Dizaj­nér vytvo­ril zaria­de­nie, ktoré recyk­luje plast na uži­točné objekty

Dárius Polák / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po uve­do­mení si nad­mer­ného množ­stva odpadu z plas­tov, dizaj­nér Dave Hak­kens roz­mýš­ľal nad tým, prečo nie sú žiadne zaria­de­nia, ktoré by umož­nili kaž­dému recyk­lo­vať tento odpad. Roz­ho­dol sa preto vytvo­riť Pre­ci­ous Plas­tis, sériu DIY (do it your­self) zaria­dení, ktoré ti pomôže pre­tvo­riť plast na pou­ži­teľné objekty alebo surový mate­riál.

Hak­kens vyvi­nul dizajn tak, aby mohol byť vytvo­rený hoci­kým z domu, pomo­cou uni­ver­zál­neho mate­riálu a základ­ných nástro­jov, ktoré máš dostupné okolo. Všetko náj­deš online, včetne inštruk­táž­nych videí a súp­ravy, oboje fun­gujú ako open source, čo ti umož­ňuje zdie­ľať infor­má­cie, ktoré si nado­bu­dol s ostat­nými členmi komu­nity.

123456Precious-Plastic-Dave-Hakkens-2-flowerpot-600x339

Zdroj: design-milk.com, zdroj všet­kých fotiek: design-milk.com

Pridať komentár (0)