Dizaj­nér vytvo­ril zaria­de­nie, kto­ré recyk­lu­je plast na uži­toč­né objek­ty

Dárius Polák / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po uve­do­me­ní si nad­mer­né­ho množ­stva odpa­du z plas­tov, dizaj­nér Dave Hak­kens roz­mýš­ľal nad tým, pre­čo nie sú žiad­ne zaria­de­nia, kto­ré by umož­ni­li kaž­dé­mu recyk­lo­vať ten­to odpad. Roz­ho­dol sa pre­to vytvo­riť Pre­ci­ous Plas­tis, sériu DIY (do it your­self) zaria­de­ní, kto­ré ti pomô­že pre­tvo­riť plast na pou­ži­teľ­né objek­ty ale­bo suro­vý mate­riál.

Hak­kens vyvi­nul dizajn tak, aby mohol byť vytvo­re­ný hoci­kým z domu, pomo­cou uni­ver­zál­ne­ho mate­riá­lu a základ­ných nástro­jov, kto­ré máš dostup­né oko­lo. Všet­ko náj­deš onli­ne, včet­ne inštruk­táž­nych videí a súp­ra­vy, obo­je fun­gu­jú ako open sour­ce, čo ti umož­ňu­je zdie­ľať infor­má­cie, kto­ré si nado­bu­dol s ostat­ný­mi člen­mi komu­ni­ty.

123456Precious-Plastic-Dave-Hakkens-2-flowerpot-600x339

Zdroj: design-milk.com, zdroj všet­kých fotiek: design-milk.com

Pridať komentár (0)