Davi­dova veža – nedo­kon­čená vene­zu­el­ská odpo­veď na Wall Street, kde nepla­tia žiadne zákony

Vladimír Rezek, vedelisteze.sk / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

V hlav­nom meste Vene­zu­ely, Cara­case, bola pred viac ako 20 rokmi zapo­čatá výstavba výš­ko­vej budovy, 190 met­rov vyso­kého mra­ko­drapu, ktorý mal byť súčas­ťou finanč­ného cen­tra s ofi­ciál­nym náz­vom Cen­tro Finan­ciero Con­fi­nan­zas a ktorý mal byť odpo­ve­ďou vte­daj­šej vlády na tak nená­vi­dené ame­rické Wall Street.

Túto métu sa Vene­zu­ele nikdy dosiah­nuť nepo­da­rilo a spo­mí­naný mra­ko­drap je jediný, ktorý sa vôbec poda­rilo posta­viť z cel­kovo 6 navrho­va­ných budov.

Pom­ník nefun­gu­jú­cej vlády tvorí nech­cenú domi­nan­ciu mesta a už viac ako 9 rokov drží svoje nechválne známe prven­stvo ako naj­vyšší slum na svete, známy ako Davi­dova veža (Tower of David/Torre de David). Mra­ko­drap dostal meno po svo­jom zakla­da­te­ľovi a inves­to­rovi, Davi­dovi Bril­lem­bour­govi, ktorý v roku 1993 zomrel na rako­vinu a v roku 1994 bola výstavba defi­ni­tívne zasta­vená, dôsled­kom vene­zu­el­skej finanč­nej krízy.

Zub času – v roku 1994 sa skon­čilo s výstav­bou, od vtedy stavba chátra, foto: cuatrostatic-a.akamaihd.net

V roku 2007 Chá­vez, ktorý je stále pri moci, sám nabáda miest­nych squ­at­te­rov, aby vežu obsa­dili. Medzi­tým sa do budovy na para­doxne “vychy­te­nej” ulici Cara­casu začali sťa­ho­vať miestne gangy, ktoré si mra­ko­drap „upra­vili“ podľa seba. Vzni­kol tak akýsi mik­ros­vet, kde nepla­tia žiadne pra­vidlá z vonka, kde nechodí polí­cia a ktorý sa stal domo­vom tak­mer trom tisíc­kam osôb pos­ti­hnu­tých žalost­nou situ­áciou v kra­jine.

Prí­stu­po­vým bodom pre všet­kých majet­nej­ších je par­ko­vací dom, odkiaľ jaz­dia tzv. moto­ta­xíky. Tie vás za popla­tok vyvezú na desiate poscho­die a potom je už nutné ísť pešo. Tí, ktorí na motorky nemajú, musia vyjsť pešo sami od začiatku, nakoľko v budove nie sú žiadne výťahy. Miestni pod­ni­kavci okrem moto­riek ponú­kajú aj bufety na kaž­dom poschodí, teto­va­cie štú­dio, kader­níc­tvo, pre­ná­jom Play Sta­tion za drobný popla­tok či posil­ňovňu priamo na stre­che.

Okrem toho sa platí štan­dardný nájom miest­nemu gangu, ktorý sa o chod veže stará a kto­rého výška sa odvíja od poscho­dia, kde nájom­ník býva. Celý mra­ko­drap je obý­vaný do výšky 28. poscho­dia a platí pra­vidlo, že niž­šie poscho­dia obý­vajú starší, aby v prí­pade požiaru mohli jed­no­duch­šie utiecť.

Chô­dza po scho­doch môže byť pri neopatr­nosti vďaka chý­ba­jú­cemu zábrad­liu osu­dová, foto: theguardian.com

Domi­nanta Cara­casu na seba upo­zor­ňuje už z diaľky, foto: 1292.photobucket.com

Impro­vi­zo­vaná posil­ňovňa na stre­che mra­ko­drapu, foto: theguardian.com

Väč­šina oby­va­te­ľov sú sym­pa­ti­zanti chá­ve­zovho režimu, ktorý vlastne umož­nil vznik tohto slumu a tomu všet­kému šéfuje bývalý kri­mi­nál­nik, dnes kaza­teľ, Ale­xan­der „El Niňo“ (chlap­ček) Daza, ktorý je záro­veň aj pas­to­rom v miest­nom kos­tole a ktorý celú invá­ziu na vežu na Chá­ve­zovu výzvu ria­dil. Napriek tomu, sa tam dnes udr­žuje aj bohaté osa­den­stvo, medzi kto­rým môžeme nájsť zlo­čin­cov na úteku, vra­hov ale aj rodiny s deťmi, ktoré sú vďačné, že majú vôbec nejakú stre­chu nad hla­vou.

Aj keď dnes je už vo veži cel­kom bez­pečne, nebolo tomu vždy tak. V celej stavbe chý­bajú zábrad­lia, nie­kedy aj okná a preto sa o luxusné „byty“ bojo­valo na život a na smrť, kedy nebolo ničím neob­vyk­lým, že člen kon­ku­renč­ného gangu bol jed­no­du­cho z veže doslova vyho­dený z vyso­kých poschodí.

Nedo­kon­čené chodby, stropy, steny…ale stále sú vďační za stre­chu nad hla­vou, foto: theguardian.com

Ukážka lep­šie zaria­de­ného bytu, foto: theguardian.com

A dokedy to takto bude ďalej? To si nikto netrúfa odhad­núť. Pôvodne boli pred­po­klady, že táto situ­ácia vydrží do zmeny režimu. Tieto prog­nózy sa však nena­pl­nili a pas­tor El Niňo má s vežou ešte veľké plány a rád by roz­ší­ril býva­nie na zvyšné poscho­dia.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theguardian.com

Pridať komentár (0)