Dvaja Slováci zavesili kancelársku prácu na klinec a so svojím „müsli“ biznisom bodujú aj v zahraničí

Zuzana Zimmermannová / 4. decembra 2018 / Biznis

  • An­drej Briška a Mar­cel Stie­ranka sú za­kla­da­te­lia úspeš­nej slo­ven­skej firmy Na­tu­riq
  • Pred pár rokmi o sebe žar­tovne ho­vo­rili ako o ty­pic­kých „kan­ce­lár­skych kry­siach“ s ka­ta­stro­fál­nymi stra­vo­va­cími ná­vykmi
  • Ak­tu­álne už po druhý raz zís­kali oce­ne­nie na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži Great Taste Award, ktorá je pri­rov­ná­vaná ku gas­tro­no­mic­kému Os­ca­rovi
  • An­drej Briška a Mar­cel Stie­ranka sú za­kla­da­te­lia úspeš­nej slo­ven­skej firmy Na­tu­riq
  • Pred pár rokmi o sebe žar­tovne ho­vo­rili ako o ty­pic­kých „kan­ce­lár­skych kry­siach“ s ka­ta­stro­fál­nymi stra­vo­va­cími ná­vykmi
  • Ak­tu­álne už po druhý raz zís­kali oce­ne­nie na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži Great Taste Award, ktorá je pri­rov­ná­vaná ku gas­tro­no­mic­kému Os­ca­rovi

Keď im le­kár po­hro­zil zdvi­hnu­tým prs­tom a zrkadlo uká­zalo od­vrá­tenú tvár, roz­hodli sa ko­nať. Najprv si na­šli cestu k zdrav­šiemu ži­vot­nému štýlu a ne­skôr vďaka expe­ri­men­tom v ku­chyni aj k vlast­nému pod­ni­ka­niu. Dnes sa ich or­ga­nické vločky v uni­kát­nych kom­bi­ná­ciách s mo­ru­šou, phy­sa­lis či šťav­na­tými brus­ni­cami, do­chu­tené ne­tra­dič­nými by­lin­kami a ko­re­ni­nami, sta­rajú o zdravé ra­ňajky bez cukru a kon­zer­van­tov v miske ne­jed­ného Slo­váka. Na­tu­riq si na­vyše ne­dávno už po druhý raz od­nieslo oce­ne­nie z me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaže Great Taste Award pri­rov­ná­vané ku gas­tro­no­mic­kému Os­ca­rovi. O zá­ku­lisí sú­ťaže, ale najmä o ceste firmy Na­tu­riq, nám pre­zra­dili v roz­ho­vore.

Vaša cesta k vý­robe zdra­vých müsli sa za­čala zau­jí­mavo, na spo­loč­nej tu­ris­tike. Ako k tomu prišlo?

An­drej: Bý­vali sme blízko lesa v Ma­lých Kar­pa­toch, takže sme ho vlastne mali všade na­okolo. Sta­čilo ot­vo­riť dvere domu. Ča­sto­krát sme sa vy­dali na pre­chádzku, z kto­rej bola na­ko­niec nie­koľ­ko­ho­di­nová tu­ris­tika. Na­pa­dali nám rôzne myš­lienky, na kto­rých pre­d­is­ku­to­va­nie sme mali do­sta­tok času.

Mar­cel: V rámci behu v lese, ktorý nás do­slova na­bí­jal po­zi­tív­nou ener­giou, sme sa v pre­stáv­kach na­bití kys­lí­kom púš­ťali aj do ta­kých tém, ako vlastne z dl­ho­do­bého hľa­diska chceme žiť. Kys­lík v mozgu spúš­ťal množ­stvo tvo­ri­vých ná­pa­dov, takto vzni­kol aj ten o vý­robe müsli.

Bol to je­den z tých ná­pa­dov, ktoré vám vŕ­tajú v hlave ako čer­vík, kým ich ne­zre­a­li­zu­jete, alebo po ná­vrate do­mov na­čas upa­dol?

M: Áno, sa­moz­rejme, doma sa to zdalo už iné. Bol to však čer­vík, ktorý nám ne­dal po­koj, téme pod­ni­ka­nia s po­tra­vi­nami sme sa ve­no­vali na­ďa­lej. Už to ne­bol beh v lese, boli to po­malé, uvá­žené kroky, ktoré nás do­viedli až k vý­robe müsli. Ná­pad ne­upa­dol, len sa po­tre­bo­val dobre vy­la­diť.

A: Prvé ná­pady do­konca boli aj o vý­robe jo­gur­tov, pre­vádz­ko­vaní mo­bil­ného stre­et­fo­odu s jo­gur­tami a müsli a po­dobne. Piekli sme doma v ku­chyni aj zdrav­šiu ver­ziu co­okies z ov­se­ných vlo­čiek, ktoré sme pre­dá­vali ka­ma­rá­tom. Bolo to ob­do­bie ne­uve­ri­teľ­ných ná­pa­dov a hľa­da­nia tej pra­vej cesty.

Ako vy­ze­ral váš ži­vot pred­tým, než ste sa pus­tili do spo­loč­ného pod­ni­ka­nia?

A: Pra­covne som bol dosť vy­ťa­žený, hoci mu­sím po­ve­dať, že práca v lí­zin­go­vej spo­loč­nosti ma ba­vila. Vy­ža­do­vala si však veľa času. A tak som se­del buď v kan­ce­lá­rii alebo v aute. Stres a di­voký spô­sob stra­vo­va­nia alebo aj do­konca ne­stra­vo­va­nia sa, a tak­mer žiadny ak­tívny po­hyb, sa od­ra­zili na vy­so­kom krv­nom tlaku. Tak som za­čal me­niť svoje zvyky. Expe­ri­men­to­va­nie s jed­lom v ku­chyni ma ro­bilo šťast­nej­ším. Ko­nečne som za­čal aj ra­ňaj­ko­vať. K tomu som pri­dal beh a viac spánku.

M: De­sať ro­kov som se­del v kan­ce­lá­rii. Za ok­nom sa strie­dali ročné ob­do­bia a mňa mr­zelo, že tam sa ži­vot mení a u mňa nič. Bol som v naj­lep­ších ro­koch, plný ener­gie. Súrne som po­tre­bo­val zmenu – za­čať niečo úplne iné. Za­čal som re­kre­ačne špor­to­vať, za­čí­nal som v no­vom vzťahu, mal som ko­pec ener­gie a ná­pa­dov a ne­ve­del, čo s nimi. Niečo sa mu­selo stať, tá ener­gia sa mu­sela uvoľ­niť.

Čo vás do­nú­tilo k zmene?

M: U mňa to bolo hlavne dob­ro­druž­stvo a vy­rie­še­nie si svo­jej osob­nej otázky ako pre­žiť z dl­ho­do­bého hľa­diska.
A: Fakt, že som bol na naj­lep­šej ceste sa skoro do­stať do hrobu. Pred­sta­vil som si, že chcem ešte niečo na tomto svete za­žiť a svoje skú­se­nosti po­su­núť iným. To by sa asi ťažko ro­bilo, keby som tr­pel rôz­nymi cho­ro­bami.

Čomu ste sa ve­no­vali pred za­lo­že­ním spo­loč­nosti? Ako vám po­mohli pred­chá­dza­júce skú­se­nosti pri za­kla­daní firmy?

M: Pred Na­tru­riq-om som sa ve­no­val lo­gis­tike. Na­učil som sa tu pra­cov­nej dis­cip­líne a do­dr­žia­va­niu ter­mí­nov.

A: Ja som nie­koľko ro­kov zod­po­ve­dal za ob­chod a mar­ke­ting. Hoci to bol šia­lený ko­lo­toč, množ­stvo zá­kaz­ní­kov a ko­mu­ni­ká­cie s nimi mi dalo mož­nosť spoz­nať, že každý člo­vek má iné po­treby a hlavne po­hľad na vec. To ma na­ko­niec do­viedlo k tomu, že som úplne zme­nil prácu a za­čal ško­liť ľudí mäkké zruč­nosti na rôzne témy ako ko­mu­ni­ká­cia, rie­še­nie prob­lé­mov, ria­de­nie zmien, sys­té­mové mys­le­nie, osobná efek­ti­vita a iné. Ve­dieť sa orien­to­vať v týchto ob­las­tiach mi tiež po­mohlo v na­šom pod­ni­kaní. Mal som už dosť kor­po­rát­neho ži­vota a chcel si vy­skú­šať pod­ni­ka­nie na vlast­nej koži.

Prečo ste sa za­me­rali na müsli?

M: Müsli sú pre nás a mys­líme si, že aj pre ľud­ské telo, skve­lým na­tu­rál­nym zdro­jom ži­vín a vi­ta­mí­nov. Ob­sa­hujú ok­rem ce­lo­zrn­ných vlo­čiek aj ovo­cie, ore­chy a se­mienka, pri­dá­vame aj ko­re­nie, by­linky – všetko v bio kva­lite. Po­va­žu­jeme ich za kom­plexné jedlo, ktoré je možné kon­zu­mo­vať nie­len na ra­ňajky, ale vlastne ke­dy­koľ­vek po­čas ce­lého dňa. Ich príp­rava je na­vyše su­per jed­no­du­chá a rýchla.

Kon­cept však ne­vzni­kol za jednu noc, ako sa vy­ví­jal? Kam viedli vaše prvé kroky?

A: Každý deň sme ra­ňaj­ko­vali müsli, ktoré sme si vo­pred pri­pra­vili na celý týž­deň. Aby nás ich chuť ne­o­mr­zela, zlo­že­nie sme me­nili. Takto vzniklo množ­stvo re­cep­túr, ktoré sme týž­deň po týždni do­la­ďo­vali. Vy­mýš­ľa­nie re­cep­tov aj je­de­nie müsli sme si vždy uží­vali. Tam vznikla naša fi­lo­zo­fia „uží­vaj si, čo je dobré“. Za­hŕňa to všet­kých – zá­kaz­ní­kov aj nás. Čo je dobré v chuti, ale aj pre zdra­vie.

M: Veľmi rýchlo nám došlo, že nám na vý­robu müsli ne­bude sta­čiť malá ku­chyňa. Za­čali sme sa ob­ze­rať po vý­rob­ných pries­to­roch, ta­kých aku­rát­nych pre naše po­treby. Za­čali sme v Senci v pries­to­roch po inej po­tra­vi­nár­skej firme, takže sme ne­mu­seli nič pre­sta­vo­vať a z hľa­diska le­gis­la­tívy tiež bolo všetko v po­riadku. Vy­me­tali sme úrady, na­há­ňali „pe­čiatky“ a po­vo­le­nia. To sme ešte stále obaja cho­dili do práce.

Kde ste zhá­ňali dob­rých do­dá­va­te­ľov? Bolo ťažké ich nájsť?

A: Sa­moz­rejme sme sa najprv sna­žili zís­kať do­dá­va­te­ľov zo Slo­ven­ska. Rýchlo sme však na­ra­zili. Prak­ticky tu ne­exis­tuje žiadny do­dá­va­teľ bio vlo­čiek, ktorý má také ši­roké port­fó­lio, aké sme po­tre­bo­vali pre našu vý­robu. Bio su­šené slivky, mäkké ja­bl­kové krúžky alebo vlaš­ské ore­chy také ty­pické pre Slo­ven­sko je ne­možné nájsť v po­treb­nej kva­lite a ce­lo­roč­nej do­stup­nosti. Tak sme do­dá­va­te­ľov hľa­dali na európ­skych tr­hoch.

M: Na do­pes­to­va­nie na­prí­klad bio vlaš­ských ore­chov, pre ktoré máme na Slo­ven­sku pod­mienky, je po­treb­ných nie­koľko ro­kov tr­pez­li­vej práce a hlavne pod­pory zo strany štátu, ktorá tu úplne ab­sen­tuje. Bio pro­duk­cia je ná­ročný „ko­ní­ček“ – men­šie vý­nosy bez po­u­ži­tia ché­mie, väčší vplyv kli­ma­tic­kých pod­mie­nok, škod­co­via. Bez pod­pory štátu by boli ceny pro­duk­cie vy­soké a tým pá­dom pro­dukty ne­pre­dajné. Kra­jiny ako Ru­mun­sko, Bul­har­sko, Poľ­sko, Ukra­jina alebo Česká re­pub­lika sú v bio pro­duk­cii oveľa ďa­lej práve vďaka pod­pore štátu. Pri po­hľade zvonku na stav slo­ven­skej bio pro­duk­cie sa nám za­to­čila hlava. Je to pre Slo­ven­sko, žiaľ, veľká hanba.

Ako vy­ze­rali vaše prvé expe­ri­menty v ku­chyni?  Máte z tohto ob­do­bia zau­jí­mavé prí­hody?

A: Na­kú­pili sme si množ­stvo ka­de­ja­kých vlo­čiek, ore­chov, su­še­ného ovo­cia a se­mie­nok. Najprv sme ro­bili takú ty­pickú kla­siku – ov­sené vločky, hro­zienka, vlaš­ské ore­chy. Do­konca sme ro­bili gra­nolu – pri­dali med a zľahka opiekli. Po­stupne sme za­čali roz­mýš­ľať, čo sa s čím hodí, čo vzá­jomne ladí alebo je aj v kon­traste. Ak sa nám aj niečo úplne ne­po­da­rilo, zjedli sme to, aby sme zis­tili, ako to na­pra­viť. Pri tvorbe re­cep­túr sme roz­mýš­ľali aj nad tým, aký zdra­votný efekt müsli môžu mať.

M: Boli to de­siatky in­gre­dien­cií, ktoré nám skon­čili na stole – nie­ktoré druhy ovo­cia som v su­še­nej po­dobe ni­kdy ne­mal v ústach. Dia­met­rálne od­lišná chuť v po­rov­naní s čerstvým je na­prí­klad mango, alebo naša ob­ľú­bená mo­ruša či phy­sa­lis. Vy­rá­bať müsli je celá veda. Na­prí­klad chuť je do­ko­nalá, nut­rične je to do­la­dené, len to má chy­bičku krásy – na­prí­klad taký mak spadne vždy na dno a všetko os­tatné pláva na po­vr­chu. Takto to zá­kaz­ník ne­ak­cep­tuje a pro­dukt zlyhá kvôli ma­lič­kosti, ktorú sme mu­seli vy­rie­šiť. Iný prob­lém je uro­biť v tejto dobe do­chu­co­va­diel a ume­lých aróm niečo, čo bude zá­kaz­ní­kovi chu­tiť v pros­tej po­dobe bez pri­da­nia cukru. Rýchlo nám došlo, že na­šimi zá­kaz­níkmi ne­budú ši­roké masy, ale hlavne „vloč­ko­jedi“ zvyk­nutí na na­tu­rálne chute. Ak si nie­kto ob­ľúbi chuť raž­ných vlo­čiek, zá­kaz­ní­kom Na­tu­riq bude ur­čite – majú svoju špe­ci­fickú ze­mitú chuť.

K čo­ko­lá­do­vým müsli s exo­tic­kým ovo­cím pri­dá­vate muš­ká­tový orie­šok, ďal­šie müsli má zasa prá­šok z lis­tov mo­ruše bie­lej. Ako vzni­kol ná­pad pri­dať aj by­linky? Podľa čoho ich kom­bi­nu­jete?

A: Chceli sme naše müsli obo­ha­tiť a hlavne do­chu­tiť nie­čím, čo bude la­diť s os­tat­nými in­gre­dien­ciami. Na­prí­klad müsli Ja­blko, po­hánka a chia je ta­kou via­noč­nou kom­bi­ná­ciou, ku kto­rej sa pri­ro­dzene hodí ško­rica a klin­ček. Müsli Čo­ko­láda a phy­sa­lis je zas prí­jemne ovo­ňané muš­ká­to­vým orieš­kom. Pri Brus­ni­co­vom müsli sme mali na zre­teli hlavne úči­nok na mo­čové cesty, tak sme hľa­dali ele­ment, ktorý by mo­hol brus­nice a tek­vi­cové ja­dierka do­pl­niť – tak vzni­kol ná­pad pri­dať žih­ľavu a fe­ni­kel. Stali sme sa je­di­ným vý­rob­com müsli, ktorý po­u­žíva fe­ni­kel. V na­šej po­nuke máme aj čaj z lis­tov mo­ruše bie­lej vhodný pre dia­be­ti­kov a keďze tieto listy sa dajú aj jesť, v po­dobe jem­ného prášku sme ho za­kom­po­no­vali do müsli Mo­ru­šový deň. Všetky ná­pady vzni­kajú v na­šich hla­vách, sú to ori­gi­nály.

Má ná­zov Na­tu­riq špe­ci­fický vý­znam?
M: Áno, je to jed­no­du­ché – znie to tak fran­cúz­sky (cha cha). Na­tu­riq je spo­je­nie „na­tur“ + „IQ“. IQ pred­sta­vuje uve­do­me­lého zá­kaz­níka, ktorý vie čo dáva do úst. Ná­zov sme vy­brali tak, aby bol me­dzi­ná­rodný a jed­no­du­cho vy­slo­vi­teľný v rôz­nych ja­zy­koch.

 Ako ste sa roz­bie­hali?

A: Na­klo­niť si pr­vých zá­kaz­ní­kov bolo ťažké. Pred­stava, že sa nám roz­behne e-shop s po­tra­vi­nami, sa uká­zala ako na­ivná bez ma­sív­nej mar­ke­tin­go­vej pod­pory. Preto sme vy­ra­zili za zá­kaz­níkmi sami. V tomto nám veľmi po­mohli so­botné trhy v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave. Osobný kon­takt so zá­kaz­níkmi sa uká­zal ako na­je­fek­tív­nej­šia forma mar­ke­tingu. Po­čú­vali sme ich po­treby, sta­rosti, čo by ich po­te­šilo a ne­ve­dia to zo­hnať. To nám aj naj­viac po­mohlo k do­la­de­niu na­šej sú­čas­nej pro­duk­to­vej lí­nie.

Aký najk­rajší fe­ed­back od zá­kaz­ní­kov ste do­te­raz do­stali?
A: Bolo ich veľa a pek­ných. Máme veľa stá­lych zá­kaz­ní­kov – na­prí­klad Mar­tina nám na­pí­sala: „Vaše müsli sú pre mňa ranná očista. :). To je jedno z tých najk­raj­ších. Naj­viac ich bolo na tr­hoch pri osob­nom kon­takte.
M: Pre mňa je najk­rajší fe­ed­back vra­ca­júci sa zá­kaz­ník.

Ľu­dia sa naj­čas­tej­šie učia na chy­bách, či už vlast­ných, alebo dru­hých. Ako to bolo vo va­šom prí­pade – aké chyby vás stretli a aké po­zna­nie ste si z nich od­niesli?

M: Sa­moz­rejme sme si vy­brali tú bl­b­šiu cestu po­zna­nia z vlast­ných chýb. Lebo len to, čo za­ži­ješ na vlast­nej koži, si navždy za­pa­mä­táš.  Ne­ro­bili sme však veľké chyby, skôr veľa ma­lých, ako na­prí­klad ne­efek­tívne na­sta­vené pro­cesy vo vý­robe, ktoré kradli čas, alebo zby­točne in­ves­to­vané fi­nančné pros­triedky – hlavne do prin­to­vej re­klamy. V na­šom prí­pade ma­sová re­klama nemá zmy­sel, lebo ne­máme pro­dukt v kaž­dom ob­chode.

A:  Skôr to bolo o nie­kedy vý­razne iných oča­ká­va­niach v po­rov­naní s re­a­li­tou. Zá­klad je si chybu uve­do­miť, pri­znať, za­na­ly­zo­vať, na­pra­viť a pri­pra­viť plán B. A ide sa ďa­lej.

Ako sa vám darí dnes? Do­káže vás Na­tu­riq na Slo­ven­sku uži­viť?
A: Mal sme na za­čiatku „malú du­šičku“, ale ve­rili sme tomu, že sú tu ľu­dia ako my a náš pro­dukt ich uspo­kojí. Hoci je tento trh malý, do­káže nás uži­viť. Každý rok máme viac a viac zá­kaz­ní­kov, takže aj cel­kom dy­na­micky ras­tieme.
M: Keď ro­bíte niečo s pl­ným na­sa­de­níma poc­tivo, po­tom sláva a úspech sú len ved­ľajší efekt, preto stále pra­cu­jeme a pra­cu­jeme a pra­cu­jeme.

 V roku 2017 ste zís­kali oce­ne­nie na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži Great Taste Award, tento rok sa to zo­pa­ko­valo. Prečo ste sa roz­hodli pri­hlá­siť do sú­ťaže?
M: Oce­ne­nie z roku 2017 bolo ne­uve­ri­teľné, tak sme to tento rok skú­sili znova, či to ne­bola len ná­hoda:) A zdá sa, že ne­bola. Vy­rá­bame je­di­nečné müsli na sve­to­vej úrovni. Stále tomu ne­mô­žem uve­riť.
A: Hlavne nám išlo o fe­ed­back, do akej miery by naše müsli uspelo vo svete. Fe­ed­back je pre nás ne­oce­ni­teľný a tiež nás po­háňa vpred. A sa­moz­rejme, ta­kýto úspech do ur­či­tej miery uľah­čuje vstup na nové trhy.

Ako celý pro­ces pre­bieha – od pri­hla­so­va­nia až po vý­sledky?

A: Pro­ces trvá nie­koľko me­sia­cov, pre­tože po­rot­co­via mu­sia ochut­nať nie­koľko ti­síc pro­duk­tov. Pro­dukty hod­notí via­cero sku­pín po­rot­cov zlo­že­ných z od­bor­ní­kov z via­ce­rých ob­lastí po­tra­vi­nár­stva a gas­tro­nó­mie. Preto sa oce­ne­nie ani nedá „kú­piť“.
M: Hod­notí sa na­ozaj len chuť, ne­hod­notí sa di­zajn, ten ne­vi­dia. Je to v pra­vid­lách.

Čo sa zme­nilo po zís­kaní Great Taste Award „hviez­di­čiek“?
M: Ne­stalo sa nič zá­sadné. Je to hlavne taká vnú­torná sa­tis­fak­cia. Práve roz­mýš­ľame, s kto­rými müsli sa zú­čast­níme bu­dúci rok. Pre­daj oce­ne­ných müsli sa však, po­cho­pi­teľne, zvý­šil.

 Majú ta­kéto sú­ťaže vý­razný mar­ke­tin­gový či ob­chodný do­mino efekt?
A: Vo vše­obec­nosti áno. Na Slo­ven­sku však nie každý po­zná „Great Taste“. Skôr ide o oce­ne­nie často re­me­selne vy­rá­ba­ných kva­lit­ných pro­duk­tov, ktoré nie je vždy do­stať v bež­ných re­ťaz­coch. Kra­jina, v kto­rej má toto oce­ne­nie cveng, je Veľká Bri­tá­nia a zá­padná Európa. Dá sa po­ve­dať, že je to elitný klub.

 V čom podľa vás tkvie váš úspech? Čím sa lí­šite od kon­ku­ren­cie?

M: Za vý­ni­moč­nou chu­ťou na­šich müsli sa ukrýva tvrdá práca ce­lého tímu. Mali sme aj veľké šťas­tie na správny tím ľudí – pre­dov­šet­kým Zu­zanu vo vý­robe (ktorá tam riadi aj nás) a di­zaj­néra Roba zo štú­dia „iny di­zajn“. Pri vý­robe po­u­ží­vame kva­litné a pré­mi­ové su­ro­viny v 100% bio kva­lite, bez po­u­ži­tia ume­lých prí­sad, kon­zer­van­tov, aróm či far­bív. Sme pre­sved­čení, že veľa zá­kaz­ní­kom zlep­šu­jeme ži­vot – majú lep­šie trá­ve­nie, ne­zahl­cujú telo zby­toč­nou ché­miou, ktorá je podľa nás pô­vod­com mno­hých no­vo­do­bých ci­vi­li­zač­ných ocho­rení ako cuk­rovka, ce­lia­kia, aler­gie, ek­zémy atď. Naše müsli sú je­di­nečné svo­jim na­tu­rál­nym kon­cep­tom – ni­kdy ich ne­bu­deme do­slá­dzať, po­u­ží­vať aký­koľ­vek olej alebo tuk, nie sme ani zás­tan­cami rôz­nych „crun­chy“ či gra­noly.

Fi­lo­zo­fiou va­šej spo­loč­nosti je „Uží­vaj si, čo je dobré“ . Ako si naj­rad­šej uží­vate?
M: Na to pravé uží­va­nie si veľa času ne­os­táva, ale keď predsa len ne­jaký ostane, tak si pred­sta­vu­jem, čo všetko by som rád ro­bil. Rád by som sa vo­zil vla­kom hore-dole. Pri­jal by som aj viac špor­to­vej ak­ti­vity. Uží­vam si hlavne s dob­rou mu­zi­kou a tiež v práci, ktorú mám na­ozaj rád.
A: Celá fi­lo­zo­fia je o uží­vaní si – to nie sú len zá­kaz­níci, ale aj my. Takže tiež si to v práci uží­vam, hlavne pri Zu­zane je to vždy deň plný smie­chu. Uží­vam si aj chvíle s ko­cú­rom To­min­kom a psí­kom Ťap­kom. Mo­jou kaž­do­den­nou me­di­tá­ciou je čí­ta­nie, to proste musí byť.

Do­stali ste po­čas pod­ni­ka­nia dobrú radu, podľa kto­rej sa ria­dite?
M: Ja som do­stal naj­lep­šiu radu od An­dreja: „Vy­drž!“:)
A: Zo­pár dob­rých rád sme síce do­stali, ale ria­dime sa vlast­nými skú­se­nos­ťami a in­tu­íciou. Možno nie­kedy ideme hla­vou proti múru a tomu čo je v biz­nise zau­ží­vané, je to však sú­časť plánu.

 S akými naj­väč­šími vý­zvami ste sa za­tiaľ mu­seli po­pa­so­vať?
M: U mňa to bolo zvlád­nu­tie 15-17 ho­di­no­vej pra­cov­nej doby po­čas 7 dní v týždni. Hlavne prvé dva-tri roky po vzniku firmy to bolo ho­tové peklo. Ro­bilo sa v jed­nom kole aj do tre­tej do rána.
A: V tejto dobe bolo pre mňa naj­väč­šou vý­zvou udr­žať pri ťaž­kom pra­cov­nom vy­pätí Mar­ce­lovu mo­ti­vá­ciu. Žiadny kou­čing ani nič po­dobné ne­fun­go­valo. To už aj uva­žo­val nad tým, že pôjde rad­šej pre­dá­vať tep­láky na Mi­le­tičku. Boli aj si­tu­ácie, keď je­den z nás išiel spať a druhý os­tal vy­rá­bať a po­tom sme sa vy­s­trie­dali.

Čo by sa malo v ob­lasti po­tra­vi­nár­skeho prie­myslu na Slo­ven­sku zme­niť, aby všetko fun­go­valo lep­šie a kva­lit­nej­šie?

A: Veľa. Veľmi veľa. Re­cept si však pred­sta­vi­te­lia štátu mu­sia nájsť sami. Stačí sa po­ob­ze­rať po kra­ji­nách okolo. Prí­klady to­tiž exis­tujú.
M: Pod­po­ro­vať ma­lých vý­rob­cov a nie len veľké firmy a kon­cerny. A keď už sme pri nich, bol by som rád, keby sa ich pre­sla­dené vý­robky plné ché­mie pre­stali pre­zlie­kať za fit­ness zdra­vých ka­ma­rá­tov.

 Aké sú vaše najb­liž­šie plány?

A: Pevne dú­fame, že tento na­šliap­nutý tan­dem a ko­pec ná­pa­dov nám vy­drží čo naj­dl­h­šie. Chceme naše müsli po­nú­kať aj v iných kra­ji­nách, keďže majú na to po­ten­ciál. V najb­liž­šom ob­dobí ideme re­no­vo­vať naše fi­remné zá­ze­mie v krás­nom pro­stredí hri­ňov­ských la­zov, kde sa vý­roba na­chá­dza.Čo sa týka osob­ného ži­vota, ten je úplne zlú­čený s pro­fes­ným, bolo by však milé mať viac voľ­ného času na iné naše zá­ľuby. To je asi také bežné pod­ni­ka­teľ­ské klišé.
M: Mo­jim najb­liž­ším plá­nom a veľ­kou vý­zvou je do­la­de­nie re­cep­túry klo­bá­so­vých müsli:)

Pridať komentár (0)