Dob­rý CEO nikdy nie je zanep­ráz­dne­ný

Mitchell Harper / Lukáš Timko / 11. januára 2016 / Lifehacking

Ako sa sústre­diť na samot­né pod­ni­ka­nie a nebyť zanep­ráz­dne­ný pod­ni­ka­ním?

V momen­te, keď zosta­ví­te tím vedú­cich mana­žé­rov, bude­te mať toľ­ko voľ­né­ho času, že nebu­de­te vedieť čo s ním!“ pove­dal jeden z našich inves­to­rov v obdo­bí, kedy sme pre­da­li 20 mili­ó­nov akcií typu B v Big­com­mer­ce a napad­lo nás „No jas­né! Okrem prá­ce sa na nič iné nesú­stre­dí­me a to sa len tak ľah­ko nezme­ní“.

1335858531067

V tom čase náš top manaž­ment pozos­tá­val z mojej oso­by, Eddie­ho a Roba – súčas­ných CFO a COO. Medzi rok­mi 2012 a 2014 sme usi­lov­ne pra­co­va­li na vytvo­re­ní vedú­ce­ho tímu v Big­com­mer­ce. Zhod­li sme sa na pozí­ciách, kto­ré sme potre­bo­va­li obsa­diť ako prvé – roly, kto­ré nám mali pomôcť pokra­čo­vať v ras­te. Ako prvý bolo potreb­né porie­šiť inži­nier­sky tím. Nasle­do­va­li obchod­ní­ci, mar­ke­ting, pod­po­ra, PR a busi­ness deve­lop­ment a napo­kon cor­po­ra­te deve­lop­ment.

Na obsa­de­ní vedú­cich mana­žér­skych pozí­cií sme spo­lu­pra­co­va­li s via­ce­rý­mi skve­lý­mi HR fir­ma­mi a záro­veň využi­li našich inves­to­rov, vďa­ka čomu sa nám poda­ri­lo zlep­šiť PR stra­té­giu a vyhrať oce­ne­nia pre „naj­lep­šie mies­to na prá­cu“.

bigcommerce-offic

Poda­ri­lo sa nám vys­kla­dať skve­lý tím z úžas­ne talen­to­va­ných ľudí zo spo­loč­nos­tí ako Goog­le, Sales­for­ce, Pay­pal a Twit­ter. Pred­chá­dza­lo tomu pár zakop­nu­tí, no po urči­tom čase zača­li všet­ci títo mana­žé­ri budo­vať svo­ju stra­té­giu a my našu dôve­ru v nich. Už sme sa nebá­li pone­chať na nich roz­ho­do­va­nie o dôle­ži­tých veciach.

Pamä­tám si výrok Jac­ka Dor­se­y­ho: „Skve­lí CEO sú edi­to­ri, nie spi­so­va­te­lia“. A ak začne­te ‚písať‘ viac ako ‚edi­to­vať‘, potom ste s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pri­ja­li zlú oso­bu.

Vašou úlo­hou v pozí­cii vedú­ce­ho pra­cov­ní­ka je totiž edi­to­va­nie, nie písa­nie. Je v poriad­ku občas to pre­ho­diť, ale keď začne­te písať prí­liš čas­to, prob­lém je vo vašom tíme. Pre­to je potreb­né si to zakaž­dým na začiat­ku ujas­niť.

bigcommerce-team

Vy nemá­te odvá­dzať prá­cu za svo­jich ľudí, máte ich men­to­ro­vať. Oni by mali s vami zdie­ľať svo­je roz­hod­nu­tia a stra­te­gic­ké návrhy, nie vy ich vytvá­rať pre nich. Keď som začí­nal dele­go­vať úlo­hy svoj­mu tímu, v hla­ve mi znel ten­to výrok. A ako sa uká­za­lo, náš inves­tor mal prav­du. Keď začne­te budo­vať svo­ju spo­loč­nosť a pri­jí­mať ľudí múd­rej­ších ako vy sám, spo­čiat­ku to vyznie síce hro­zi­vo, no v koneč­nom dôsled­ku je to oslo­bo­dzu­jú­ce. V tom­to momen­te trá­vi­te pod­ni­ka­ním menej času a viac ho inves­tu­je­te do úvah o biz­ni­se ako takom. To zna­me­ná, že máte čas budo­vať stra­té­giu vašej spo­loč­nos­ti a pomá­hať chy­tať veľ­ké ryby.

To je zanep­ráz­dne­nosť, o kto­rú by ste sa mali usi­lo­vať.

bigcommerce1

Keď som začiat­kom minu­lé­ho roka odišiel od Big­com­mer­ce a vytvo­ril novú mana­žér­sku plat­for­mu Peop­leS­park, zamys­lel som sa nad časom strá­ve­ným na mojom pre­doš­lom pôso­bis­ku. Vte­dy som koneč­ne pocho­pil, čo inves­tor mys­lel tým, že budem menej zanep­ráz­dne­ný.

Dob­rí CEO sú prvé roky pohl­te­ní pod­ni­ka­ním. Máte sedem rôz­nych rolí. Jeden deň odpo­ve­dá­te na otáz­ky zákaz­ní­kov, na dru­hý sedí­te na poho­vo­re s budú­cim ria­di­te­ľom mar­ke­tin­gu. Toto momen­tál­ne pre­ží­vam so svo­jou spo­loč­nos­ťou Peop­leS­park a musím pove­dať, že je to vzru­šu­jú­ce.

Untitled-design-59

Keď začne­te meniť svoj minia­túr­ny start-up na veľ­kú spo­loč­nosť, vašou pri­ori­tou čís­lo jeden sa sta­ne obklo­piť sa úžas­ný­mi líd­ra­mi, kto­rí vedia spra­viť danú prá­cu lep­šie ako vy.

Začne­te viac pri­ky­vo­vať doho­dám, veriť svoj­mu tímu a mys­lieť si „wow, aký úžas­ný tím sa mi poda­ri­lo zosta­viť!“. Začne­te viac dele­go­vať, menej sa pýtať a svo­ju spo­loč­nosť vní­mať s nad­hľa­dom. A prá­ve tak­to sa sta­ne­te menej zanep­ráz­dne­ní pod­ni­ka­ním a začne­te sa sústre­ďo­vať na pod­ni­ka­nie ako také. To je totiž sku­toč­ným posla­ním CEO.

bg-company

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)