EAST­CU­BA­TOR pre výcho­do­slo­ven­ské star­tupy!

Marek Lavčák / 31. októbra 2014 / Tools a produktivita

V Koši­ciach pred časom otvo­rili kre­a­tívny pries­tor East­cu­ba­tor. Má stať domo­vom nádej­ných ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa roz­hodli vziať svoj osud pevne do vlast­ných rúk.

V roku 2012 vznikla v Koši­ciach myš­lienka vytvo­re­nia prvého Košic­kého inku­bá­tora pre ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov. V rámci akti­vít Star­tup Camp pre nad­šen­cov kre­a­tív­neho pod­ni­ka­nia sa vyčle­nila sku­pinka ľudí, ktorí chceli pomôcť pri­niesť vhod­nej­šie pod­mienky a sta­bilné záze­mie pre star­tu­povú komu­nitu na východ­nom Slo­ven­sku. Tak sa zro­dil na ulici Tajov­ského 1 prvý inku­bá­tor na východe kra­jiny – EAST­CU­BA­TOR. V rámci tohto pries­toru pra­co­valo na svo­jich nápa­doch nie­koľko tímov. Časť z nich sa roz­padla a tie úspeš­nej­šie sa pre­su­nuli do Praž­ského inku­bá­tora Wayra, čo zna­me­nalo odmlku ofi­ciál­neho domova star­tu­pov na východe na tak­mer dva roky.

Po viac ako roku mladí cha­lani z pro­jektu AZU- Akti­vita zvy­šuje úspech, ktorý je rea­li­zo­vaný Tech­nic­kou Uni­ver­zi­tou v Koši­ciach, začali v rámci svo­jich akti­vít kon­com roka 2013 orga­ni­zo­vať podu­ja­tia Hac­kat­hon. Záu­jem o celý deň na zadku a za moni­to­rom bol pomerne veľký. Cie­ľom bolo zis­tiť poten­ciál mla­dých prog­ra­má­to­rov, otes­to­vať ich vytrva­losť, kre­a­ti­vitu a nad­še­nie k práci. V roz­me­dzí októbra 2013 a marca 2014 sa usku­toč­nili 4 takéto akcie, ktoré uká­zali, že mla­dých nad­šen­cov a ľudí s nápadmi je v Koši­ciach viac ako dosť.

Aj preto sa orga­ni­zá­tori roz­hodli posu­núť level nároč­nosti o čosi vyš­šie a v spo­lu­práci s par­tnermi sa im v marci 2014 poda­rilo uspo­ria­dať v Koši­ciach aj Star­tup Wee­kend. Hlav­ným par­tne­rom podu­ja­tia bola vtedy Tech­nická Uni­ver­zita, ktorá poskytla pries­tory a plnú pod­poru pri orga­ni­zá­cii podu­ja­tia. Význam­nými par­tnermi Star­tup Wee­kendu boli aj T-Sys­tems Slo­va­kia a audí­tor­ská spo­loč­nosť KPMG Slo­va­kia a mesto Košice. Na podu­jatí sa zúčast­nilo 54 účast­ní­kov, ktorí vytvo­rili 12 tímov a v prie­behu 54 hodín vytvo­rili vyni­ka­júcu atmo­sféru. Poda­rilo sa tak uká­zať, že kre­a­tívne pod­ni­ka­nie má svoj domov aj v met­ro­pole východu.

Vzhľa­dom na úspeš­nosť jed­not­li­vých akcií začala samoz­vaná par­tička roz­mýš­ľať nad tým, ako pri­niesť takéto pro­stre­die a atmo­sféru do Košíc každý deň. Vďaka blíz­kej spo­lu­práci so zakla­da­teľmi pôvod­nej myš­lienky East­cu­ba­tora začal pro­jekt AZU roko­vať o mož­nos­tiach obno­ve­nia pôvod­ného star­tup cen­tra.

V období od začiatku apríla do konca mája 2014 hľa­dali vhodné pries­tory, ktoré sa nako­niec poda­rilo nájsť na Rad­nici Sta­rého mesta v Koši­ciach. V krás­nej his­to­ric­kej budove na Hviez­do­sla­vo­vej 7 sa na 4 mesiace tre­tie poscho­die napl­nilo mla­dými dob­ro­voľ­níkmi, ktorí pomá­hali vo voľ­nom čase rea­li­zo­vať opravy a vybu­do­vať moderné, prí­jemné a kre­a­tívne pra­covné pro­stre­die.

Základ tvo­rili spon­zori, ktorí pod­po­rili Star­tup Wee­kend a tak sa poda­rilo vytvo­riť pries­tor, ktorý pre­pája aka­de­mické zna­losti Tech­nic­kej Uni­ver­zity v Koši­ciach, nad­še­nie star­tu­po­vej komu­nity, repu­tá­ciu mesta Košice a skú­se­nosti kor­po­rát­nych par­tne­rov ako T-Sys­tems, KPMG. Výraz­nou mie­rou pomo­hol aj Bra­ti­slav­ský kre­a­tívny pries­tor The Spot, ktorý je pre East­cu­ba­tor niečo ako star­ším bra­tom.

Zákla­dom pri kaž­dom inku­bá­tore je však jeho obsah. Ten je v East­cu­ba­tore under cons­truc­tion. V spo­lu­práci s par­tnermi sa už nie­koľ­ko­krát usku­toč­nili semi­náre a networ­kin­gové stret­nu­tia a začiat­kom decem­bra sa roz­bieha 10 týž­dňový vzde­lá­vací prog­ram „Satr­tup­Life“. Ten by mal začí­na­jú­ceho star­tu­pistu uviesť do sveta pod­ni­ka­nia od tvorby nápadu až po jeho uve­de­nie na trh.

Obsa­de­nie East­cu­ba­tora sa postupne zvy­šuje a podľa všet­kého to vyzerá tak, že plná kapa­cita bude napl­nená kon­com roka. O jed­not­li­vých star­tu­pov Vám budeme postupne pri­ná­šať čerstvé infošky.

Ak máte otázky alebo sa chcete prísť pozrieť na pries­tory pokojne kon­tak­tujte cha­la­nov na mai­lo­vej adrese info@eastcubator.sk alebo na čísle 0905 775 520. Dúfame, že z Košic­kého star­tup cen­tra Vám budeme postupne pri­ná­šať nové a dobré správy.

Pridať komentár (0)