Dnes už dizaj­nér nemu­sí vedieť prog­ra­mo­vať

Jesse Weaver / Ľudovít Nastišin / 11. januára 2016 / Lifehacking

Vďa­ka dizaj­né­rom, kto­rí vede­li aj prog­ra­mo­vať, už toho vo sve­te vznik­lo naozaj veľa. Veď si len skús­te zadať do goog­lu výraz „should desig­ners learn to code“ a dosta­ne­te desiat­ky mili­ó­nov výsled­kov.

Aby som bol otvo­re­ný už od samé­ho začiat­ku, nemô­žem pove­dať, že by som s tým­to tvr­de­ním úpl­ne nesú­hla­sil. Mys­lím si však, že tvr­de­nie „potre­bu­je­me dizaj­né­rov so zna­los­ťa­mi prog­ra­mo­va­nia“ skres­ľu­je cel­ko­vý význam.

Ako líder tímu pro­duk­to­vé­ho dizaj­nu, kto­rý tak isto doká­že prog­ra­mo­vať (front aj back end) plne chá­pem hod­no­tu kom­bi­no­va­né­ho skill setu. Schop­nosť vytvá­rať pro­to­ty­py, kon­ver­zo­vať naprieč obo­ma dis­cip­lí­na­mi, roz­umieť mož­nos­tiam čo sa dá a ladiť jed­not­li­vé imple­men­tá­cie. Ale tak isto viem, kde ležia hra­ni­ce všet­ké­ho. Nie som deve­lo­per a nech­cel by som, aby bol môj kód hlav­ným zákla­dom pre neja­kú ras­tú­cu apli­ká­ciu.

Tvr­de­ním, že dizaj­né­ri by mali vedieť prog­ra­mo­vať vytvá­ra­me pocit, kto­rý nás navá­dza tla­čiť na požia­dav­ky dané­ho pro­stre­dia. Je čas byť tro­chu reál­ny. Dizajn a deve­lop­ment (obe vo for­me front a back endu) sú vyso­ko špe­cia­li­zo­va­né pro­fe­sie. Kaž­dá si vyža­du­je roky a nespo­čet­né hodi­ny na jej ovlád­nu­tie. Oča­ká­vať, že sa nie­kto sta­ne exper­tom vo viac ako jed­nej z nich je naozaj tvrdo­hla­vé a hlú­pe.

To čo sku­toč­ne potre­bu­je­me sú: dizaj­né­ri, kto­rí doká­žu navr­hnúť pekel­ne dob­ré veci a deve­lo­pe­ri, kto­rí doká­žu vyvi­núť pekel­ne dob­ré veci. A potre­bu­je­me, aby pra­co­va­li spo­lu a efek­tív­ne.

Vyža­du­je si to jeden kľú­čo­vý ele­ment: empa­tiu.

To čo by sme mali hovo­riť je, že potre­bu­je­me viac dizaj­né­rov, kto­rý vedia nie­čo o prog­ra­mo­va­ní.

Dôvod pre­čo by dizaj­né­ri mali vedieť o prog­ra­mo­va­ní je ten istý, pre­čo by aj prog­ra­má­to­ri mali vedieť nie­čo o dizaj­ne. Nie stať sa dizaj­nér­mi, ale byť voči nim empa­tic­kí. Byť schop­ní hovo­riť ich jazy­kom a roz­umieť ich spô­so­bu prá­ce a myš­lien­ko­vým pocho­dom. Ako sa hovo­rí, veďieť tak aku­rát na to, aby ste boli nebez­peč­ní.

Prá­ve toto je vec, kto­rá otvá­ra dve­re tej správ­nej kon­ver­zá­cii a vedie ku skve­le odve­de­nej prá­ci. Kľú­čo­vé však je, že to neob­me­dzu­je schop­nosť ľudí stať sa pra­vý­mi expert­mi v tom, čo robia.

Keď nie­kto povie, že hľa­dá dizaj­né­ra, kto­rý vie prog­ra­mo­vať, ako­by pove­dal, že hľa­dá švaj­čiar­sky armád­ny nôž. Skrut­ko­vač, nož­ni­ce, nôž, zub­né špá­rad­lo a píl­ku. Armád­ny nôž je fajn, prob­lém však je, že aj keď uro­bí veľa, nič z toho nejak špe­ciál­ne dob­re. Neuvi­dí­te tesá­ra, kto­rý pou­ží­va ten malič­ký skrut­ko­vač a ani kraj­čír­ku, kto­rá stri­há s taký­mi nož­ni­ca­mi. Švaj­čiar­sky nožík má nástro­je, kto­ré sú uži­toč­né v úpl­ne naj­zá­klad­nej­šej úrov­ni, ale nikdy nebu­de pova­žo­va­ný za sku­toč­nú náh­ra­du k reál­nym nástro­jom. Naj­hor­šie na tom je, že prá­ve vďa­ka tomu ako sa sna­ží robiť všet­ko, nie je to až taký skve­lý nôž.

Pro­fe­si­oná­li potre­bu­jú špe­cia­li­zo­va­né nástro­je. Rov­na­ko pro­fe­si­onál­ny tím potre­bu­je špe­cia­li­zo­va­ných čle­nov.

Nech­cem, aby moji dizaj­né­ri már­ni­li čas obo­zna­mo­va­ním sa s naj­nov­šou ver­zi­ou cross-bro­wser CSS rie­še­nia­mi ale­bo, aby sa uči­li ako pou­ží­vať javasc­ript. Rov­na­ko tak nech­cem, aby sa deve­lo­pe­ri zdr­žia­va­li roz­mýš­ľa­ním nad fareb­nou sché­mou.

Chcem, aby moji dizaj­né­ri vede­li o posled­ných štan­dar­doch mobil­ných roz­hra­ní a naj­po­sled­nej­ších usa­bi­li­ty best prac­ti­ces. Chcem, aby štu­do­va­li pou­ží­va­te­ľa a iden­ti­fi­ko­va­li ich potre­by, a takis­to od nich vyža­du­jem, aby sa sústre­di­li na tú prá­cu, kto­rá uro­bí náš pro­dukt naj­lep­ším, aký môže byť. A áno, časť z toho zna­me­ná vedieť nie­čo o prog­ra­mo­va­ní, tak­že môžu pra­co­vať efek­tív­ne a byť empa­tic­ký­mi člen­mi veľ­ké­ho pro­duk­to­vé­ho tímu.

Musí­me sa zba­viť tej idei, že dizaj­né­ri by mali byť prog­ra­má­tor­mi a prog­ra­má­to­ri dizaj­nér­mi.

Ak pod­po­rí­te svoj tím v zame­ra­ní sa na ich sil­né strán­ky rov­na­ko, ako na pod­po­re­nie ich empa­tie voči ďal­ším čle­nom tímu, potom nepot­re­bu­je­te švaj­čiar­sky nožík. Namies­to toho máte tool­box plný exper­tov, kto­rý spo­lu pra­cu­jú lep­šie.

image_1436264553

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)