Dvaja kama­ráti RE-BEL­Lujú v gas­tro­nó­mii

Lucia Jánošiková / 25. apríla 2016 / Rozhovory

Pri­ná­šame roz­ho­vor s cha­lanmi z pro­jektu RE-BELLS. Stoja za ním mladí Slo­váci Maťo Bod­nár a Vlado Štec. Vytvo­rili uni­kátny pro­dukt – takz­vaný ” tichý zvon­ček”. RE-BELLS rieši prob­lém, ktorý pozná každý jeden z nás – dlhé čaka­nie na obsluhu. Poteší nie len zákaz­ní­kov, ale aj per­so­nál, keďže výrazne pomáha hlad­kému chodu pre­vádzky.

Ahojte, na začia­tok by ste sa nám mohli pred­sta­viť. :-)

Ahoj, takže ja som Matej Bod­nár a spolu s Vla­dom Šte­com pra­cu­jeme na RE-BELLS. Sme dvaja kama­ráti, kto­rých spá­jajú ambí­cie, zve­da­vosť a zmy­sel pre detail. Vždy sme radi spo­ločne robili na mini pro­jek­toch a ľuďom sa páčila naša práca. Tak sme v roku 2012 dospeli k tomu, že my dvaja musíme začať spo­ločne pod­ni­kať.

2dc72aa5a7407a90e1447b9f71ede029d2ffa92ffcbe3712d34aad7111c16056_full

Takže v čom kon­krétne spo­číva vaše RE-BELLS­tvo ?

Skrýva sa v pro­dukte, ktorý sme vytvo­rili. Jeho názov je RE-BELLS. Slúži hlavne na zrých­ľo­va­nie obsluhy. Tento takz­vaný “tichý zvon­ček” má okrem iného aj viac zau­jí­ma­vých fun­kcií, ktoré využijú viac pre­vádzky, ako samotný zákaz­ník.

Čo všetko váš zvon­ček dokáže ?

Hlav­nou fun­kciou zvon­čeka je pri­vo­la­nie obsluhy a vyžia­da­nie účtu. Celý sys­tém je pri­po­jený na inter­net a vďaka tomu ponúka šta­tis­tiky náv­štev­nosti a naj­ru­še­nej­ších hodín. Výho­dou je tiež vidieť vďaka ana­lýze miesta, ktoré sú naj­viac a naj­me­nej obsa­dzo­vané. Okrem iného dokáže ana­ly­zo­vať čas, za ktorý bola objed­návka vyba­vená. RE-BELLS si tiež pamätá pora­die objed­ná­vok, čo ocení v prvom rade zákaz­ník a určite aj čaš­níci.
RE-BELL-2


Čo na tento nápad hovorí slo­ven­ská obsluha?

Ako prvé treba obsluhu roz­de­liť do dvoch skupín.(smiech) Tá, ktorá zvon­ček pou­žíva a tá, ktorá s ním skú­se­nosti nemá. Prvá sku­pina si zvon­ček nevie vyna­chvá­liť. Hlavne v naj­ruš­nej­ších hodi­nách, keď je pod­nik plný. Na pokladni pre­hľadne vidia všetky objed­návky podľa pora­dia, v akom si zákaz­níci objed­nali. Takto sa nestane, že čaš­ník upred­nostní stôl vedľa teba, aj keď si objed­náš skôr.

A potom tu máme druhú sku­pinu, ktorá s touto novin­kou nemá skú­se­nosti. Majú pocit, že sa ich našim pro­duk­tom sna­žíme vytla­čiť a nahra­diť. Pocit, že im tvr­díme, že sú pomalí a podobné veci, čo nás veľmi mrzí. Nevy­ro­bili sme RE-BELLS s úmys­lom uško­diť, skôr naopak. Chceme pomôcť zamest­nan­com uľah­čiť prácu.
RE-BELL-3

Prečo práve názov RE-BELLS ?

RE-BELLS je skratka slova remote bells. Hlavne preto, lebo dokážu pri­vo­lať obsluhu na diaľku. Na začiatku mal názov “tichý zvon­ček” no potre­bo­vali sme niečo lep­šie pre­da­teľné na trhu. Rebells pri­po­mína slovo rebel a to aj robíme. Ino­vu­jeme a zlep­šu­jeme prácu v gas­tro­nó­mii.

Ako zvon­ček vní­majú zákaz­níci?

Zákaz­níci si zvon­ček pochva­ľujú a neboja sa ho skú­mať. Mnohí hovo­ria, že im zvon­ček v ich pod­niku chý­bal, najmä v kri­tic­kých mies­tach ako je terasa či poscho­die. Veľ­kou výho­dou je mať zvon­ček umiest­nený práve tam. Takto má čaš­ník ľahko pod kon­tro­lou aj pries­tory, ktoré priamo nevidí. Zákaz­níci sa so zvon­če­kom tiež radi hrajú. Prí­jemný na dotyk s oce­ľo­vým tla­čid­lom, ktoré po stla­čení svieti na zeleno. Obsa­huje infor­má­cie ako ho pou­ží­vať priamo na zvon­čeku. No mali sme už aj prí­pad, kedy si zákaz­ník pomý­lil zvon­ček s cukorničkou.(smiech)
tlacidlo-animacia


Z čoho je zvon­ček vyro­bený ?


Keď sme na začiatku zvon­ček vyví­jali, pou­žili sme kov. No po veľmi krát­kej dobe sme zis­tili, že to nie je vhodný mate­riál kvôli sig­nálu. Pou­žili sme drevo, ktoré zvon­ček ešte viac vyz­dvihlo. Prí­rodný vzhľad sa hodí do aké­ho­koľ­vek inte­ri­éru či exte­ri­éru. Prvé série zvon­če­kov sú vyro­bené zo sto­roč­ného ore­cha sto­lá­rom. Drevo nie je krásne len na pohľad, ale aj na dotyk. Na jeho vrchu je oce­ľové pod­svie­tené tla­čidlo.

RE-BELL-produkt-9

Kde môžme vašich RE-BELL­Sov nájsť ?

Prvá pris­pô­so­bená séria bola vyro­bená na zákazku pre Road Café kavia­reň Har­ley David­son v Pre­šove. Náj­deš ich tiež v Nico café, Korzo Krá­ľov­ský pivo­var a Piz­zé­rii na rohu. Plá­nu­jeme roz­ší­riť trh do Košíc, Bra­ti­slavy a chor­vát­skeho mesta Hvar, ktoré je blízke hlavne Vla­dovi.
12087287_441939925990699_725237900910473715_o


Začali ste vašu cestu sami, alebo s pomo­cou ?

RE-BELLS sme vyví­jali od začiatku sami. Samoz­rejme, že sme si dali nie­ktoré kom­po­nenty vyro­biť v pro­fe­si­onál­nych fir­mách. Vždy sme šli vlast­nou ces­tou. Začalo sa to pro­duk­tom BASE, ktorý je momen­tálne na trhu samos­tat­nou jed­not­kou. Neskôr sme vyvi­nuli zvon­ček, s kto­rým sme sa zúčast­nili súťaže BUSI­NESS WALL OF FAME od Tele­komu. Tam si nás vši­mol redak­tor z týž­den­níka TREND. Zvon­ček ho natoľko zau­jal, že o nás napí­sal, aj keď sme súťaž nevyh­rali. Jed­no­značne nás to nakoplo ísť ďalej za svo­jím cie­ľom.

Spo­mí­nali ste BASE? Čo vlastne BASE je a prečo stojí za zro­dom RE-BELLS ?

BASE je zaria­de­nie, ktoré pomáha rodin­ným domom s elek­tric­kým vyku­ro­va­ním. Namiesto ter­mos­tatu v kaž­dej izbe zákaz­ník ovláda vyku­ro­va­nie celého domu pomo­cou apli­ká­cie v mobile. BASE šetrí ľudom čas aj peniaze. Po tomto pro­jekte sme boli oslo­vení pod­ni­kom, ktorý o našej tech­no­ló­gii vedel. Potre­bo­val pro­dukt, ktorý pri­volá obsluhu z poscho­dia. Tak sme začali vyví­jať RE-BELLS.

RE-BELL-6.1-web

Pre­zra­díte nám aj nejaké novinky?

Nie(smiech). Žar­tu­jem, novin­kou momen­tálne je, že budeme musieť pri­jať člena do tímu od júna. S pri­bú­da­jú­cim počtom záka­ziek potre­bu­jeme posilu. V lete sa plá­nu­jeme stre­tá­vať s vrcho­lo­vými pre­vádz­karmi za úče­lom zis­tiť, ako vieme našou tech­no­ló­giou pris­pieť k efek­ti­vite per­so­nálu. Jediné, čo ešte môžeme pre­zra­diť je, že RE-BELLS bude omnoho viac, ako len gom­bík na pri­vo­la­nie obsluhy :)

RE-BELL-produkt-5
Popri roz­ho­vore Matej celý čas kódo­val. :-) Cha­la­nom kaž­do­pádne pra­jem veľa úspe­chov v roz­ví­janí tohto skve­lého pro­jektu. Aj keď nám nech­celi pre­zra­diť viac novi­niek som si istá, že budeme o RE-BELLS ešte počuť.

Zdroj foto­gra­fií: RE-BELLS

Pridať komentár (0)