Disk­Fil­tra­tion ti poskytne infor­má­cie z disku na diaľku. Potre­buje na to zvuk

Nikola Brehová / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Únik infor­má­cií sa stáva kaž­dým dňom jed­no­duchší.

Za touto apli­ká­ciou pre Android stojí Mor­de­chai Guri, ktorý pra­cuje ako uni­ver­zitný výskumný pra­cov­ník v Izra­eli.

Ako Disk­Fil­tra­tion fun­guje?

Apli­ká­cia pra­cuje na binár­nom prin­cípe, teda na prin­cípe 0 a 1. Pri SSD bez pohyb­li­vých čas­tíc nefun­guje a cel­kovo je dosť pomalá. Dosa­huje rých­losť 180 bitov za minútu, čiže na 4096-bitový kľúč potre­buje 22 minút a 40 sekúnd. A to je dosť. Okrem toho sa člo­vek musí dešif­ro­vať aj dáta.

disk

foto: newrisingmedia.com

Prečo apli­ká­cia potre­buje abso­lútne tiché pro­stre­die?

Dôvo­dom je to, že pri svo­jej práci počúva zvuk, ktorý vydáva pevný disk a následne ho dešif­ruje. Okrem toho, dokáže pra­co­vať maxi­málne do 1,8 metra od disku.

Keď si to zhr­nieme, potre­buje čas, vzdia­le­nosť a ticho. To z Disk­Fil­tra­tion robí neprak­tickú apli­ká­ciu. Kaž­do­pádne to doka­zuje, že infor­má­cie si budeme musieť chrá­niť lep­šie.

zdroj: arstechnica.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)