Dnes už dizaj­nér nemusí vedieť prog­ra­mo­vať

Jesse Weaver / Ľudovít Nastišin / 11. januára 2016 / Tools a produktivita

Vďaka dizaj­né­rom, ktorí vedeli aj prog­ra­mo­vať, už toho vo svete vzniklo naozaj veľa. Veď si len skúste zadať do googlu výraz „should desig­ners learn to code“ a dosta­nete desiatky mili­ó­nov výsled­kov.

Aby som bol otvo­rený už od samého začiatku, nemô­žem pove­dať, že by som s týmto tvr­de­ním úplne nesú­hla­sil. Mys­lím si však, že tvr­de­nie „potre­bu­jeme dizaj­né­rov so zna­los­ťami prog­ra­mo­va­nia“ skres­ľuje cel­kový význam.

Ako líder tímu pro­duk­to­vého dizajnu, ktorý tak isto dokáže prog­ra­mo­vať (front aj back end) plne chá­pem hod­notu kom­bi­no­va­ného skill setu. Schop­nosť vytvá­rať pro­to­typy, kon­ver­zo­vať naprieč oboma dis­cip­lí­nami, roz­umieť mož­nos­tiam čo sa dá a ladiť jed­not­livé imple­men­tá­cie. Ale tak isto viem, kde ležia hra­nice všet­kého. Nie som deve­lo­per a nech­cel by som, aby bol môj kód hlav­ným zákla­dom pre nejakú ras­túcu apli­ká­ciu.

Tvr­de­ním, že dizaj­néri by mali vedieť prog­ra­mo­vať vytvá­rame pocit, ktorý nás navá­dza tla­čiť na požia­davky daného pro­stre­dia. Je čas byť tro­chu reálny. Dizajn a deve­lop­ment (obe vo forme front a back endu) sú vysoko špe­cia­li­zo­vané pro­fe­sie. Každá si vyža­duje roky a nespo­četné hodiny na jej ovlád­nu­tie. Oča­ká­vať, že sa nie­kto stane exper­tom vo viac ako jed­nej z nich je naozaj tvrdo­hlavé a hlúpe.

To čo sku­točne potre­bu­jeme sú: dizaj­néri, ktorí dokážu navr­hnúť pekelne dobré veci a deve­lo­peri, ktorí dokážu vyvi­núť pekelne dobré veci. A potre­bu­jeme, aby pra­co­vali spolu a efek­tívne.

Vyža­duje si to jeden kľú­čový ele­ment: empa­tiu.

To čo by sme mali hovo­riť je, že potre­bu­jeme viac dizaj­né­rov, ktorý vedia niečo o prog­ra­mo­vaní.

Dôvod prečo by dizaj­néri mali vedieť o prog­ra­mo­vaní je ten istý, prečo by aj prog­ra­má­tori mali vedieť niečo o dizajne. Nie stať sa dizaj­nérmi, ale byť voči nim empa­tickí. Byť schopní hovo­riť ich jazy­kom a roz­umieť ich spô­sobu práce a myš­lien­ko­vým pocho­dom. Ako sa hovorí, veďieť tak aku­rát na to, aby ste boli nebez­peční.

Práve toto je vec, ktorá otvára dvere tej správ­nej kon­ver­zá­cii a vedie ku skvele odve­de­nej práci. Kľú­čové však je, že to neob­me­dzuje schop­nosť ľudí stať sa pra­vými expertmi v tom, čo robia.

Keď nie­kto povie, že hľadá dizaj­néra, ktorý vie prog­ra­mo­vať, akoby pove­dal, že hľadá švaj­čiar­sky armádny nôž. Skrut­ko­vač, nož­nice, nôž, zubné špá­radlo a pílku. Armádny nôž je fajn, prob­lém však je, že aj keď urobí veľa, nič z toho nejak špe­ciálne dobre. Neuvi­díte tesára, ktorý pou­žíva ten maličký skrut­ko­vač a ani kraj­čírku, ktorá strihá s takými nož­ni­cami. Švaj­čiar­sky nožík má nástroje, ktoré sú uži­točné v úplne naj­zá­klad­nej­šej úrovni, ale nikdy nebude pova­žo­vaný za sku­točnú náh­radu k reál­nym nástro­jom. Naj­hor­šie na tom je, že práve vďaka tomu ako sa snaží robiť všetko, nie je to až taký skvelý nôž.

Pro­fe­si­onáli potre­bujú špe­cia­li­zo­vané nástroje. Rov­nako pro­fe­si­onálny tím potre­buje špe­cia­li­zo­va­ných čle­nov.

Nech­cem, aby moji dizaj­néri már­nili čas obo­zna­mo­va­ním sa s naj­nov­šou ver­ziou cross-bro­wser CSS rie­še­niami alebo, aby sa učili ako pou­ží­vať javasc­ript. Rov­nako tak nech­cem, aby sa deve­lo­peri zdr­žia­vali roz­mýš­ľa­ním nad fareb­nou sché­mou.

Chcem, aby moji dizaj­néri vedeli o posled­ných štan­dar­doch mobil­ných roz­hraní a naj­po­sled­nej­ších usa­bi­lity best prac­ti­ces. Chcem, aby štu­do­vali pou­ží­va­teľa a iden­ti­fi­ko­vali ich potreby, a takisto od nich vyža­du­jem, aby sa sústre­dili na tú prácu, ktorá urobí náš pro­dukt naj­lep­ším, aký môže byť. A áno, časť z toho zna­mená vedieť niečo o prog­ra­mo­vaní, takže môžu pra­co­vať efek­tívne a byť empa­tic­kými členmi veľ­kého pro­duk­to­vého tímu.

Musíme sa zba­viť tej idei, že dizaj­néri by mali byť prog­ra­má­tormi a prog­ra­má­tori dizaj­nérmi.

Ak pod­po­ríte svoj tím v zame­raní sa na ich silné stránky rov­nako, ako na pod­po­re­nie ich empa­tie voči ďal­ším čle­nom tímu, potom nepot­re­bu­jete švaj­čiar­sky nožík. Namiesto toho máte tool­box plný exper­tov, ktorý spolu pra­cujú lep­šie.

image_1436264553

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)