Darca môže zachrá­niť umie­ra­júcu baté­riu. Rov­nako aj ľud­ský život

Stanka Brezániová / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Nad­pis je záro­veň hlav­nou myš­lien­kou hneď dvoch pro­jek­tov. Dve reklamné kam­pane, ktoré vznikli v časo­vom odstupe jed­ného roka na opač­ných kon­coch sveta, komu­ni­kujú rov­naký sociálny prob­lém pro­stred­níc­tvom šikov­ného gad­getu. Peniaze, láska, tech­no­ló­gia — znie to tak­mer ako doko­nalá tele­no­vela. Hlav­ným hrdi­nom je dar­cov­ský káb­lik, ktorý zachráni váš tele­fón, keď mu dochá­dza baté­ria. A ako bonus pomôže zachrá­niť aj ľud­ský život.

Nech mi ešte raz nie­kto skúsi pove­dať, že reklama a mar­ke­ting je len bez­du­chý pre­daj a obl­bo­va­nie ľudí za úče­lom minúť ťažko zaro­bené peniaze na hlú­posti. Znie to tak­mer ako reálna poučka. Ale späť k pointe môjho výlevu. 

Dar­cov­ský káb­lik má hneď dve podoby. Jedna pochá­dza z Bra­zí­lie, z dielne asi naj­zná­mej­šej reklam­nej agen­túry — Leo Bur­nett, a druhá od mos­kov­skej reklamky Y&R Mos­cow. Takže ten­to­raz nie star­tup, ale reklamné agen­túry prišli s nie­čím novým.

Obe tieto kra­jiny spája rov­naký prob­lém. Nedos­ta­tok dar­cov krvi a nad­merný počet ľudí, čo ju potre­bujú. A to je záro­veň myš­lienka, ktorú tento jed­no­du­chý gad­get komu­ni­kuje. Každý vlast­ným spô­so­bom.

V Bra­zí­lií komu­ni­ko­vali toto posols­tvo pro­stred­níc­tvom siete steak reštau­rá­cií Out­back. Zaria­de­nie bolo pri­pev­nené na kaž­dom stole. Takže sta­čilo len na správnu stranu zapo­jiť tele­fón, ktorý ener­giu má, aj ten, ktorý ju potre­buje. Na boku ška­tuľky bola vypí­saná adresa najb­liž­šieho miesta, kde ste mohli daro­vať krv. Kli­en­tom agen­túry Leo Bur­nett bol Club San­gu­e­Bom. Táto kam­paň je z roku 2013 a mala podľa mňa len jednu malú chy­bičku krásy. Kon­covka bola len pre iPhone.

Druhú ver­ziu si v Mos­kve objed­nal azer­baj­džan­ský mobilný ope­rá­tor Nar Mobile. Na roz­diel od vyš­šie spo­mí­na­nej ver­zie, toto zaria­de­nie je mobilné. A s kon­cov­kou pre Android. K náramku vyvi­nuli dokonca aj apli­ká­ciu, ktorá nájde a zobrazí dar­cov “ener­gie“ v okolí. Nára­mok dostal zadarmo každý, kto si kúpil Andro­idom tele­fón. Autá, v kto­rých mohli daro­vať krv, boli stra­te­gicky roz­miest­nené hneď pred pre­daj­ňami.

Pri porov­naní týchto dvoch dar­cov­ských káb­lov by som vyz­dvihla ver­ziu z Mos­kvy, hlavne kvôli pre­nos­nosti. Forma náramku je naozaj super nápad. Uží­va­teľ ho tak môže mať vždy so sebou, čím vzniká oveľa viac prí­le­ži­tostí na využi­tie. A posols­tvo pra­vi­del­ného daro­va­nie krvi má vlast­ník stále na očiach.

Takže v tomto dueli 1:0 pre Východ, aj keď s roč­ným one­sko­re­ním. 

Zdroj: gutewerbung.net, thedenveregotist.com, sugarzen.wordpress.com

Pridať komentár (0)