Dvaja nadšenci počítačových hier sa spojili, aby umožnili ostatným hráčom bezproblémovú komunikáciu

Simona Kovácová / 8. júla 2018 / Biznis

  • Sta­ni­slav „Stan“ Vis­hnev­skiy sa stal ce­lo­sve­tovo dru­hým naj­lep­ším hrá­čom v on­line hre Fi­nal Fan­tasy XI
  • Úspech do­sia­hol tým, že vy­tvo­ril vlastné pros­triedky na uľah­če­nie ko­mu­ni­ká­cie me­dzi hráčmi
  • V sú­čas­nosti je spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti Dis­cord, ko­mu­ni­kač­nej plat­formy pre hrá­čov, ktorú vy­užíva v sú­čas­nosti cca 90 mi­li­ó­nov po­u­ží­va­te­ľov
zdroj: pixabay.com
  • Sta­ni­slav „Stan“ Vis­hnev­skiy sa stal ce­lo­sve­tovo dru­hým naj­lep­ším hrá­čom v on­line hre Fi­nal Fan­tasy XI
  • Úspech do­sia­hol tým, že vy­tvo­ril vlastné pros­triedky na uľah­če­nie ko­mu­ni­ká­cie me­dzi hráčmi
  • V sú­čas­nosti je spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti Dis­cord, ko­mu­ni­kač­nej plat­formy pre hrá­čov, ktorú vy­užíva v sú­čas­nosti cca 90 mi­li­ó­nov po­u­ží­va­te­ľov

Väč­šina te­e­ne­ge­rov by sa prav­de­po­dobne zhro­zila pri pred­stave vstá­va­nia o 05:00 ráno, ale Sta­ni­slav „Stan“ Vis­hnev­skiy k nim ne­pat­ril.

Ne­vs­tá­val, aby tvrdo pra­co­val, bu­dík si nad­sta­vo­val na piatu, aby mo­hol dl­h­šie hrať po­pu­lárnu on­line sku­pi­novú hru Fi­nal Fan­tasy XI. Prí­beh ho úplne po­hl­til, stal sa zá­vis­lým. Na stred­nej škole za­lo­žil tím zlo­žený zo 40 ľudí, ktorý do­sia­hol naj­vyšší po­čet bo­dov v on­line hre na svete. Stalo sa to aj kvôli tomu, že Stan vy­mys­lel on­line pros­triedky na lep­šiu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi hráčmi v tíme.

Dis­cord v sú­čas­nosti vy­užíva 90 mi­li­ó­nov ľudí

Stan (29) je CTO a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Dis­cord, plat­formy, ktorá po­máha spá­jať nad­šen­cov hier, akým je aj Stan. Dis­cord za­bez­pe­čuje me­dzi hráčmi ko­mu­ni­ká­ciu po­mo­cou chatu ale spo­jiť sa s dru­hým hrá­čom viete aj au­di­ovi­zu­álne.

Dis­cord vy­užíva v sú­čas­nosti viac ako 90 mi­li­ó­nov ľudí po ce­lom svete, aby ko­mu­ni­ko­vali s pria­teľmi ale aj s ne­zná­mymi hráčmi. Tento star­tup za­zna­me­náva čo­raz väč­šiu po­pu­la­ritu. Sved­čia o tom aj jeho zisky. V po­sled­nej dobe zdvoj­ná­so­bil svoju hod­notu a v sú­čas­nosti do­sa­huje výšku 1,65 bi­li­óna do­lá­rov.

„Celý svoj ži­vot som sa po­kú­šal vy­ví­jať we­bové stránky a ap­li­ká­cie, ktoré by spá­jali ľudí,“ ho­vorí Vis­hnev­skiy.

Všetko sa za­čalo ne­ús­pe­chom

Cesta k úspe­chu však ne­bola taká ľahká ani pre nie­koho, kto si za­slú­žil ti­tul dru­hého naj­lep­šieho sve­to­vého hráča Fi­nal Fan­tasy XI. Vis­hnev­skiy a jeho sú­časný spo­loč­ník Ja­son Cit­ron (tiež spo­lu­za­kla­da­teľ a v sú­čas­nosti CEO v Dis­corde) ne­za­čali ka­ri­éru naj­lep­šie.

Stan sa po­kú­šal pre­trans­for­mo­vať všetky ná­stroje, ktoré vy­mys­lel pre Fi­nal Fan­tasy XI na niečo, čo by mohli po­u­ží­vať všetci hráči na svete, no ne­stalo sa tak. Cit­ron sa na dru­hej strane stá­val úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom. Svoj pro­jekt, ktorý sa tak­tiež tý­kal her­ného prie­myslu pre­dal ja­pon­skej spo­loč­nosti za mi­lión do­lá­rov. Av­šak jeho druhá spo­loč­nosť, v kto­rej už spo­lu­pra­co­val s Vis­hnev­skiym ne­bola taká úspešná. Jej prie­mi­é­rový pro­dukt, hra Fa­tes Fo­re­ver, bol úplný pre­pa­dák.

V de­cem­bri v roku 2014, pár me­sia­cov po­tom ako bola spus­tená hra Fa­tes Fo­re­ver, za­čal Vis­hnev­skiy znovu zva­žo­vať myš­lienku pre­po­je­nia hrá­čov na rôz­nych mies­tach vo svete. Ten­to­raz chcel hrá­čom spro­stred­ko­vať ko­mu­ni­ká­ciu hla­sovú aj tex­tovú. Myš­lienku pred­sta­vil Cit­ro­novi, a spo­ločne ju za­čali re­a­li­zo­vať v roku 2015.

Be­hom jed­ného dňa zís­kali 600 no­vých re­gis­tro­va­ných po­u­ží­va­te­ľov

Dis­cord sa do­stal na trh v máji toho is­tého roku. Jeho hlav­nou vý­ho­dou bolo, že ho bolo možné po­u­ží­vať vo we­bo­vom pre­hlia­dači, aj ako ap­li­ká­ciu. Prog­ram po­sky­to­val po­u­ží­va­te­ľom mož­nosť vy­tvo­re­nia vlast­ných „chat ro­omov“ (ktoré sa v Dis­cord na­zý­vajú „ser­vers“) za­darmo. Chat ro­omy umož­ňo­vali hrá­čom ko­mu­ni­ko­vať po­čas ce­lej hry.

V tej dobe ale Dis­cord ne­zaz­na­me­nal veľký úspech, po­u­ží­valo ho asi 20 hrá­čov a väč­šina z nich boli Vis­hnev­ski­yho pria­te­lia. Všetko sa zme­nilo, keď je­den z hrá­čov upo­zor­nil na novú ap­li­ká­ciu na Red­dite. Vis­hnev­skiy bol ochotný rýchlo zod­po­ve­dať ho­ci­jakú otázku. V ten deň Dis­cord za­zna­me­nal 600 no­vých po­u­ží­va­te­ľov a od­vtedy číslo len a len ras­tie. Mi­nulé leto mal Dis­cord 45 mi­li­ó­nov po­u­ží­va­te­ľov a v prie­behu jed­ného roku sa číslo zdvoj­ná­so­bilo. Spo­loč­nosť má v sú­čas­nosti 100 za­mest­nan­cov a stále sa vy­víja.

Josh El­man, je­den z čle­nov pred­sta­ven­stva Dis­cordu, sa dom­nieva, že Dis­cord bude mať ešte veľa prí­le­ži­tostí ako sa stať po­pu­lár­nym: „Hra­nie on­line hier sa stáva bež­nou so­ciál­nou ak­ti­vi­tou.“ Do­dáva, že hráčsky prie­my­sel má ce­lo­sve­tovo hod­notu cez 100 bi­li­ó­nov do­lá­rov.

Dis­cord če­lil ne­ga­tív­nej skú­se­nosti hneď na za­čiatku

Po­pu­la­rita Dis­cordu ne­prí­naša iba po­zi­tívne skú­se­nosti. V au­guste v roku 2017 uvie­dol New York Ti­mes člá­nok, v kto­rom in­for­mo­val, že isté sku­piny vy­užili ko­mu­ni­ká­ciu cez Dis­cord, aby zor­ga­ni­zo­vali pro­testy za­hŕňa­júc je­den v Char­lot­tes­ville, v meste Vir­gi­nia, ktorý vy­ús­til smr­ťou 32-roč­ného ak­ti­vistu v ob­lasti ľud­ských práv.

Dis­cord na uda­losť re­a­go­val za­tvo­re­ním via­ce­rých cha­to­vých sku­pín kvôli zne­uži­tiu ap­li­ká­cie na iné účely ako je ur­čená. Uda­losť bola len vý­nim­kou a po­u­ží­va­te­ľov Dis­cordu ne­od­ra­dila, na­vyše uká­zala hlu­ché miesta v ap­li­ká­cii, ktoré ve­dia za­kla­da­te­lia vy­lep­šiť.

Vis­hnev­skiy a Cit­ron vy­tvo­rili plat­formu na ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi hráčmi a nie je ich vina, že sa ju nie­kto roz­ho­dol zne­užiť. Preto sa roz­hodli sú­stre­diť na po­zi­tívne stránky pro­jektu a vo vý­voji svo­jej ap­li­ká­cie po­kra­čo­vať: „Veľa na­šich naj­lep­ších zá­žit­kov v ži­vote sú pre­po­jené s hra­ním on­line hier s naj­lep­šími pria­teľmi. Po­sla­ním na­šej firmy je pri­niesť ta­kéto dobré zá­žitky aj os­tat­ným ľu­dom a spo­jiť ich.“  

zdroj: www.inc.com

Pridať komentár (0)