Dôvod, prečo by si nikdy nemal nají­mať pro­duk­to­vého mana­žéra

Filip Mosnár / 2. apríla 2016 / Business

David Can­cel je CEO spo­loč­nosti Drift, v minu­losti CPO(Chief Per­for­mance Offi­cer) Hubs­potu, foun­der pia­tich rôz­nych star­tu­pov a záro­veň člo­vek, ktorý nikdy nena­jíma pro­duk­to­vého mana­žéra. Prečo je tomu tak? Nie je snáď pro­duk­ťák nevy­hnut­nou súčas­ťou star­tu­po­vého tímu? 

Je pro­duk­tový mana­žér potrebný? Vo svete star­tu­pov je to v dneš­nej dobe jedna z naj­čas­tej­šie spo­mí­na­ných tém. Základný úvod do náplne práce pro­duk­to­vého mana­žéra sme pre­d­is­ku­to­vali s mana­žérmi zo Sygicu aj z Esetu. Ak si náho­dou zmeš­kal event, nezú­faj, môžeš si ho pozrieť TU. Obaja majú na sta­rosti sve­tové pro­dukty a okolo nich stále kopec práce. Čo na to všetko ale David?
1200px-product-management

foto: inteligentpeople.co.uk

V dobe, kedy pri­šiel David prvý­krát do kon­taktu s tech­no­ló­giami a star­tupmi, boli naj­cen­nej­ším, čo mohol člo­vek, okrem aktíva ponúk­nuť, skú­se­nosti. V tej dobe boli úplne naj­žia­da­nej­šími biz­nis skills, s tým, že pro­duct manaž­ment bol na konci reb­ríčka v mno­hých orga­ni­zá­ciach. Skoro každý pro­duk­ťák chcel skon­čiť vo svo­jej práci a rad­šej zís­kať titul z biz­nis odvet­via. Dnes už nastáva rov­no­váha.

Asi si nikdy na Pro­duct Hunte nevi­del, že by mal star­tup biz­nis-orien­to­va­ných co-foun­de­rov. Dnes už nie je biz­nis hlav­nou črtou, ktorá odlíši spo­loč­nosť. Je ňou dizajn, či pro­dukt. Nová filo­zo­fia spô­so­bila, že biz­nis skú­se­nosti vyšli z módy, vďaka čomu chce byť mnoho ľudí pro­duk­to­vými mana­žérmi. Čo ale hľa­dať, keď nají­maš pro­duk­ťáka? Toto je otázka, s kto­rou sa David stre­táva naj­čas­tej­šie, preto sa roz­ho­dol uve­rej­niť svoj pro­ces hiringu.

Snímka obrazovky 2016-03-29 o 9.02.04

foto: lightpointsecurity.com

Skú­se­nosti nie sú prvo­radé

Sna­žím sa, aby som nikdy nena­jal nie­koho, kto už v minu­losti bol pro­duk­to­vým mana­žé­rom.” Tak toto môže pôso­biť tro­chu kon­tra­pro­duk­tívne. Ale David má vysvet­le­nie pre tento postoj: “Skú­se­nosti málo­kedy zavá­žia. Nikdy som nevi­del spo­ji­tosť medzi skú­se­nos­ťami a úspe­chom v budúc­nosti, keďže tech odvet­vie je to, ktoré sa mení naj­rých­lej­šie.” Pre ľudí ako David je cen­nejší taký člo­vek, ktorý je pri­pra­vený učiť sa a pris­pô­so­biť, ako ten, ktorý pri­náša skú­se­nosti.

Pod­stata práce je v kaž­dej firme veľmi roz­dielna

Pre každú spo­loč­nosť je pro­duk­tový mana­žér uni­kátna pozí­cia. Keď sa spý­taš pia­tich pro­duk­ťá­kov, z pia­tich odliš­ných firiem, dosta­neš päť roz­diel­nych defi­ní­cii. Jeden repor­tuje pro­duk­to­vému ria­di­te­ľovi, ďalší CTO(technickému ria­di­te­ľovi), nie­ktorí repor­tujú priamo pre CEO — najmä v malých spo­loč­nos­tiach. Toto je prob­lém s pro­duk­to­vými mana­žérmi, nikomu nie je jasné, čo vlastne sú, neve­dia to dokonca ani oni.

Taj­nou špe­ciál­nou prí­sa­dou spo­loč­nosti je pro­dukt,” hovorí David. Väč­šina moder­ných spo­loč­ností, rov­nako ako aj Davi­dove spo­loč­nosti, sú zame­rané na pro­dukt. Keď tvo­ríš svoj pro­dukt, potre­bu­ješ mať okolo seba tím ľudí s rov­na­kou DNA, ako máš ty. Potre­bu­ješ, aby ste všetci roz­mýš­ľali a išli jed­ným sme­rom.

product manager

foto: generalassemb.ly

Preto, aj keď náj­deš exter­ného PM, ktorý je skú­sený, môžeš nara­ziť na pre­kážku. Všetky tie veci, ktoré sa naučil, budeš asi chcieť zme­niť, lebo nemá rov­nakú DNA ako tvoj tím. “Vždy som sa zamýš­ľal nad tým, čo je vlastne našou taj­nou prí­sa­dou, naším pro­duk­tom a v čom potre­bu­jem pomoc. Potom som podľa toho nají­mal ľudí, najmä HR, Sales a Finance. To sú miesta, kde som potre­bo­val pomoc od exter­nistu” David má pri­pra­vený hit list vecí, ktoré by ťa mali zau­jí­mať, keď budeš do tímu hľa­dať pro­duk­ťáka.

hipster-millennials-660x370

foto: smallbiztrends.com

Je závislý na pro­dukte?

Je Pro­duct Hunt jedna z prvých strá­nok, na ktoré ráno klikne? Je prvý, kto sa hrá s novým pro­duk­tom? Vie o pro­dukte viac ako ty? Chodí za tebou s pro­duk­tom, o kto­rom si ešte ani nepo­čul? Je super, keď uchá­dzač na poho­vore vybe­rie svoj smartp­hone, aby ti uká­zal všetky nové appky a pro­dukty, ktoré si teraz skúša a ktoré tes­tuje. Nie je také ťažké uhád­nuť, či je nie­kto fakt závislý na pro­dukte, alebo to iba hrá.

Zau­jíma sa?

To sú ľudia, akých by si mal brať. Tí čo iba pri­ta­ká­vajú a odpo­ve­dajú ti na poho­vore na všetko áno, sú pre teba nezau­jí­maví. Ten čo sa pýta, zis­ťuje, zau­jíma sa, je ten, kto­rého v tíme potre­bu­ješ.

Ako by zlep­šil exis­tu­júci pro­dukt?

Aké má nápady? Čo by zme­nil? Vyber na mieste pro­dukt a spý­taj sa ho, ako ho využíva, čo by zme­nil a v čom potre­buje pro­dukt ino­vá­cie.

Ako vyzerá jeho kaž­do­denná práca?

Zisti, ako vyzerá jeho práca, či pou­žíva Trello, Ever­note alebo Pro­Pad. Naj­lepší pro­duk­toví mana­žéri vždy skú­šajú nové veci a sna­žia sa nájsť mož­nosť ino­vá­cie.

Má mind­set orien­to­vaný na zákaz­ní­kov?

Prá­cou PM je, aby roz­umel zákaz­ní­kovi lep­šie, ako kto­koľ­vek iný. Mal by so zákaz­níkmi komu­ni­ko­vať ešte viac ako sup­por­ťák, musí pre nich žiť. Sú to práve pro­duk­tový mana­žéri, kto vývo­já­rom povie, čo zákaz­níci potre­bujú, ako sa k nim čo naj­viac pri­blí­žiť.

hipster-millennial-phone

foto: thenextweb.com

Neza­budni, že na dvoch veciach vôbec nezá­leží: Tech­nická zdat­nosť pro­duk­to­vého mana­žéra a pre­hnané zame­ria­va­nie na šta­tis­tiky, čísla a exce­lov­ské tabuľky. Potre­bu­ješ mať člo­veka, ktorý je orien­to­vaný na zákaz­ní­kov.

Naj­dô­le­ži­tej­šie: Ak je tvoja tajná prí­sada pro­dukt, nájdi si pro­duk­ťáka, kto­rého môžeš for­mo­vať a pomôcť mu rásť, tak ako to ty a tvoj pro­dukt potre­bu­jete. Nájdi si pro­duk­ťáka, ktorý nie je iba zamest­nan­com na pozí­cii, ktorá sa takto volá, ale je všet­kým tým, ako ho David vyš­šie cha­rak­te­ri­zo­val.

YUCCIE_2-991x470

foto: mattlumine.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bluenationreview.com

Pridať komentár (0)