Egreš pri­nie­sol na Slo­ven­sko alter­na­tív­ny print s poc­ti­vým dizaj­nom a žiad­nou rekla­mou

Linda Cebrová / 18. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/egresmagazin

Inter­net sa stá­va, čoraz viac pre­sý­te­ný množ­stvom infor­má­cií a ľudia tak začí­na­jú hľa­dať reál­ne a hma­ta­teľ­né zážit­ky.

Dá sa pove­dať, že nie­čim takým­to je aj print. Vôňa a šuš­ťa­nie papie­ra, pria­my dotyk s ním, kto­rý doká­že medzi médi­om a čita­te­ľom vytvo­riť intím­ny vzťah. Obráz­ky ale­bo zau­jí­ma­vá typo­gra­fia doká­že vynik­núť ove­ľa viac na papie­ri. Papier totiž­to doká­že dodať celé­mu obsa­hu dušu. Print je trva­lý, navy­še sa k nemu vieš vrá­tiť aj o nie­koľ­ko mesia­cov ale­bo rokov neskôr, tak ako aj k dob­rej kni­he.

foto:facebook.com/egresmagazin

Zdá sa, že prin­to­vé média zaží­va­jú rene­san­ciu. Vydá­vať papie­ro­vý časo­pis bez reklám a finanč­nej injek­cie je však nároč­né. Zuza­na Mito­šin­ko­vá, Sil­via Žol­tic­ká a Soňa Hrú­zi­ko­vá sa do toho napriek mno­hým peri­pe­tiám, kto­ré také­to roz­hod­nu­tie pri­ná­ša, pus­ti­li. Poda­ri­lo sa im zalo­žiť Občian­ske zdru­že­nie Egreš a s ním spo­je­ný Egreš Maga­zín.

foto:facebook.com/egresmagazin

Egreš maga­zín vzni­kol z ini­cia­tí­vy pri­niesť vní­ma­vým slo­ven­ským čita­te­ľom všet­kých veko­vých kate­gó­rií obsah, kto­rý v bež­ných stán­koch nenáj­du. Pri­ná­ša viac ako sto strán v zau­jí­ma­vom dizaj­ne, krás­ne ana­ló­go­vé foto­gra­fie a špič­ko­vé ilus­trá­cie. Egreš tak začí­na byť na scé­ne alter­na­tív­nych níz­ko­ná­kla­do­vých prin­tov nepre­hliad­nu­teľ­ný.

foto:facebook.com/egresmagazin

Dalo by sa pove­dať, že slú­ži aj ako výchov­ný nástroj. Pred­sa len ľudia tu obja­via nevšed­ný obsah, oku laho­dia­ci vizu­ál, dizajn, typo­gra­fiu a jedi­neč­né ilus­trá­cie. Nasky­tá sa však aj otáz­ka, či ľudia z kra­ji­ny, v kto­rej vlád­ne comics sans font vedia oce­niť úsi­lie pri­pra­viť vizu­ál­ne prí­ťaž­li­vý časo­pis bez reklam­né­ho smo­gu.

Pred­sa len, neži­je­me v Spo­je­ných štá­toch ale­bo Veľ­kej Bri­tá­nii, kde je ove­ľa väč­ší poten­ciál uspieť, keď­že aj záu­jem o for­mu nezá­vis­lej tla­če je nie­koľ­ko násob­ne väč­ší.

foto:facebook.com/egresmagazin

U nás si ľudia ešte stá­le len zvy­ka­jú. Mno­ho ľudí pri pohľa­de na cenu Egreš maga­zí­nu len pokrú­ti hla­vou, lebo je pre nich zvlášt­ne dávať za „oby­čaj­ný“ časo­pis toľ­ko peňa­zí. Potom ho však člo­vek chy­tí do ruky a je si vedo­mý, že ide skôr o kniž­ku ako o časo­pis.

foto:facebook.com/egresmagazin

Cena sa dá obhá­jiť aj kvô­li absen­cii nepot­reb­né­ho reklam­né­ho smo­gu plus celý obsah od foto­gra­fií, ilus­trá­cií až po text vytvá­ra­jú len čle­no­via tímu pre danú pub­li­ká­ciu. Za Egre­šom pri­tom nesto­jí žiad­na finanč­ná sku­pi­na, ale ľudia, kto­rí ho pod­po­ru­jú jeho kúpou a dar­mi.

foto:facebook.com/egresmagazin

Vrám­ci Občian­ske­ho zdru­že­nia Egreš fun­gu­je aj štú­dio gra­fic­ké­ho dizaj­nu a ilus­trá­cie. K jeho zalo­že­niu bol tím z Egre­šu inšpi­ro­va­ný pre­dov­šet­kým záuj­mom ľudí o nie­čo také­to. Egreš sa tak venu­je aj pomo­ci ľuďom pri budo­va­ní ich znač­ky ale­bo redi­zaj­ne. Oso­bit­ne tak chcú pomôcť men­ším výrob­com, pod­ni­ka­te­ľom a začí­na­jú­cim fir­mám, kto­ré si nemô­žu dovo­liť zapla­tiť reklam­né agen­tú­ry. Občian­ske zdru­že­nie Egreš tak pat­rí medzi tie orga­ni­zá­cie, kto­ré nezas­pa­li na vav­rí­noch, stá­le sa posú­va­jú dopre­du a ponú­ka­jú našej spo­loč­nos­ti urči­tú for­mu hod­no­ty.

Pridať komentár (0)