Davi­do­va veža – nedo­kon­če­ná vene­zu­el­ská odpo­veď na Wall Stre­et, kde nepla­tia žiad­ne záko­ny

Vladimír Rezek, vedelisteze.sk / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

V hlav­nom mes­te Vene­zu­e­ly, Cara­ca­se, bola pred viac ako 20 rok­mi zapo­ča­tá výstav­ba výš­ko­vej budo­vy, 190 met­rov vyso­ké­ho mra­ko­dra­pu, kto­rý mal byť súčas­ťou finanč­né­ho cen­tra s ofi­ciál­nym náz­vom Cen­tro Finan­cie­ro Con­fi­nan­zas a kto­rý mal byť odpo­ve­ďou vte­daj­šej vlá­dy na tak nená­vi­de­né ame­ric­ké Wall Stre­et.

Túto métu sa Vene­zu­e­le nikdy dosiah­nuť nepo­da­ri­lo a spo­mí­na­ný mra­ko­drap je jedi­ný, kto­rý sa vôbec poda­ri­lo posta­viť z cel­ko­vo 6 navrho­va­ných budov.

Pom­ník nefun­gu­jú­cej vlá­dy tvo­rí nech­ce­nú domi­nan­ciu mes­ta a už viac ako 9 rokov drží svo­je nechvál­ne zná­me prven­stvo ako naj­vyš­ší slum na sve­te, zná­my ako Davi­do­va veža (Tower of David/Torre de David). Mra­ko­drap dostal meno po svo­jom zakla­da­te­ľo­vi a inves­to­ro­vi, Davi­do­vi Bril­lem­bour­go­vi, kto­rý v roku 1993 zomrel na rako­vi­nu a v roku 1994 bola výstav­ba defi­ni­tív­ne zasta­ve­ná, dôsled­kom vene­zu­el­skej finanč­nej krí­zy.

Zub času – v roku 1994 sa skon­či­lo s výstav­bou, od vte­dy stav­ba chát­ra, foto: cuatrostatic-a.akamaihd.net

V roku 2007 Chá­vez, kto­rý je stá­le pri moci, sám nabá­da miest­nych squ­at­te­rov, aby vežu obsa­di­li. Medzi­tým sa do budo­vy na para­dox­ne “vychy­te­nej” uli­ci Cara­ca­su zača­li sťa­ho­vať miest­ne gan­gy, kto­ré si mra­ko­drap „upra­vi­li“ pod­ľa seba. Vzni­kol tak aký­si mik­ros­vet, kde nepla­tia žiad­ne pra­vid­lá z von­ka, kde necho­dí polí­cia a kto­rý sa stal domo­vom tak­mer trom tisíc­kam osôb pos­ti­hnu­tých žalost­nou situ­áci­ou v kra­ji­ne.

Prí­stu­po­vým bodom pre všet­kých majet­nej­ších je par­ko­va­cí dom, odkiaľ jaz­dia tzv. moto­ta­xí­ky. Tie vás za popla­tok vyve­zú na desia­te poscho­die a potom je už nut­né ísť pešo. Tí, kto­rí na motor­ky nema­jú, musia vyjsť pešo sami od začiat­ku, nakoľ­ko v budo­ve nie sú žiad­ne výťa­hy. Miest­ni pod­ni­kav­ci okrem moto­riek ponú­ka­jú aj bufe­ty na kaž­dom poscho­dí, teto­va­cie štú­dio, kader­níc­tvo, pre­ná­jom Play Sta­ti­on za drob­ný popla­tok či posil­ňov­ňu pria­mo na stre­che.

Okrem toho sa pla­tí štan­dard­ný nájom miest­ne­mu gan­gu, kto­rý sa o chod veže sta­rá a kto­ré­ho výš­ka sa odví­ja od poscho­dia, kde nájom­ník býva. Celý mra­ko­drap je obý­va­ný do výš­ky 28. poscho­dia a pla­tí pra­vid­lo, že niž­šie poscho­dia obý­va­jú star­ší, aby v prí­pa­de požia­ru moh­li jed­no­duch­šie utiecť.

Chô­dza po scho­doch môže byť pri neopatr­nos­ti vďa­ka chý­ba­jú­ce­mu zábrad­liu osu­do­vá, foto: theguardian.com

Domi­nan­ta Cara­ca­su na seba upo­zor­ňu­je už z diaľ­ky, foto: 1292.photobucket.com

Impro­vi­zo­va­ná posil­ňov­ňa na stre­che mra­ko­dra­pu, foto: theguardian.com

Väč­ši­na oby­va­te­ľov sú sym­pa­ti­zan­ti chá­ve­zov­ho reži­mu, kto­rý vlast­ne umož­nil vznik toh­to slu­mu a tomu všet­ké­mu šéfu­je býva­lý kri­mi­nál­nik, dnes kaza­teľ, Ale­xan­der „El Niňo“ (chlap­ček) Daza, kto­rý je záro­veň aj pas­to­rom v miest­nom kos­to­le a kto­rý celú invá­ziu na vežu na Chá­ve­zo­vu výzvu ria­dil. Napriek tomu, sa tam dnes udr­žu­je aj boha­té osa­den­stvo, medzi kto­rým môže­me nájsť zlo­čin­cov na úte­ku, vra­hov ale aj rodi­ny s deť­mi, kto­ré sú vďač­né, že majú vôbec neja­kú stre­chu nad hla­vou.

Aj keď dnes je už vo veži cel­kom bez­peč­ne, nebo­lo tomu vždy tak. V celej stav­be chý­ba­jú zábrad­lia, nie­ke­dy aj okná a pre­to sa o luxus­né „byty“ bojo­va­lo na život a na smrť, kedy nebo­lo ničím neob­vyk­lým, že člen kon­ku­renč­né­ho gan­gu bol jed­no­du­cho z veže doslo­va vyho­de­ný z vyso­kých poscho­dí.

Nedo­kon­če­né chod­by, stro­py, steny…ale stá­le sú vďač­ní za stre­chu nad hla­vou, foto: theguardian.com

Ukáž­ka lep­šie zaria­de­né­ho bytu, foto: theguardian.com

A doke­dy to tak­to bude ďalej? To si nikto netrú­fa odhad­núť. Pôvod­ne boli pred­po­kla­dy, že táto situ­ácia vydr­ží do zme­ny reži­mu. Tie­to prog­nó­zy sa však nena­pl­ni­li a pas­tor El Niňo má s vežou ešte veľ­ké plá­ny a rád by roz­ší­ril býva­nie na zvyš­né poscho­dia.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theguardian.com

Pridať komentár (0)