Dielo umel­cov Ares: Prvý terénny Rolls-Royce sveta

Rišo Néveri / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Meno býva­lého šéfa Lotusu — Dany Behar, je vo svete “cus­tom” úprav auto­mo­bi­lov dobre známe. Jedná sa o úpravcu luxus­ných auto­mo­bi­lov, kto­rého majú na rých­lej voľbe tí naj­bo­hatší z naj­bo­hat­ších.

Fanú­ši­ko­via auto­mo­bi­lov sa s jeho špe­ciál­nymi úpra­vami už prav­de­po­dobne stretli. Luxusný úpravca áut, nesúci meno po bohovi Are­sovi je známy tým, že plní sny svo­jich zákaz­ní­kov, medzi kto­rých pat­ria hlavne ľudia s nepred­sta­vi­teľ­ným bohat­stvom. Mení im auto­mo­bily luxus­ných zna­čiek ako sú Rolls-Royce, či Ben­tley na jedi­nečné kúsky, ktoré na svete nemajú podoby.

Každá ich úprava je uni­kátna a uspo­kojí zákaz­níka luxus­ného vozidla svo­jou jedi­neč­nos­ťou. Napĺňajú im tak neko­nečnú túžbu vlast­niť niečo, čo nik iný nemá. Robia ich výni­moč­nými.

Rolls-Royce SUV

Úpra­vou Aresu pre­šiel už neje­den auto­mo­bil. Či už Ben­tley, alebo Mer­ce­des. Ten­to­krát pri­šiel rad na limu­zínu Rolls-Royce, z kto­rého vzniklo dych­be­rúce SUV. Zákla­dom je bola luxusná limu­zína Rolls-Royce Ghost. Keďže sa jedná o SUV, Ares zvo­lil až 24 pal­cové kolesá, zdvi­hol pod­vo­zok o 30 cm, namon­to­val vylep­šené tlmiče a sil­nejší motor, ktorý má 750 koní. Toto nád­herné SUV zrýchli z 0 na 100 za 4,2 sekúnd a kvôli obrov­skej sile dostalo aj jedi­nečný brzdný sys­tém Brembo. Maxi­málna rých­losť dosa­huje 250 km/h na vozovke a 160 km/h off road.

Medzi pre­došlé úpravy od Ares pat­ria ozaj nád­herné kúsky ako naprí­klad Mer­ce­des Benz S-Class, Range Rover 600 Super­char­ged, Aston Mar­tin Rapide S či Lam­borg­hini Hura­cán. Niž­šie môžeš vydieť tie najk­raj­šie kúsky priamo z Ins­ta­gramu Ares, ktorý môžeš (a mal by si) sle­do­vať na tomto odkaze.

Zdroj: ares-performance.com

Pridať komentár (0)