Dirk Ahl­born v Bra­ti­slave, alebo ako bolo na Hyper­loop Inno­va­tion Chal­lenge

Beatrix Rimarčíková / 11. júla 2016 / Business

Šikovní a vyna­lie­zaví ľudia z celého sveta sa stretli, aby pri­niesli novú myš­lienku na vylep­še­nie Hyper­lo­opu. Bra­ti­slava pri­ví­tala Dirka Ahl­borna, Bibopa Gersta či Nolana Bush­nella.

Minulú stredu sa v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici usku­toč­nilo podu­ja­tie Hyper­loop Digi­tal Inno­va­tion Chal­lenge. Akcia pre­bie­hala v rámci prog­ramu podu­ja­tia Pohyb.Inovácia.Spojenia., ktorý súvisí so sied­mym európ­skym sum­mi­tom regi­ó­nov a miest v rámci pred­sed­níc­tva Slo­ven­ska v Rade Európ­skej únie.

Hyper­loop Inno­va­tion Chal­lenge hac­kat­hon orga­ni­zo­vali Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies a rakúska firma Cata­lyst. Cie­ľom tejto akcie bolo vymys­lieť kre­a­tívne ino­va­tívne rie­še­nie dopravy budúc­nosti. Tímy sa pri­hla­so­vali na akciu pred­časne a mali osem hodín na pri­pra­ve­nie nekon­venč­ného rie­še­nia zlep­še­nia dopravy. Podu­ja­tia sa zúčast­nili lídri ako Dirk Ahl­born (CEO Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies), Bibop G. Gerst (pre­vádz­kový ria­di­teľ Hyper­lo­opu) či Nolan Bush­nell (zakla­da­teľ Atari).

Na záver podu­ja­tia sa účast­ní­kom pri­ho­vo­rili a vyjad­rili myš­lienku Hyper­lo­opu, ktorá spo­číva v expresne rých­lej pre­prave zadarmo. Oni veria, že sa v bez­pro­stred­nom okolí Hyper­lo­opu budú sústre­ďo­vať obchodné prí­le­ži­tosti, ktoré pri­nesú zisk. Zdô­raz­nili tiež, že majú stovky dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí na pro­jekte Hyper­loop pra­cujú zadarmo, sú nad­šen­cami tejto myš­lienky.

Na pár otá­zok o prie­behu akcie zod­po­ve­dal účast­ník Vik­tor.

Ako hod­no­tíš prie­beh akcie, čo ti toto podu­ja­tie dalo a aké myš­lienky si odná­šaš z Hyper­loop Chal­lenge?

Čakali sme väč­šiu účasť, no možno práve preto sa uda­losť niesla v prí­jem­nom a pria­teľ­skom duchu. Stretli sme tam ľudí hlavne z Rakúska, Nemecka a Čiech. Okrem nás tam bolo len pár ľudí zo Slo­ven­ska, teda aspoň podľa toho, čo sme doká­zali postre­hnúť. Z akcie sme si odniesli hlavne ďal­šiu moti­vá­ciu v pokra­čo­vaní v našej práci a prí­jemný pocit z tímu okolo Hyper­lo­opu. Tí ľudia sú veľmi nad­šení a odhod­laní ísť za svo­jim snom. Niet pochýb, že Hyper­loop raz nie­kde na svete vznikne. Či už u nás na Slo­ven­sku, alebo v inej kra­jine.

Stre­tol si sa so sve­to­vými ino­vá­tormi, akí boli ? Mal si mož­nosť sa s nimi zho­vá­rať?

Roz­prá­val som sa s Dir­kom Ahl­bor­nom, tiež s Chris­tia­nom Feder­spie­lom zo spo­loč­nosti Cata­lyst, ktorá celú uda­losť orga­ni­zo­vala, a ktorá ako jedna zo 70 spo­loč­ností sveta pomáha Hyper­lo­opu dosiah­nuť svoju ideu s veľ­kým odhod­la­ním a nad­še­ním. Ostatne ako všetci ľudia okolo Hyper­lo­opu. Okrem týchto zau­jí­ma­vých pánov sme si mali mož­nosť vypo­čuť aj zakla­da­teľa spo­loč­nosti Atari Nolana Bush­nella, ktorý mal veľmi moti­vu­júci prí­ho­vor k slo­ven­ským a sve­to­vým pod­ni­ka­te­ľom a tak­tiež k všet­kým ľuďom ochot­ným zme­niť svet na lep­šie miesto. Pod­nie­til vo mne hrdosť byť pod­ni­ka­te­ľom, pre­tože podľa Bush­nella sú práve pod­ni­ka­te­lia tí, ktorí pro­stred­níc­tvom obchodu menia svet.

V závere podu­ja­tia ozná­mili orga­ni­zá­tori víťa­zov. Na tre­ťom mieste sa umiest­nil tím, ktorý navrho­val počas jazdy v Hyper­lo­ope púš­ťať ľudom upo­ko­ju­júcu medi­tačnú hudbu a osvet­le­nie, ktoré by prí­jemne vplý­valo na pohodu ces­tu­jú­cich. Ich výhrou bola večera s Dir­kom Ahl­bor­nom a desať hodín men­torngu v Bra­ti­slave pod vede­ním tímu Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies.

Druhé miesto obsa­dil šikovný nápad, ktorý spra­co­val regu­lá­ciu ces­tu­jú­cich. Plán pokrý­val uspo­ria­da­nie nastu­pu­jú­cich a vystu­pu­jú­cich ces­tu­jú­cich Hyper­lo­opu a tak­tiež ľudí na nástu­pišti či pri pre­be­raní bato­žiny, aby nevzni­kali rady a v ľuďoch sa nehro­ma­dila ner­vo­zita. Druhé miesto zís­kalo prí­le­ži­tosť roz­ví­jať svoj pro­jekt po dobu dvoch týž­dňov v Paríži.

Víťazs­tvo a prven­stvo si odnie­sol tím, ktorý sa sna­žil integ­ro­vať všetku dopravu v okolí sta­nice Hyper­lo­opu a to hro­madnú dopravu, taxis­lužby všet­kých spo­loč­ností tak, aby boli dostupné v čo naj­lep­šom čase medzi zastáv­kami Hyper­lo­opu. Cena pre víťaza je cesta do Los Ange­les na náv­števu cen­tra Hyper­lo­opu.

Idea Hyper­lo­opu sa vďaka hac­kat­honu na Slo­ven­sku posúva o krok vpred. So zve­da­vos­ťou sa obráťme na budúc­nosť s otáz­kou, čo pri­ne­sie tomuto sve­to­vému pro­jektu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: nationalgeographic.com/autor

Pridať komentár (0)