Druhý naj­väčší nákup v his­tó­rií tech­no­ló­gií: Wes­tern Digi­tal kupuje San­Disk za 19 miliard dolá­rov!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Startupy

Wes­tern Digi­tal, značka pre­slá­vená svo­jými pev­nými dis­kami, ozná­mila novú akvi­zí­ciu.

Spo­loč­nosť sa na to zame­rala a napo­kon aj kúpila výrobcu flash pamätí San­Disk za bláz­ni­vých 19 miliard dolá­rov.

Táto akvi­zí­cia je len ďal­ším kro­kom k trans­for­má­cií Wes­tern Digi­tal. S touto trans­ak­ciou zdvoj­ná­so­bíme svoj cie­ľový trh a expan­du­jeme do rýchlo ras­tú­cich seg­men­tov,” píše spo­loč­nosť v tla­čo­vej správe.

Wes­tern Digi­tal vznikla v Kali­for­nii v roku 1970 a rýchlo sa stala kľú­čo­vým hrá­čom v oblasti ucho­vá­va­nia dát. Dnes pre­dáva celú radu pro­duk­tov — od kla­sic­kých pev­ných dis­kov až po osobný cloud pries­tor. Ročný prí­jem spo­loč­nosti dosa­huje hod­notu 15 miliard dolá­rov.

San­Disk vzni­kol v roku 1988 a jeho sídlo je rov­nako v Kali­for­nii. Dnes je spo­loč­nosť známa pre­dov­šet­kým pre­nos­nými zaria­de­niami, špe­ciálne SD kar­tami do foto­apa­rá­tov a tele­fó­nov, USB kľúčmi a SSD dis­kami.

Takáto akvi­zí­cia dáva doko­nalý zmy­sel, keďže obe spo­loč­nosti pôso­bia v rov­na­kej sfére. No takýto veľký nákup si tento trh nepa­mätá. Wes­tern Digi­tal môže v spo­jení so San­Dis­kom vytvo­riť totálny mono­pol.

Akvi­zí­cia zapadá do našej dlho­do­bej stra­té­gie — byť ino­va­tív­nym líd­rom v oblasti a ponú­kať kva­litné pro­dukty so špič­ko­vou tech­no­ló­giu,” hovorí Steve Mil­li­gan, CEO Wes­tern Digi­tal. “Kom­bi­ná­cia týchto dvoch spo­loč­ností môže pri­niesť trhu s digi­tál­nym úlož­ným pries­to­rom obrov­ské prí­le­ži­tosti a môže rapídne nakop­núť vývoj a ino­vá­cie.” Mil­li­gan bude naďa­lej hla­vou celej spo­loč­nosti, CEO San­Disku San­jay Meh­rotra sa prav­de­po­dobne stane súčas­ťou vyso­kého manaž­mentu.

Čias­tka 19 mili­írd dolá­rov je dru­hou naj­väč­šou akvi­zí­ciou v his­tó­rií na tech­no­lo­gic­kom trhu. Wes­tern Digi­tal a San­Disk sa tým výrov­nali Face­bo­oku, ktorý za rov­nakú čias­tku kúpil What­sApp. Tá naj­väč­šia akvi­zí­cia sa pri­tom upiekla len nie­koľko dní dozadu, keď Dell kúpil spo­loč­nosť EMC za šia­le­ných 67 miliard.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)