Edu­ard Pen­kala bol Slo­vák, ktorý ako prvý na svete vyro­bil mecha­nické pero

Linda Cebrová / 16. november 2016 / Zaujímavosti

Každý ho už držal v ruke.

18. apríla 1871 sa v Lip­tov­skom Miku­láši naro­dil Edu­ard Pen­kala, vďaka kto­rému mohli ľudia pre­stať pou­ží­vať husie perá s atra­men­tom. Hoci väč­šinu svojho života strá­vil v Chor­vát­sku, Lip­táci naňho môžu byť prá­vom hrdí. Edu­ard Pen­kala má na konte viac ako 70 vyná­le­zov. Jeden z nich je obzvlášť uni­kátny. Pen­ka­lovi sa poda­rilo zmo­der­ni­zo­vať celý svet, ale aj tak sa vie o tomto jeho čine len veľmi málo Slo­vá­kov.

pen2

Väč­šinu svojho voľ­ného času trá­vil nad rôz­nymi vyná­lezmi. V roku 1906 sa mu ofi­ciálne poda­rilo paten­to­vať sys­tém auto­ma­tic­kej ceruzky, ktorá bola v tom čase abso­lútne revo­luč­nou novin­kou. Neskôr sa Pen­kala stre­tol s bratmi Mos­te­rov­cami, s kto­rými zalo­žili spo­loč­nosť na výrobu písa­cích pier, kto­rej názov bol “PEN.” Názov bol utvo­rený z prvých troch pís­men Pen­ka­lovho meno, no nie každí vie, že korene tohto vyná­lezu a aj názvu sia­hajú na úze­mie Slo­ven­ska. Tová­reň na výrobu mecha­nic­kých pier kaž­dým rokom naras­tala, až sa zara­dila medzi tie naj­väč­šie v Európe. Spo­loč­nosť fun­guje dodnes, avšak pod menom TOZ.

ppp
Auto­ma­tická ceruzka a pero sa postu­pom času stali všade vyhľa­dá­va­ným hitom, či už na domá­com alebo zahra­nič­nom trhu. Nastala niečo ako pen­ka­lo­má­nia a tento život zjed­no­du­šu­júci vyná­lez sa roz­ší­ril po celom svete. V roku 1900 sa mu po mno­hých rokoch v mecha­nike poda­rilo zostro­jiť prvé chor­vát­ske dvoj­miestne lie­tadlo, ktoré odpi­lo­to­val prvý chor­vát­sky pilot Dra­gu­tin Novák. Medzi jeho ďal­šie úspešné výrobky a zaria­de­nia patrí aj ter­mo­for, želez­ničné brzdy alebo anóda baté­rie.

pen1
Stojí aj za zro­dom spo­loč­nosti s náz­vom Ele­va­tor Che­mi­cal Manu­fac­tu­ring Com­pany, ktorá sa špe­cia­li­zo­vala na výrobu che­mi­ká­lií rôz­neho druhu, peča­tia­ceho vosku alebo takz­vanú „Radium Víno­vicu“ — bol to paten­to­vaný liek, ktorý sa využí­val pri liečbe reuma­tizmu. O Pen­ka­lo­vej genia­lite a zruč­nosti nebolo nikdy pochýb, zdá sa však, že ľudia za posled­ných päť­de­siat rokov zabudli, že bol prie­kop­ní­kom vo vývoji písa­cích potrieb a dopl­n­kov v dvad­sia­tom sto­ročí. Môžeme bez výči­tiek pove­dať, že Pen­kala sa podie­ľal na vývoji európ­skej civi­li­zá­cie.

zdroj:penkala.net zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:croatianhistory.net

Pridať komentár (0)