Elek­to­ro­bi­cykle od spo­loč­nosti Ford vás budú varo­vať skôr, ako by vás stíhlo zra­ziť auto.

Simona Babicová / 4. marca 2015 / Tech a inovácie

Na kon­fe­ren­cií Mobile World Con­gress spo­loč­nosť Ford pred­sta­vila svoje dva pro­to­typy elek­tro­bi­cyk­lov, kto­rých cie­ľom je, aby jazda po meste bola bez­peč­nej­šia.

Tieto elek­tro­bi­cykle nazý­vané MoDe:MeMoDe:Pro majú v sebe zabu­do­vaný 200 wat­tový elek­trický motor a baté­riu s výko­nom 9 amp/hod, ktorá dokáže jazdu pou­ží­va­teľa zrých­liť až na 25km/h.

V oboch elek­tor­bi­cyk­loch sú zabu­do­vané sen­zory na určo­va­cie smeru jazdy pre upo­zor­ne­nie ostat­ných účast­ní­kov cest­nej pre­mávky. Tak­tiež, majú v zadnej časti sen­zor, ktorý upo­zorní na auto v jeho blíz­kosti. Upo­zor­ne­nie vyvolá vib­ro­va­nie na ruko­vä­tiach a ozná­me­nie na disp­leji v otvo­re­nej apli­ká­cií, takže vizu­álny kon­takt je zby­točný.

Obe tieto zaria­de­nia je možné zosynch­ro­ni­zo­vať s apli­ká­ciou od Fordu, ktorá je určená pre tieto pro­to­typy. Táto ver­zia je momen­tálne kom­pa­ti­bilná iba s mobil­ným zaria­de­ním iPhone 6. Po pri­po­jení k zaria­de­niu máte mož­nosť zadať cieľ svo­jej trasy a spätne tak zís­kate odpo­veď cez ruko­väte, ktoré vás upo­zor­nia, kedy je nutné odbo­čiť. Sve­telné sme­rové sen­zory sa auto­ma­ticky rozb­li­kajú, aby infor­mo­vali ostat­ných účast­ní­kov pre­mávky.

Okrem toho, že obi­dva vyná­lezy je možné pos­kla­dať, do vyge­ne­ro­va­nej trasy vám sys­tém zahr­nie naprí­klad aj vla­kové sta­nice ako súčasť vašej cesty. Dokonca, v ponuke môžete nájsť aj ceny akej­koľ­vek MHD v zada­nej trase. Apli­ká­cia umož­ňuje rozo­zná­vať cesty určene pre cyk­lis­tov a záro­veň varo­vať o mož­ných rizi­kách.

V prí­pade únavy z pedá­lo­va­nia máte mož­nosť využiť elek­trickú pomoc pre pohon zaria­de­nia.

Jeden z mode­lov je navr­hnutý pre kuri­é­rov, ktorý si môžu uskla­dňo­vať v zadnej časti ich dodávky. A ten druhy, ktorý je aj na obrázku (MoDe:Me), je navr­hnutý pre­dov­šet­kým pre bež­ných ces­tu­jú­cich.

Čo mys­líte, vyrie­šil by sa bez­peč­nostný prob­lém cyk­lis­tov vďaka týmto elek­tro­bi­cyk­lom ?

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)