Ebola.com je na pre­daj — kto ju prvý dostane?

Peter Kováč / 15. október 2014 / Tools a produktivita

Nevad­ská spo­loč­nosť Blue String Ven­tu­res pre­dáva za 150.000 dolá­rov doménu Ebola.com. Je to vôbec legálne? Pri­naj­men­šom to je mor­bídne.

Ebola.com by bola skve­lou domé­nou pre far­ma­ce­utickú spo­loč­nosť vyví­ja­júca vak­cínu na Ebolu, alebo pre firmu pre­dá­va­jú­cej pan­de­mické ochranné pomôcky, alebo dokonca pre zdra­vot­nícke zaria­de­nia, ktoré by túto stránku využí­vali na informačné/reklamné účely”, aspoň toto si myslí Jon Schultz — CEO Blue String Ven­tu­res.

Schultz kúpil túto doménu ešte v roku 2008 za sluš­ných $13,500. V port­fó­liu má ešte ďal­šie atrak­tívne domény ako BirdFlu.com, Fukushima.com alebo H1N1.com. Schultz je oči­vidne víru­sový fajnš­me­ker. Podľa jeho šta­tis­tík zadá denne 5.000 ľudí Ebola.com do svojho bro­wsera, len aby sa pozreli, čo sa tu nachá­dza — pre­zra­dil Schultz pre Was­hing­ton Post. “Každý deň dostá­vame ponuky na pre­daj. Mám dosť skú­se­ností s domai­no­vým biz­ni­som a mám pocit, že $150.000 je opod­stat­ne­nou sumou”.

John Schultz

Prečo kupo­vať Ebola.com?

Väč­šinu URL, ktoré obsa­hujú vo svo­jom názve nejaké ocho­re­nie, vlast­nia pre­dov­šet­kým veľké far­ma­ce­utické spo­loč­nosti. Napr. John­son and Joh­son vlastní cancer.com. Neexis­tuje však dôvod, prečo by vlast­ní­kom nemohla byť aj fyzická osoba. Rôzni blog­geri obvi­ňujú Schultza, že pro­fi­tuje z nešťas­tia iných. Dokonca ho obvi­ňujú zo cyber­squ­at­tingu — kúpe­nie domény už zná­meho pro­duktu alebo služby (ako pepsi.com) a následne ju ponú­kať na pre­daj tejto spo­loč­nosti za neho­ráznu sumu.

Kaž­do­pádne, Ebola nie je žia­den brand, takže môžeme Schultza nazvať aku­rát tak špe­ku­lan­tom. V kaž­dom mož­nom odvetví náj­deme podob­ných maní­kov. To čo robia, nie je ale ile­gálne — nazýva sa to len kapi­ta­liz­mus.

Zdroj: washingtonpost.com, theverge.com

Pridať komentár (0)