DARPA chce zná­so­biť silu ľudí

Techpedia: Harry Gavendová / 17. september 2014 / Tools a produktivita

Ame­rická agen­túra DARPA ude­lila grant a poskytla zmluvu inšti­tútu Wyss Ins­ti­tute for Bio­lo­gi­cal Ins­pi­red Engi­ne­e­ring na Har­varde — DARPA totiž stojí za pro­jek­tom War­rior Web prog­ram, ktorý si vzal na mušku tvorbu exos­ke­le­tónu. Nie však hoci­ja­kého, ale špe­ciál­neho, odľah­če­ného.

Exos­ke­le­tón môže mať via­cero fun­kcií – môže ísť buď o pomocnú von­kaj­šiu kos­tru či oporný sys­tém, ktorý umož­ňuje chô­dzu telesne pos­ti­hnu­tým luďom, alebo je to von­kaj­šia pod­pora sva­lov, ktorá má za úlohu zvý­šiť reálnu silu člo­veka. V tomto pro­jekte ide práve o zvý­še­nie sily pomo­cou tzv. Soft Exo­suit (voľne ako “ľahký von­kajší náv­lek — oblek”). Tento oblek využíva robo­tiku a bio­mi­me­tiku na roz­ší­re­nie sily svojho nosi­teľa, ale aj zní­že­nie jeho únavy.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že namiesto masív­nych oce­ľo­vých a plas­to­vých rámov tu náj­deme skôr mate­riály v podobe počí­ta­čom sle­do­va­ných tex­tí­lií, inte­li­gent­ných tex­tí­lií, no tiež vlá­ken a vedení, ktoré nosi­te­ľovi pomá­hajú pri chô­dzi. Vďaka tomu sa zni­žuje ich telesný výkon a šet­ria si tým ener­giu. Iným vyús­te­ním je to, že nosi­teľ odne­sie na chrbte oveľa väč­šie množ­stvá nákladu na chrbte bez väč­šej námahy.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)