Dra­hoš Šišo­vič – mla­dý pod­ni­ka­teľ, kto­rý je dôka­zom toho, že aj na Slo­ven­sku sa opla­tí byť eco-friend­ly

Veronika Horváthová / 10. augusta 2016 / Rozhovory

S Dra­ho­šom Šišo­vi­čom, zakla­da­te­ľom MER­CHY­OU, sme sa roz­prá­va­li o tom, že je potreb­né uve­do­mo­vať si odkiaľ naše oble­če­nie pochá­dza, o tom s aký­mi ľud­mi sa mu naj­lep­šie spo­lu­pra­cu­je a o tom, aká filo­zo­fia naj­viac ovplyv­ni­la jeho biz­nis.

Dra­hoš, vysvet­li nám ako to celé fun­gu­je. Môžem ja len tak k Vám prí­sť s trič­kom a dať si natla­čiť aký­koľ­vek obrá­zok?

Ahoj Vero­ni­ka, pod­ni­ká­me v B2B pro­stre­dí. Čo zna­me­ná, že pomá­ha­me s dodá­va­ním tex­ti­lu a násled­nou potla­čou rôz­nym kape­lám, fes­ti­va­lom, fir­mám, orga­ni­zá­ciam, odev­ným znač­kám, reklam­ným agen­tú­ram atď. Mini­mál­ny odber máme limi­to­va­ný na 25ks z desig­nu. Neve­nu­je­me sa potla­či kuso­vé­ho tex­ti­lu a okrem háko­vé­ho krí­ža vytla­čí­me čokoľ­vek.

Začiat­ky tvoj­ho biz­ni­su nebo­li ľah­ké a vyža­do­va­li veľ­ké množ­stvo času, ener­gie a peňa­zí. Čo ti dodá­va­lo vie­ru a silu pokra­čo­vať?

Psy­chic­kou opo­rou mi je man­žel­ka a brat s kto­rý­mi aj pra­cu­jem, ak máš dob­ré rodin­né vzťa­hy je ide­ál­ne fun­go­vať pod­ľa hes­la „Keep it in the fami­ly“. No a keď sa mla­dý člo­vek sústre­dí sto­per­cen­tne na jed­nu akti­vi­tu, v kto­rej chce dosiah­nuť urči­tý ciel, nemu­sí mať vyslo­ve­ne talent a skôr ale­bo neskôr sa mu to poda­rí. Rov­na­ko to bolo aj v mojom prí­pa­de. Tiež ma extrém­ne moti­vo­va­lo a stá­le moti­vu­je, keď vidím, že sa mla­dým ľudom v ich biz­nis plá­noch darí. Hlav­ne keď to vidím na Slo­ven­sku ale­bo v Čechách.

Je dôle­ži­té byť praj­ný. Biz­nis nero­bím len pre seba, ale aj pre dru­hých. Pre rodi­nu, zamest­nan­cov, ich rodi­ny, cudzích ľudí, kto­rých spoz­ná­vam. Nie sme nadá­cia, pod­ni­ká­me aby sme gene­ro­va­li zisk, ale už prvot­ná myš­lien­ka pri zakla­da­ní fir­my bola, že raz keď budem mať mož­nosť a hlas ovplyv­niť veci tak to uro­bím. Naprí­klad aktu­ál­ne u nás pra­cu­je už viac­krát súd­ne tres­ta­ný člo­vek, tiež ľudia tes­ne pred dôchod­kom a podob­ne. Pres­ne tie sku­pi­ny ľudí, kto­ré nikdo nech­ce zamest­nať a per­so­nál­ne agan­tú­ry mi radia, aby som ich neza­mest­ná­val. Tiež ma veľ­mi moti­vu­je aj to kam sme sa ako fir­ma za tak krát­ky čas dosta­li a aké mož­nos­ti máme. Naprí­klad minu­lý týž­den bol u nás zástup­ca fir­my, kto­rej far­by pou­ží­va­jú pre tlač v Nike, Arma­ni ale­bo Cha­nel a pozval nás do ich ško­lia­ce­ho cen­tra v Štá­toch. Rov­na­ko tak sme dosta­li mož­nosť stá­že vo fir­me v USA kto­rá tla­čí pria­mo pre Nike, lebo majú tak zvlád­nu­tý inter­ný sys­tém, že doká­za­li kon­ku­ro­vať Číne a Nike si ich vybra­li hoci nákla­dy na zamest­na­nie člo­ve­ka v USA sú ove­ľa vyš­šie ako v Číne.

Tie­to mož­nos­ti si nesku­toč­ne vážim, veď sme začí­na­li ako tra­ja nad­šen­ci v piv­ni­ci. A tiež doslo­va hltám čo všet­ko doká­že kon­ku­ren­cia res­pek­tí­ve fir­my naprí­klad z UK ale­bo USA. Čo všet­ko sa musí­me ešte naučiť ale­bo v naj­lep­šom prí­pa­de robiť lep­šie ako oni. Vylep­šit workf­low, efek­ti­vi­tu, veľa vecí. Sme na úpl­nom začiat­ku. Tak­že mi vie­ru dodá­va­li dosa­ho­va­né úspe­chy na zákla­de roz­hod­nu­tí, kto­ré sme ako fir­ma spra­vi­li a silu ten vnú­tor­ný pocit, že už keď sme sa dosta­li sem, chce­me ísť ešte ďalej. Je to pre mňa stá­le ako sen, ako nie­čo čo sa nema­lo stať mne, vieš ako to mys­lim? :)

rsz_img_7556

foto: archív Dra­hoš Šišo­vič

Skon­čil si baka­lá­ra a ďalej si nepok­ra­čo­val. Mys­líš, že by Ti ďal­šie vzde­la­nie pomoh­lo v tvo­jom biz­ni­se?

Na prvý pohľad nie, štu­do­val som na kated­re mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie Uni­ver­zi­ty sv. Cyri­la a Meto­da v Trna­ve, ale štú­dium ako také dáva mla­dé­mu člo­ve­ku pre­hľad a roz­hľad, čo je veľ­mi dole­ži­té. Samé­ho ma mrzí, že nemám načí­ta­né­ho ove­ľa viac. Záro­veň je nut­né si uve­do­miť, že po skon­če­ní VŠ už člo­vek nebu­de mať zrej­me nikdy toľ­ko času a psy­chic­kej poho­dy, aby sa napl­no mohol samo­vzde­lá­vať. Vo vedo­mos­tiach je sila. A spo­me­niem tiež ces­to­va­nie. Je nesmier­ne dôle­ži­té, aby člo­vek ak má šan­cu ces­to­val a spoz­ná­val čo naj­viac. Naprí­klad s kape­lou, s kto­rou som hral cca 10 rokov, som pre­jaz­dil pol sve­ta od Ber­lí­na po Sin­ga­pur. Mali sme klu­bo­vé tur­né v Euró­pe, Číne, v juho­vý­chod­nej Ázií, chys­ta­li sme sa do Aus­trá­lie a Kana­dy. Keď som MER­CHY­OU roz­bie­hal boli sme vyslo­ve­ne zame­ra­ný na band-mer­chan­di­se, tlač tri­čiek a iné­ho tex­ti­lu pre kape­ly. To pro­stre­die som poznal doko­na­le.

Všet­ko to malo zmy­sel a bolo pre­po­je­né. Ľudia, kto­rých som stre­tá­val, situ­ácie kto­ré som zaží­val, skú­se­nos­ti for­mu­jú člo­ve­ka. No a mimo biz­nis, osob­ne som si uve­do­mil, že môžem ďako­vať Bohu, že som sa nena­ro­dil v Jakar­te v sla­me, ale v Bra­ti­sla­ve na Slo­ven­sku. Naprí­klad v Šan­gha­ji pred kon­cer­tom sa nám pri­ho­vo­ri­la žena s otáz­kou odkiaľ sme? Keď som jej pove­dal, že zo Slo­ven­ska z Euró­py, nad­še­ne pove­da­la, že to je super, že raz by tam chce­la ísť, že tu máme tak čis­to, dob­rý vzduch a taký kľud. Samoz­rej­me sa do EU nemá šan­cu dostať, lebo s jej prie­mer­ným pla­tom nena­šet­rí ani na leten­ku. Vní­mal som, že pre ňu bola Euró­pa ako pre mňa ked som bol malý chla­pec USA. Poze­rá­val som seriá­li ako Bever­ly Hills 90210 ale­bo Bay­watch a chcel som tam žiť a pýtal sa v duchu pre­čo som sa naro­dil na Slo­ven­sku☺

Spo­mí­naš, že tvo­ji zamest­nan­ci sú z tvoj­ho oko­lia a ľudia podob­ní tebe. Nero­bí táto podo­ba prob­lém pri apli­ká­cii ino­vá­cii a zmien vo fir­me, keď­že zmýš­ľa­nie ľudí je veľ­mi podob­né a to je čas­to prob­lém pri zavá­dza­ní novi­niek?

Pri vede­ní fir­my máš len dve mož­nos­ti. Buď sa roz­hod­neš ľuďí vycho­vať ale­bo ich strie­daš. Tiež samoz­rej­me zále­ží od seg­men­tu kde pod­ni­káš, ale ak raz roč­ne nepre­dá­vaš peče­né zemia­ky na Via­noč­ných trhoch, z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka sta­bi­li­ty a efek­ti­vi­ty odpo­rú­čam si ľudí vycho­vať. Čiže ja som si vybral ťaž­šiu ces­tu výcho­vy. Z mojich skú­se­nos­ti vní­mam ako prob­lém skôr fakt, to ako je vycho­va­ný člo­vek z domo­va, ego jed­not­liv­ca a jeho vek. Veľa kama­rá­tov, kto­rí vlast­nia fir­my ale­bo sú zamest­na­ní na vedú­cich pozí­ciach sa na mňa obra­ca­jú prá­ve s otáz­ka­mi ako ria­diť, viesť ale­bo aký sys­tém ria­de­nia pou­ží­va­me. Abso­lút­ne si netrú­fam jed­no­znač­ne pove­dať choď doľa­va ale­bo dopra­va.

Možem sa pode­liť o to ako sa sna­ží­me fun­go­vať my, z čoho si vo výsled­ku mož­no nie­čo zobe­rú obe stra­ny. Pre pro­fes­nú sle­po­tu nemu­sím vidieť zdan­li­vo banál­ne rie­še­nia, kto­ré nie­kdo nezain­te­re­so­va­ný pome­nu­je okam­ži­te. Som ovplyv­ne­ný filo­zo­fi­ou Lean mana­ge­men­tu. Jed­ná sa o kon­cept kto­rý po dru­hej sve­to­vej voj­ne vymys­le­la Toy­o­ta pre svo­ju výro­bu. Lean nasta­vu­je štan­dar­dy pre kva­li­tu, pro­duk­ti­vi­tu, cel­ko­vú efek­ti­vi­tu a kon­ti­nu­ál­ne ich zlep­šu­je. Defi­nu­je osem typov plyt­va­nia, kto­ré sa vysky­tu­jú v kaž­dej výro­be. Okrem kla­sic­kých chýb, tam pat­rí nad­pro­duk­cia, nad­prá­ca, zby­toč­né záso­by, tran­s­port, pohyb, vyčká­va­nie a nemys­lia­ci zamest­nan­ci. Lean zabie­ha­me vo výro­be aj v kan­ce­lá­riach. Vidím to ako ide­ál­ne rie­še­nie nie len pre výro­bu, ale aj pre offi­ce pro­stre­die. Naprí­klad pre naše úra­dy, ušet­ri­lo by to štá­tu penia­ze a veľ­mi zefek­tív­ni­lo rôz­ne pro­ce­sy. Pri samot­nom ria­de­ní je dôle­ži­tý lea­ders­hip, kto­rý vždy začí­na u maji­te­ľa ale­bo vede­nia fir­my a násled­ne je dôle­ži­tý, aby vedú­ci jed­not­li­vých sek­cií boli tiež vybe­ra­ný rov­na­kým klú­čom.

merchyou

foto: you­tu­be

Aby rádo­vý zamest­na­nec v rea­li­te videl že šéf kto­rý od neho nie­čo vyža­du­je, fun­gu­je rov­na­ko. My máme naprí­klad vo fir­me pra­vid­lo „nena­dá­vam“. Pre­to­že hoci som pri prá­ci pod tla­kom a ponáh­ľam sa, naprí­klad zákaz­ko­vý list nie je „k-koti­na“, ale doku­ment na zákla­de kto­ré­ho pre­bie­ha výro­ba a za zvlád­nu­tie zákaz­ky je nám odme­nou uhra­de­ná fak­tú­ra, kto­rá ti zapla­tí tie nové tenis­ky, na kto­ré sa tak tešíš. Násled­ne je dôle­ži­tá zme­na mys­le­nia jed­not­liv­ca a sna­ha o jeho zapo­je­nie for­mou „make it fun“ do celé­ho pro­ce­su. Komu­ni­ko­vať nové infor­má­cie, vznik­nu­té prob­lé­my tak aby si uve­do­mo­va­li čo sa deje. Nie kri­tic­ký pohľad, za kaž­dú cenu hľa­da­jú­ci vin­ní­ka, obvi­ňo­va­nie je plyt­va­nie, vie­me ho zara­diť hneď pod nie­koľ­ko z osem typov plýt­va­nia :), ale ana­ly­tic­ké jed­na­nie, umož­ňu­jú­ce zno­vu­ove­riť dom­nien­ky a násled­ne vylep­šiť súčas­ný štan­dard.

Tvo­jou prvot­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou boli hudob­né kape­ly, no biz­nis sa roz­ší­ril aj k iným zákaz­ní­kom. Aká je tvo­ja mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia na pri­lá­ka­nie nových zákaz­ní­kov?

Je pre nás dôle­ži­té, aby zákaz­nik cítil, že tu nie sme pre­to aby sme na ňom jed­no­ra­zo­vo zaro­bi­li a „dovi­de­nia“, ale zod­po­ved­ne pomoh­li s jeho dopy­tom a pre­vied­li ho úspeš­ne celým pro­ce­som, pre­to­že 70% našich zákaz­ní­kov sú lai­ci a neve­dia, čo s čím súvi­sí atď. Samoz­rej­me sa nám pár­krát poda­ri­lo extrém­nym spô­so­bom poka­ziť nie­koľ­ko záka­zok. Hovo­rím o tom teraz prá­ve pre­to, že jeden z impul­zov zalo­žiť fir­mu u mňa bolo, že som po via­ce­rých poku­soch necí­til, že ma fir­my kde som v minu­los­ti rie­šil tlač mer­chu pre moju kape­lu ale­bo hudob­né vyda­va­teľ­stvo, vní­ma­jú s potreb­ným rešpek­tom ako zákaz­ní­ka. Ide o prí­stup. Zákaz­ník nech­ce kúpiť poka­ze­ný pro­dukt so zľa­vou. Zákaz­ník akcep­tu­je hoci vyš­šiu sumu, ale pro­dukt a ser­vis musí byť tip-top. Čo samoz­rej­me nie je vždy za kaž­dých okol­nos­tí ľah­ké. Čiže našou stra­té­gi­ou je „word of mouth“, kaž­dý jeden kus tex­ti­lu, kto­rý vytla­čí­me je našou rekla­mou a vizit­kou. MER­CHY­OU je moje priez­vis­ko.

merchyou-2

foto: you­tu­be

Veľ­ká časť príj­mov hudob­ných kapiel pochá­dza prá­ve z pre­da­ja tri­čiek, mikín a reklam­ných pro­duk­tov. Ponú­kaš ale­bo plá­nu­ješ spro­stred­ko­vá­vať aj služ­by spo­je­né s mer­chan­di­sin­gom?

Plá­nu­je­me sa na 110% veno­vať dodá­va­niu a potla­či tex­ti­lu. Chce­me byť v tom naj­lep­ší, tak aby keď ťa napad­lo: „Kde si nechám vytla­čiť trič­ká pre svoj gym?“. Pod­ve­do­me ti vysko­či­lo MER­CHY­OU ako ked si chceš objed­nať kurie­ra a auto­ma­tic­ky voláš DHL. Náš plán je pat­rič­ne sa sta­rať o našich sta­bil­ných kli­en­tov, zdo­ko­na­lo­vať sys­tém ria­de­nia, kto­rý nám ušet­rí penia­ze a vyla­dí workf­low.

V Číne ale­bo iných ázij­ských kra­ji­nách ponú­ka­jú podob­né služ­by za veľ­mi smieš­ne penia­ze. Pred­sta­vu­je toto pre tvoj biz­nis neja­ké nebez­pe­čen­stvo?

Situ­ácia na trhu sa mení, fir­my kto­ré nema­jú prob­lém s náklad­mi na pre­pra­vu, neva­dí im kom­pli­kov­ná komu­ni­ká­cia (kazo­vosť, keď je v EU deň tam sa spí, atď) a nemu­sia byť blíz­ko k zákaz­ní­ko­vi aby vede­li rých­lo rea­go­vať (zále­ží od seg­men­tu) sa sťa­hu­jú z Číny do Sever­nej Afri­ky ale­bo Indie lebo kon­ku­renč­né výho­dy Číny sa po rokoch rých­le­ho hos­po­dár­ske­ho ras­tu z níz­ko­ná­kla­do­vé­ho cen­tra sve­to­vej eko­no­mi­ky menia na nie až tak výhod­nú alter­na­tí­vu. Čoraz via­cej firiem uplat­ňu­je stra­té­giu rých­lich peňa­zí, kedy ak ti nie­kdo dlží tak defac­to neza­rá­baš. Trh sa veľ­mi rých­lo mení, potre­bu­jeś vyro­biť, rých­lo dodať a inka­so­vať. Na to tiež nad­vä­zu­je jeden z Lean prin­cí­pov je tzv. „one pie­ce flow“ kedy vyrá­baš maxi­mál­ne efek­tív­ne a bez strát. Vyrá­baš len to, čo potre­bu­ješ a koľ­ko toho potre­bu­ješ. Nero­bíš zby­toč­ne na sklad. Len to, čo chce zákaz­ník, odoš­leš, dosta­neš zapla­te­né a ideš ďalej. Už pred tro­ma rok­mi nás po stret­nu­tí v Lon­dý­ne oslo­vi­la fir­ma z Kali­for­nie, kto­rá vyrá­ba­la v Číne, že hľa­dá par­tne­ra v EU, lebo sa plá­nu­je sťa­ho­vať do Holand­ska. Dôvod bol pres­ne opak toho čo píšem na začiat­ku, vadi­la im kazo­vosť, zvý­še­né nákla­dy na výro­bu a zdĺha­vá a dra­há logis­ti­ka.

Biz­nis ide per­fekt­ne na Slo­ven­sku a v Čechách. Plá­nu­ješ roz­ší­riť svoj biz­nis aj do iných kra­jin?

MER­CHY­OU vyrá­ba cca 60/ 40 pre Slo­ven­sko ako aj pre Euró­pu. Zákad­ňu máme v Bra­ti­sla­ve a poboč­ku v Pra­he, srd­ce mi piš­tí po ďal­ších dvoch met­ro­po­lách, kde vidím, že by to malo význam a máme tam čias­toč­ne pri­pra­ve­né pro­stre­die. A hoci rád zdra­vo ris­ku­jem, naše pri­ori­ty su momen­tál­ne iné.

foto: archív Dra­hoš Šišo­vič

Ponú­kaš bio, swe­ats­hop-free a fair tra­de alter­na­tí­vu tex­ti­lu. Mys­líš si, že je na Slo­ven­sku dosta­toč­né pove­do­mie o potre­be udr­ža­teľ­né­ho mód­ne­ho prie­mys­lu? Čo si mys­líš, že by sa dalo uro­biť, aby sa viac o tej­to prob­le­ma­ti­ke hovo­ri­lo a roz­ší­ri­lo sa pove­do­mie?

Neplá­nu­jem viesť „zele­nú revo­lú­ciu“ ako sa teraz posmeš­ne o trva­lo udr­ža­teľ­nom kon­cep­te hovo­rí. Čo by sa dalo uro­biť, aby sa o tej­to prob­le­ma­ti­ke hovo­ri­lo? Malo by sa o nej hovo­riť. Váš Face­bo­ok page ma 40.000 fol­lo­wers, využi­te to ☺ Pýtaj sa odte­raz v kaž­dom inter­view na „udr­ža­teľ­nosť v biz­ni­se“. Nerob­me z toho vedu, pros­te šír­me rele­vant­né infor­má­cie. Zem máme poži­ča­nú od našich detí. Nebuď­me pri­mi­tív­ny, ked si sad­neš na Sch­we­cha­te do lie­tad­la tak za cca 10 hodín si v Ban­gla­dé­ši, kde si zra­zu v úpl­ne inom sve­te ako­by na inej pla­né­te. Ak by Slo­vák mal čo i len deň pra­co­vať v pod­mien­kach za akých tam veľa sve­to­vých výrob­cov vyrá­ba tex­til, kto­rý si my v EU bez­myš­lien­ko­vi­to kupu­je­me na jed­no­ra­zo­vé „víken­do­vé pou­ži­tie“, tak by sa okam­ži­te zorien­to­val a začal roz­mýš­lať kam taký­to sys­tém sme­ru­je a či je trva­lo udr­ža­tel­ný. A tam by moh­la začať naša deba­ta.

merchyou-3

foto: you­tu­be

Žur­na­lis­ti z Guar­dian spra­co­va­li inte­rak­tív­ny doku­ment na zákla­de fak­tov kto­ré osob­ne zozbie­ra­li. Popu­dom na vytvo­re­nie toch­to doku­men­tu bolo vel­ké nešťas­tie, kto­ré si mož­no budeš pamä­tať že sa sta­lo v Aprí­li 2013 v Dha­ke (Ban­gla­déš), kde zomre­lo cez 1000 ľuďí a raz toľ­ko bolo zra­ne­ných. Robi­li v továr­ni na výro­bu (šitie a kom­ple­ti­zá­cia) tex­ti­lu pre západ­ne znač­ky. Doku­ment sa volá Fast Fas­hi­on. Je to ako kedy­si v Ríme, kde otro­ci maka­li na Rima­nov, teraz sme my Rima­nia a tie­to kraj­ny ako Ban­gla­déš sú naši otro­ci. Od úpl­né­ho začiat­ku vede­nia MER­CHY­OU sme tla­či­li výhrad­ne eco-friend­ly far­ba­mi a istý čas vyslo­ve­ne využí­va­li na čis­te­nie stro­jov výrob­ky vyro­be­né zo sójo­vých bôbov a kuku­ri­ce a boli sme his­to­ric­ky prvá fir­ma na Slo­ven­sku, kto­rej ten­to dodá­va­teľ takú­to „ché­miu“ dodá­val. Sko­ro 20 rokov nejem mäso, bol som 10ro­kov vegán a naďa­lej sa stra­vu­jem vege­ta­rián­sky a v momen­te kedy som dostal mož­nosť nie­čo ovplyv­nyť tak to robim. Neskon­či­lo to len pri nápi­se na trič­ku „Go vegan“ ako si moja mama mys­le­la ☺. Naďa­lej pou­ží­va­me bez­ph­ta­lá­to­vé far­by a ten­to rok by sme sa radi uchá­dza­li o jedi­neč­ný cer­ti­fi­kát, kto­rý nemá na Slo­ven­sku zatial žiad­na tla­čia­ren­ská fir­ma, zame­ra­ný na eco friedn­ly výro­bu a jej štan­dar­dy.

Tiež sme výhrad­ným pre­daj­com tex­til­nej znač­ky Stan­le­yS­tel­la (bel­gic­ká fir­ma), kto­rá ma kom­plet sor­ti­ment cer­ti­fi­ko­va­ný naj­zá­sad­nej­ším cer­ti­fi­ká­tom v tej­to oblas­ti, pod­ľa kto­ré­ho spĺňa­jú glo­bál­ne orga­nic­ké tex­til­né štan­dar­dy ako aj sociál­nu zod­po­ved­nosť. A teda vie­me zákaz­ní­ko­vi ponúk­nuť ako­by 100% „košér“ pro­dukt kedy či tlač ale­bo tex­til sú eco friend­ly a tým­to jed­no­znač­ne pre­uka­zu­je­me náš závä­zok k trva­lo udr­ža­tel­ným prak­ti­kám. Kaž­do­pád­ne u fyzic­kých osôb — domác­nos­tí by na začia­tok úpl­ne sta­či­lo keby koneč­ne zača­li všet­ci sepa­ro­vať odpad☺ Ak chce­me dob­re žiť a veci meniť k lep­šie­mu, nesta­čí nám poznať ciel. Je to dôle­ži­té, ale nie zásad­né. Zásad­ný je váš cha­rak­ter. Kto ste, ako sa sprá­va­te, ako sa roz­ho­du­je­te, ako sa vyví­ja­te, ako hlbo­ko sa spoz­ná­vá­te a spät­ne tým ovplyv­ňu­je­te.

merchyou-4

O čom teraz sní­vaš, čo by si chcel dosiah­nuť v najb­liž­šom čase?

Dávam si krát­ko­do­bé cie­le, ale sní­vam vo veľ­kom☺ Chcel by som dosiah­nuť počas max. 3 rokov takú suve­re­ni­tu, aby si nás nebá­la vybrať za par­tne­ra neja­ká veľ­ká (sve­to­vá) fir­ma. Dve­re máme už teraz otvo­re­né na nie­koľ­ko sme­rov, ale úče­lo­vo to držím „ pod pokriev­kou“ lebo nič nie je hor­šie ako keď začnes spo­lu­prá­cu a nie si na ňu pri­pra­ve­ný a dopyt nez­vlád­neš. O tom sa všet­ci dozve­dia ove­ľa rých­lej­šie ako o tvo­jich úspe­choch a európ­sky trh je pomer­ne malý, kaž­dý sa s kaž­dým pozná. A my sa máme ešte veľa čo učiť a musí­me spra­viť ešte veľa opat­re­ní aby sme boli pri­pra­ve­ní.

A nako­niec mal si nie­ke­dy zákaz­ní­ka s veľ­mi zvlášt­nou špe­ci­fic­kou požia­dav­kou?

Áno mali, v minu­lých rokoch nás nie­koľ­ko neona­cis­tic­kých zna­čiek žia­da­lo o výro­bu (doda­nie tex­ti­lu a tlač). Mys­lím si že v roku 2016 je veľ­mi zvlášt­na a špe­ci­fic­ká požia­dav­ka zákaz­ní­ka ak chce mať na tex­ti­le vytla­če­ný naprí­klad znak Waf­fen-SS. Z ohľa­dom na výsled­ky volieb to zrej­me nie­koľ­ko tisí­com Slo­vá­kom, ale neprí­de zvlášt­ne ani špe­ci­fic­ké a dokon­ca tomu dajú pries­tor a slo­ven­ské fir­my sa nehan­bia na tom zaro­biť.

Zdroj fotiek: Archiv D. Šišo­vi­ča a face­bo­ok MER­CHY­OU

Pridať komentár (0)