Dve kľú­čové veci, ktoré som sa naučil počas desia­tich rokov pod­ni­ka­nia

Michal Sorkovský / 12. august 2015 / Tools a produktivita

So svo­jim prvým biz­ni­som som začal v pod­state hneď potom ako som odišiel zo stred­nej, mal som vtedy len 16 rokov. Chcel som ísť za svo­jím snom, kto­rým bolo začať robiť hip-hopovú hudbu. 

Celé to začalo online hudob­ným biz­ni­som, ktorý umož­ňo­val hudob­ní­kom vybe­rať si z pod­ma­zov, ktoré som vytvo­ril. Následne si do nich mohli napí­sať svoje vlastné texty. Netrvalo dlho, kým som pri­šiel na to, že hoci sa veci zdali byť zo začiatku jed­no­du­chými, začať s online biz­ni­som si bude vyža­do­vať oveľa viac snahy, než som si pôvodne mys­lel. Nie­lenže mi chý­bali skú­se­nosti v budo­vaní a sta­rost­li­vosti o online biz­nis, ale tak­tiež som nemal skills, ktoré sú pre úspech v tomto biz­nise kľú­čové.

Rýchlo som si uve­do­mil, že ak chcem vybu­do­vať úspešnú spo­loč­nosť, musím viac roz­umieť mar­ke­tingu, zákaz­níc­kym služ­bám, gra­fic­kému dizajnu a aspoň tro­chu aj kódo­va­niu. Moju situ­áciu ale sťa­žo­val ešte aj iný prob­lém. Keď som mal 16, ešte som samoz­rejme nemal nor­málny job. Vlastne, keďže som odišiel zo školy, ani by som žiadny nedos­tal, aj keby som neviem ako veľmi chcel. Nemo­hol som si tým pádom ani zapla­tiť nikoho, kto by za mňa uro­bil prácu, na ktorú som nebol odbor­ník. Nemal som teda na výber a musel som sa sám naučiť, ako sa stať tým, kým som potre­bo­val byť.

Držte sa svo­jich cie­ľov


Musel som sa začať učiť nové skills, ktoré by mohli posu­núť môj hudobný biz­nis ďalej. Tieto nové skills avšak pri­niesli do môjho pod­ni­ka­nia zmä­tok, ktorý sa zväč­šo­val kaž­dou novou čin­nos­ťou, v kto­rej som začí­nal byť dobrý. Tak naprí­klad, keď som ovlá­dal gra­fický dizajn natoľko, že som mohol tvo­riť rôzne logá či stránky, začal som roz­mýš­ľať nad tým, že začnem tvorbu dizajnu ponú­kať ako ďal­šiu zo svo­jich slu­žieb. To isté sa stalo aj keď som začal viac roz­umieť mar­ke­tingu a kódo­va­niu.”

Samoz­rejme, že je dobré, ak sa pod­ni­ka­te­ľovi podarí vytvo­riť si via­cero zdro­jov príjmu, avšak iba do urči­tej miery. Nikto by predsa nech­cel mať zdroje príjmu, ktoré sa navzá­jom brz­dia. Keď som pra­co­val iba na mojom hudob­nom biz­nise, denne som pro­du­ko­val nové pod­mazy. Keď som ale začal roz­mýš­ľať o ponú­kaní gra­fic­kých slu­žieb, čas na pro­duk­ciu vlast­nej hudby som musel trá­viť hľa­da­ním nových kli­en­tov a môj pôvodný biz­nis išiel postupne až na druhú koľaj.

Nie­kedy, keď sa člo­vek snaží robiť viac vecí naraz, môže to celý jeho biz­nis pri­brz­diť. Hoci sa vám vďaka nemu možno hneď nepo­darí zaro­biť toľko peňazí, koľko by ste chceli. Držte sa však aj tak vášho nápadu a cieľa, lebo inak vaše pod­ni­ka­nie stratí zmy­sel, pre ktorý ste s ním začali.

Nemusí byť hneď zrejmé, v čom sa skrýva vaša vášeň


Keď som bol ešte len tíne­džer, ktorý sa pus­til na cestu pod­ni­ka­nia, zúfalo som potre­bo­val pora­diť. Z tohto dôvodu som dokonca minul veľa peňazí a času na self-help knihy. Tieto knihy mi pomohli pozrieť sa na veci z pozi­tív­nej­šieho uhla pohľadu, ale nie­kedy ma doká­zali ešte viac zmiasť.”

V kaž­dej z nich som totiž našiel, okrem iného, jednu a tu istú radu. Každá z nich hovorí o tom, aby si člo­vek v začiat­koch svojho pod­ni­ka­nia našiel to, prečo sa bude schopný nad­c­hnúť. Táto rada na mňa pôso­bila frus­tru­júco. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že je to jed­no­du­chá vec, v sku­toč­nosti ide ťažký krok v živote pod­ni­ka­teľa. Keď sa tak teraz zamýš­ľam nad sebou, nikdy som sku­točne nena­šiel svoju vášeň v takom zmysle, ako o nej hovo­ria self-help knihy.

Uve­do­mil som si, že mojou váš­ňou nebolo robe­nie hudby. To, čo sku­točne rád robím nie je až takto veľmi kon­krétna čin­nosť, je to široký pojem, ktorý sa pou­žíva tak­mer v kaž­dom odvetí. Zis­til som, že mojou váš­ňou je tvo­riť. To, čo naozaj chcem robiť ‚je tvo­riť niečo z ničoho.

To zna­mená, že môžem robiť hocičo, v čom využi­jem svoju kre­a­ti­vitu. Vždy som sa cel­kom pri­ro­dzene vyhý­bal zamest­na­niam, v kto­rých by som ju využiť nemo­hol. Preto boli pre mňa vždy joby, ako oprava áut, rozná­ša­nie jedla, oprava striech a väč­šina podob­ných úplne neat­rak­tívne.

Zamys­lite sa preto aj vy nad tým, či vaša vášeň musí byť ukrytá v jed­nej čin­nosti, alebo nemusí ísť o nič kon­krétne. Hľa­dajte svoju vášeň v tom, čo vše­obecne robíte radi a potom náj­dite aj odvet­via, pro­dukty či služby, v kto­rých by ste ju mohli naj­lep­šie využiť tak, aby vám pri­niesla úspech.

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)