Dva­ja kama­rá­ti RE-BEL­Lu­jú v gas­tro­nó­mii

Lucia Jánošiková / 25. apríla 2016 / Lifehacking

Pri­ná­ša­me roz­ho­vor s cha­lan­mi z pro­jek­tu RE-BELLS. Sto­ja za ním mla­dí Slo­vá­ci Maťo Bod­nár a Vla­do Štec. Vytvo­ri­li uni­kát­ny pro­dukt – takz­va­ný ” tichý zvon­ček”. RE-BELLS rie­ši prob­lém, kto­rý pozná kaž­dý jeden z nás – dlhé čaka­nie na obslu­hu. Pote­ší nie len zákaz­ní­kov, ale aj per­so­nál, keď­že výraz­ne pomá­ha hlad­ké­mu cho­du pre­vádz­ky.

Ahoj­te, na začia­tok by ste sa nám moh­li pred­sta­viť. :-)

Ahoj, tak­že ja som Matej Bod­nár a spo­lu s Vla­dom Šte­com pra­cu­je­me na RE-BELLS. Sme dva­ja kama­rá­ti, kto­rých spá­ja­jú ambí­cie, zve­da­vosť a zmy­sel pre detail. Vždy sme radi spo­loč­ne robi­li na mini pro­jek­toch a ľuďom sa páči­la naša prá­ca. Tak sme v roku 2012 dospe­li k tomu, že my dva­ja musí­me začať spo­loč­ne pod­ni­kať.

2dc72aa5a7407a90e1447b9f71ede029d2ffa92ffcbe3712d34aad7111c16056_full

Tak­že v čom kon­krét­ne spo­čí­va vaše RE-BELLS­tvo ?

Skrý­va sa v pro­duk­te, kto­rý sme vytvo­ri­li. Jeho názov je RE-BELLS. Slú­ži hlav­ne na zrých­ľo­va­nie obslu­hy. Ten­to takz­va­ný “tichý zvon­ček” má okrem iné­ho aj viac zau­jí­ma­vých fun­kcií, kto­ré využi­jú viac pre­vádz­ky, ako samot­ný zákaz­ník.

Čo všet­ko váš zvon­ček doká­že ?

Hlav­nou fun­kci­ou zvon­če­ka je pri­vo­la­nie obslu­hy a vyžia­da­nie účtu. Celý sys­tém je pri­po­je­ný na inter­net a vďa­ka tomu ponú­ka šta­tis­ti­ky náv­štev­nos­ti a naj­ru­še­nej­ších hodín. Výho­dou je tiež vidieť vďa­ka ana­lý­ze mies­ta, kto­ré sú naj­viac a naj­me­nej obsa­dzo­va­né. Okrem iné­ho doká­že ana­ly­zo­vať čas, za kto­rý bola objed­náv­ka vyba­ve­ná. RE-BELLS si tiež pamä­tá pora­die objed­ná­vok, čo oce­ní v prvom rade zákaz­ník a urči­te aj čaš­ní­ci.
RE-BELL-2


Čo na ten­to nápad hovo­rí slo­ven­ská obslu­ha?

Ako prvé tre­ba obslu­hu roz­de­liť do dvoch skupín.(smiech) Tá, kto­rá zvon­ček pou­ží­va a tá, kto­rá s ním skú­se­nos­ti nemá. Prvá sku­pi­na si zvon­ček nevie vyna­chvá­liť. Hlav­ne v naj­ruš­nej­ších hodi­nách, keď je pod­nik plný. Na poklad­ni pre­hľad­ne vidia všet­ky objed­náv­ky pod­ľa pora­dia, v akom si zákaz­ní­ci objed­na­li. Tak­to sa nesta­ne, že čaš­ník upred­nost­ní stôl ved­ľa teba, aj keď si objed­náš skôr.

A potom tu máme dru­hú sku­pi­nu, kto­rá s tou­to novin­kou nemá skú­se­nos­ti. Majú pocit, že sa ich našim pro­duk­tom sna­ží­me vytla­čiť a nahra­diť. Pocit, že im tvr­dí­me, že sú poma­lí a podob­né veci, čo nás veľ­mi mrzí. Nevy­ro­bi­li sme RE-BELLS s úmys­lom uško­diť, skôr naopak. Chce­me pomôcť zamest­nan­com uľah­čiť prá­cu.
RE-BELL-3

Pre­čo prá­ve názov RE-BELLS ?

RE-BELLS je skrat­ka slo­va remo­te bells. Hlav­ne pre­to, lebo doká­žu pri­vo­lať obslu­hu na diaľ­ku. Na začiat­ku mal názov “tichý zvon­ček” no potre­bo­va­li sme nie­čo lep­šie pre­da­teľ­né na trhu. Rebells pri­po­mí­na slo­vo rebel a to aj robí­me. Ino­vu­je­me a zlep­šu­je­me prá­cu v gas­tro­nó­mii.

Ako zvon­ček vní­ma­jú zákaz­ní­ci?

Zákaz­ní­ci si zvon­ček pochva­ľu­jú a nebo­ja sa ho skú­mať. Mno­hí hovo­ria, že im zvon­ček v ich pod­ni­ku chý­bal, naj­mä v kri­tic­kých mies­tach ako je tera­sa či poscho­die. Veľ­kou výho­dou je mať zvon­ček umiest­ne­ný prá­ve tam. Tak­to má čaš­ník ľah­ko pod kon­tro­lou aj pries­to­ry, kto­ré pria­mo nevi­dí. Zákaz­ní­ci sa so zvon­če­kom tiež radi hra­jú. Prí­jem­ný na dotyk s oce­ľo­vým tla­čid­lom, kto­ré po stla­če­ní svie­ti na zele­no. Obsa­hu­je infor­má­cie ako ho pou­ží­vať pria­mo na zvon­če­ku. No mali sme už aj prí­pad, kedy si zákaz­ník pomý­lil zvon­ček s cukorničkou.(smiech)
tlacidlo-animacia


Z čoho je zvon­ček vyro­be­ný ?


Keď sme na začiat­ku zvon­ček vyví­ja­li, pou­ži­li sme kov. No po veľ­mi krát­kej dobe sme zis­ti­li, že to nie je vhod­ný mate­riál kvô­li sig­ná­lu. Pou­ži­li sme dre­vo, kto­ré zvon­ček ešte viac vyz­dvih­lo. Prí­rod­ný vzhľad sa hodí do aké­ho­koľ­vek inte­ri­é­ru či exte­ri­é­ru. Prvé série zvon­če­kov sú vyro­be­né zo sto­roč­né­ho ore­cha sto­lá­rom. Dre­vo nie je krás­ne len na pohľad, ale aj na dotyk. Na jeho vrchu je oce­ľo­vé pod­svie­te­né tla­čid­lo.

RE-BELL-produkt-9

Kde môž­me vašich RE-BELL­Sov nájsť ?

Prvá pris­pô­so­be­ná séria bola vyro­be­ná na zákaz­ku pre Road Café kavia­reň Har­ley David­son v Pre­šo­ve. Náj­deš ich tiež v Nico café, Kor­zo Krá­ľov­ský pivo­var a Piz­zé­rii na rohu. Plá­nu­je­me roz­ší­riť trh do Košíc, Bra­ti­sla­vy a chor­vát­ske­ho mes­ta Hvar, kto­ré je blíz­ke hlav­ne Vla­do­vi.
12087287_441939925990699_725237900910473715_o


Zača­li ste vašu ces­tu sami, ale­bo s pomo­cou ?

RE-BELLS sme vyví­ja­li od začiat­ku sami. Samoz­rej­me, že sme si dali nie­kto­ré kom­po­nen­ty vyro­biť v pro­fe­si­onál­nych fir­mách. Vždy sme šli vlast­nou ces­tou. Zača­lo sa to pro­duk­tom BASE, kto­rý je momen­tál­ne na trhu samos­tat­nou jed­not­kou. Neskôr sme vyvi­nu­li zvon­ček, s kto­rým sme sa zúčast­ni­li súťa­že BUSI­NESS WALL OF FAME od Tele­ko­mu. Tam si nás vši­mol redak­tor z týž­den­ní­ka TREND. Zvon­ček ho natoľ­ko zau­jal, že o nás napí­sal, aj keď sme súťaž nevyh­ra­li. Jed­no­znač­ne nás to nakop­lo ísť ďalej za svo­jím cie­ľom.

Spo­mí­na­li ste BASE? Čo vlast­ne BASE je a pre­čo sto­jí za zro­dom RE-BELLS ?

BASE je zaria­de­nie, kto­ré pomá­ha rodin­ným domom s elek­tric­kým vyku­ro­va­ním. Namies­to ter­mos­ta­tu v kaž­dej izbe zákaz­ník ovlá­da vyku­ro­va­nie celé­ho domu pomo­cou apli­ká­cie v mobi­le. BASE šet­rí ľudom čas aj penia­ze. Po tom­to pro­jek­te sme boli oslo­ve­ní pod­ni­kom, kto­rý o našej tech­no­ló­gii vedel. Potre­bo­val pro­dukt, kto­rý pri­vo­lá obslu­hu z poscho­dia. Tak sme zača­li vyví­jať RE-BELLS.

RE-BELL-6.1-web

Pre­zra­dí­te nám aj neja­ké novin­ky?

Nie(smiech). Žar­tu­jem, novin­kou momen­tál­ne je, že bude­me musieť pri­jať čle­na do tímu od júna. S pri­bú­da­jú­cim počtom záka­ziek potre­bu­je­me posi­lu. V lete sa plá­nu­je­me stre­tá­vať s vrcho­lo­vý­mi pre­vádz­kar­mi za úče­lom zis­tiť, ako vie­me našou tech­no­ló­gi­ou pris­pieť k efek­ti­vi­te per­so­ná­lu. Jedi­né, čo ešte môže­me pre­zra­diť je, že RE-BELLS bude omno­ho viac, ako len gom­bík na pri­vo­la­nie obslu­hy :)

RE-BELL-produkt-5
Pop­ri roz­ho­vo­re Matej celý čas kódo­val. :-) Cha­la­nom kaž­do­pád­ne pra­jem veľa úspe­chov v roz­ví­ja­ní toh­to skve­lé­ho pro­jek­tu. Aj keď nám nech­ce­li pre­zra­diť viac novi­niek som si istá, že bude­me o RE-BELLS ešte počuť.

Zdroj foto­gra­fií: RE-BELLS

Pridať komentár (0)