Dob­ro­voľ­níc­tvo je čoraz popu­lár­nej­šie, môžeš vďaka nemu obja­viť svet za mini­mum

Linda Cebrová / 31. mája 2016 / Business

Dob­ro­voľ­níc­tvo alebo „volun­te­e­ring“ sa dnes posúva do tro­chu odliš­nej úrovne, ako to bolo v minu­losti. Narastá počet dlho­do­bých ces­to­va­te­ľov. Tím nie je po chuti pra­covná doba 9 – 5 a kaž­do­denný ste­re­otyp. Využí­vajú dob­ro­voľ­nícke prog­ramy a sú tak schopní ces­to­vať aj nie­koľko mesia­cov, nie­kedy aj rokov vkuse.

Za posledné roky dob­ro­voľ­nícke prog­ramy zažili naozaj citeľný „prog­ress.“ Už to nie sú len výlety do Afriky a sta­va­nie škôl alebo vod­ných púmp. Aj keď kla­sické dob­ro­voľ­níc­tvo stále fun­guje, do pop­re­dia sa dostáva moderný “volun­te­e­ring”. Ten posky­tuje back­pac­ke­rom, digi­tál­nym nomá­dom a dob­ro­dru­hom mož­nosť zažiť niečo nové, zní­žiť náklady na ces­to­va­nie a spoz­nať kul­túru kra­jiny podľa vlast­ného výberu.

vcz

Mož­nosti sú tak­mer neob­me­dzené. Môžeš sa sta­rať o tuč­niaky v Juho­af­ric­kej repub­like, kon­tro­lo­vať zahra­bané vajíčka koryt­na­čiek v Kos­ta­rike alebo pre­dá­vať pivo na pláži v Nica­ra­gui. Práce sú naozaj rôzne a je z čoho vybe­rať . Nemusí pra­co­vať len v poľ­no­hos­po­dár­stve na farme. Často sú ponú­kané pozí­cie na recep­cii v hos­te­loch, vyučo­va­nie anglič­tiny alebo práca v oblasti mar­ke­tingu.

volcz

Pra­covna doba je samoz­rejme indi­vi­du­ál­nou zále­ži­tos­ťou, avšak obvykle sa dá dohod­núť na 4 – 7 hodín denne. Strava a uby­to­va­nie sú pre­važne zadarmo. Tak­tiež môžeš ľahko zís­kať rôzne bonusy, v závis­losti od miesta práce. Nie­kedy sú to zľavy na potá­pa­nie, vypo­ži­ča­nie si surfu alebo auto­bus na pláž zadarmo. Ak si netrú­faš vyces­to­vať na nie­koľko mesia­cov, je možné nájsť aj krát­ko­dobé dob­ro­voľ­nícke prog­ramy na 14 dní.

v2

Odídem z práce a budem ces­to­vať.” Určite to mno­hým z nás aspoň raz pre­behlo hla­vou, keď sme čakali v záp­che, aby sme sa zavreli do kli­ma­ti­zo­va­nej kan­ce­lá­rie, kde musí mať člo­vek pri­naj­men­šom nad­pri­ro­dzené schop­nosti, aby sa mu poda­rilo nasta­viť tep­lotu, ktorá bude vyho­vo­vať všet­kým prí­se­dia­cim.

Nie­ktorí o tom sní­vali, iní mali toľko odvahy, že to pove­dali nahlas. Avšak, ak má prísť k činom, všetky tie záväzky, pre­kážky a neis­tota sú skve­lým dôvo­dom, prečo je lep­šie nechať to rad­šej na ino­kedy, čiže na nikdy. Tak teda pra­cu­jeme až do dôchodku a aby sa nepo­ve­dalo vyra­zíme na týž­deň do Chor­vát­ska, lebo to je istota. A vyzerá to tak, že Slo­vá­kom istoty naozaj vyho­vujú.

v8

Kde hľa­dať?

Por­tál Wor­ka­way je jeden z naj­väč­ších na vyhľa­da­nie „moder­ného dob­ro­voľ­níc­tva.“ Ponuky sú z celého sveta vrá­tane USA, Aus­trá­lie, Nového Zélandu, Ázie, Afriky alebo Európy. Jed­not­livé ponuky si môžeš pre­ze­rať zadarmo. Ak chceš nie­koho kon­tak­to­vať je potrebné zapla­tiť 23 eur, táto suma zahŕňa akti­vá­ciu tvojho účtu na dva roky.

workaway

Wor­ka­way má výhodu fil­trá­cie výsled­kov. Jed­no­du­cho si náj­deš ponuky v Juž­nej Ame­rike a naprí­klad kon­krétne len tie, ktoré sa týkajú mar­ke­tingu. Alebo chceš ísť do Thaj­ska a sta­rať sa o zvie­ratá? Žia­den prob­lém, do fil­tru zadaj Thaj­sko a do kľú­čo­vých slov napíš „ani­mal care.“

Plat­forma GoAb­road ponúka prog­ramy z celého sveta a je veľmi jed­no­du­ché sa v nej orien­to­vať. Môžeš si vybrať typ prog­ramu, teda či sa zau­jí­maš o prácu, štú­dium alebo TEFL cer­ti­fi­kát.

Momen­tálne je v ponuke naprí­klad ochrana korá­lo­vých úte­sov v Aus­trá­lii , výskum cho­va­nia žra­lo­kov na Fiji alebo práca s jagu­ármi v Costa Rice. V prí­pade nie­kto­rých prog­ra­mov, o ktoré je veľký záu­jem sa platí aj prog­ra­mový popla­tok, takže treba dávať pozor a naštu­do­vať si pod­mienky. Ak budeš pozorne hľa­dať, môžeš nara­ziť na sku­točné dra­ho­kamy.

Heplx je plný bio-fariem, ran­čov ale aj iných akti­vít, ako je pomoc v hos­te­loch či práce na lodiach. Náj­deš tu aj ponuky práce v yoga cen­trách alebo sa môžeš stať pomoc­ní­kom pri výrobe čoko­lády.

helpx
Prin­cíp je tu v pod­state rov­naký, ako u Wor­ka­way. Treba sa zare­gis­tro­vať zapla­tiť regis­tračný popla­tok 20 eur, nájsť kra­jinu, v kto­rej chceš pôso­biť, skon­tak­to­vať sa so svo­jím hos­ti­te­ľom, dohod­núť sa na pod­mien­kach pobytu a potom už len zba­liť nejakú tú pra­covnú kom­bi­nézu a vyra­ziť na dob­ro­druž­stvo tvojho života, pokojne aj na druhý koniec pla­néty.

zdroj foto­gra­fií: hands.org

Pridať komentár (0)