DJI Mavic Pro ofi­ciál­ne: Kom­pakt­ný dron s pod­po­ru 4K videa, kto­rý zlo­žíš do bato­hu

Tobiáš Bakoš / 4. októbra 2016 / Lifehacking

DJI je čín­ska spo­loč­nosť, kto­rá sa zame­ria­va na výro­bu dro­nov. V jej port­fó­liu náj­deš okrem pro­fe­si­onál­ne­ho Ins­pi­re 1 aj dro­nov pre nás, „bež­ných smr­teľ­ní­kov”. Urč­te si už nie­čo počul o sérii Phan­tom. Tá teraz dosta­la nové­ho súro­den­ca, DJI Mavic Pro.

Spo­loč­nosť DJI v New Yor­ku pred­sta­vi­la nový prí­ras­tok do rodi­ny dro­nov. Model Mavic Pro rie­ši naj­väč­ší prob­lém série Phan­tom – roz­me­ry. Ten­to prob­lém výrob­ca vyrie­šil pomo­cou ramien roto­rov, kto­ré sa dajú zlo­žiť a zapa­da­jú tak do tela. V zlo­že­nom sta­ve má dron roz­me­ry len 83 x 83 x 198 mm a bez väč­ších prob­lé­mov ho teda vlo­ží­te do bato­hu. Hmot­nosť sa zasta­vi­la na hod­no­te 743 gra­mov.

mavic_pro_01

Zmen­še­nia sa doč­kal aj ovlá­dač, kto­rý má teraz ove­ľa prí­ve­ti­vej­šie roz­me­ry. Nachá­dza sa na ňom disp­lej, kto­rý zobra­zu­je všet­ky potreb­né úda­je k bez­peč­né­mu letu. Do spod­nej čas­ti ovlá­da­ča sa umiest­ňu­je smart­fón pre náhľad kame­ry z dro­na. Samot­ná kame­ra ponú­ka záznam videa v 4K roz­lí­še­ní pri 30 sním­kach za sekun­du, prí­pad­ne niž­šie, FullHD roz­lí­še­nie s 96 fps. V pod­po­re je aj mož­nosť zho­to­vo­va­nia sní­mok, a to pri roz­lí­še­ní 12 MPx s maxi­mál­nou rých­los­ťou uzá­vier­ky 8 sekúnd.

mavic_pro_02mavic_pro_03

Pote­ší aj pod­po­ra vytvá­ra­nia foto­gra­fií do bez­stra­to­vé­ho RAW for­má­tu. Nevý­ho­dou však môže byť sku­toč­nosť, že sa kame­ra nedá od tela dro­nu odde­liť. Na sedem kilo­met­rov sa zväč­ši­la vzdia­le­nosť, na kto­rú môže­te s dro­nom od ovlá­da­ča dole­tieť. Maxi­mál­na rých­losť v ide­ál­nych pod­mien­kach dosa­hu­je 65 km/h. Ak si však chceš užiť čo naj­dl­h­ší let, kto­rý pod­ľa DJI môže trvať na jed­no nabi­tie až 27 minút, budeš sa musieť kro­tiť a Mavic Pro „hnať” len na 25 km/h. Prie­mer­ná dĺž­ka letu je však odha­do­va­ná na 21 minút.

dji-mavic-pro-drone-2618-0

Samoz­rej­me, nový Mavic Pro je plne nabi­tý rôz­ny­mi sen­zor­mi. Spo­lu s pia­ti­mi kame­ra­mi, GPS a GLO­NASS s dvo­mi ultra­zvu­ko­vý­mi merač­mi vzdia­le­nos­ti zabez­pe­ču­jú, že dron „vidí” všet­ky oko­li­té pre­káž­ky vo vzdia­le­nos­ti 15 met­rov, a tak­tiež sa doká­že pres­ne vzná­šať, čo by malo zabrá­niť poško­de­niu neši­kov­nos­ťou pilo­ta. Dis­po­nu­je aj tech­no­ló­gi­ou sle­do­va­nia objek­tu. Sta­čí teda nasta­viť, aby ťa dron sle­do­val a ty sa už nemu­síš o nič iné sta­rať. Ďal­šou zau­jí­ma­vou fun­kci­ou je ovlá­da­nie ges­ta­mi. Ak si chceš vytvo­riť foto­gra­fiu, sta­čí na dron jed­no­du­cho zamá­vať. DJI Mavic Pro však nie je žiad­na lac­ná hrač­ka a prí­pad­ní záu­jem­co­via si musia nachys­tať 1199 €.

mavic_profony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)