Dominika Svetíková z Exit model management: Úspešný model si môže za rok práce kupiť aj byt

Alexandra Valkova / 7. januára 2019 / Rozhovory

  • Do­mi­nike Sve­tí­ko­vej, mo­de­lin­go­vej muž­skej bo­okerke, sa v roku 2013 par­ti­ci­po­vala na ot­vo­rení muž­skej di­ví­zie v mo­de­lin­go­vej agen­túre Exit
  • Učia mo­de­lov, ako fun­go­vať v mo­de­lin­go­vom biz­nise
  • Pre­zra­dila nám, prečo v tomto svete ne­roz­ho­duje iba pekná tvár a telo
  • Prečo mo­delky za­rá­bajú viac ako mo­deli?
  • O tom, koľko za­rába naj­lepší mo­del na Slo­ven­sku sa do­čí­taš v na­šom naj­nov­šom roz­ho­vore
zdroj: Archív Dominika Svetíková
  • Do­mi­nike Sve­tí­ko­vej, mo­de­lin­go­vej muž­skej bo­okerke, sa v roku 2013 par­ti­ci­po­vala na ot­vo­rení muž­skej di­ví­zie v mo­de­lin­go­vej agen­túre Exit
  • Učia mo­de­lov, ako fun­go­vať v mo­de­lin­go­vom biz­nise
  • Pre­zra­dila nám, prečo v tomto svete ne­roz­ho­duje iba pekná tvár a telo
  • Prečo mo­delky za­rá­bajú viac ako mo­deli?
  • O tom, koľko za­rába naj­lepší mo­del na Slo­ven­sku sa do­čí­taš v na­šom naj­nov­šom roz­ho­vore

Do­mi­nika, pra­cu­ješ ako ma­na­žérka mo­de­lov v mo­de­lin­go­vej agen­túre Exit. Ako si sa k ta­kejto práci do­stala a čo pre teba zna­mená?

Pred Exi­tom som dva roky pra­co­vala v inej agen­túre a od­tiaľ som od­išla. Pa­mä­tám si, že od­kedy som prišla do tohto biz­nisu, práca v Exite bola vždy mo­jim cie­ľom. Raz som sa nie­kde v meste ná­hodne stretla s An­dre­jom Ta­ra­bom, ma­ji­te­ľom agen­túry, se­deli sme so spo­loč­nými zná­mymi, ro­zo­be­rali sme ne­jaké mo­delky a po­tom som si od neho vy­pý­tala číslo. Za­vo­lala som mu päť mi­nút po tom, ako som za­buchla dvere v sta­rej práci. 

Sa­moz­rejme, ne­bolo všetko hned také ľahké. V Exite ne­mali voľné miesto. Ja som An­dre­jovi teda raz do týždňa vo­lala, či sa ná­ho­dou niečo ne­zme­nilo. Me­dzi­tým sme sa pár krat stretli a roz­mýš­ľali, čo by sa dalo ok­rem žen­ského bo­okingu ro­biť. Toto ata­ko­va­nie z mo­jej strany trvalo asi 2-3 me­siace, na­ko­niec sme v ja­nu­ári 2013 ot­vo­rili muž­skú di­ví­ziu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Je pre teba práca bo­okera v Exite prá­cou snov?

Je to pre mňa práca, ktorú som si vy­brala, do­stala som ju a mo­men­tálne je to v mo­jom pra­cov­nom ži­vote pri­orita a stále ma baví. Treba si len hľa­dať stále nové ciele, ro­biť veci inak, aby to ne­bola ru­tina.

O koľko mo­de­lov sa mo­men­tálne sta­ráš?

Pri­bližne o 20-30 cha­la­nov, nie­kto­rým sme ma­ter­ská agen­túra a nie­kto­rých, ktorí sú zo za­hra­ni­čia, za­stu­pu­jeme iba pre tento a oko­litý trh.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

S akými naj­zná­mej­šími ľuďmi si sa vďaka tvo­jej práci stretla? 

Je to rôzné, no vďaka tejto práci sa do­sta­nete často do zá­ku­li­sia pre­hlia­dok a tam je ich veľa. Gigi Ha­did, Ken­dall Jen­ner, Na­omi Camp­bell, Do­na­tella Ver­sace, Irina Shayk. Raz som na pre­hliadke Gi­ven­chy se­dela vedľa Kris Jen­ner a zis­tila som to až po šou, keď bolo okolo nej mi­lión fo­to­gra­fov. Ale pa­mä­tám si, keď som bola prvý krát na slu­žobke v Mi­láne a vedľa nás v re­štau­rá­cii se­del Eros Ra­maz­zotti, kvôli fotke s ním som ho sle­do­vala až na WC.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Aké veci musí ovlá­dať mo­del na to, aby mo­hol fun­go­vať v mo­de­lin­go­vom biz­nise?

Po­ve­dala by som, že sa skôr mu­sia učiť zo skú­se­ností. Na za­čiatku sa ich sná­žime na­učiť ako správne pó­zo­vať, cho­diť, ako sa sprá­vať na fo­te­niach, ako ko­mu­ni­ko­vať s kli­entmi, ako sa ob­lie­kať a hlavne sa ich sna­žíme učiť pro­fe­si­ona­lite a do­chvíľ­nosti, pre­tože to je to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Tak­tiež musí ve­dieť ne­spa­ni­ká­riť v krí­zo­vých si­tu­áciach, ako na­prí­klad, keď je nie­kde na fo­tení v za­hra­ničí a ja mu ozná­mim, že ne­letí do­mov, ale na daľ­šie fo­te­nie, na le­tisku zistí, že nemá bo­ar­ding pass alebo nie­kde zmešká lie­tadlo. Tieto veci sa udiali za po­sledné dva dni a sa­moz­rejme, je to ťažké keď ste una­vení, v za­hra­ničí, sami, ale v ta­kýchto chví­ľach ne­treba spa­ni­ká­riť, vždy sa všetko vy­rieši. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Kon­tro­lu­ješ aj to, ako mo­deli, kto­rých máš na sta­rosti žijú a re­pre­zen­tujú Exit mimo toho, keď pra­cujú?

Áno, sa­moz­rejme. Dá sa to veľmi ľahko kon­tro­lo­vať cez Ins­ta­gram. Keď sa do­zvieme, že sa na na­šich mo­de­lov agen­túra v za­hra­ničí alebo nie­kto, s kým spo­lu­pra­cu­jeme sťa­žuje, tak to rie­šime. Mali sme tu už také si­tu­ácie ako párty, al­ko­hol a po­dobne. Ak si pri­dá­vajú ne­vhodné prís­pevky na Ins­ta­gram, tak ich upo­zor­níme a vy­svet­líme im, že je to ich pre­zen­tá­cia. Väč­ši­nou to každý po­chopí, ale ne­deje sa to až tak často.

Čo je naj­pod­stat­nej­šie v dneš­nom svete mo­de­lingu? Vy­hráva pekná tvár a vy­soké se­ba­ve­do­mie?

Ne­bu­dem ho­vo­riť, že v tomto biz­nise nie je tvár a telo dô­le­žité. Ale ne­ho­vo­rím, že mo­del musí mať si­xpack na bru­chu a tvár Kena. Sa­moz­rejme, že musí mať sú­merné telo a tvár, ale kli­enta ve­ľa­krát zau­jíma aj akási ne­do­ko­na­losť, ktorá robí toho člo­veka zau­jí­ma­vej­ším a za­pa­mä­ta­teľ­nej­ším. Veľmi pod­stat­nou čas­ťou je ovlá­da­nie an­glic­kého ja­zyka. Mo­del by mal ve­dieť byť sa­mos­tatný, mal by mať zmy­sel pre orien­tá­ciu, pre­tože väč­ši­nou do za­hra­ni­čia ces­tuje sám.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

No a sa­moz­rejme, musí byť do­chvíľny, pre­tože meš­ka­nie sa ve­ľa­krát ne­o­spra­vedl­ňuje, po­kiaľ na to nie je pádny dô­vod. Je to veľmi kom­plexné. V mo­de­lingu je aj ne­jaká po­stup­nosť. Na to, aby sa do­stali me­dzi top ľudí a ro­bili veľké kam­pane, mu­sia uspieť aj na fas­hion we­e­koch, to je od­ra­zový mos­tík. A aby som ne­za­budla, nie je to celé iba o po­vr­ch­nosti. Na­jús­peš­nej­šie mo­delky a mo­deli majú cha­rizmu, osob­nosť, nie sú to len prázdne vázy, ako si ľu­dia zvonku mys­lia. Do­konca, veľa z nich štu­duje na top ško­lách.

Kto je naj­lepší mo­del na Slo­ven­sku a koľko za­rába?

Ne­viem, je to tažké po­ve­dať. Ke­byže sa zrá­tajú naj­väč­šie úspe­chy, tak je to ur­čite stále Fi­lip Hriv­ňák, náš mo­del, ktorý je v top 50 naj­lep­ších mo­de­lov sveta. Bolo ob­do­bie, keď bol v reb­ríčku prvý. Mo­men­tálne si však vy­bral inú cestu a mo­de­lingu sa veľmi ve­no­vať nechce. Na Slo­ven­sku máme veľa mo­de­lov, ktorí majú za se­bou veľa úspe­chov a sú známi vo svete a nie sú iba z na­šej agen­túry.

Čo sa týka pla­to­vého ohod­no­te­nia, ak mo­del spraví ti­tulku Vo­gue, je to za­darmo a pre neho to zna­mená pre­stíž. Za pre­hliadky pla­tia veľké značky od 500 do 3000 eur a čo sa týka kam­paní, je to od 2000 eur až po 150 000 eur za kam­paň, no všetko to zá­leží od toho, aký le­vel mo­dela robí daný džob. Za rok práce si úspešný mo­del môže ku­piť na­prí­klad aj byt.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Aký re­žim majú na­sta­vený naj­lepší mo­deli? Čo môžu a čo ne­môžu?

Mu­sia byť nons­top vo forme. Keď sa stane, že zaj­tra do­stanú zá­kazku na fo­te­nie pla­viek, mu­sia byť schopní toto fo­te­nie spra­viť. Ne­vi­dím však na nich, že by sa veľmi trá­pili. Žijú zdravo, cvi­čia, presne tak, ako bežní ľu­dia. Ni­kto to ne­pre­háňa a nie je dva­krát za deň v po­sil­ňovni alebo na prí­snej di­éte.

V dneš­nej dobe sa rieši roz­diel me­dzi pla­tom mu­žov a žien. Väč­ši­nou je žena hor­šie ohod­no­tená za vy­ko­ná­va­nie tej is­tej pro­fe­sie. Ako je to v mo­de­lingu? Kto do­stáva viac?

Ženy do­stá­vajú viac, mi­ni­málne o 50 až 70%, pre­tože majú v tomto biz­nise väč­šiu kúpnu silu a žen­ské ob­le­če­nie sa aj viac pre­dáva, takže lo­gicky, kli­ent in­ves­tuje viac. Muž­ský seg­ment ide tak trošku do po­za­dia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Ktorú vec do­stá­vajú mo­deli v tomto biz­nise viac? Pre­stíž alebo pe­niaze?

Ak máš pre­stíž, tak máš ča­som aj pe­niaze. Ur­čite chcú všetci oboje, ale nie všetci to môžu mať.

Do zá­ku­li­sia mo­de­lingu vi­díš po­merne dosť. Išla by si ty sama do mo­de­lingu?

Ak by som o mo­de­lingu ve­dela toľko, čo viem takto, z tej opač­nej strany, tak áno, ale to ne­vie tak­mer ni­kto. Na­vyše, ne­ve­dela by som bo­jo­vať s tým, byť ne­us­tále v kon­dičke a od­rie­ka­vať si veci, čím mys­lím jedlo. Vi­dím, ako s tým baby bo­jujú a mne stačí, že sa po­tre­bu­jem udr­žia­vať v re­ál­nom ži­vote a aj to je ma­kačka. Ale sa­moz­rejme, ces­to­va­nie a ľahko za­ro­bené pe­niaze, spoz­ná­va­nie no­vých ľudí, skú­se­nosti, je tam viac plu­sov ako mí­nu­sov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková

Ve­nu­ješ sa popri Exitu aj iným pro­jek­tom?

Pred ro­kom sme roz­behli s mo­jou ka­ma­rát­kou Re­ná­tou Brunch by Doda & Ko­la­chella. Raz za me­siac uspo­ria­da­vame v Bra­ti­slave brun­che. Je to taká zá­bavka. Mám po­cit, že mám ešte veľa ka­pa­city na uče­nie sa no­vým ve­ciam a baví ma ob­ja­vo­vať to.

Tak­tiež sa ve­nu­jem kas­tin­gom, toto za­čalo, ako po­moc pre ka­ma­rá­tov, mo­men­tálne mám z toho daľší prí­jem a je to aj seg­ment, ktorý ma veľmi baví a chcela by som sa v tom roz­ví­jať a po­sú­vať. Po­zí­cía sa volá cas­ting di­rec­tor, mám na sta­rosti do­ha­dzo­va­nie mo­de­lov na fo­te­nia pre ma­ga­zíny alebo iné pro­jekty. Za­čala som spo­lu­pra­co­vať s GQ Por­tu­gal­sko, po­tom pri­šiel por­tu­gal­sky Vo­gue a pár pro­jek­tov som ro­bila aj s Vo­gue Cze­cho­slo­va­kia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ar­chív Do­mi­nika Sve­tí­ková
Pridať komentár (0)