Do toh­to eco-friend­ly dom­če­ku na stro­me sa budeš chcieť pre­sťa­ho­vať

Veronika Horváthová / 30. septembra 2016 / Eko

Ochran­ca prí­ro­dy Peter Bahouth mal odjak­ži­va pri svo­jom dome dom­ček na stro­me. Keď vyrás­tol nech­cel sa vzdať svoj­ho obľú­be­né­ho mies­ta, a pre­to požia­dal svoj­ho kama­rá­ta Nic­ka Hobb­sa, aby mu pomo­hol vytvo­riť dom­ček aj pri jeho novom dome. 

Vytí­po­va­li si tri stro­my, kto­ré využi­li ako základ­ňu pre tri rôz­ne dom­če­ky a pre­po­ji­li ich mos­tík­mi. Ako prvé vstú­piš do dom­če­ka, kto­rý sa volá Mind (myseľ), kde sa nachá­dza sede­nie pre hos­tí a je to mies­to, kde sa stre­tá­va rodi­na s pria­teľ­mi. Dru­hý dom­ček je Body (telo), nachá­dza sa tu spáľ­ňa plná ume­lec­kých diel. Posled­ný, tre­tí dom­ček Spi­rit (duch) slú­ži ako vyhliad­ka, keď­že je to naj­vyš­ší strom a ponú­ka krás­ny výhľad na oko­lie.

zdroj: existuje.sk

Pridať komentár (0)