Drony od Ama­zonu dostali čer­venú

Martin Kráľ / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Ama­zonu spra­vili škrt cez roz­po­čet práve ame­rický záko­no­dárci, kto­rím sa bez­hlavé lie­ta­nie dro­nov zdalo nako­niec prí­liš nebez­pečné.

Potom ako na Bie­lom dome pri­stal dron, sa v USA spus­tila veľká dis­ku­sia o tom, či by mali mať aj drony svoju vlastnú právnu regu­lá­ciu. Takáto debata neh­rala do kariet jed­nej z naj­väč­ších firiem sveta Ama­zonu, ktorý zve­rej­nil svoje úmysly v blíz­kej budúc­nosti rozná­šať balíčky práve pro­stred­níc­tvom dro­nov. Teraz to vyzerá tak, že lie­ta­júca dro­nová donáška dostala čer­venú.

Ame­rický FAA (Fede­ral Avia­tion Admi­ni­stra­tion) v novom návrhu zákona pri­ka­zuje pilo­tom, aby lie­tali so svo­jimi dronmi len na vidi­teľnú vzdia­le­nosť. Návrh zákona obsa­huje aj odsek, ktorý zaka­zuje lie­tať s dronmi nad ľuďmi, čo zásadne vylu­čuje pre­re­lety nad obý­va­nými oblas­ťami. 

FAA teraz kon­zul­tuje navr­hnuté zákonne rie­še­nie s verej­nos­ťou tvr­diac, že nechcú brz­diť tento roz­ví­ja­júci sa seg­ment. Samoz­rejme sa pri­tom pri­hliada hlavne na bez­peč­nosť vzduš­ného pries­toru, ktorý by sa stal rela­tívne nebez­peč­ným mies­tom, ako náhle by sa v ňom pre­má­vali malé lie­ta­júce mašinky. 

Drony od Ama­zonu

Ama­zon začal tes­to­vať drony na rýchlu donášku začiat­kom roku 2013, takto by sa donáš­kový čas mal skrá­tiť pod 30 minút. Zatiaľ môže Ama­zon tes­to­vať túto službu iba v uzav­re­tých pries­to­roch, čo je samoz­rejme nevy­ho­vu­júce a tlačí na FAA, aby dovo­lil tes­to­va­nie aj v out­do­ore. Výsled­kom je momen­tálne presný opak. Ama­zon prí­zvu­kuje FAA, že takto ohro­zuje kľú­čové pra­covné miesta a brzdí takto celý vývoj jed­ného seg­mentu v USA. Cel­kom zau­jí­mavý argu­ment :). Určite bude zau­jí­mavé ako Ama­zon hodlá bez­peč­nosť pre­vádzky týchto dro­nov. Hneď ako padne prvý dron nie­komu na hlavu, budú rie­šiť úplne iné prob­lémy.

FAA nasta­vuje aj mini­málne pod­mienky pre­vádzky dro­nov ako výšku a rých­losť dro­nov, vek pilota (min. 17 rokov) a pilotné skúšky pod záš­ti­tou FAA.

Ama­zon nie je jedi­nou spo­loč­nos­ťou koke­tu­jú­cou s touto myš­lien­kou. V Číne začala tes­to­vať Ali­baba dro­novú donášku a tak isto má prvé pokusy za sebou aj nemecká DHL-ka.

Zdroj:cnbc.com

Pridať komentár (0)