Dro­ny vzná­ša­jú­ce sa hodi­ny len vďa­ka veter­nej ener­gii

Ľudovít Nastišin / 28. februára 2015 / Tech a inovácie

Aj keď sú komerč­né dro­ny kaž­dým mesia­com stá­le viac sofis­ti­ko­va­né, väč­ši­na z nich nevy­dr­ží bez nabi­tia viac než asi 20 minút. Jeden Star­tup má však v plá­ne dro­na, kto­rý vo vzdu­chu vydr­ží hodi­ny.

Kali­forn­ská spo­loč­nosť Xair Unman­ned Aerial Sys­tems, vytvo­ri­la pro­to­typ „fixed-wing“ dro­na, kto­rý využí­va veter­nú ener­giu na udr­ža­nie sa vo vzdu­chu po dobu nie­koľ­kých hodín. Hoci má 700 gra­mo­vý lie­ta­diel­ko malý solár­ny panel, kto­rý napá­ja elek­tro­ni­ku a vsta­va­nú baté­riu, je to prá­ve vie­tor, vďa­ka kto­ré­mu sa vo vzdu­chu udr­ží tak­to dlho. Počas poku­sov sa im poda­ri­lo udr­žať dro­na vo vzdu­chu viac ako dve hodi­ny bez neja­ké­ho význam­né­ho vyčer­pa­nia baté­rie. Zakla­da­jú­ci inži­nier Ses­hu Kiran dodal, že teore­tic­ky by mohol dron letieť neko­neč­ne dlho avšak len za pred­po­kla­du tých správ­nych veter­ných pod­mie­nok.

XAir vyví­ja via­ce­ro letec­kých a pozem­ných kon­trol­ných sys­té­mov, soft­vé­rov a sen­zo­rov spo­lu s nie­koľ­ký­mi roz­lič­ný­mi variá­cia­mi dro­nov. Nie­kto­ré majú štruk­tú­ru s pev­ný­mi kríd­la­mi, iné majú roto­ry. Spo­loč­nosť sa zame­ria­va naj­mä na poľ­no­hos­po­dár­sky prie­my­sel, ťažob­né spo­loč­nos­ti, kon­tro­lu infra­štruk­tú­ry, kine­ma­to­gra­fiu, mini-car­go. Vo všet­kých prí­pa­doch je oči­vid­ný dopyt po dro­noch schop­ných dlhé­ho letu.

Veľ­kým prob­lé­mom sú regu­lá­cie pou­ži­tia tých­to zaria­de­ní, nakoľ­ko v US je ich komerč­né pou­ži­tie obme­dze­né pod­ľa pra­vi­diel FAA (Fede­ral Avia­ti­on Admi­ni­stra­ti­on). Tie­to pra­vid­lá ovplyv­nia komerč­né dro­ny s váhou men­šou ako 25 kg ich limi­tu­jú na maxi­mál­nu leto­vú výš­ku 150 met­rov a leto­vú rých­losť 160 km/h. Do času, kým tie­to pra­vid­lá nado­bud­nú plnú plat­nosť musia odvet­via, kto­ré pre také­ho­to dro­na náj­du využi­tie zabez­pe­čiť, aby boli do istej mie­ry oslo­bo­de­né od tých­to regu­lá­cií, no je jas­né, že také­to výnim­ky nie je ľah­ké zís­kať.

Ses­hu Kiran tvr­dí, že impul­zom pre XAir veter­né­ho dro­na je jeho využi­tie vyža­du­jú­ce si dlh­šie lety, kto­ré nemô­žu byť usku­toč­ne­né tra­dič­ný­mi baté­ri­ou napá­ja­ný­mi sys­té­ma­mi. „Pre diaľ­ko­vé letec­ké úlo­hy hra­jú baté­rie rolu záťa­že. Zni­žu­jú tak ren­ta­bi­li­tu. Využí­va­nie veter­nej ener­gie na samot­ný let a výkon dro­na pre pohyb v poža­do­va­nom sme­re, či len oby­čaj­né vzná­ša­nie sa dodá­va znač­né zlep­še­nie para­met­rov a rov­na­ko aj bez­peč­nos­ti.“

Ten­to ani nie kilo­vý pro­to­typ – ten­to roz­mer a váhu pova­žu­jú za vhod­ný, nakoľ­ko jeho prí­pad­ná stra­ta ale­bo neho­da počas tes­to­va­nia nebu­de zna­me­nať význam­né stra­ty – je vyba­ve­ný elek­tro­nic­kou kon­tro­lou, sen­zo­rom veter­nej rých­los­ti, mik­ro­po­čí­ta­čom a soft­vé­rom, kto­rý ana­ly­zu­je a nasta­vu­je smer a dyna­mic­kých kom­po­nen­tov pod­ľa prú­de­nia vzdu­chu.

XAir exis­tu­je pri­bliž­ne pol roka a veľa z inof­má­cií ohľa­dom pro­jek­tu je stá­le pod rúš­kom tajom­stva.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)