Doko­na­lý vyná­lez pre mies­ta pos­ti­hnu­té kata­stro­fou

Ján Štrbák / 8. marca 2016 / Tech a inovácie

Prí­stre­šie, kto­ré vám poskyt­ne ochra­nu tak­mer kde­koľ­vek…

Krás­ny tka­ný stan pre ľudí, kto­rí stra­ti­li stre­chu nad hla­vou si vyrá­ba ener­giu zo sln­ka, vďa­ka kto­rej ohrie­va vodu a kúri. Stan je 2,4 met­ra vyso­ký a ponú­ka ľah­ký a mobil­ný prí­stre­šok naj­mä v zónach po kata­stro­fách.

Za pro­jek­tom je oce­ňo­va­ná archi­tekt­ka a dizaj­nér­ka Abe­er Sei­ka­ly. Inšpi­rá­ciu čer­pa­la z tra­dič­ných tech­ník ple­te­nia koší­kov a pruž­nej hadej kože. Stan zvlá­da vďa­ka jej vyná­le­zom aj zlo­ži­té pove­ter­nost­né pod­mien­ky či dážď. Kaž­dý stan má, navy­še, svoj vlast­ný sys­tém zbie­ra­nia vody.

img12img14img15img6Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Abe­er Sei­ka­ly

Pridať komentár (0)