Dowina — Slo­váci pod Deví­nom vyrá­bajú gitary, ktoré dokážu kon­ku­ro­vať sve­to­vej špičke

Jakub Jablonický / 1. november 2016 / Business

Sve­to­vému gita­ro­vému trhu vládnu najmä ame­rické a japon­ské značky, no neza­ned­ba­teľné miesto si na ňom vybo­jo­vali aj Slo­váci.

Sta­ni­slav Petko Mari­nov sa výrobe hudob­ných nástro­jov venuje už od roku 1981. Najprv sa zame­ria­val na husle, no po pre­vrate sa čoraz viac orien­to­val na gitary.

Okrem výroby sa vtedy ako zakla­da­teľ spo­loč­nosti Mar­ris veno­val najmä obchodu s nástrojmi. Spo­loč­nosť okrem asi 60 iných zna­čiek dis­tri­bu­ovala aj slávny Fen­der.

No po čase ho obchod začal una­vo­vať. V roku 2006 teda zalo­žil spo­loč­nosť Dowina, ktorá sa sústre­ďuje pre­dov­šet­kým na výrobu kva­lit­ných a kon­ku­ren­cie­schop­ných gitár za dostupné ceny.

duo

foto: dowina.eu

Gitary Dowina dostali svoje meno podľa pôvod­ného názvu hradu Devín. Nie je teda prek­va­pe­ním, že hlavná výroba pre­bieha v Devín­skej Novej Vsi. Jed­no­du­chá časť výroby pre­bieha v Číne, no to, čo robí Dowiny uni­kát­nymi, sa deje na Slo­ven­sku.

Naj­dô­le­ži­tejší na gitare je zvuk a to je naša výroba. Ostatné ope­rá­cie robíme v spo­lu­práci s fab­ri­kami v Ázii. Dôvo­dom je okrem ceny aj tech­no­ló­gia, ktorá je v tamoj­ších závo­doch na vyso­kej úrovni, “ pove­dal pre por­tál FinWeb.sk Petko Mari­nov.

untitled-8

Zákla­dom dob­rej gitary je kva­litné drevo. Mari­nov ho osobne vyberá z oblastí na Aljaške alebo Val di Fiemme v talian­skych Dolo­mi­toch. Práve Val di Fiemme je známa kva­li­tou svojho dreva. Pou­ží­vali ho aj mnohí slávni výrob­co­via huslí, vrá­tane Stra­di­va­riho.

Dowina ročne vyrobí asi osem­ti­síc gitár, z čoho väč­šinu expor­tuje. Jeden z naj­výz­nam­nej­ších trhov je Južná Kórea, no Dowiny sa pre­dá­vajú tak­mer v celej Európe, v pia­tich kra­ji­nách Ázie, v Čile a v USA.

booth-1024x793

foto: dowina.eu

Spo­loč­nosť si zakladá na tom, aby sa na ich nástro­joch hralo ľahko a aby zneli vyni­ka­júco. Svoje nástroje vyrá­bajú „muzi­kan­tami pre muzi­kan­tov, pria­teľmi pre pria­te­ľov“. Gita­rám to dodáva istú osobnú dimen­ziu, ktorú obrov­ské značky strá­cajú.

Rela­tívne nízke množ­stvo vyro­be­ných gitár zna­mená, že spo­loč­nosť sa vie naozaj sústre­diť na kva­litu svo­jich nástro­jov. A Dowiny naozaj dokážu kon­ku­ro­vať aj omnoho drah­ším pro­duk­tom.

untitled-13

Podľa Mari­nova vraj nie je nezvy­čajné, že nie­kto príde do obchodu pri­pra­vený minúť tisíce na kva­litnú gitaru a nako­niec odíde s nie­koľ­ko­ná­sobne lac­nej­šou Dowi­nou. Jed­no­du­cho lebo hrá rov­nako dobre, ak nie lep­šie.

Kva­litu Dowín potvr­dzuje aj to, že na nich nedá dopus­tiť množ­stvo pro­fe­si­onál­nych gita­ris­tov a hudob­ní­kov, vrá­tane Hen­ryho Tótha, Juraja Buriana, Jany Kir­schner či Simy Mar­tau­so­vej.

untitled-14

Trh s gita­rami je neúp­rosný a už len to, že Dowina pre­žila 10 rokov, sa dá pova­žo­vať za úspech. Nástroje, ktoré garan­tujú nad­prie­mernú kva­litu, ocení každý hudob­ník. A nehu­dob­níci môžu oce­niť aspoň spo­loč­nosť, ktorá u nás už roky úspešne vyrába kva­litu.

zdroj foto­gra­fií: YouTube/Dowina Musi­cal Ins­tru­ments, zdroj titul­nej foto­gra­fie: YouTube/Dowina Musi­cal Ins­tru­ments / dowina.eu

Pridať komentár (0)