Dobrý CEO nikdy nie je zanep­ráz­dnený

Mitchell Harper / Lukáš Timko / 11. januára 2016 / Tools a produktivita

Ako sa sústre­diť na samotné pod­ni­ka­nie a nebyť zanep­ráz­dnený pod­ni­ka­ním?

V momente, keď zosta­víte tím vedú­cich mana­žé­rov, budete mať toľko voľ­ného času, že nebu­dete vedieť čo s ním!“ pove­dal jeden z našich inves­to­rov v období, kedy sme pre­dali 20 mili­ó­nov akcií typu B v Big­com­merce a napadlo nás „No jasné! Okrem práce sa na nič iné nesú­stre­díme a to sa len tak ľahko nezmení“.

1335858531067

V tom čase náš top manaž­ment pozos­tá­val z mojej osoby, Eddieho a Roba – súčas­ných CFO a COO. Medzi rokmi 2012 a 2014 sme usi­lovne pra­co­vali na vytvo­rení vedú­ceho tímu v Big­com­merce. Zhodli sme sa na pozí­ciách, ktoré sme potre­bo­vali obsa­diť ako prvé – roly, ktoré nám mali pomôcť pokra­čo­vať v raste. Ako prvý bolo potrebné porie­šiť inži­nier­sky tím. Nasle­do­vali obchod­níci, mar­ke­ting, pod­pora, PR a busi­ness deve­lop­ment a napo­kon cor­po­rate deve­lop­ment.

Na obsa­dení vedú­cich mana­žér­skych pozí­cií sme spo­lu­pra­co­vali s via­ce­rými skve­lými HR fir­mami a záro­veň využili našich inves­to­rov, vďaka čomu sa nám poda­rilo zlep­šiť PR stra­té­giu a vyhrať oce­ne­nia pre „naj­lep­šie miesto na prácu“.

bigcommerce-offic

Poda­rilo sa nám vys­kla­dať skvelý tím z úžasne talen­to­va­ných ľudí zo spo­loč­ností ako Google, Sales­force, Pay­pal a Twit­ter. Pred­chá­dzalo tomu pár zakop­nutí, no po urči­tom čase začali všetci títo mana­žéri budo­vať svoju stra­té­giu a my našu dôveru v nich. Už sme sa nebáli pone­chať na nich roz­ho­do­va­nie o dôle­ži­tých veciach.

Pamä­tám si výrok Jacka Dor­se­yho: „Skvelí CEO sú edi­tori, nie spi­so­va­te­lia“. A ak začnete ‚písať‘ viac ako ‚edi­to­vať‘, potom ste s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pri­jali zlú osobu.

Vašou úlo­hou v pozí­cii vedú­ceho pra­cov­níka je totiž edi­to­va­nie, nie písa­nie. Je v poriadku občas to pre­ho­diť, ale keď začnete písať prí­liš často, prob­lém je vo vašom tíme. Preto je potrebné si to zakaž­dým na začiatku ujas­niť.

bigcommerce-team

Vy nemáte odvá­dzať prácu za svo­jich ľudí, máte ich men­to­ro­vať. Oni by mali s vami zdie­ľať svoje roz­hod­nu­tia a stra­te­gické návrhy, nie vy ich vytvá­rať pre nich. Keď som začí­nal dele­go­vať úlohy svojmu tímu, v hlave mi znel tento výrok. A ako sa uká­zalo, náš inves­tor mal pravdu. Keď začnete budo­vať svoju spo­loč­nosť a pri­jí­mať ľudí múd­rej­ších ako vy sám, spo­čiatku to vyznie síce hro­zivo, no v koneč­nom dôsledku je to oslo­bo­dzu­júce. V tomto momente trá­vite pod­ni­ka­ním menej času a viac ho inves­tu­jete do úvah o biz­nise ako takom. To zna­mená, že máte čas budo­vať stra­té­giu vašej spo­loč­nosti a pomá­hať chy­tať veľké ryby.

To je zanep­ráz­dne­nosť, o ktorú by ste sa mali usi­lo­vať.

bigcommerce1

Keď som začiat­kom minu­lého roka odišiel od Big­com­merce a vytvo­ril novú mana­žér­sku plat­formu Peop­leS­park, zamys­lel som sa nad časom strá­ve­ným na mojom pre­doš­lom pôso­bisku. Vtedy som konečne pocho­pil, čo inves­tor mys­lel tým, že budem menej zanep­ráz­dnený.

Dobrí CEO sú prvé roky pohl­tení pod­ni­ka­ním. Máte sedem rôz­nych rolí. Jeden deň odpo­ve­dáte na otázky zákaz­ní­kov, na druhý sedíte na poho­vore s budú­cim ria­di­te­ľom mar­ke­tingu. Toto momen­tálne pre­ží­vam so svo­jou spo­loč­nos­ťou Peop­leS­park a musím pove­dať, že je to vzru­šu­júce.

Untitled-design-59

Keď začnete meniť svoj minia­túrny start-up na veľkú spo­loč­nosť, vašou pri­ori­tou číslo jeden sa stane obklo­piť sa úžas­nými líd­rami, ktorí vedia spra­viť danú prácu lep­šie ako vy.

Začnete viac pri­ky­vo­vať doho­dám, veriť svojmu tímu a mys­lieť si „wow, aký úžasný tím sa mi poda­rilo zosta­viť!“. Začnete viac dele­go­vať, menej sa pýtať a svoju spo­loč­nosť vní­mať s nad­hľa­dom. A práve takto sa sta­nete menej zanep­ráz­dnení pod­ni­ka­ním a začnete sa sústre­ďo­vať na pod­ni­ka­nie ako také. To je totiž sku­toč­ným posla­ním CEO.

bg-company

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)