Dob­ro­voľ­níc­tvo je čoraz popu­lár­nej­šie, môžeš vďa­ka nemu obja­viť svet za mini­mum

Linda Cebrová / 31. mája 2016 / Business

Dob­ro­voľ­níc­tvo ale­bo „volun­te­e­ring“ sa dnes posú­va do tro­chu odliš­nej úrov­ne, ako to bolo v minu­los­ti. Naras­tá počet dlho­do­bých ces­to­va­te­ľov. Tím nie je po chu­ti pra­cov­ná doba 9 – 5 a kaž­do­den­ný ste­re­otyp. Využí­va­jú dob­ro­voľ­níc­ke prog­ra­my a sú tak schop­ní ces­to­vať aj nie­koľ­ko mesia­cov, nie­ke­dy aj rokov vku­se.

Za posled­né roky dob­ro­voľ­níc­ke prog­ra­my zaži­li naozaj citeľ­ný „prog­ress.“ Už to nie sú len výle­ty do Afri­ky a sta­va­nie škôl ale­bo vod­ných púmp. Aj keď kla­sic­ké dob­ro­voľ­níc­tvo stá­le fun­gu­je, do pop­re­dia sa dostá­va moder­ný “volun­te­e­ring”. Ten posky­tu­je back­pac­ke­rom, digi­tál­nym nomá­dom a dob­ro­dru­hom mož­nosť zažiť nie­čo nové, zní­žiť nákla­dy na ces­to­va­nie a spoz­nať kul­tú­ru kra­ji­ny pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru.

vcz

Mož­nos­ti sú tak­mer neob­me­dze­né. Môžeš sa sta­rať o tuč­nia­ky v Juho­af­ric­kej repub­li­ke, kon­tro­lo­vať zahra­ba­né vajíč­ka koryt­na­čiek v Kos­ta­ri­ke ale­bo pre­dá­vať pivo na plá­ži v Nica­ra­gui. Prá­ce sú naozaj rôz­ne a je z čoho vybe­rať . Nemu­sí pra­co­vať len v poľ­no­hos­po­dár­stve na far­me. Čas­to sú ponú­ka­né pozí­cie na recep­cii v hos­te­loch, vyučo­va­nie anglič­ti­ny ale­bo prá­ca v oblas­ti mar­ke­tin­gu.

volcz

Pra­cov­na doba je samoz­rej­me indi­vi­du­ál­nou zále­ži­tos­ťou, avšak obvyk­le sa dá dohod­núť na 4 – 7 hodín den­ne. Stra­va a uby­to­va­nie sú pre­važ­ne zadar­mo. Tak­tiež môžeš ľah­ko zís­kať rôz­ne bonu­sy, v závis­los­ti od mies­ta prá­ce. Nie­ke­dy sú to zľa­vy na potá­pa­nie, vypo­ži­ča­nie si sur­fu ale­bo auto­bus na pláž zadar­mo. Ak si netrú­faš vyces­to­vať na nie­koľ­ko mesia­cov, je mož­né nájsť aj krát­ko­do­bé dob­ro­voľ­níc­ke prog­ra­my na 14 dní.

v2

Odídem z prá­ce a budem ces­to­vať.” Urči­te to mno­hým z nás aspoň raz pre­beh­lo hla­vou, keď sme čaka­li v záp­che, aby sme sa zavre­li do kli­ma­ti­zo­va­nej kan­ce­lá­rie, kde musí mať člo­vek pri­naj­men­šom nad­pri­ro­dze­né schop­nos­ti, aby sa mu poda­ri­lo nasta­viť tep­lo­tu, kto­rá bude vyho­vo­vať všet­kým prí­se­dia­cim.

Nie­kto­rí o tom sní­va­li, iní mali toľ­ko odva­hy, že to pove­da­li nahlas. Avšak, ak má prí­sť k činom, všet­ky tie záväz­ky, pre­káž­ky a neis­to­ta sú skve­lým dôvo­dom, pre­čo je lep­šie nechať to rad­šej na ino­ke­dy, čiže na nikdy. Tak teda pra­cu­je­me až do dôchod­ku a aby sa nepo­ve­da­lo vyra­zí­me na týž­deň do Chor­vát­ska, lebo to je isto­ta. A vyze­rá to tak, že Slo­vá­kom isto­ty naozaj vyho­vu­jú.

v8

Kde hľa­dať?

Por­tál Wor­ka­way je jeden z naj­väč­ších na vyhľa­da­nie „moder­né­ho dob­ro­voľ­níc­tva.“ Ponu­ky sú z celé­ho sve­ta vrá­ta­ne USA, Aus­trá­lie, Nové­ho Zélan­du, Ázie, Afri­ky ale­bo Euró­py. Jed­not­li­vé ponu­ky si môžeš pre­ze­rať zadar­mo. Ak chceš nie­ko­ho kon­tak­to­vať je potreb­né zapla­tiť 23 eur, táto suma zahŕňa akti­vá­ciu tvoj­ho účtu na dva roky.

workaway

Wor­ka­way má výho­du fil­trá­cie výsled­kov. Jed­no­du­cho si náj­deš ponu­ky v Juž­nej Ame­ri­ke a naprí­klad kon­krét­ne len tie, kto­ré sa týka­jú mar­ke­tin­gu. Ale­bo chceš ísť do Thaj­ska a sta­rať sa o zvie­ra­tá? Žia­den prob­lém, do fil­tru zadaj Thaj­sko a do kľú­čo­vých slov napíš „ani­mal care.“

Plat­for­ma GoAb­ro­ad ponú­ka prog­ra­my z celé­ho sve­ta a je veľ­mi jed­no­du­ché sa v nej orien­to­vať. Môžeš si vybrať typ prog­ra­mu, teda či sa zau­jí­maš o prá­cu, štú­dium ale­bo TEFL cer­ti­fi­kát.

Momen­tál­ne je v ponu­ke naprí­klad ochra­na korá­lo­vých úte­sov v Aus­trá­lii , výskum cho­va­nia žra­lo­kov na Fiji ale­bo prá­ca s jagu­ár­mi v Cos­ta Rice. V prí­pa­de nie­kto­rých prog­ra­mov, o kto­ré je veľ­ký záu­jem sa pla­tí aj prog­ra­mo­vý popla­tok, tak­že tre­ba dávať pozor a naštu­do­vať si pod­mien­ky. Ak budeš pozor­ne hľa­dať, môžeš nara­ziť na sku­toč­né dra­ho­ka­my.

Hep­lx je plný bio-fariem, ran­čov ale aj iných akti­vít, ako je pomoc v hos­te­loch či prá­ce na lodiach. Náj­deš tu aj ponu­ky prá­ce v yoga cen­trách ale­bo sa môžeš stať pomoc­ní­kom pri výro­be čoko­lá­dy.

helpx
Prin­cíp je tu v pod­sta­te rov­na­ký, ako u Wor­ka­way. Tre­ba sa zare­gis­tro­vať zapla­tiť regis­trač­ný popla­tok 20 eur, nájsť kra­ji­nu, v kto­rej chceš pôso­biť, skon­tak­to­vať sa so svo­jím hos­ti­te­ľom, dohod­núť sa na pod­mien­kach poby­tu a potom už len zba­liť neja­kú tú pra­cov­nú kom­bi­né­zu a vyra­ziť na dob­ro­druž­stvo tvoj­ho živo­ta, pokoj­ne aj na dru­hý koniec pla­né­ty.

zdroj foto­gra­fií: hands.org

Pridať komentár (0)