zvlá­dol svoj hnev na jed­né­ho uči­te­ľa, čo nič nevie. Deti také­to veci čas­to chá­pu intu­itív­ne aj bez vysvet­le­nia.

Samoz­rej­me, app­ka je v prvom rade pre ľudí, kto­rých zau­jí­ma osob­nost­ný roz­voj. Naším plá­nom nie je kon­ku­ro­vať bež­ným vyfar­bo­va­cím app­kám, kde sú kve­tin­ky, zvie­rat­ká ale­bo mes­tá. Tých je už na trhu dosť a mno­ho z nich je veľ­mi kva­lit­ných. My chce­me zau­jať naprí­klad ľudí, kto­rí majú pozi­tív­nu skú­se­nosť s man­da­la­mi, ale­bo sa už neja­kým spô­so­bom veno­va­li prá­ci s tieň­mi, ale­bo takých, čo by chce­li v rám­ci vyfar­bo­va­nia skú­siť nie­čo nové s „nády­chom“ osob­nost­né­ho roz­vo­ja. Jas­né, že na Slo­ven­sku taká­to cie­ľov­ka nie je obrov­ská, ale verí­me, že naprí­klad v rám­ci Ame­ri­ky je tých­to ľudí veľ­ké množ­stvo, a že cez onli­ne kam­pa­ne ich vie­me dob­re tar­ge­to­vať.

mandalive2

Zdroj: Lin­da Pet­rov

A ako vie­te, ako má neja­ká vlast­nosť ale­bo emó­cie vyze­rať, aké sym­bo­ly pou­žiť?

Všet­ky man­da­ly, kto­ré sú v app­ke Man­da­li­ve® vytvá­ra môj kole­ga Palo Roz­lož­ník, kto­rý je uzná­va­ný gra­fic­ký dizaj­nér a záro­veň aj zeno­vý mních. Tvor­be man­dál sa venu­je vyše trid­sať rokov a má na to špe­ciál­ne postu­py. Jedi­né, čo mys­lím môžem pre­zra­diť, že Palo zvyk­ne o man­da­le hovo­riť ako o „logu“ danej emó­cie ale­bo vlast­nos­ti. A že na to, aby ju mohol vytvo­riť, potre­bu­je daný stav najprv veľ­mi inten­zív­ne pre­žiť ☺

A ako zís­tim, kto­rý obrá­zok a vlast­ne aj emó­ciu si mám vybrať?

Je nie­koľ­ko spô­so­bov. Môžeš si vybrať pod­ľa toho, čo aktu­ál­nej pre­ží­vaš, tak ako si naprí­klad syn mojej kli­ent­ky vybral hnev. Ale­bo v app­ke stla­číš but­ton „s čím dnes rezo­nu­jem“ a necháš sa prek­va­piť, aká vlast­nosť ale­bo emó­cia sa ti zobra­zí. Ale­bo si možeš vybrať kon­krét­nu dvo­j­icu, s kto­rou sa chceš „zozná­miť“ a vyfar­biť si za sebou naprí­klad neús­pech a úspech.

Ja osob­ne veľ­mi zbož­ňu­jem čier­nu far­bu a logic­ky to môže o mne napo­ve­dať, že som nega­tív­na ale­bo neve­se­lá. No nemys­lím si to veľ­mi o sebe. Majú jed­not­li­vé far­by, kto­ré si sama vybe­riem neja­ký význam? 

Far­by môžu mať rôz­ne význa­my. Jeden uhol pohľa­du je vše­obec­né pove­do­mie, kto­ré je čas­to závis­lé od kul­tú­ry ale­bo kra­ji­ny, dru­hý uhol je ich psy­cho­lo­gic­ký význam. To je už kom­plex­nej­šia téma, kto­rej štú­diu tre­ba veno­vať neja­ký čas. Pri prá­ci s man­da­la­mi však nie je dôle­ži­té vedieť, aký význam far­by majú, netre­ba ich ana­ly­zo­vať. Dôle­ži­té je to, že far­bu „vlo­ží­me“ do dané­ho tva­ru v man­da­le a výber môže­me kľud­ne pre­ne­chať našej intu­ícii ☺ Neexis­tu­je „správ­ne“ ale­bo „nespráv­ne“ vyfar­be­ná man­da­la. Kaž­dá man­da­la je aktu­ál­nym vyjad­re­ním dané­ho momen­tu, kto­rý je vždy uni­kát­ny a nikdy sa neopa­ku­je.

mandalive4

Zdroj: Lin­da Pet­rov

Doba je veľ­mi upo­náh­ľa­ná a ľudia nema­jú veľa voľ­né­ho času. Pre­čo by si teda mali nájsť čas na vyfar­bo­va­nie obráz­kov?

Prá­ve pre­to, že doba je taká upo­náh­ľa­ná, sme k vyfar­bo­va­niu man­dál na papier, kto­ré s naši­mi kli­ent­mi využí­va­me už desať rokov, pri­po­ji­li aj digi­tál­ne vyfar­bo­va­nie v app­ke. App­ka umož­ňu­je veno­vať sa osob­nost­né­mu roz­vo­ju kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek počas dňa, naprí­klad, keď máme krát­ku pau­zu medzi stret­nu­tia­mi ale­bo keď ces­tu­je­me do prá­ce.

Máš neja­ký prí­klad, kedy člo­ve­ku man­da­ly pomoh­li v ťaž­kých život­ných situ­áciách?

Mne osob­ne naprí­klad veľ­mi pomoh­lo pra­co­vať s man­da­la­mi smút­ku a zúfals­tva, keď som pre­ží­va­la stra­tu blíz­kej oso­by. Vyfar­bo­va­la som ich vku­se asi týž­deň ☺ Takis­to máme skú­se­nos­ti s tým, že man­da­ly pomá­ha­jú zmier­niť šok a akti­vo­vať nádej a pozi­tív­nu ener­giu ľuďom, kto­rým je diag­nos­ti­ko­va­ná váž­na cho­ro­ba. Máme tiež pozi­tív­ny feed­back, kedy naši kli­en­ti využí­va­li man­da­ly naprí­klad pri stre­se ale­bo vyčer­pa­ní z prá­ce.

V akých situ­áciách sa ešte dajú man­da­ly pou­ží­vať?

Naši kli­en­ti ich zvyk­nú pou­ží­vať naprí­klad pred dôle­ži­tým stret­nu­tím, ten­drom ale­bo poho­vo­rom, na začiat­ku pro­jek­tu ale­bo roku, ale­bo keď majú prob­lé­my vo vzťa­hoch. Vybe­rú si man­da­lu pod­ľa aktu­ál­nej situ­ácie, naprí­klad man­da­lu stre­su, stra­chu, nové­ho začiat­ku, odva­hy, úspe­chu, ale­bo odpus­te­nia a venu­jú ju kon­krét­nej situ­ácii, kto­rú aktu­ál­ne rie­šia. A naprí­klad krst­ná mama app­ky, tenis­t­ka Janet­te Husá­ro­vá, man­da­ly využí­va­la počas teni­so­vej príp­ra­vy, keď bola pro­fe­si­onál­nou hráč­kou. Mala špe­ciál­nu kom­bi­ná­ciu man­dál, kto­ré pou­ží­va­la pred zápa­som a tiež po ňom a man­da­ly s ňou tak­to pre­ces­to­va­li sko­ro celý svet.

mandalive

Zdroj: Lin­da Pet­rov

Zatiaľ je apli­ká­cia dostup­ná len pre iPho­ny. Plá­nu­je­te aj ver­ziu pre Andro­id?

Prav­de­po­dob­ne áno, vývoj app­ky sme však chce­li robiť len na jed­nej plat­for­me. Sme zve­da­ví na odoz­vu, naj­mä v Ame­ri­ke, a pod­ľa toho bude­me plá­no­vať aj prí­pad­ný lauch ver­zie pre Andro­id.

Okrem iné­ho ste vyda­li aj kniž­nú ver­ziu man­dál. Pre­čo ste sa v tom­to elek­tro­nic­kom sve­te roz­hod­li pre takú­to jem­ne olds­cho­olo­vú alter­na­tí­vu?

Lebo ja som old­cho­ol a kniž­ky milu­jem! Ale nie ☺ Man­da­ly, kto­ré sa vyfar­bu­jú na papier, boli a vždy budú zákla­dom, čo sa týka našich tré­nin­gov a kou­čin­gov, pre­to je aj v app­ke môž­nosť vytla­čiť si ich na papier. Ale samoz­rej­me mys­le­li sme aj na to, že nie kaž­dý na Slo­ven­sku má iPho­ne ale­bo iPad a chce­li sme, aby mož­nosť pra­co­vať s man­da­la­mi malo čo naj­viac ľudí. Pre­to sme veľ­mi radi, že ich vyda­va­teľ­stvo Slo­vart vyda­lo v kniž­nej podo­be v slo­ven­či­ne a v decem­bri pri­bud­ne aj čes­ká ver­zia. V kni­he Man­da­ly pre lep­ší život je navy­še aj krát­ka teória o prá­ci s tieň­mi, kto­rá v app­ke nie je, a tiež otáz­ky na zadnej stra­ne man­dál.

mandalive1

Zdroj: Lin­da Pet­rov

Ja mám pocit, že ľudia, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o osob­nost­ný roz­voj a seba­roz­voj veľ­mi oce­nia novin­ku na trhu. No ako je to s ľud­mi, kto­rí nič neve­dia o tej­to prob­le­ma­ti­ke. Mys­lí­te si, že vďa­ka apli­ká­cii sa zvý­ši pove­do­mie?

Neviem, môžem dúfať, že aspoň tro­chu ☺ Mys­lím si však, že v tej­to oblas­ti je vývoj na Slo­ven­sku veľ­mi pozi­tív­ny. Pred desia­ti­mi rok­mi sa o tie­to témy zau­jí­ma­lo len pár ľudí a keď som nie­ko­mu naprí­klad pove­da­la, že sa venu­jem zeno­vej medi­tá­cii, tak len krú­til hla­vou. Dnes sko­ro kaž­dý, s kým sa stret­nem, má už aj osob­né skú­se­nos­ti so seba­poz­ná­va­ním, mini­mál­ne v tom, že pre­čí­tal zopár zau­jí­ma­vých kni­žiek. A aj mla­dí ľudia, s kto­rý­mi sa stre­tá­vam naprí­klad na ško­lách, dáva­jú veľ­mi zau­jí­ma­vé otáz­ky, z kto­rých cítiť, že sú roz­hľa­de­ní a zau­jí­ma­jú sa aj o túto oblasť.

Exis­tu­jú dve varian­ty apli­ká­cie — pla­te­ná a nepla­te­ná. Ľudia na Slo­ven­sku milu­jú veci zadar­mo, mys­lí­te si, že budú ochot­ní zapla­tiť si za roz­siah­lej­šiu ver­ziu?

Ver­zia zadar­mo, je vlast­ne taká „ochut­náv­ka“. Plná ver­zia, kde je momen­tál­ne 46 man­dál a kde kaž­dé dva týžd­ne pri­bud­ne nová dvo­j­ica, je spo­plat­ne­ná. App­ka je pre špe­ci­fic­kú cie­ľo­vú sku­pi­nu u nás aj vo sve­te, a my verí­me, že títo ľudia budú vedieť oce­niť jej pri­da­nú hod­no­tu a to, že sa data­bá­za bude neus­tá­le roz­ši­ro­vať.

Zatiaľ exis­tu­je ver­zia v slo­ven­či­ne a anglič­ti­ne. Plá­nu­je­te roz­ší­riť apli­ká­ciu aj o iné jazy­ky? 

Jazyk app­ky sa nasta­vu­je auto­ma­tic­ky pod­ľa jazy­ku tele­fó­nu — ak je tele­fón v slo­ven­či­ne, aj app­ka, ak je tele­fón v akom­koľ­vek inom jazy­ku, app­ka je v anglič­ti­ne. Do kon­ca roka ešte zva­žu­je­me čes­kú ver­ziu, keď­že v decem­bri vyj­de čes­ká ver­zia kni­hy. Budú­ci rok by sme radi pri­po­ji­li aj iné jazy­ky, ale najprv chce­me počkať na reak­cie z anglic­ky hovo­ria­ce­ho sve­ta.

mandalive-5

Zdroj: Lin­da Pet­rov

Na ume­lec­ké pred­me­ty v ško­lách sa nekla­die veľ­ký dôraz. Mys­líš si, že by bolo pros­peš­né, keby sa do osnov zara­di­la arte­ra­pia ale­bo aspoň viac ume­lec­kých pred­me­tov?

Momen­tál­ne sa v našich ško­lách z veľ­kej čas­ti venu­je­me iba pred­me­tom a akti­vi­tám, kto­ré sa zame­ria­va­jú na raci­onál­nu hemi­sfé­ru moz­gu. Čiže čokoľ­vek, čo by toto prí­liš­né zame­ra­nie na rácio troš­ku vyvá­ži­lo dru­hým sme­rom k intu­itív­nej hemi­sfé­re je fajn. Či by to boli ume­lec­ké pred­me­ty ale­bo roz­voj kre­a­ti­vi­ty, intu­ície, emo­ci­onál­nej inte­li­gen­cie — čokoľ­vek. Mys­lím si, že kre­a­ti­vi­ta bude pre akú­koľ­vek prá­cu čím ďalej dôle­ži­tej­šia a tiež schop­nosť nad­vä­zo­vať vzťa­hy a roz­umieť sám sebe. Logic­ké mys­le­nie a inte­lekt budú samoz­rej­me vždy dôle­ži­té a netre­ba na ne zabú­dať, ale do živo­ta rov­na­ko potre­bu­je­me aj tvo­ri­vosť a intu­íciu.

A nako­niec nám pre­zraď­te, ako čas­to si vy vyfar­bu­je­te?

Posled­ný mesiac, keď sme tes­to­va­li app­ku, urči­te kaž­dý deň. Pred­tým som si na papie­ri vyfar­bo­va­la v prie­me­re také dve-tri man­da­ly za týž­deň, čiže za tých desať rokov, čo ich pou­ží­va­me, som ich moh­la vyfar­biť oko­lo tisíc. Ale urči­te vedie moja kole­gy­ňa a mami­na Luba, kto­rá ich vyfar­bi­la mini­mál­ne tri­ti­síc ☺

Zdroj titul­ná fot­ka: Kata­rí­na Nedo­roš­čí­ko­vá

Pridať komentár (0)