Doko­nalý vyná­lez pre miesta pos­ti­hnuté kata­stro­fou

Ján Štrbák / 8. marca 2016 / Tech a inovácie

Prí­stre­šie, ktoré vám poskytne ochranu tak­mer kde­koľ­vek…

Krásny tkaný stan pre ľudí, ktorí stra­tili stre­chu nad hla­vou si vyrába ener­giu zo slnka, vďaka kto­rej ohrieva vodu a kúri. Stan je 2,4 metra vysoký a ponúka ľahký a mobilný prí­stre­šok najmä v zónach po kata­stro­fách.

Za pro­jek­tom je oce­ňo­vaná archi­tektka a dizaj­nérka Abeer Sei­kaly. Inšpi­rá­ciu čer­pala z tra­dič­ných tech­ník ple­te­nia koší­kov a pruž­nej hadej kože. Stan zvláda vďaka jej vyná­le­zom aj zlo­žité pove­ter­nostné pod­mienky či dážď. Každý stan má, navyše, svoj vlastný sys­tém zbie­ra­nia vody.

img12img14img15img6Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Abeer Sei­kaly

Pridať komentár (0)