Poď daro­vať krv so CEOs Web­sup­por­tu a Pixel Fede­ra­ti­on

Silvia Filová / 17. januára 2016 / Zo Slovenska

Pomoc a obe­ta pre dru­hých nie sú aktu­ál­ne len počas Via­noc. Sku­pi­na aktív­nych ľudí, pod­ni­ka­te­ľov a 3 štu­den­tov z Nex­te­rie, kto­rých navzá­jom spo­jil Dali­bor Slá­vik, orga­ni­zu­jú už po tre­tí raz v spo­lu­prá­ci s Národ­nou trans­fúz­nou služ­bou SR daro­va­nie krvi. Huma­ni­tár­na akcia s náz­vom Si môj typ sa usku­toč­ní v uto­rok, 19.1.2016 v čase od 8.00 do 11.00 v Con­nect Cowor­king – cowor­kin­go­vom a star­tu­po­vom cen­tre.

Podu­ja­tie orga­ni­zu­je Dali­bor Slá­vik zo spo­loč­nos­ti Slá­vik & Stell, ľudia z Con­nec­tu a štu­den­ti Pat­rí­cia Žit­ňá­ko­vá a Jakub Tomiš, kto­rým je Dali­bor men­to­rom v Nex­te­ria Lea­ders­hip prog­ra­me. „Lep­šie ako hovo­riť ako sa šofé­ru­je auto je sad­núť si zavo­lant a vyskú­šať si to,“ hovo­rí Dali­bor. „Je to naša úvod­ná spo­lu­prá­ca, kde sa viac spo­zná­me. Máme mož­nosť podie­ľať sa na nie­čom dob­rom.

Ako to všet­ko začalo?

Keď som išiel z daro­va­nia krvi tak ma pani Lizá­ko­vá z Národ­nej Trans­fúz­nej Spo­loč­nos­ti oslo­vi­la, či by sme neve­de­li zís­kať sku­pi­nu dar­cov. Zavo­lal som Gabi­ke s nápa­dom daro­va­nia krvi v Con­nec­te. Pani Lizá­ko­vá pod­ro­bi­la mies­to audi­tu, my sme našli ter­mín a zača­li akciu pro­mo­vať. Prvý roč­ník sme mali 31 dar­cov, z toho veľa prvo­dar­cov. Mno­ho ľudí prí­de daro­vať krv do Con­nec­tu, lebo v nemoc­ni­ci, by sa báli. Dru­hý roč­ník bol podob­ný.“

10406903_800508850030950_5538473614627856389_n

Aký bude ten­to roč­ník?

Pre kam­paň podu­ja­tia oslo­vi­li sku­pi­nu 15-tich amba­sá­do­rov, medzi iný­mi her­cov Judit Bar­dos, Dana Heri­ba­na a Sama Spi­šá­ka, repre­zen­tant­ku vo fre­e­di­vin­gu Kat­ku Linc­zé­ny­i­ovú, mode­rá­to­ra Saj­fu, ale aj ria­di­te­ľov spo­loč­nos­tí a nie­koľ­ko pod­ni­ka­te­ľov úspeš­ne pôso­bia­cich na Slo­ven­sku i v zahra­ni­čí. Do akti­vi­ty vkla­da­jú svo­je meno a tvár, pri­čom via­ce­rí pris­pe­jú aj osob­nou aktív­nou účas­ťou na daro­va­ní.

Pozor­nosť orga­ni­zá­to­rov sme­ru­je pre­dov­šet­kým k prvo­dar­com — v sna­he tému daro­va­nia krvi spo­pu­la­ri­zo­vať medzi mla­dý­mi ľuď­mi, a tiež im ponúk­nuť mož­nosť zažiť úžas­ný pocit spo­lu­pat­rič­nos­ti a svo­jim pris­pe­ním pomá­hať zachra­ňo­vať živo­ty ľudí. Ude­je sa to navy­še v prí­jem­nom a pria­teľ­skom pro­stre­dí. Nemoc­ni­ce napriek takým­to akti­vi­tám stá­le boju­jú s nedos­tat­kom krvi, a prá­ve mla­dí ľudia v sebe poci­ťu­jú pries­tor aktív­ne sa spo­lu­po­die­ľať aj na pomo­ci dru­hým.

Prvých 50 dar­cov čaka­jú zdra­vé domá­ce raňaj­ky, kto­ré pri­pra­ví Žufa­ňa a po daro­va­ní ich odve­zie Uber taxi za ďal­ší­mi povin­nos­ťa­mi.
Orga­ni­zá­to­ri dúfa­jú, že pri­lá­ka­jú mini­mál­ne o polo­vi­cu viac dar­cov ako minu­lé roč­ní­ky a boli by radi, keby sa daro­va­nie sta­lo kaž­do­roč­nou tra­dí­ciu. Je to jedi­neč­ný spô­sob, ako daro­vať krv: je tu sprie­vod­ný prog­ram, prí­jem­né pro­stre­die, komu­ni­ta a mno­hé ďal­šie.

551495_800527420029093_2270135323306280560_n

Pre­čo daro­vať krv?

Ľudia, neve­dia, že na Slo­ven­sku je stá­le nedos­ta­tok krvi,” hovo­rí orga­ni­zá­tor­ka Pat­rí­cia, „ tvo­jich 15 minút môže nie­ko­mu zachrá­niť život.”

Nie je to len o tom, že dar­ca pomô­že. Čaká tu na neho sprie­vod­ný prog­ram, vystú­pe­nia, pred­náš­ky, kde sa dar­co­via veľa dozve­dia. Jed­no­du­cho prí­jem­né ráno, kde budú mať ľudia mož­nosť pomôcť a záro­veň sa nie­čo zau­jí­ma­vé dozve­dieť. Celá akcia by mala pre­bie­hať v štý­le pomo­ci dru­hým, zdra­vom život­nom štý­le, poho­do­vej hud­be a hlav­ne dob­rej nála­de.“

Jakub Tomiš, orga­ni­zá­tor, pra­vi­del­ný dar­ca „Daro­val som krv už 21x. Najprv som sa bál, teraz som rád, Ak nemá­te čas na toto daro­va­nie, tak daruj­te ino­ke­dy a pomôž­te nie­ko­mu v núdzi.“

10922695_800508950030940_2154557980756502604_n

Spý­ta­li sme sa pár amba­sá­do­rov krát­ke otáz­ky.

 1. Pre­čo pod­po­ru­je­te Daro­va­nie krvi?
 2. Daro­val ste už krv pred­tým?
 3. Číta­te Startitup.sk?

Ján Cif­ra, CEO Web­sup­port

 1. Daro­va­nie krvi pod­po­ru­jem, pre­to­že mám veľ­ké šťas­tie na dob­ré zdra­vie a pova­žu­jem za svo­ju povin­nosť pomôcť tým, kto­rí nema­jú až také šťas­tie. Na tej­to akcii sa nie­len poda­rí dať doko­py hor­du mla­dých dono­rov, ale záro­veň sa mediál­ne dosta­ne táto prob­le­ma­ti­ka do pove­do­mia tro­cha šir­šie.
 2. Áno, nepra­vi­del­ne, kvô­li ces­to­va­niu. Naj­čas­tej­sie na Kra­má­roch.
 3. Áno, prí­le­ži­tost­ne.
final_si moj typ_kubo_cifra_small

Lukáš Bakoš, Mana­ging Direc­tor Maxman Con­sul­tants

 1. Odpo­viem náz­vom jed­né­ho veľ­mi pek­né­ho fil­mu: „Musí­me si pomá­hať,“ a verím, že je veľa ľudí, kto­rí pomá­hať chcú (a nie len daro­va­ním krvi).
 2. Vždy som sa chys­tal a vždy vznik­la kopa „súr­nej­ších a nalie­ha­vej­ších“ akti­vít, kto­ré sa na zozna­me dosta­li vyš­šie. Pod­po­rou tej­to ini­cia­tí­vy som koneč­ne aj seba pri­vie­dol k tomu, že to mies­to v kalen­dá­ri, kto­ré mám pre daro­va­nie krvi v Con­nec­te vyhra­de­né už nič iné neuc­hmat­ne.
 3. Pri­zná­vam, že nie.
12484812_987049431376890_1987862132655686325_o

Šimon Šic­ko, CEO/Founder Pixel Fede­ra­ti­on

 1. Odpo­veď je jed­no­du­chá, lebo je to správ­na vec. Čo je viac ako zachrá­niť ľud­ský život ale­bo pomôcť tým, čo to potre­bu­jú?
 2. Áno, bol som pra­vi­del­ným dar­com, žial po diag­nos­ti­ko­va­ní reuma­tic­ké­ho ocho­re­nia už nemô­žem.
 3. Samoz­rej­me, že čítam.
si nas typ 1-01

Náv­štev­ní­ci sa počas čaka­nia na odber môžu tešiť na pred­náš­ky:

Raw Daugh­ter – Ako vplý­va stra­va na nedos­ta­tok žele­za v krvi?

Šimon Šic­ko – Ako v Pixel Fede­ra­ti­on moti­vu­je­me k zdra­vé­mu život­né­mu štý­lu?

Imu­nog­lu­kan – Keď chceš daro­vať krv, musíš byť zdra­vý.

Dušan Plich­ta – Top 5 vylep­še­ní živo­tosprá­vy.

rsz_foto_final

Na obráz­ku orga­ni­zač­ný tím aj s Mar­ce­lou Sare­ní­ko­vou (Com­mu­ni­ty Mana­ger Con­nect Cowor­king), Moni­kou Kva­ko­vou (gra­fi­ka) a Eri­kou Máj­ko­vou (foto­graf­ka), kto­ré vlo­ži­li do pro­jek­tu veľa ener­gie a bez kto­rých by ten­to pro­jekt nefun­go­val.

Zdro­je: Foto­gra­fie od Si môj typ

Pridať komentár (0)