Doručovanie budúcnosti: Robotické psy, ktoré sa vozia autonómnym vozidlom

Nastasia Andrejkovičová / 9. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Dú­fam, že sa ne­bo­jíš psov, pre­tože spo­loč­nosť Con­ti­nen­tal plá­nuje do sveta vy­pus­tiť au­to­nómne ro­boty v po­dobe psov
  • Tí by mali pra­co­vať ako do­ru­čo­va­te­lia ba­lí­kov priamo pred tvoje dvere
  • Na miesto ich má do­viesť au­to­nómne ria­dené elek­trické vo­zidlo. Wau. To­muto ho­vo­ríme bu­dúc­nosť
zdroj: Continental
  • Dú­fam, že sa ne­bo­jíš psov, pre­tože spo­loč­nosť Con­ti­nen­tal plá­nuje do sveta vy­pus­tiť au­to­nómne ro­boty v po­dobe psov
  • Tí by mali pra­co­vať ako do­ru­čo­va­te­lia ba­lí­kov priamo pred tvoje dvere
  • Na miesto ich má do­viesť au­to­nómne ria­dené elek­trické vo­zidlo. Wau. To­muto ho­vo­ríme bu­dúc­nosť

Las Ve­gas v ter­míne od 8.1 do 11.1.2019 hostí veľ­ko­lepý veľ­trh s náz­vom Con­su­mer Elect­ro­nics Show. Ide o je­den z naj­väč­ších veľ­tr­hov za­me­ra­ných na spot­rebnú elek­tro­niku. Hneď v ot­vá­rací deň spo­loč­nosť Con­ti­nen­tal pred­sta­vila svoju ví­ziu toho, ako môžu au­to­nómne ria­dené vo­zidlá pre­vá­žať ro­bo­tic­kých psov za úče­lom uľah­če­nia roz­vozu ba­lí­kov k svo­jim ma­ji­te­ľom.

Ná­pad by mal zvý­šiť do­stup­nosť, efek­ti­vitu a bez­peč­nosť v ob­lasti do­ru­čo­va­nia ba­lí­kov. Pr­vou čas­ťou tohto am­bi­ci­óz­neho cieľa je au­to­nómne bez­mo­to­rové vo­zidlo, ktoré spo­loč­nosť na­zvala Con­ti­nen­tal Ur­ban Mo­bi­lity Expe­rience (CUbE). Jeho je­di­ným po­sla­ním je roz­vá­žať ro­bo­tic­kých psích do­ru­čo­va­te­ľov, ktorí zvládnu po vlast­ných „po­slednú míľu“, ktorá ostáva k do­ru­če­niu ba­líka až k dve­rám ma­ji­teľa. Len si to pred­stav, ako vi­díš auto bez vo­diča, ktoré brázdi uli­cami a zrazu z neho vy­padne ro­bo­tický pes, ktorý pri­behne až k tebe a do­ručí ti tvoj ba­lík, no nie je to skvelé?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Con­ti­nen­tal

„S po­mo­cou ro­bo­tic­kej do­ru­čo­va­cej služby sa môže ví­zia mo­bi­lity bez pre­ká­žok roz­ší­riť priamo k va­šim dve­rám. Naša ví­zia ro­bo­tic­kých ku­ri­é­rov vy­tvára efek­tívny do­pravný tím, kedy ro­bo­tic­kých do­ru­čo­va­te­ľov vo­zia au­to­nómne auta. Obe sú au­to­nómne a na elek­trický po­hon. V prin­cípe môžu byť obe za­lo­žené na rov­na­kom na­sta­vi­teľ­nom tech­no­lo­gic­kom port­fó­liu. Tieto sy­ner­gie vy­tvá­rajú vzru­šu­júci po­ten­ciál pre ho­lis­tické do­dá­va­teľ­ské kon­cep­cie s po­u­ži­tím po­dob­ných rie­šení pre od­lišné plat­formy. Ok­rem tohto tech­no­lo­gic­kého zá­kladu možno oča­ká­vať, že sa v tejto ob­lasti bude roz­ví­jať celý hod­no­tový re­ťa­zec.“ uvie­dol Ralph Lau­xmann, ve­dúci tech­no­ló­gií a sys­té­mov spo­loč­nosti Con­ti­nen­tal.

Za­tiaľ nie je jasné, či a kedy budú re­álne na­sa­dené do ulíc, ale je to ne­po­chybne zau­jí­mavá ví­zia do bu­dúc­nosti. Dô­le­žité je ale po­dot­knúť, že Con­ti­nen­tal nie je je­di­ným sub­jek­tom, ktorý do­stal po­dobný ná­pad. Rov­nako aj Se­gway pred­sta­vil svo­jich vlast­ných do­náš­ko­vách ro­bo­tov (tzv. de­li­very bots) a už nie­koľko ro­kov sa ob­ja­vuje množ­stvo po­dobne zau­jí­ma­vých kon­cep­tov a ná­pa­dov.

zdroj: techc­runch.com

Pridať komentár (0)