DiCap­ri­ov doku­ment, pre kto­rý zbie­ral mate­riál viac ako tri roky si už môžeš pozrieť po čes­ky

vedelisteze.sk / 1. novembra 2016 / Eko

Leo DiCap­rio po svo­jej envi­ron­men­tál­ne lade­nej reči pri pre­be­ra­ní Osca­ra, kto­rá zoža­la úspe­ch snáď vo všet­ký­ch médiá­ch, koneč­ne uvie­dol aj svoj vlast­ný film zame­ra­ný na kli­ma­tic­ké zme­ny a ich niči­vé dopa­dy na našu pla­né­tu a pou­ka­zu­je na sku­toč­ný stav. 

Tri roky zbieral materiál, prešiel celý svet a stretol sa s významnými osobnosťami a vizionármi tejto doby. National Geographic ho postupne uvoľnila na celom svete v 45 jazykoch.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titulnej fotografie: Hollywood Reporter

Pridať komentár (0)