Dario: Kto vyhrá boj o dia­be­ti­kov?

Michal Tomek / 14. marec 2014 / Business

Pred pár dňami sme tu písali o appke pre dia­be­ti­kov mySugr. Tá sa snaží zau­jať hra­vou for­mou, pri­čom uží­va­teľa odme­ňuje. Izra­el­ský star­tup Lab­Style Inno­va­ti­ons Corp. na to ide inak.

Izrael sa zdá byť pomerne sta­bil­nou a sil­nou loka­li­tou, ktorá plodí neus­tále nové star­tupy. Jed­ným z nich je aj Lab­Style Inno­va­ti­ons Corp., ktorý stojí za novou apli­ká­ciou pre dia­be­ti­kov s náz­vom Dario. Vlastne nejde len o apli­ká­ciu. Spo­loč­nosť vyvi­nula aj hard­vé­rový dopl­nok vo forme glu­ko­meru. Ten sa káb­lom pri­pojí k smart­fónu a fun­guje za pomoci apli­ká­cie. Celý tento sys­tém nazvali Dario Dia­be­tes Mana­ge­ment Solu­tion.

Cuk­rovka je náročná cho­roba, vyža­duje si neus­tálu pozor­nosť. Nie­len od lekára, s kto­rým sa dia­be­tik stretne pár­krát do roka. Vyža­duje si pozor­nosť samot­ného pacienta, a to každú chvíľu dňa. Táto nároč­nosť spo­číva v neus­tá­lom sle­do­vaní hla­diny cukru. S tým potom súvisí aj ostra­ži­tosť v tom, čo člo­vek kon­zu­muje. Aby toho však nebolo málo, dia­be­tik si musí sle­do­vať aj svoju fyzickú akti­vitu a citové roz­po­lo­že­nie. V koneč­nom súčte má toho pacient na ple­ciach aku­rát dosť. Našťas­tie exis­tujú IT ľudia, ktorí to chápu. „Život s cuk­rov­kou je neus­tály boj,“ pove­dal Erez Rap­hael – CEO Lab­Style.

Tak pri­šiel Lab­Style Inno­va­ti­ons práve s Dariom. Per­so­na­li­zo­vaný glu­ko­mer vám po pri­po­jení na smart­fón posyk­tuje presné údaje, ktoré neskôr možno ana­ly­zo­vať. Okrem toho soft­vér umož­ňuje nahrá­vať si jedlo aj údaje o fyzic­kej akti­vite. Záro­veň pro­stred­níc­tvom neho môžete vyhľa­dať pod­poru komu­nity. Sys­tém Dario bude k dis­po­zí­cii zatiaľ iba na Novom Zélande. Odtiaľ by sa mal postu­pom času roz­ší­riť aj do Európy – Talian­ska a Veľ­kej Bri­tá­nie. Spo­loč­nosť Lab­Style zís­kala vo feb­ru­ári 4,2 mili­óna USD, ktoré jej pokryjú náklady na pre­vádzku v roku 2014.

zdroj foto: mydario.com

Na trhu teda v súčas­nosti exis­tujú mini­málne dve významné apli­ká­cie pre dia­be­ti­kov. MySugr sa zame­rala na zábav­nej­šiu formu – pora­ziť prí­šeru zbie­ra­ním bodov. Záro­veň naprog­ra­mo­vali aj ver­ziu pre deti. Tá je hravá, a tak ešte zábav­nej­šia. Viac o tejto appke náj­dete tu. Dario na dru­hej strane sa snaží o tro­chu sofis­ti­ko­va­nej­šie rie­še­nie. Nie som dia­be­tik, no môj osobný pocit je, že o niečo úspeš­nej­šia bude práve mySugr. Prečo? Ľudia sa radi hrajú a uví­tajú prí­jemné veci najmä v prí­pa­doch, keď ide o niečo tak náročné ako je cuk­rovka.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)