Dnešný svet patrí zákaz­ní­kom! Ak sme nespo­kojní, spo­loč­nosti nemajú šancu

Michal Sorkovský / 23. október 2015 / Tools a produktivita

Sta­čilo pár rokov a cena za dis­tri­bú­cie pro­duk­tov online klesla na nulu. Táto zmena rýchlo viedla k úpadku Mic­ro­softu a rastu spo­loč­ností Apple, Face­book a Google. Teraz na hlavnú scénu pri­chá­dza ďal­šia vlna, ktorú tvo­ria spo­loč­nosti Uber, Airbnb, či Hotel­To­night. V čom je ale táto vlna odlišná? 

Keď sú dis­tri­bučné náklady tak­mer na nule, spo­loč­nosti neus­pejú tým, že budú vrá­žať do pre­daj­ných tímov alebo reklamy viac peňazí, ako ich kon­ku­ren­cia. Namiesto toho, by sa mali zame­rať na úplne iný, ale dôle­ži­tejší fak­tor, kto­rým je skú­se­nosť zákaz­níka. Dalo by sa to vlastne pove­dať cel­kom jed­no­du­cho: Posta­rajte sa, aby vaši zákaz­níci mali tú naj­lep­šiu skú­se­nosť a budete mať tých naj­lep­ších zákaz­ní­kov.

Skú­se­nosť zákaz­níka sa stala natoľko dôle­ži­tou, že si vďaka nej spo­loč­nosť dokáže vybu­do­vať mono­polnú pozí­ciu. Dob­rým prí­kla­dom je vyhľa­dá­va­nie na inter­nete. Až 70% zo všet­kých online vyhľa­dá­vaní v USA ide cez Google, čo je tak­mer až o 4 krát viac, než cez jeho naj­väč­šieho kon­ku­renta, Bing. Prečo to tak ale je? Google nikoho nenúti, aby využí­val práve jeho služby a každý člo­vek má kedy­koľ­vek mož­nosť pou­žiť Bing, ak by o to mal záu­jem. Ale len málo­kto ho naozaj má, keďže Google je jed­no­du­cho lepší, než aké­koľ­vek iné alter­na­tívy.

Prob­lém pre mnohé súčasné spo­loč­nosti ale je, že poskyt­núť zákaz­ní­kom výbornú skú­se­nosť, vôbec nie je lacná zále­ži­tosť. Peniaze, ktoré na to spo­loč­nosť vyna­loží, musí teda vedieť nejako zís­kať späť. Spo­loč­nosti ako Apple sa roz­hodli tieto vysoké náklady pre­ta­viť rovno do cien, za ktoré svoje pro­dukty zákaz­ní­kom pre­dá­vajú. Apple pro­dukty sú známe výni­močne vyso­kými cenami, no to vôbec neod­rá­dza zákaz­ní­kov od toho, aby si ich kupo­vali. Skú­se­nosť, ktorú zákaz­níci s pro­duktmi od Apple majú, je totiž natoľko dobrá, že ani vysoké ceny, za ktoré Apple svoje pro­dukty pre­dáva, ich neod­radí od kúpi. 

Iné spo­loč­nosti sa s touto situ­áciu roz­hodli vyrov­nať zís­ka­ním, čo naj­väč­šieho mož­ného množ­stva pou­ží­va­te­ľov. Face­book a Google si vydo­byli domi­nantné pozí­cie, čo k nim pri­lá­kalo tých naj­lep­ších zákaz­ní­kov: inze­ren­tov. Oboje tieto obrov­ské spo­loč­nosti inves­to­vali miliardy dolá­rov do svo­jich pro­duk­tov a tieto inves­tí­cie sa im teraz nie­koľ­ko­ná­sobne vra­cajú. Peniaze nezís­ka­vajú od zákaz­ní­kov, spo­lie­hajú sa na inze­ren­tov, ktorí chcú byť za každú cenu pred očami. Práve tu vidíme to, ako sa spo­loč­nosti, ktoré ponú­kajú naj­lep­šiu skú­se­nosť pre zákaz­níka, dostali nad spo­loč­nosti, ktoré si zákaz­ní­kov kupo­vali rekla­mou.

Prav­de­po­dobne pre­ží­vame obdo­bie, kedy je v naj­lep­šej pozí­cii samotný zákaz­ník

Takže dve mož­nosti (poža­do­vať za pro­dukty obrov­ské peniaze a zisk miliárd zákaz­ní­kov) už sú minuté. Čo ďalej? Nové spo­loč­ností nemajú v žiad­nom prí­pade šancu a zdroje na to, aby mohli kon­ku­ro­vať tým roz­be­hnu­tým, keď príde reč na zákaz­nícku skú­se­nosť. Ako teda môžu pre­ra­ziť, na pre­sí­te­nom a zdan­livo nedot­knu­teľ­nom trhu?

Eko­no­mika zdie­ľa­nia. Kľú­čové slovné spo­je­nie a hlavná pohonná sila vlny nových mno­ho­mi­liar­do­vých spo­loč­ností. Naj­väč­šími prí­kladmi eko­no­miky zdie­ľa­nia sú Airbnb a Uber. Vďaka Airbnb môže vlast­ník nehnu­teľ­nosti pre­na­jať pries­tor, ktorý nevy­užíva inému člo­veku, ktorý tam krát­ko­dobo môže zostať. Ide o často lac­nej­šiu a prí­jem­nej­šiu skú­se­nosť, než býva­nie prie­mer­nom hoteli, v rov­na­kej časti mesta.

Vďaka Uberu sa vodič môže roz­hod­núť odviesť ces­tu­jú­cich v meste z miesta na miesto, čo ich vyjde pod­statne lac­nej­šie než taxík. Vodiči okrem toho prak­ti­zujú často oveľa prí­jem­nejší prí­stup k zákaz­ní­kom, než mnohí šoféri v taxi služ­bách. Znova teda môžeme hovo­riť o mno­ho­krát prí­jem­nej­šej skú­se­nosti pre samot­ných zákaz­ní­kov a to za oveľa niž­šie ceny.

Pred vzni­kom Airbnb hotely zís­ka­vali zákaz­ní­kov vďaka hod­no­ver­ným des­ti­ná­ciám, v kto­rých sa nachá­dzali. Taxíky zase preto, že ľudia dôve­ro­vali jazd­covi a tomu, že ich bez­pečne odve­zie tam, kam sa chcú dostať. Hotely a taxíky si mohli pýtať za svoje služby veľké množ­stvo peňazí, pre­tože sme sa viac zau­jí­mali o to, aby sme našli čo naj­bez­peč­nej­šie mož­nosti. Vôbec sme nehľa­dali tie naj­lac­nej­šie. No a práve toto je presne to, čo Airbnb a Uber zme­nili. Môžeme to nazvať aj zla­tou stred­nou ces­tou. Ide o ponuku, ktorá je bez­pečná pre obe strany, umož­ňuje stret­núť sa a usku­toč­niť výmenu.


Veci sa ešte len budú zlep­šo­vať

Zatiaľ čo Airbnb sa sna­žilo naplno využiť výhody, ktoré posky­tuje eko­no­mika zdie­ľa­nia, spo­loč­nosť s náz­vom Hotel­To­night sa na lacné uby­to­va­nie pozrela tak tro­chu z iného uhla pohľadu. Namiesto toho, aby sa sna­žili zís­kať dôveru vo svoje vlastné služby, sa jed­no­du­cho stali par­tnermi s tými naj­lep­šími hotelmi po celom svete. Keď je teda v jed­nom z týchto hote­lov voľná izba cez noc, pou­ží­va­teľ apli­ká­cie od Hotel­To­night si ju jed­no­du­cho môže v ten istý deň zare­zer­vo­vať s poriad­nou zľa­vou.

Oboje, aj eko­no­mika zdie­ľa­nia, aj podobné last-minute služby posky­tujú mož­nosť skve­lej zákaz­níc­kej skú­se­nosti za veľmi nízku cenu. Čo sa ale stane, ak ich spo­jíme? Presne to, čo sa deje práve teraz. Vo svete vzni­kajú spo­loč­nosti, ktoré sa roz­hodli ťažiť zo spo­je­nia týchto dvoch prí­stu­pov. Ich cie­ľom je posky­to­vať ten naj­lepší možný záži­tok za čo naj­niž­šiu možnú cenu. Môžeme teda pove­dať, že momen­tálne pre­ží­vame to naj­vý­hod­nej­šie obdo­bie pre samot­ného zákaz­níka. Nevá­hajte preto a určite to využite!


zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)