Dohliadač.sk — zbo­hom zľa­vové letáky, ahoj inter­net!

Rišo Néveri / 6. október 2014 / Business

Reklamné letáky sú fajn, ale dnes by som si rad­šej otvo­ril svoj nákupný zoznam, v kto­rom by som hneď videl čo a kde je v akcii. Presne takto vzni­kol slo­ven­ský pro­jekt Dohliadač.sk. Poroz­prá­val som sa s jed­ným z jeho zakla­da­te­ľov — Karo­lom Grül­lin­gom, ktorý mi ich pro­jekt v krát­kom roz­ho­vore pred­sta­vil.

Ahoj Karol, pre­zra­díš nám kto stojí za pro­jek­tom?

Ahoj, tím Dohliadač.sk pozos­táva z troch ľudí. Sú nimi Michal Tóth, ktorý zabez­pe­čuje všetko týka­júce sa našej vidi­teľ­nosti na webe, teda PR, online mar­ke­ting a SEO. Ďal­ším čle­nom tímu je Mar­tin Jurenka, šikovný prog­ra­má­tor sta­ra­júci sa o tech­nické vyho­to­ve­nie Dohlia­dača. No a v nepo­sled­nom rade som to ja — Karol Grülling. Mojou úlo­hou je koor­di­ná­cia prác, mar­ke­ting, QA a záro­veň pra­cu­jem na mobil­nej apli­ká­cii Dohliadač.sk.

Ako by si v skratke Dohlia­dač opí­sal?

Dohliadač.sk je služba, kto­rej cie­ľom je uľah­čiť svo­jim pou­ží­va­te­ľom vyhľa­dá­va­nie zliav a akci­ových pro­duk­tov v obchod­ných sie­ťach na Slo­ven­sku. Pokiaľ by som to mal ešte viac skrá­tiť: Dohliadač.sk je por­tál, ktorý Vám šetrí čas aj peniaze.

Čas a ušet­rené peniaze sa neod­mie­tajú :)…Čo tento nápad pod­nie­tilo? Hro­mada letá­kov?

Vieš, že aj áno? Digi­ta­li­zá­cia infor­má­cií pri­náša obrov­ské výhody, z kto­rých spo­loč­nosť ťaží vo vše­mož­ných oblas­tiach. Zamys­leli sme sa a polo­žili si otázky: Prečo nie sú infor­má­cie o akci­ových cenách v obcho­doch zdi­gi­ta­li­zo­vané? To musím sku­točne ešte aj dnes, v roku 2014 lis­to­vať medzi letákmi, keď chcem porov­nať ceny v obcho­doch? Napadlo nás rie­še­nie v podobe Dohlia­dača a roz­hodli sme sa ho zre­a­li­zo­vať.

Ako ste začali? Súhla­sili obchodné reťazce s takýmto pro­jek­tom?

Pravdu pove­diac na samom začiatku nás ani nena­padlo, že by mohlo nie­komu niečo pre­ká­žať. Bola by to pre nich predsa bez­platná reklama. Netrvalo to ale dlho a ozvali sa nám zástup­co­via jed­ného z reťaz­cov, ktorí nás požia­dali o stia­hnu­tie svojho loga a ochran­ných zná­mok z nášho webu. Toto nás tro­chu zasko­čilo, ale záro­veň namo­ti­vo­valo ku zmene stra­té­gie. Stiahli sme logá a ochranné známky všet­kých reťaz­cov z webu a začali kaž­dého zvlášť žia­dať o povo­le­nie. Nie­ktoré už máme, no väč­šina je stále v pro­cese doha­do­va­nia. Je to tro­chu škoda, ukrá­tení ostá­vajú pou­ží­va­te­lia, kto­rým by sa pomo­cou loga jed­no­duch­šie iden­ti­fi­ko­vala obchodná sieť

Spo­lu­pra­cu­jete s inves­tormi, alebo ste v tom zatiaľ sami?

Aktu­álne sme v tom zatiaľ sami. Všetku svoju ener­giu venu­jeme tvorbe a vylep­šo­va­niu služby, tak aby svoju úlohu spĺňala čo naj­lep­šie.

Čo sú hlavné výhody Dohlia­dača, pre ktoré by vás mali zákaz­níci vyhľa­dať?

Dohlia­dač ponúka svo­jim pou­ží­va­te­ľom mož­nosť pre­hľa­dá­vať vo vyše 2000 akci­ových polož­kách spo­me­dzi 24 akč­ných letá­kov v 18tich obchod­ných sie­ťach. Ponúka mož­nosť dohlia­dať na zľavu pre kon­krétny pro­dukt, vďaka čomu Vás upo­zorní vždy, keď bude v akcii. Okrem toho umož­ňuje pos­kla­dať svoj vlastný nákupný zoznam, ktorý máte vždy po ruke a ktorý posky­tuje okam­žitú infor­má­ciu o cel­ko­vej úspore oproti neak­ci­ovým cenám. Záro­veň pra­cu­jeme na mobil­nej apli­ká­cii, ktorá pomôže nájsť naj­vý­hod­nej­šie miesto na nákup čo najb­liž­šie ku Vám. Toto sú iba naj­hlav­nej­šie výhody, Dohlia­dač je kom­plexná služba a ponúka toho omnoho viac.

Aký je dote­rajší feed­back od pou­ží­va­te­ľov a koľko ich pri­bližne stránku nav­šte­vuje?

Dopo­siaľ badáme hlavne kladné reak­cie oko­lia, žiadnu vyslo­vene nega­tívnu kri­tiku som ešte nepo­čul. Dávame si na feed­backu zále­žať, nie je nám ľahos­tajný. Sna­žíme sa ho zbie­rať pomo­cou všet­kých kaná­lov. Chceme aby naša služba doko­nalo spĺňala to, čo od nej pou­ží­va­te­lia oča­ká­vajú. Fun­gu­jeme zatiaľ pri­bližne mesiac a máme okolo 400 uni­kát­nych náv­štev denne. Toto číslo ale narastá, čo sme radi, veľmi nás to moti­vuje do ďal­šej práce.

To znie super! Blí­žia sa aj mobilné appky? 

Áno :) Mobilné apps sú moja sla­bosť, venu­jem sa im aj pro­fe­si­onálne a o to viac sa na našu Dohlia­dač appku teším. Sna­žíme sa pri­niesť niečo nové, čo našim pou­ží­va­te­ľom pomôže naku­po­vať efek­tív­nej­šie než kedy­koľ­vek pred­tým.

Mys­líš, že raz budeme zdie­ľať nákupné zoznamy podobne ako fotky na ins­ta­grame? :)

Mys­lím si, že až takto ďaleko to asi nezájde. Osobne by som nemal nut­ka­nie zdie­ľať s verej­nos­ťou, čo sa chys­tám nakú­piť v potra­vi­nách, avšak zdie­ľať napr, s pria­teľ­kou zoznam vecí, ktoré má nakú­piť ces­tou domov je iná vec. :) Mys­líme aj na to.

Čo vás čaká v blíz­kej budúc­nosti? Chcel by si niečo dodať?

Neus­tále pra­cu­jeme. Opra­vu­jeme chyby, vylep­šu­jeme aktu­álnu fun­kci­ona­litu, navrhu­jeme novú, nad­vä­zu­jeme vzťahy s obchod­nými reťaz­cami, vyví­jame mobilnú apli­ká­ciu. Je toho cel­kom dosť. Pozrite si našu stránku www.dohliadac.sk , ak máte na nás akú­koľ­vek otázku pokojne ju môžete sme­ro­vať na náš e-mail info@dohliadac.sk alebo komu­koľ­vek, koho kon­takt náj­dete na našom webe. Zare­gis­trujte sa na Dohliadač.sk, posta­ráme sa o to aby Vám už žiadna zľava neušla!

Pridať komentár (0)