Dro­ny od Ama­zo­nu dosta­li čer­ve­nú

Martin Kráľ / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Ama­zo­nu spra­vi­li škrt cez roz­po­čet prá­ve ame­ric­ký záko­no­dár­ci, kto­rím sa bez­hla­vé lie­ta­nie dro­nov zda­lo nako­niec prí­liš nebez­peč­né.

Potom ako na Bie­lom dome pri­stal dron, sa v USA spus­ti­la veľ­ká dis­ku­sia o tom, či by mali mať aj dro­ny svo­ju vlast­nú práv­nu regu­lá­ciu. Taká­to deba­ta neh­ra­la do kariet jed­nej z naj­väč­ších firiem sve­ta Ama­zo­nu, kto­rý zve­rej­nil svo­je úmys­ly v blíz­kej budúc­nos­ti rozná­šať balíč­ky prá­ve pro­stred­níc­tvom dro­nov. Teraz to vyze­rá tak, že lie­ta­jú­ca dro­no­vá donáš­ka dosta­la čer­ve­nú.

Ame­ric­ký FAA (Fede­ral Avia­ti­on Admi­ni­stra­ti­on) v novom návrhu záko­na pri­ka­zu­je pilo­tom, aby lie­ta­li so svo­ji­mi dron­mi len na vidi­teľ­nú vzdia­le­nosť. Návrh záko­na obsa­hu­je aj odsek, kto­rý zaka­zu­je lie­tať s dron­mi nad ľuď­mi, čo zásad­ne vylu­ču­je pre­re­le­ty nad obý­va­ný­mi oblas­ťa­mi. 

FAA teraz kon­zul­tu­je navr­hnu­té zákon­ne rie­še­nie s verej­nos­ťou tvr­diac, že nech­cú brz­diť ten­to roz­ví­ja­jú­ci sa seg­ment. Samoz­rej­me sa pri­tom pri­hlia­da hlav­ne na bez­peč­nosť vzduš­né­ho pries­to­ru, kto­rý by sa stal rela­tív­ne nebez­peč­ným mies­tom, ako náh­le by sa v ňom pre­má­va­li malé lie­ta­jú­ce mašin­ky. 

Dro­ny od Ama­zo­nu

Ama­zon začal tes­to­vať dro­ny na rých­lu donáš­ku začiat­kom roku 2013, tak­to by sa donáš­ko­vý čas mal skrá­tiť pod 30 minút. Zatiaľ môže Ama­zon tes­to­vať túto služ­bu iba v uzav­re­tých pries­to­roch, čo je samoz­rej­me nevy­ho­vu­jú­ce a tla­čí na FAA, aby dovo­lil tes­to­va­nie aj v out­do­ore. Výsled­kom je momen­tál­ne pres­ný opak. Ama­zon prí­zvu­ku­je FAA, že tak­to ohro­zu­je kľú­čo­vé pra­cov­né mies­ta a brz­dí tak­to celý vývoj jed­né­ho seg­men­tu v USA. Cel­kom zau­jí­ma­vý argu­ment :). Urči­te bude zau­jí­ma­vé ako Ama­zon hod­lá bez­peč­nosť pre­vádz­ky tých­to dro­nov. Hneď ako pad­ne prvý dron nie­ko­mu na hla­vu, budú rie­šiť úpl­ne iné prob­lé­my.

FAA nasta­vu­je aj mini­mál­ne pod­mien­ky pre­vádz­ky dro­nov ako výš­ku a rých­losť dro­nov, vek pilo­ta (min. 17 rokov) a pilot­né skúš­ky pod záš­ti­tou FAA.

Ama­zon nie je jedi­nou spo­loč­nos­ťou koke­tu­jú­cou s tou­to myš­lien­kou. V Číne zača­la tes­to­vať Ali­ba­ba dro­no­vú donáš­ku a tak isto má prvé poku­sy za sebou aj nemec­ká DHL-ka.

Zdroj:cnbc.com

Pridať komentár (0)