Dru­hý naj­väč­ší nákup v his­tó­rií tech­no­ló­gií: Wes­tern Digi­tal kupu­je San­Disk za 19 miliard dolá­rov!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Lifehacking

Wes­tern Digi­tal, znač­ka pre­slá­ve­ná svo­jý­mi pev­ný­mi dis­ka­mi, ozná­mi­la novú akvi­zí­ciu.

Spo­loč­nosť sa na to zame­ra­la a napo­kon aj kúpi­la výrob­cu flash pamä­tí San­Disk za bláz­ni­vých 19 miliard dolá­rov.

Táto akvi­zí­cia je len ďal­ším kro­kom k trans­for­má­cií Wes­tern Digi­tal. S tou­to trans­ak­ci­ou zdvoj­ná­so­bí­me svoj cie­ľo­vý trh a expan­du­je­me do rých­lo ras­tú­cich seg­men­tov,” píše spo­loč­nosť v tla­čo­vej sprá­ve.

Wes­tern Digi­tal vznik­la v Kali­for­nii v roku 1970 a rých­lo sa sta­la kľú­čo­vým hrá­čom v oblas­ti ucho­vá­va­nia dát. Dnes pre­dá­va celú radu pro­duk­tov — od kla­sic­kých pev­ných dis­kov až po osob­ný cloud pries­tor. Roč­ný prí­jem spo­loč­nos­ti dosa­hu­je hod­no­tu 15 miliard dolá­rov.

San­Disk vzni­kol v roku 1988 a jeho síd­lo je rov­na­ko v Kali­for­nii. Dnes je spo­loč­nosť zná­ma pre­dov­šet­kým pre­nos­ný­mi zaria­de­nia­mi, špe­ciál­ne SD kar­ta­mi do foto­apa­rá­tov a tele­fó­nov, USB kľúč­mi a SSD dis­ka­mi.

Taká­to akvi­zí­cia dáva doko­na­lý zmy­sel, keď­že obe spo­loč­nos­ti pôso­bia v rov­na­kej sfé­re. No taký­to veľ­ký nákup si ten­to trh nepa­mä­tá. Wes­tern Digi­tal môže v spo­je­ní so San­Dis­kom vytvo­riť totál­ny mono­pol.

Akvi­zí­cia zapa­dá do našej dlho­do­bej stra­té­gie — byť ino­va­tív­nym líd­rom v oblas­ti a ponú­kať kva­lit­né pro­duk­ty so špič­ko­vou tech­no­ló­giu,” hovo­rí Ste­ve Mil­li­gan, CEO Wes­tern Digi­tal. “Kom­bi­ná­cia tých­to dvoch spo­loč­nos­tí môže pri­niesť trhu s digi­tál­nym úlož­ným pries­to­rom obrov­ské prí­le­ži­tos­ti a môže rapíd­ne nakop­núť vývoj a ino­vá­cie.” Mil­li­gan bude naďa­lej hla­vou celej spo­loč­nos­ti, CEO San­Dis­ku San­jay Meh­rot­ra sa prav­de­po­dob­ne sta­ne súčas­ťou vyso­ké­ho manaž­men­tu.

Čias­t­ka 19 mili­írd dolá­rov je dru­hou naj­väč­šou akvi­zí­ci­ou v his­tó­rií na tech­no­lo­gic­kom trhu. Wes­tern Digi­tal a San­Disk sa tým výrov­na­li Face­bo­oku, kto­rý za rov­na­kú čias­t­ku kúpil What­sApp. Tá naj­väč­šia akvi­zí­cia sa pri­tom upiek­la len nie­koľ­ko dní doza­du, keď Dell kúpil spo­loč­nosť EMC za šia­le­ných 67 miliard.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)