Earin: Tak­mer nevi­di­teľné slú­chadlá

Techpedia: Harry Gavendová / 17. júna 2014 / Tech a inovácie

Ex-vývo­jári zo Sony a Nokie sa spo­jili, aby pri­niesli minia­túrne slú­chadlá, ktoré nie sú spo­jené káb­lom navzá­jom, ale ani so samot­ným pre­hrá­va­čom. Spá­rujú sa so smart­fó­nom pomo­cou Blu­e­to­oth a vlo­žia do uší. Po troch hodi­nách ich môžete opäť nabiť pomo­cou malého zaria­de­nia, ktoré slúži ako baté­ria.

Slú­chadlá do uší postupne zmen­šujú svoju veľ­kosť. I keď zatiaľ určite nie je nad tie výkonné väč­šie slú­chadlá, ktoré vám obopnú celé ucho — pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, ktorí chcú počú­vať hudbu len tak, pri behu či pre­chádzke je tu Earin. Sú to slú­chadlá do uší, ktoré neob­sa­hujú kábel.

To zna­mená, že ich temer nie je vidno a najmä sa nemu­síte namá­hať s roz­uz­ľo­va­ním kábla.

Earin pochá­dza z dielne býva­lých vývo­já­rov Sony a Nokia a práve čakajú na svoju pod­poru na Kicks­tar­teri. Slú­chadlá sa bez­drô­tovo spoja roz­hra­ním Blu­e­to­oth so smart­fó­nom a potom už len stačí pus­tiť tla­čidlo „Play“. Earin obsa­hujú malú baté­riu, ktorá vydrží 3 hodiny.

To síce nie je práve naj­dl­h­šie, no k dis­po­zí­cii je aj malý obal s integ­ro­va­nou baté­riou, kde si môžete svoje mini slú­chadlá nabiť za jazdy na akom­koľ­vek mieste. Ich cena bude 170 dolá­rov a ak bude kam­paň úspešná, doč­káme sa ich v janu­ári budú­ceho roka.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)