Dve úspešné startupistky prezradili 5 najväčších chýb, ktoré urobili vo svojich začiatkoch

Mária Ambrozová / 29. decembra 2018 / Startupy

zdroj: mamstartup.pl/Facebook
  • Paula Chus­tecka a Ag­nieszka Or­la­ńska sú diev­čatá zo su­sed­ného Poľ­ska, ktoré majú na sve­domí ši­kovnú appku Lunch­Mapy
  • One­dlho osla­vujú tre­tie na­ro­de­niny, no podľa vlast­ných slov ich po­va­žujú za prvé
  • Po­de­lili sa o 5 naj­väč­ších chýb, s kto­rými do pod­ni­ka­nia išli

Vďaka ap­li­ká­cii Lunch­Mapy pod hla­vič­kou dvoch ši­kov­ných Po­liek majú po­u­ží­va­te­lia ne­us­tále ak­tu­álny pre­hľad o tom, aké re­štau­rá­cie s po­nu­kou den­ných menu sa v ich blíz­kosti na­chá­dzajú. Stačí za­dať ulicu, na kto­rej sa na­chá­dzaš a všetky pre­vádzky v blíz­kosti máš okam­žite zo­bra­zené aj s ce­nami. Ak sa ti tento kon­cept zdá známy, je to čosi ako naše známe me­nučka.sk, len v trošku mi­ni­ma­lis­tic­kej­šom šate.

Paula Chus­tecka a Ag­nieszka Or­la­ńska, ktoré za týmto ná­pa­dom u na­šich se­ver­ných su­se­dov stoja, sa roz­hodli za­čí­na­jú­cim star­tu­pis­tom pro­stred­níc­tvom webu mam­star­tup.pl pre­zra­diť pä­ticu svo­jich naj­väč­ších chýb, z kto­rých by sa mohli po­u­čiť. Tak poďme na to.

Ro­biť všetko na­raz

Diev­čatá za­čali svoje pod­ni­ka­nie v čase, kedy boli den­nými štu­dent­kami vy­so­kých škôl a na­vyše ešte aj pra­co­vali v gas­tre. Veľmi rýchlo zis­tili, že bude po­trebné uro­biť vážne roz­hod­nu­tie a vy­brať si len jednu mož­nosť, keďže všetko si vy­ža­duje svoj čas. Roz­hodli sa pre­ru­šiť štú­dium, ne­chať prácu a pus­tiť sa do svojho biz­nisu na­plno. Hoci Lunch­Mapy fun­gujú už tri roky, len te­raz si môžu po­ve­dať, že už na­ozaj za­čali na­plno a toto roz­hod­nu­tie na­ko­niec po­va­žujú za správne (aj keď nie je vždy zá­ru­kou úspe­chu).

Kli­enti prídu sami

V prí­pade star­tupu Lunch­Mapy sa v prí­pade kli­en­tov jedná o re­štau­rá­cie, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou ap­li­ká­cie na vy­hľa­dá­va­nie me­nu­čiek v okolí uží­va­te­ľov. Paula a An­gieszka sa naz­dá­vali, že po­stačí, ak o svo­jom biz­nise po­roz­prá­vajú pria­te­ľom, že je to uži­točná vec a všetci po ňom budú okam­žite tú­žiť. Ne­mohli sa mý­liť viac. Čas a fi­nan­cie, ktoré mu­seli vlo­žiť do svojho pro­jektu pre oslo­ve­nie re­štau­rá­cií aj po­u­ží­va­te­ľov, boli na­ko­niec omnoho väč­šie než pô­vodne pred­po­kla­dali a zá­ro­veň bola to jedna z naj­väč­ších lek­cií pod­ni­ka­nia.

In­ves­tu­jeme do re­klamy na Fa­ce­bo­oku a AdWord a zís­kame po­pu­la­ritu, o akej sa nám ani ne­sní­valo

Mo­derné formy mar­ke­tingu (na­prí­klad na so­ciál­nych sie­ťach), sú pre mnohé za­čí­na­júce biz­nisy vi­di­nou rých­lej po­pu­la­rity. Aj Lunch­Mapy do nej in­ves­to­vali ob­rov­ské pe­niaze a po tom, ako im je­den z in­ves­to­rov po­ra­dil kla­sickú le­tá­kovú kam­paň, ne­ve­rili v jej efek­ti­vitu. Sta­čili však dve ho­diny ro­zná­ša­nia re­klam­ných le­tá­či­kov na tom správ­nom mieste, mi­ni­málne ná­klady a táto tra­dičná pro­pa­gačná kam­paň za­siahla cie­ľovú sku­pinu 10x efek­tív­nej­šie, než tie mo­derné za veľké pe­niaze.

Fak­túra bola vy­sta­vená, prečo by ne­pla­tili?

Diev­čatá pri­zná­vajú, že v gas­trop­rie­mysle je jed­ným z naj­väč­ších prob­lé­mov do­dr­žia­va­nie ter­mí­nov. V jed­nom mo­mente sa stalo, že vďaka ne­do­dr­ža­ným zá­väz­kom ne­mali z čoho vy­pla­tiť svo­jich za­mest­nan­cov, ne­ho­vo­riac o vlast­nej vý­plate. Aj dnes sa v ich po­kladni nájdu fak­túry ne­za­pla­tené spred roka a učia sa, ako byť na svo­jich kli­en­tov prí­snej­šie.

Najprv me­nej po­pu­lárne miesta, na tých zná­mej­ších príde čas

Lunch­Mapy sa v pr­vom rade za­me­rali na ma­lých hrá­čov na trhu. Ne­ve­rili si, že môžu oslo­viť tie naj­zná­mej­šie gas­tro pre­vádzky a za­stu­po­vať ich vo svo­jej ap­li­ká­cii. Priamo úmerne s s veľ­kými hráčmi však pri­chá­dzalo aj množ­stvo no­vých uží­va­te­ľov. Dnes majú vo svo­jom por­to­fó­liu na­prí­klad aj veľký Sub­way, či v Poľ­sku známy Pizza Gusto Do­mi­nium. Preto ra­dia za­čať vo veľ­kom už zo za­čiatku.

Diev­čatá už ve­dia, na čo si dať vo svo­jich za­čiat­koch po­zor a dnes sú už sú­čas­ťou ďal­šieho star­tupu. Ten sa opäť ve­nuje tak tro­chu gas­tru. Vďaka plat­forme Daily.pl si zá­kaz­ník môže ob­jed­nať z po­tra­vín či re­štau­rá­cie čo len chce a o roz­voz sa po­stará sú­kromný Daily ku­riér. Ďa­ku­jeme za in­špi­rá­ciu.

Zdroj: mam­star­tup.pl

Pridať komentár (0)