DJI Mavic Pro ofi­ciálne: Kom­paktný dron s pod­poru 4K videa, ktorý zlo­žíš do batohu

Tobiáš Bakoš / 4. októbra 2016 / Tools a produktivita

DJI je čín­ska spo­loč­nosť, ktorá sa zame­riava na výrobu dro­nov. V jej port­fó­liu náj­deš okrem pro­fe­si­onál­neho Ins­pire 1 aj dro­nov pre nás, „bež­ných smr­teľ­ní­kov”. Určte si už niečo počul o sérii Phan­tom. Tá teraz dostala nového súro­denca, DJI Mavic Pro.

Spo­loč­nosť DJI v New Yorku pred­sta­vila nový prí­ras­tok do rodiny dro­nov. Model Mavic Pro rieši naj­väčší prob­lém série Phan­tom – roz­mery. Tento prob­lém výrobca vyrie­šil pomo­cou ramien roto­rov, ktoré sa dajú zlo­žiť a zapa­dajú tak do tela. V zlo­že­nom stave má dron roz­mery len 83 x 83 x 198 mm a bez väč­ších prob­lé­mov ho teda vlo­žíte do batohu. Hmot­nosť sa zasta­vila na hod­note 743 gra­mov.

mavic_pro_01

Zmen­še­nia sa doč­kal aj ovlá­dač, ktorý má teraz oveľa prí­ve­ti­vej­šie roz­mery. Nachá­dza sa na ňom disp­lej, ktorý zobra­zuje všetky potrebné údaje k bez­peč­nému letu. Do spod­nej časti ovlá­dača sa umiest­ňuje smart­fón pre náhľad kamery z drona. Samotná kamera ponúka záznam videa v 4K roz­lí­šení pri 30 sním­kach za sekundu, prí­padne niž­šie, FullHD roz­lí­še­nie s 96 fps. V pod­pore je aj mož­nosť zho­to­vo­va­nia sní­mok, a to pri roz­lí­šení 12 MPx s maxi­mál­nou rých­los­ťou uzá­vierky 8 sekúnd.

mavic_pro_02mavic_pro_03

Poteší aj pod­pora vytvá­ra­nia foto­gra­fií do bez­stra­to­vého RAW for­mátu. Nevý­ho­dou však môže byť sku­toč­nosť, že sa kamera nedá od tela dronu odde­liť. Na sedem kilo­met­rov sa zväč­šila vzdia­le­nosť, na ktorú môžete s dro­nom od ovlá­dača dole­tieť. Maxi­málna rých­losť v ide­ál­nych pod­mien­kach dosa­huje 65 km/h. Ak si však chceš užiť čo naj­dl­hší let, ktorý podľa DJI môže trvať na jedno nabi­tie až 27 minút, budeš sa musieť kro­tiť a Mavic Pro „hnať” len na 25 km/h. Prie­merná dĺžka letu je však odha­do­vaná na 21 minút.

dji-mavic-pro-drone-2618-0

Samoz­rejme, nový Mavic Pro je plne nabitý rôz­nymi sen­zormi. Spolu s pia­timi kame­rami, GPS a GLO­NASS s dvomi ultra­zvu­ko­vými meračmi vzdia­le­nosti zabez­pe­čujú, že dron „vidí” všetky oko­lité pre­kážky vo vzdia­le­nosti 15 met­rov, a tak­tiež sa dokáže presne vzná­šať, čo by malo zabrá­niť poško­de­niu neši­kov­nos­ťou pilota. Dis­po­nuje aj tech­no­ló­giou sle­do­va­nia objektu. Stačí teda nasta­viť, aby ťa dron sle­do­val a ty sa už nemu­síš o nič iné sta­rať. Ďal­šou zau­jí­ma­vou fun­kciou je ovlá­da­nie ges­tami. Ak si chceš vytvo­riť foto­gra­fiu, stačí na dron jed­no­du­cho zamá­vať. DJI Mavic Pro však nie je žiadna lacná hračka a prí­padní záu­jem­co­via si musia nachys­tať 1199 €.

mavic_profony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)