Drony vzná­ša­júce sa hodiny len vďaka veter­nej ener­gii

Ľudovít Nastišin / 28. februára 2015 / Tech a inovácie

Aj keď sú komerčné drony kaž­dým mesia­com stále viac sofis­ti­ko­vané, väč­šina z nich nevy­drží bez nabi­tia viac než asi 20 minút. Jeden Star­tup má však v pláne drona, ktorý vo vzdu­chu vydrží hodiny.

Kali­forn­ská spo­loč­nosť Xair Unman­ned Aerial Sys­tems, vytvo­rila pro­to­typ „fixed-wing“ drona, ktorý využíva veternú ener­giu na udr­ža­nie sa vo vzdu­chu po dobu nie­koľ­kých hodín. Hoci má 700 gra­mový lie­ta­dielko malý solárny panel, ktorý napája elek­tro­niku a vsta­vanú baté­riu, je to práve vie­tor, vďaka kto­rému sa vo vzdu­chu udrží takto dlho. Počas poku­sov sa im poda­rilo udr­žať drona vo vzdu­chu viac ako dve hodiny bez neja­kého význam­ného vyčer­pa­nia baté­rie. Zakla­da­júci inži­nier Seshu Kiran dodal, že teore­ticky by mohol dron letieť neko­nečne dlho avšak len za pred­po­kladu tých správ­nych veter­ných pod­mie­nok.

XAir vyvíja via­cero letec­kých a pozem­ných kon­trol­ných sys­té­mov, soft­vé­rov a sen­zo­rov spolu s nie­koľ­kými roz­lič­nými variá­ciami dro­nov. Nie­ktoré majú štruk­túru s pev­nými kríd­lami, iné majú rotory. Spo­loč­nosť sa zame­riava najmä na poľ­no­hos­po­dár­sky prie­my­sel, ťažobné spo­loč­nosti, kon­trolu infra­štruk­túry, kine­ma­to­gra­fiu, mini-cargo. Vo všet­kých prí­pa­doch je oči­vidný dopyt po dro­noch schop­ných dlhého letu.

Veľ­kým prob­lé­mom sú regu­lá­cie pou­ži­tia týchto zaria­dení, nakoľko v US je ich komerčné pou­ži­tie obme­dzené podľa pra­vi­diel FAA (Fede­ral Avia­tion Admi­ni­stra­tion). Tieto pra­vidlá ovplyv­nia komerčné drony s váhou men­šou ako 25 kg ich limi­tujú na maxi­málnu letovú výšku 150 met­rov a letovú rých­losť 160 km/h. Do času, kým tieto pra­vidlá nado­budnú plnú plat­nosť musia odvet­via, ktoré pre také­hoto drona nájdu využi­tie zabez­pe­čiť, aby boli do istej miery oslo­bo­dené od týchto regu­lá­cií, no je jasné, že takéto výnimky nie je ľahké zís­kať.

Seshu Kiran tvrdí, že impul­zom pre XAir veter­ného drona je jeho využi­tie vyža­du­júce si dlh­šie lety, ktoré nemôžu byť usku­toč­nené tra­dič­nými baté­riou napá­ja­nými sys­té­mami. „Pre diaľ­kové letecké úlohy hrajú baté­rie rolu záťaže. Zni­žujú tak ren­ta­bi­litu. Využí­va­nie veter­nej ener­gie na samotný let a výkon drona pre pohyb v poža­do­va­nom smere, či len oby­čajné vzná­ša­nie sa dodáva značné zlep­še­nie para­met­rov a rov­nako aj bez­peč­nosti.“

Tento ani nie kilový pro­to­typ – tento roz­mer a váhu pova­žujú za vhodný, nakoľko jeho prí­padná strata alebo nehoda počas tes­to­va­nia nebude zna­me­nať významné straty – je vyba­vený elek­tro­nic­kou kon­tro­lou, sen­zo­rom veter­nej rých­losti, mik­ro­po­čí­ta­čom a soft­vé­rom, ktorý ana­ly­zuje a nasta­vuje smer a dyna­mic­kých kom­po­nen­tov podľa prú­de­nia vzdu­chu.

XAir exis­tuje pri­bližne pol roka a veľa z inof­má­cií ohľa­dom pro­jektu je stále pod rúš­kom tajom­stva.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)