Do tohto eco-friendly dom­čeku na strome sa budeš chcieť pre­sťa­ho­vať

Veronika Horváthová / 30. septembra 2016 / Eko

Ochranca prí­rody Peter Bahouth mal odjak­živa pri svo­jom dome dom­ček na strome. Keď vyrás­tol nech­cel sa vzdať svojho obľú­be­ného miesta, a preto požia­dal svojho kama­ráta Nicka Hobbsa, aby mu pomo­hol vytvo­riť dom­ček aj pri jeho novom dome. 

Vytí­po­vali si tri stromy, ktoré využili ako základňu pre tri rôzne dom­čeky a pre­po­jili ich mos­tíkmi. Ako prvé vstú­piš do dom­čeka, ktorý sa volá Mind (myseľ), kde sa nachá­dza sede­nie pre hostí a je to miesto, kde sa stre­táva rodina s pria­teľmi. Druhý dom­ček je Body (telo), nachá­dza sa tu spáľňa plná ume­lec­kých diel. Posledný, tretí dom­ček Spi­rit (duch) slúži ako vyhliadka, keďže je to naj­vyšší strom a ponúka krásny výhľad na oko­lie.

zdroj: existuje.sk

Pridať komentár (0)