Dobrý pro­duk­tový mana­žér vs. Zlý pro­duk­tový mana­žér

Ben Horowitz / 8. septembra 2014 / Tools a produktivita

Dobrí pro­duk­toví mana­žéri vedia všetko o svo­jom trhu, pro­dukte, pro­duk­to­vej rade a kon­ku­ren­cii, majú silnú základňu zna­lostí a seba­dô­veru. Dobrý pro­duk­tový mana­žér je CEO svojho pro­duktu. Pre­berá za všetko plnú zod­po­ved­nosť a svoju vlastnú hod­notu meria úspeš­nos­ťou svojho pro­duktu.

Je zod­po­vedný za uve­de­nie správ­neho pro­duktu v ten správny čas a všetko, čo s tým súvisí. Dobrý mana­žér pozná kon­text (spo­loč­nosť, jej výnosy, kon­ku­ren­ciu, atď.) a berie na seba zod­po­ved­nosť za príp­ravu a spus­te­nie víťaz­ného plánu (neskrýva sa za žiadne výho­vorky).

Zlí pro­duk­toví mana­žéri majú kopec výho­vo­riek. Nedos­ta­tok finan­co­va­nia, vedúci inži­nier je idiot, v Mic­ro­softe na tom pra­cuje desať­krát viac inži­nie­rov, som pre­pra­co­vaný, nikto mi nedal dosta­točné množ­stvo inštruk­cií. Barks­dale sa takto nevy­ho­vára a nemal by to robiť ani CEO.

Dobrý mana­žér nestráca vše­tok svoj čas na orga­ni­zo­va­nie všet­kých zain­te­re­so­va­ných tak, aby spolu boli schopní pri­pra­viť ten správny pro­dukt v správny čas. Neoberá o dra­ho­cenný čas celý tím, nesnaží sa ria­diť všetko okolo a str­kať nos do tech­nic­kých odbo­rov. Nie je súčas­ťou pro­duk­to­vého tímu. Pre tím inži­nie­rov nie je dobrý pro­duk­tový mana­žér iba „strojca mar­ke­tingu“.

Dobrý pro­duk­tový mana­žér je mar­ke­tin­go­vým pro­ti­pó­lom mana­žéra — inži­niera. Rázne určí ciele, teda tzv. „čo“ (v opo­zí­cii ku „ako“) a zvládne toto „čo“ pri­niesť a pred­sta­viť zákaz­ní­kovi. Naopak, zlý pro­duk­tový mana­žér sa cíti naj­lep­šie vtedy, keď príde na to „ako“. Dobrý mana­žér komu­ni­kuje so svo­jimi inži­niermi nie­len písomne, ale aj ústne, neudáva inštruk­cie a sme­ro­va­nie nefor­mál­nym spô­so­bom, nefor­málne len zhro­maž­ďuje infor­má­cie.

Dobrý pro­duk­tový mana­žér vytvára doku­men­tá­ciu, FAQs, pre­zen­tá­cie a manu­ály. Zlý mana­žér sa sťa­žuje, pre­tože strá­vil celý deň odpo­ve­da­ním na záplavu otá­zok od obcho­ďá­kov. Dobrý mana­žér pred­vída, aké vážne nedos­tatky by pro­dukt mohol mať a ponúka reálne rie­še­nia. Zlý mana­žér celý deň spô­so­buje paniku všade okolo. Dobrý mana­žér sa ku všet­kému dôle­ži­tému vyjad­ruje písomne (pre­zen­tuje kon­ku­ren­cie­schopné rie­še­nia, tvrdé archi­tek­to­nické roz­hod­nu­tia, roz­hod­nu­tia o pro­dukte, určuje na ktoré trhy zaú­to­čiť).

Zlý mana­žér vyjad­ruje svoje názory iba ver­bálne a lamen­tuje, pre­tože „nie­kto z hora“ mu nedop­raje úspech. Keď nako­niec tento zlý mana­žér zlyhá, neza­budne pozna­me­nať, že toto svoje zly­ha­nie dopredu oča­ká­val.

Dobrý pro­duk­tový mana­žér sústredí pozor­nosť tímu na výnos a zákaz­ní­kov. Zlý mana­žér tímu pri­po­mína, koľko fun­kci­ona­lít práve vytvo­ril Mic­ro­soft. Dobrý mana­žér defi­nuje dobrý pro­dukt, ktorý dokáže pri tro­che práce a úsi­lia pre­dať. Naproti tomu, zlý mana­žér defi­nuje dobrý pro­dukt, ktorý sa pre­dať nedá alebo nechá tech­ni­kov, nech vytvá­rajú čo sami chcú (čiže ich vlastne nechá vyrie­šiť ten naj­ťažší prob­lém).

Dobrý mana­žér chce na trh pri­niesť prvo­triedny pro­dukt naj­lep­šej kva­lity počas inbound plá­no­va­nia a zís­kať podiel na trhu počas out­bound fázy. Zlý pro­duk­tový mana­žér je často veľmi zmä­tený pokiaľ ide o roz­diel medzi ponúk­nu­tím prvo­tried­nej kva­lity, kon­ku­ren­cie­schop­nosti, cien. Dobrý mana­žér sa snaží roz­de­liť prob­lém na men­šie. Ten zlý kom­bi­nuje všetky prob­lémy do jed­ného veľ­kého.

Dobrý mana­žér myslí na to, že pri stret­nutí s tla­čou treba správne posu­núť ich prí­beh. Zlý pro­duk­tový mana­žér sa snaží všetko pod­robne tech­nicky vysvet­ľo­vať. Dobrý mana­žér sa médií pýta sám, zlý nechá médiá, nech sa pýtajú jeho. Dobrý mana­žér pova­žuje novi­ná­rov a ana­ly­ti­kov za múd­rych ľudí. Ten zlý si myslí, že sú hlúpi, pre­tože nechápu všetky súvis­losti.

Dobrý pro­duk­tový mana­žér v rámci cel­ko­vého pocho­pe­nia vysvet­ľuje aj to, čo je zjavné. Zlý mana­žér nikdy nevys­vet­ľuje nič zjavné. Dobrý mana­žér zade­fi­nuje úlohu svojho tímu a ich úspech. Zlý mana­žér neus­tále čaká na nejaké inštruk­cie z hora.

Dobrý pro­duk­tový mana­žér roz­pošle reporty o stave spo­loč­nosti pra­vi­delne každý týž­deň, pre­tože je dis­cip­li­no­vaný. Zlý mana­žér zabudne, že má takýto sta­tus poslať, pre­tože nechápe, akú ma dis­cip­li­no­va­nosť vlastne cenu. 

Aj bez pro­duk­to­vého mana­žera dokáže star­tup pre­žiť, no len do urči­tej fázy. Po tejto fáze je to tak­mer nemožné.

Zdroj: stanford.edu

Pridať komentár (0)