DiCap­riov doku­ment, pre ktorý zbie­ral mate­riál viac ako tri roky si už môžeš pozrieť po česky

vedelisteze.sk / 1. november 2016 / Eko

Leo DiCap­rio po svo­jej envi­ron­men­tálne lade­nej reči pri pre­be­raní Oscara, ktorá zožala úspech snáď vo všet­kých médiách, konečne uvie­dol aj svoj vlastný film zame­raný na kli­ma­tické zmeny a ich ničivé dopady na našu pla­nétu a pou­ka­zuje na sku­točný stav. 

Tri roky zbie­ral mate­riál, pre­šiel celý svet a stre­tol sa s význam­nými osob­nos­ťami a vizi­onármi tejto doby. Nati­onal Geog­rap­hic ho postupne uvoľ­nila na celom svete v 45 jazy­koch.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Hol­ly­wood Repor­ter

Pridať komentár (0)