EAST­CU­BA­TOR pre výcho­do­slo­ven­ské star­tu­py!

Marek Lavčák / 31. októbra 2014 / Lifehacking

V Koši­ciach pred časom otvo­ri­li kre­a­tív­ny pries­tor East­cu­ba­tor. Má stať domo­vom nádej­ných ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sa roz­hod­li vziať svoj osud pev­ne do vlast­ných rúk.

V roku 2012 vznik­la v Koši­ciach myš­lien­ka vytvo­re­nia prvé­ho Košic­ké­ho inku­bá­tora pre ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov. V rám­ci akti­vít Star­tup Camp pre nad­šen­cov kre­a­tív­ne­ho pod­ni­ka­nia sa vyčle­ni­la sku­pin­ka ľudí, kto­rí chce­li pomôcť pri­niesť vhod­nej­šie pod­mien­ky a sta­bil­né záze­mie pre star­tu­po­vú komu­ni­tu na východ­nom Slo­ven­sku. Tak sa zro­dil na uli­ci Tajov­ské­ho 1 prvý inku­bá­tor na výcho­de kra­ji­ny – EAST­CU­BA­TOR. V rám­ci toh­to pries­to­ru pra­co­va­lo na svo­jich nápa­doch nie­koľ­ko tímov. Časť z nich sa roz­pad­la a tie úspeš­nej­šie sa pre­su­nu­li do Praž­ské­ho inku­bá­to­ra Way­ra, čo zna­me­na­lo odml­ku ofi­ciál­ne­ho domo­va star­tu­pov na výcho­de na tak­mer dva roky.

Po viac ako roku mla­dí cha­la­ni z pro­jek­tu AZU- Akti­vi­ta zvy­šu­je úspech, kto­rý je rea­li­zo­va­ný Tech­nic­kou Uni­ver­zi­tou v Koši­ciach, zača­li v rám­ci svo­jich akti­vít kon­com roka 2013 orga­ni­zo­vať podu­ja­tia Hac­kat­hon. Záu­jem o celý deň na zadku a za moni­to­rom bol pomer­ne veľ­ký. Cie­ľom bolo zis­tiť poten­ciál mla­dých prog­ra­má­to­rov, otes­to­vať ich vytrva­losť, kre­a­ti­vi­tu a nad­še­nie k prá­ci. V roz­me­dzí októb­ra 2013 a mar­ca 2014 sa usku­toč­ni­li 4 také­to akcie, kto­ré uká­za­li, že mla­dých nad­šen­cov a ľudí s nápad­mi je v Koši­ciach viac ako dosť.

Aj pre­to sa orga­ni­zá­to­ri roz­hod­li posu­núť level nároč­nos­ti o čosi vyš­šie a v spo­lu­prá­ci s par­tner­mi sa im v mar­ci 2014 poda­ri­lo uspo­ria­dať v Koši­ciach aj Star­tup Wee­kend. Hlav­ným par­tne­rom podu­ja­tia bola vte­dy Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta, kto­rá poskyt­la pries­to­ry a plnú pod­po­ru pri orga­ni­zá­cii podu­ja­tia. Význam­ný­mi par­tner­mi Star­tup Wee­ken­du boli aj T-Sys­tems Slo­va­kia a audí­tor­ská spo­loč­nosť KPMG Slo­va­kia a mes­to Koši­ce. Na podu­ja­tí sa zúčast­ni­lo 54 účast­ní­kov, kto­rí vytvo­ri­li 12 tímov a v prie­be­hu 54 hodín vytvo­ri­li vyni­ka­jú­cu atmo­sfé­ru. Poda­ri­lo sa tak uká­zať, že kre­a­tív­ne pod­ni­ka­nie má svoj domov aj v met­ro­po­le výcho­du.

Vzhľa­dom na úspeš­nosť jed­not­li­vých akcií zača­la samoz­va­ná par­tič­ka roz­mýš­ľať nad tým, ako pri­niesť také­to pro­stre­die a atmo­sfé­ru do Košíc kaž­dý deň. Vďa­ka blíz­kej spo­lu­prá­ci so zakla­da­teľ­mi pôvod­nej myš­lien­ky East­cu­ba­to­ra začal pro­jekt AZU roko­vať o mož­nos­tiach obno­ve­nia pôvod­né­ho star­tup cen­tra.

V obdo­bí od začiat­ku aprí­la do kon­ca mája 2014 hľa­da­li vhod­né pries­to­ry, kto­ré sa nako­niec poda­ri­lo nájsť na Rad­ni­ci Sta­ré­ho mes­ta v Koši­ciach. V krás­nej his­to­ric­kej budo­ve na Hviez­do­sla­vo­vej 7 sa na 4 mesia­ce tre­tie poscho­die napl­ni­lo mla­dý­mi dob­ro­voľ­ník­mi, kto­rí pomá­ha­li vo voľ­nom čase rea­li­zo­vať opra­vy a vybu­do­vať moder­né, prí­jem­né a kre­a­tív­ne pra­cov­né pro­stre­die.

Základ tvo­ri­li spon­zo­ri, kto­rí pod­po­ri­li Star­tup Wee­kend a tak sa poda­ri­lo vytvo­riť pries­tor, kto­rý pre­pá­ja aka­de­mic­ké zna­los­ti Tech­nic­kej Uni­ver­zi­ty v Koši­ciach, nad­še­nie star­tu­po­vej komu­ni­ty, repu­tá­ciu mes­ta Koši­ce a skú­se­nos­ti kor­po­rát­nych par­tne­rov ako T-Sys­tems, KPMG. Výraz­nou mie­rou pomo­hol aj Bra­ti­slav­ský kre­a­tív­ny pries­tor The Spot, kto­rý je pre East­cu­ba­tor nie­čo ako star­ším bra­tom.

Zákla­dom pri kaž­dom inku­bá­to­re je však jeho obsah. Ten je v East­cu­ba­to­re under cons­truc­ti­on. V spo­lu­prá­ci s par­tner­mi sa už nie­koľ­ko­krát usku­toč­ni­li semi­ná­re a networ­kin­go­vé stret­nu­tia a začiat­kom decem­bra sa roz­bie­ha 10 týž­dňo­vý vzde­lá­va­cí prog­ram „Satr­tup­Li­fe“. Ten by mal začí­na­jú­ce­ho star­tu­pis­tu uviesť do sve­ta pod­ni­ka­nia od tvor­by nápa­du až po jeho uve­de­nie na trh.

Obsa­de­nie East­cu­ba­to­ra sa postup­ne zvy­šu­je a pod­ľa všet­ké­ho to vyze­rá tak, že plná kapa­ci­ta bude napl­ne­ná kon­com roka. O jed­not­li­vých star­tu­pov Vám bude­me postup­ne pri­ná­šať čerstvé infoš­ky.

Ak máte otáz­ky ale­bo sa chce­te prí­sť pozrieť na pries­to­ry pokoj­ne kon­tak­tuj­te cha­la­nov na mai­lo­vej adre­se [email protected] ale­bo na čís­le 0905 775 520. Dúfa­me, že z Košic­ké­ho star­tup cen­tra Vám bude­me postup­ne pri­ná­šať nové a dob­ré sprá­vy.

Pridať komentár (0)