Dar­ca môže zachrá­niť umie­ra­jú­cu baté­riu. Rov­na­ko aj ľud­ský život

Stanka Brezániová / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Nad­pis je záro­veň hlav­nou myš­lien­kou hneď dvoch pro­jek­tov. Dve reklam­né kam­pa­ne, kto­ré vznik­li v časo­vom odstu­pe jed­né­ho roka na opač­ných kon­coch sve­ta, komu­ni­ku­jú rov­na­ký sociál­ny prob­lém pro­stred­níc­tvom šikov­né­ho gad­ge­tu. Penia­ze, lás­ka, tech­no­ló­gia — znie to tak­mer ako doko­na­lá tele­no­ve­la. Hlav­ným hrdi­nom je dar­cov­ský káb­lik, kto­rý zachrá­ni váš tele­fón, keď mu dochá­dza baté­ria. A ako bonus pomô­že zachrá­niť aj ľud­ský život.

Nech mi ešte raz nie­kto skú­si pove­dať, že rekla­ma a mar­ke­ting je len bez­du­chý pre­daj a obl­bo­va­nie ľudí za úče­lom minúť ťaž­ko zaro­be­né penia­ze na hlú­pos­ti. Znie to tak­mer ako reál­na pouč­ka. Ale späť k poin­te môj­ho výle­vu. 

Dar­cov­ský káb­lik má hneď dve podo­by. Jed­na pochá­dza z Bra­zí­lie, z diel­ne asi naj­zná­mej­šej reklam­nej agen­tú­ry — Leo Bur­nett, a dru­há od mos­kov­skej reklam­ky Y&R Mos­cow. Tak­že ten­to­raz nie star­tup, ale reklam­né agen­tú­ry priš­li s nie­čím novým.

Obe tie­to kra­ji­ny spá­ja rov­na­ký prob­lém. Nedos­ta­tok dar­cov krvi a nad­mer­ný počet ľudí, čo ju potre­bu­jú. A to je záro­veň myš­lien­ka, kto­rú ten­to jed­no­du­chý gad­get komu­ni­ku­je. Kaž­dý vlast­ným spô­so­bom.

V Bra­zí­lií komu­ni­ko­va­li toto posols­tvo pro­stred­níc­tvom sie­te ste­ak reštau­rá­cií Out­back. Zaria­de­nie bolo pri­pev­ne­né na kaž­dom sto­le. Tak­že sta­či­lo len na správ­nu stra­nu zapo­jiť tele­fón, kto­rý ener­giu má, aj ten, kto­rý ju potre­bu­je. Na boku ška­tuľ­ky bola vypí­sa­ná adre­sa najb­liž­šie­ho mies­ta, kde ste moh­li daro­vať krv. Kli­en­tom agen­tú­ry Leo Bur­nett bol Club San­gu­e­Bom. Táto kam­paň je z roku 2013 a mala pod­ľa mňa len jed­nu malú chy­bič­ku krá­sy. Kon­cov­ka bola len pre iPho­ne.

Dru­hú ver­ziu si v Mos­kve objed­nal azer­baj­džan­ský mobil­ný ope­rá­tor Nar Mobi­le. Na roz­diel od vyš­šie spo­mí­na­nej ver­zie, toto zaria­de­nie je mobil­né. A s kon­cov­kou pre Andro­id. K náram­ku vyvi­nu­li dokon­ca aj apli­ká­ciu, kto­rá náj­de a zobra­zí dar­cov “ener­gie“ v oko­lí. Nára­mok dostal zadar­mo kaž­dý, kto si kúpil Andro­idom tele­fón. Autá, v kto­rých moh­li daro­vať krv, boli stra­te­gic­ky roz­miest­ne­né hneď pred pre­daj­ňa­mi.

Pri porov­na­ní tých­to dvoch dar­cov­ských káb­lov by som vyz­dvih­la ver­ziu z Mos­kvy, hlav­ne kvô­li pre­nos­nos­ti. For­ma náram­ku je naozaj super nápad. Uží­va­teľ ho tak môže mať vždy so sebou, čím vzni­ká ove­ľa viac prí­le­ži­tos­tí na využi­tie. A posols­tvo pra­vi­del­né­ho daro­va­nie krvi má vlast­ník stá­le na očiach.

Tak­že v tom­to due­li 1:0 pre Východ, aj keď s roč­ným one­sko­re­ním. 

Zdroj: gutewerbung.net, thedenveregotist.com, sugarzen.wordpress.com

Pridať komentár (0)