Earin: Tak­mer nevi­di­teľ­né slú­chad­lá

Techpedia: Harry Gavendová / 17. júna 2014 / Tech a inovácie

Ex-vývo­já­ri zo Sony a Nokie sa spo­ji­li, aby pri­nies­li minia­túr­ne slú­chad­lá, kto­ré nie sú spo­je­né káb­lom navzá­jom, ale ani so samot­ným pre­hrá­va­čom. Spá­ru­jú sa so smart­fó­nom pomo­cou Blu­e­to­oth a vlo­žia do uší. Po troch hodi­nách ich môže­te opäť nabiť pomo­cou malé­ho zaria­de­nia, kto­ré slú­ži ako baté­ria.

Slú­chad­lá do uší postup­ne zmen­šu­jú svo­ju veľ­kosť. I keď zatiaľ urči­te nie je nad tie výkon­né väč­šie slú­chad­lá, kto­ré vám obop­nú celé ucho — pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú počú­vať hud­bu len tak, pri behu či pre­chádz­ke je tu Earin. Sú to slú­chad­lá do uší, kto­ré neob­sa­hu­jú kábel.

To zna­me­ná, že ich temer nie je vid­no a naj­mä sa nemu­sí­te namá­hať s roz­uz­ľo­va­ním káb­la.

Earin pochá­dza z diel­ne býva­lých vývo­já­rov Sony a Nokia a prá­ve čaka­jú na svo­ju pod­po­ru na Kicks­tar­te­ri. Slú­chad­lá sa bez­drô­to­vo spo­ja roz­hra­ním Blu­e­to­oth so smart­fó­nom a potom už len sta­čí pus­tiť tla­čid­lo „Play“. Earin obsa­hu­jú malú baté­riu, kto­rá vydr­ží 3 hodi­ny.

To síce nie je prá­ve naj­dl­h­šie, no k dis­po­zí­cii je aj malý obal s integ­ro­va­nou baté­ri­ou, kde si môže­te svo­je mini slú­chad­lá nabiť za jaz­dy na akom­koľ­vek mies­te. Ich cena bude 170 dolá­rov a ak bude kam­paň úspeš­ná, doč­ká­me sa ich v janu­ári budú­ce­ho roka.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)