Poď daro­vať krv so CEOs Web­sup­portu a Pixel Fede­ra­tion

Silvia Filová / 17. januára 2016 / Zo Slovenska

Pomoc a obeta pre dru­hých nie sú aktu­álne len počas Via­noc. Sku­pina aktív­nych ľudí, pod­ni­ka­te­ľov a 3 štu­den­tov z Nex­te­rie, kto­rých navzá­jom spo­jil Dali­bor Slá­vik, orga­ni­zujú už po tretí raz v spo­lu­práci s Národ­nou trans­fúz­nou služ­bou SR daro­va­nie krvi. Huma­ni­tárna akcia s náz­vom Si môj typ sa usku­toční v uto­rok, 19.1.2016 v čase od 8.00 do 11.00 v Con­nect Cowor­king – cowor­kin­go­vom a star­tu­po­vom cen­tre.

Podu­ja­tie orga­ni­zuje Dali­bor Slá­vik zo spo­loč­nosti Slá­vik & Stell, ľudia z Con­nectu a štu­denti Pat­rí­cia Žit­ňá­ková a Jakub Tomiš, kto­rým je Dali­bor men­to­rom v Nex­te­ria Lea­ders­hip prog­rame. „Lep­šie ako hovo­riť ako sa šofé­ruje auto je sad­núť si zavo­lant a vyskú­šať si to,“ hovorí Dali­bor. „Je to naša úvodná spo­lu­práca, kde sa viac spo­známe. Máme mož­nosť podie­ľať sa na nie­čom dob­rom.

Ako to všetko začalo?

Keď som išiel z daro­va­nia krvi tak ma pani Lizá­ková z Národ­nej Trans­fúz­nej Spo­loč­nosti oslo­vila, či by sme neve­deli zís­kať sku­pinu dar­cov. Zavo­lal som Gabike s nápa­dom daro­va­nia krvi v Con­necte. Pani Lizá­ková pod­ro­bila miesto auditu, my sme našli ter­mín a začali akciu pro­mo­vať. Prvý roč­ník sme mali 31 dar­cov, z toho veľa prvo­dar­cov. Mnoho ľudí príde daro­vať krv do Con­nectu, lebo v nemoc­nici, by sa báli. Druhý roč­ník bol podobný.“

10406903_800508850030950_5538473614627856389_n

Aký bude tento ročník?

Pre kam­paň podu­ja­tia oslo­vili sku­pinu 15-tich amba­sá­do­rov, medzi inými her­cov Judit Bar­dos, Dana Heri­bana a Sama Spi­šáka, repre­zen­tantku vo fre­e­di­vingu Katku Linc­zé­ny­i­ovú, mode­rá­tora Sajfu, ale aj ria­di­te­ľov spo­loč­ností a nie­koľko pod­ni­ka­te­ľov úspešne pôso­bia­cich na Slo­ven­sku i v zahra­ničí. Do akti­vity vkla­dajú svoje meno a tvár, pri­čom via­cerí pris­pejú aj osob­nou aktív­nou účas­ťou na daro­vaní.

Pozor­nosť orga­ni­zá­to­rov sme­ruje pre­dov­šet­kým k prvo­dar­com — v snahe tému daro­va­nia krvi spo­pu­la­ri­zo­vať medzi mla­dými ľuďmi, a tiež im ponúk­nuť mož­nosť zažiť úžasný pocit spo­lu­pat­rič­nosti a svo­jim pris­pe­ním pomá­hať zachra­ňo­vať životy ľudí. Udeje sa to navyše v prí­jem­nom a pria­teľ­skom pro­stredí. Nemoc­nice napriek takýmto akti­vi­tám stále bojujú s nedos­tat­kom krvi, a práve mladí ľudia v sebe poci­ťujú pries­tor aktívne sa spo­lu­po­die­ľať aj na pomoci dru­hým.

Prvých 50 dar­cov čakajú zdravé domáce raňajky, ktoré pri­praví Žufaňa a po daro­vaní ich odve­zie Uber taxi za ďal­šími povin­nos­ťami.
Orga­ni­zá­tori dúfajú, že pri­lá­kajú mini­málne o polo­vicu viac dar­cov ako minulé roč­níky a boli by radi, keby sa daro­va­nie stalo kaž­do­roč­nou tra­dí­ciu. Je to jedi­nečný spô­sob, ako daro­vať krv: je tu sprie­vodný prog­ram, prí­jemné pro­stre­die, komu­nita a mnohé ďal­šie.

551495_800527420029093_2270135323306280560_n

Prečo daro­vať krv?

Ľudia, neve­dia, že na Slo­ven­sku je stále nedos­ta­tok krvi,” hovorí orga­ni­zá­torka Pat­rí­cia, „ tvo­jich 15 minút môže nie­komu zachrá­niť život.”

Nie je to len o tom, že darca pomôže. Čaká tu na neho sprie­vodný prog­ram, vystú­pe­nia, pred­nášky, kde sa dar­co­via veľa dozve­dia. Jed­no­du­cho prí­jemné ráno, kde budú mať ľudia mož­nosť pomôcť a záro­veň sa niečo zau­jí­mavé dozve­dieť. Celá akcia by mala pre­bie­hať v štýle pomoci dru­hým, zdra­vom život­nom štýle, poho­do­vej hudbe a hlavne dob­rej nálade.“

Jakub Tomiš, orga­ni­zá­tor, pra­vi­delný darca „Daro­val som krv už 21x. Najprv som sa bál, teraz som rád, Ak nemáte čas na toto daro­va­nie, tak darujte ino­kedy a pomôžte nie­komu v núdzi.“

10922695_800508950030940_2154557980756502604_n

Spý­tali sme sa pár amba­sá­do­rov krátke otázky.

 1. Prečo pod­po­ru­jete Daro­va­nie krvi?
 2. Daro­val ste už krv pred­tým?
 3. Čítate Startitup.sk?

Ján Cifra, CEO Web­sup­port

 1. Daro­va­nie krvi pod­po­ru­jem, pre­tože mám veľké šťas­tie na dobré zdra­vie a pova­žu­jem za svoju povin­nosť pomôcť tým, ktorí nemajú až také šťas­tie. Na tejto akcii sa nie­len podarí dať dokopy hordu mla­dých dono­rov, ale záro­veň sa mediálne dostane táto prob­le­ma­tika do pove­do­mia tro­cha šir­šie.
 2. Áno, nepra­vi­delne, kvôli ces­to­va­niu. Naj­čas­tej­sie na Kra­má­roch.
 3. Áno, prí­le­ži­tostne.
final_si moj typ_kubo_cifra_small

Lukáš Bakoš, Mana­ging Direc­tor Maxman Con­sul­tants

 1. Odpo­viem náz­vom jed­ného veľmi pek­ného filmu: „Musíme si pomá­hať,“ a verím, že je veľa ľudí, ktorí pomá­hať chcú (a nie len daro­va­ním krvi).
 2. Vždy som sa chys­tal a vždy vznikla kopa „súr­nej­ších a nalie­ha­vej­ších“ akti­vít, ktoré sa na zozname dostali vyš­šie. Pod­po­rou tejto ini­cia­tívy som konečne aj seba pri­vie­dol k tomu, že to miesto v kalen­dári, ktoré mám pre daro­va­nie krvi v Con­necte vyhra­dené už nič iné neuc­hmatne.
 3. Pri­zná­vam, že nie.
12484812_987049431376890_1987862132655686325_o

Šimon Šicko, CEO/Founder Pixel Fede­ra­tion

 1. Odpo­veď je jed­no­du­chá, lebo je to správna vec. Čo je viac ako zachrá­niť ľud­ský život alebo pomôcť tým, čo to potre­bujú?
 2. Áno, bol som pra­vi­del­ným dar­com, žial po diag­nos­ti­ko­vaní reuma­tic­kého ocho­re­nia už nemô­žem.
 3. Samoz­rejme, že čítam.
si nas typ 1-01

Náv­štev­níci sa počas čaka­nia na odber môžu tešiť na pred­nášky:

Raw Daugh­ter – Ako vplýva strava na nedos­ta­tok železa v krvi?

Šimon Šicko – Ako v Pixel Fede­ra­tion moti­vu­jeme k zdra­vému život­nému štýlu?

Imu­nog­lu­kan – Keď chceš daro­vať krv, musíš byť zdravý.

Dušan Plichta – Top 5 vylep­šení živo­tosprávy.

rsz_foto_final

Na obrázku orga­ni­začný tím aj s Mar­ce­lou Sare­ní­ko­vou (Com­mu­nity Mana­ger Con­nect Cowor­king), Moni­kou Kva­ko­vou (gra­fika) a Eri­kou Máj­ko­vou (foto­grafka), ktoré vlo­žili do pro­jektu veľa ener­gie a bez kto­rých by tento pro­jekt nefun­go­val.

Zdroje: Foto­gra­fie od Si môj typ

Pridať komentár (0)