Daniel Jahôdka: Nemáme sa za čo han­biť

RIchard Bednár / 18. mája 2014 / Tech a inovácie

S robo­ti­kou začal už v pia­tom roč­níku. Odvtedy so svo­jim tímom repre­zen­tuje Slo­ven­sko po celom svete. Chce, aby roboty pomá­hali ľuďom a uľah­čili im život. Aby s nami hrali fut­bal, tan­co­vali, ale aj zachra­ňo­vali životy. 

Môžete sa nám pred­sta­viť? 

Sme sku­pina kama­rá­tov, ktorí sa stretli na základ­nej škole. Oslo­vila nás robo­tika, kto­rej sa venu­jeme dodnes. Máme v tíme dvoch prog­ra­má­to­rov a jed­ného kon­štruk­téra. 

Aký je váš vekový prie­mer?

Ja mám 18, ostatní dvaja majú 15 a 14 rokov. Čiže prie­mer je 15,6.

Ako ste sa dostali k tech­no­ló­giám a robo­tike?

K robo­tike sme sa dostali na základ­nej škole. V pia­tom roč­níku sme šli na na ukážku krúžku s náz­vom LEGO. Veľmi nás to zau­jalo aj napriek tomu, že išlo už o pomerne star­šiu tech­no­ló­giu. Pri­hlá­sili sme sa na tento krú­žok. Najprv sme síce pra­co­vali so star­šími sta­veb­ni­cami, no neskôr sme dostali aj nové druhy.

Na čom momen­tálne pra­cu­jete? (typ robota, pozn. redak­tora)

Aktu­álne pra­cu­jeme na pro­jekte „Robot taneč­ník”. Bude to robot z ani­mo­va­ného filmu The Mini­ons (zná­meho skôr ako Ja, zlo­duch). Kon­štruk­cia pozos­táva z dre­ve­nej kru­ho­vej pod­ložky, na ktorú je pri­pev­nený hli­ní­kový rám. Na pod­ložku sú pri­pev­nené LEGO motory so sen­zormi — tla­kový na spus­te­nie tanca a sve­telný, aby robot nevy­šiel z vyzna­če­ného pries­toru na tan­co­va­nie. Na hli­ní­kový rám je upev­nená LEGO kon­štruk­cia s motormi pre ruky a tak­tiež NXT kocka — v pod­state malý počí­tač. Je to tak­po­ve­diac rozum celého taneč­níka, do kto­rého sa zapá­jajú jed­not­livé sen­zory, motory a svetlá. Kocku prog­ra­mu­jeme pre synch­ro­ni­zá­ciu s hud­bou.

Ako sa stre­tá­vate? Ako pra­cu­jete? Ako vyví­jate?

Stre­tá­vame sa na základ­nej škole, ktorá vlastní sta­veb­nice LEGO NXT Mind­storms. Pra­cu­jeme vždy v pia­tok, pre­tože ja cho­dím na strednú školu, ale stre­tá­vame sa na mojej býva­lej ZŠ, ktorá mi umož­ňuje pokra­čo­vať v robo­tike. Vyví­jame tak, že na začiatku škol­ského roka sa roz­hod­neme, ktorú súťažnú kate­gó­riu ideme skon­štru­ovať. Následne sa rieši samotná kon­štruk­cia a neskôr prog­ra­mo­va­nie. Pri kate­gó­rií “tanec robo­tov“ sme od začiatku rie­šili tanečné vystú­pe­nie, a teda cho­re­o­gra­fiu, taneč­ní­kov, hudbu, osvet­le­nie, kulisy a kos­tými. My sami sa tiež učíme tan­co­vať, keďže musíme svo­jim tan­com dopre­vá­dzať robo­tov.

Dá sa to stí­hať popri škole? Dáva vám škola nejaký pries­tor (časový a fyzický) ?

Určite sa to dá stí­hať. Keď člo­vek chce, tak si veci dokáže zaria­diť. Škola nám dáva pries­tor v rea­li­zá­cií tohto krúžku a mne dáva mož­nosť ďalej pokra­čo­vať napriek tomu, že už tam neštu­du­jem.

Zúčast­nili ste sa via­ce­rých súťaží v rôz­nych kate­gó­riách. Ktorý úspech si naj­viac ceníte?

Z robo­tiky si ja naj­viac cením postup na Maj­strov­stvá sveta Robo­Cup 2011 v Istan­bule, kde sme skon­čili na 11. mieste spo­me­dzi viac ako sto­ti­síc účast­ní­kov. Tak­tiež ma teší, keď sa z roka na rok zlep­šu­jeme. To je vidieť aj na výsled­koch súťaží.

One­dlho Vás čaká sve­tové finále Robo­Cup v Bra­zí­lii. Čo plá­nu­jete uká­zať?

Bude to vystú­pe­nie s náz­vom The Mini­ons, kde budeme spolu s robotmi tan­co­vať na známu pes­ničku YMCA. V roku 2011 sme vystu­po­vali s taneč­níkmi v kro­joch, no tento rok sme sa roz­hodli spra­viť popu­lár­nej­šie vystú­pe­nie, keďže dosť bodov môžete zís­kať za „atmo­sféru“, ktorú v pub­liku navo­díte. Teda, ak sa pub­li­kum pridá do tanca a spevu, máte obrov­ské plus, ktoré v nie­kto­rých prí­pa­doch pre­kra­čuje až to kon­štrukčné a prog­ra­má­tor­ské hľa­disko.

Ako vás ľudia môžu pod­po­riť, aby sa váš sen – účasť na finále v Bra­zí­lii — spl­nil?

Keďže všetky finan­cie súvi­siace s účas­ťou na súťaži si pla­tíme sami, naj­väč­šou pod­po­rou pre nás je pomoc pri finan­co­vaní. Vytvo­rili sme web stránku www.poslinasdobrazilie.sk, kde môžete vidieť dva typy pod­pory — spon­zor­stvo a daro­va­nie. Určite budeme radi, keď si našu stránku pozriete. V prí­pade finanč­nej pod­pory máme pri­chys­tané via­ceré odmeny. Jed­nou z nich je umiest­ne­nie loga na web stránku, na tímové tričká alebo reklama v pries­to­roch súťaže.

Ako vní­mate slo­ven­ské tech­no­lo­gické talenty v porov­naní so sve­to­vou úrov­ňou?

Môžem hovo­riť hlavne o Robo­Cup Junior a tam sú podľa mňa slo­ven­ské talenty na rov­na­kej, ba až lep­šej úrovni. Slo­váci často­krát vyhrali Maj­strov­stvá sveta a „rozdr­vili“ kon­ku­ren­ciu. Naše talenty majú určite veľký poten­ciál, nemáme sa za čo han­biť.

Čo plá­nu­jete vytvo­riť v najb­liž­šej dobe?

Prav­de­po­dobne nejaký star­tup.

Pridať komentár (0)