Daniel Jahôd­ka: Nemá­me sa za čo han­biť

RIchard Bednár / 18. mája 2014 / Tech a inovácie

S robo­ti­kou začal už v pia­tom roč­ní­ku. Odvte­dy so svo­jim tímom repre­zen­tu­je Slo­ven­sko po celom sve­te. Chce, aby robo­ty pomá­ha­li ľuďom a uľah­či­li im život. Aby s nami hra­li fut­bal, tan­co­va­li, ale aj zachra­ňo­va­li živo­ty.

Môže­te sa nám pred­sta­viť? 

Sme sku­pi­na kama­rá­tov, kto­rí sa stret­li na základ­nej ško­le. Oslo­vi­la nás robo­ti­ka, kto­rej sa venu­je­me dodnes. Máme v tíme dvoch prog­ra­má­to­rov a jed­né­ho kon­štruk­té­ra. 

Aký je váš veko­vý prie­mer?

Ja mám 18, ostat­ní dva­ja majú 15 a 14 rokov. Čiže prie­mer je 15,6.

Ako ste sa dosta­li k tech­no­ló­giám a robo­ti­ke?

K robo­ti­ke sme sa dosta­li na základ­nej ško­le. V pia­tom roč­ní­ku sme šli na na ukáž­ku krúž­ku s náz­vom LEGO. Veľ­mi nás to zau­ja­lo aj napriek tomu, že išlo už o pomer­ne star­šiu tech­no­ló­giu. Pri­hlá­si­li sme sa na ten­to krú­žok. Najprv sme síce pra­co­va­li so star­ší­mi sta­veb­ni­ca­mi, no neskôr sme dosta­li aj nové dru­hy.

Na čom momen­tál­ne pra­cu­je­te? (typ robo­ta, pozn. redak­to­ra)

Aktu­ál­ne pra­cu­je­me na pro­jek­te „Robot taneč­ník”. Bude to robot z ani­mo­va­né­ho fil­mu The Mini­ons (zná­me­ho skôr ako Ja, zlo­duch). Kon­štruk­cia pozos­tá­va z dre­ve­nej kru­ho­vej pod­lož­ky, na kto­rú je pri­pev­ne­ný hli­ní­ko­vý rám. Na pod­lož­ku sú pri­pev­ne­né LEGO moto­ry so sen­zor­mi — tla­ko­vý na spus­te­nie tan­ca a sve­tel­ný, aby robot nevy­šiel z vyzna­če­né­ho pries­to­ru na tan­co­va­nie. Na hli­ní­ko­vý rám je upev­ne­ná LEGO kon­štruk­cia s motor­mi pre ruky a tak­tiež NXT koc­ka — v pod­sta­te malý počí­tač. Je to tak­po­ve­diac roz­um celé­ho taneč­ní­ka, do kto­ré­ho sa zapá­ja­jú jed­not­li­vé sen­zo­ry, moto­ry a svet­lá. Koc­ku prog­ra­mu­je­me pre synch­ro­ni­zá­ciu s hud­bou.

Ako sa stre­tá­va­te? Ako pra­cu­je­te? Ako vyví­ja­te?

Stre­tá­va­me sa na základ­nej ško­le, kto­rá vlast­ní sta­veb­ni­ce LEGO NXT Mind­storms. Pra­cu­je­me vždy v pia­tok, pre­to­že ja cho­dím na stred­nú ško­lu, ale stre­tá­va­me sa na mojej býva­lej ZŠ, kto­rá mi umož­ňu­je pokra­čo­vať v robo­ti­ke. Vyví­ja­me tak, že na začiat­ku škol­ské­ho roka sa roz­hod­ne­me, kto­rú súťaž­nú kate­gó­riu ide­me skon­štru­ovať. Násled­ne sa rie­ši samot­ná kon­štruk­cia a neskôr prog­ra­mo­va­nie. Pri kate­gó­rií “tanec robo­tov“ sme od začiat­ku rie­ši­li taneč­né vystú­pe­nie, a teda cho­re­o­gra­fiu, taneč­ní­kov, hud­bu, osvet­le­nie, kuli­sy a kos­tý­mi. My sami sa tiež učí­me tan­co­vať, keď­že musí­me svo­jim tan­com dopre­vá­dzať robo­tov.

Dá sa to stí­hať pop­ri ško­le? Dáva vám ško­la neja­ký pries­tor (časo­vý a fyzic­ký) ?

Urči­te sa to dá stí­hať. Keď člo­vek chce, tak si veci doká­že zaria­diť. Ško­la nám dáva pries­tor v rea­li­zá­cií toh­to krúž­ku a mne dáva mož­nosť ďalej pokra­čo­vať napriek tomu, že už tam neštu­du­jem.

Zúčast­ni­li ste sa via­ce­rých súťa­ží v rôz­nych kate­gó­riách. Kto­rý úspech si naj­viac cení­te?

Z robo­ti­ky si ja naj­viac cením postup na Maj­strov­stvá sve­ta Robo­Cup 2011 v Istan­bu­le, kde sme skon­či­li na 11. mies­te spo­me­dzi viac ako sto­ti­síc účast­ní­kov. Tak­tiež ma teší, keď sa z roka na rok zlep­šu­je­me. To je vidieť aj na výsled­koch súťa­ží.

One­dl­ho Vás čaká sve­to­vé finá­le Robo­Cup v Bra­zí­lii. Čo plá­nu­je­te uká­zať?

Bude to vystú­pe­nie s náz­vom The Mini­ons, kde bude­me spo­lu s robot­mi tan­co­vať na zná­mu pes­nič­ku YMCA. V roku 2011 sme vystu­po­va­li s taneč­ník­mi v kro­joch, no ten­to rok sme sa roz­hod­li spra­viť popu­lár­nej­šie vystú­pe­nie, keď­že dosť bodov môže­te zís­kať za „atmo­sfé­ru“, kto­rú v pub­li­ku navo­dí­te. Teda, ak sa pub­li­kum pri­dá do tan­ca a spe­vu, máte obrov­ské plus, kto­ré v nie­kto­rých prí­pa­doch pre­kra­ču­je až to kon­štrukč­né a prog­ra­má­tor­ské hľa­dis­ko.

Ako vás ľudia môžu pod­po­riť, aby sa váš sen – účasť na finá­le v Bra­zí­lii — spl­nil?

Keď­že všet­ky finan­cie súvi­sia­ce s účas­ťou na súťa­ži si pla­tí­me sami, naj­väč­šou pod­po­rou pre nás je pomoc pri finan­co­va­ní. Vytvo­ri­li sme web strán­ku www.poslinasdobrazilie.sk, kde môže­te vidieť dva typy pod­po­ry — spon­zor­stvo a daro­va­nie. Urči­te bude­me radi, keď si našu strán­ku pozrie­te. V prí­pa­de finanč­nej pod­po­ry máme pri­chys­ta­né via­ce­ré odme­ny. Jed­nou z nich je umiest­ne­nie loga na web strán­ku, na tímo­vé trič­ká ale­bo rekla­ma v pries­to­roch súťa­že.

Ako vní­ma­te slo­ven­ské tech­no­lo­gic­ké talen­ty v porov­na­ní so sve­to­vou úrov­ňou?

Môžem hovo­riť hlav­ne o Robo­Cup Juni­or a tam sú pod­ľa mňa slo­ven­ské talen­ty na rov­na­kej, ba až lep­šej úrov­ni. Slo­vá­ci často­krát vyhra­li Maj­strov­stvá sve­ta a „rozdr­vi­li“ kon­ku­ren­ciu. Naše talen­ty majú urči­te veľ­ký poten­ciál, nemá­me sa za čo han­biť.

Čo plá­nu­je­te vytvo­riť v najb­liž­šej dobe?

Prav­de­po­dob­ne neja­ký star­tup.

Pridať komentár (0)